Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2019-05-28

Publicerad: Uppdaterad:

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg
Dag: 28 maj, 2019
Tid: kl. 09:30

13:00 Utdelning av miljöstipendier och stipendium för mänskliga rättigheter

Handlingarna till sammanträdet

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:39)

2. Frågestund (09:40)

 1. Fråga från Rose-Marie Antonsson (SD) om hematologen på Uddevalla sjukhus. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för NU-sjukvården Peter Heie (C).
 2. Fråga från Carina Örgård (V) om vård för barn med ätstörningar. Frågan är ställd till psykiatriberedningens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).
 3. Fråga från Hannyah Jörtoft (SD) om fosterdiagnostik under kommande semesterperiod. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Pär Johnson (L).
 4. Fråga från Ulla Carlson (V) om hbtq-diplomering av Närhälsans vårdcentraler. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för Närhälsan Monika Beiring (M).
 5. Fråga från Alex Bergström (S) om stängning av vårdplatser i Falköping. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Pär Johnson.
 6. Fråga från Janette Olsson (S) om tillgängligheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 7. Fråga från Andreas Hektor (S) om kostnadsbilden i fastighetsprojekt. Frågan är ställd till fastighetsnämndens ordförande Susanna Cassberg (M).

3. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om fotvård för patienter med diabetes (10:26)

4. Interpellation av Heikki Klaavuniemi (SD) om Västra Götalandsregionens förmåga att ta emot IS-terrorister (10:46)

5. Interpellation av Eva Olofsson (V) om läget på sjukhusen inför årets sommar (10:56)

6. Interpellation av Carina Örgård (V) om permanentning av barnskyddsteamets verksamhet (11:35)

Interpellationerna färdigbehandlas sist i sammanträdet

Lunchpaus (12:00-13:05)

Utdelning av VGR:s miljöstipendier (13:05)

Utdelning av VGR:s människorättsstipendium (13:11)

Informationsärende: Västsvenska SOM-undersökningen (13:15)

Informationsärende: Revisionens ramplanering (13:47)

10. Koncernens uppföljningsrapport mars 2019, Västra Götalandsregionen (14:28)

I koncernrapport mars presenteras en prognos för arbetet med fullmäktiges mål och fokusområden.

För hälso- och sjukvården kommer det strategiska målet om en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter, inte att nås under 2019.

För målet Västra Götalandsregionen (VGR) ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens, kommer målet delvis uppnås.

För målet inom regional utveckling, att Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen, kommer delar av målet att nås.

Den ekonomiska helårsprognosen för koncernen VGR är ett underskott om cirka minus 400 miljoner kronor. Det är 418 miljoner kronor sämre än budget.

Det är akutsjukhusen i VGR som har svårigheter att få verksamhet och ekonomi i balans.  Resultatet efter mars 2019 visar att akutsjukhusen sammantaget har ett negativt resultat om 234 miljoner kronor. Det är en negativ budgetavvikelse om 250 miljoner kronor.

Sjukhusens samlade prognoser är -409 miljoner kronor, där både Sahlgrenska universitetssjukhuset och NU-sjukvården prognostiserar att de kommer klara ett noll-resultat under 2019.

Koncernkontorets bedömning är att den sammanlagda prognosen för sjukhusen är mycket osäker, även om samtliga sjukhus nu har en sjunkande kostnadsutvecklingstakt.

Även Västtrafik AB redovisar en negativ prognos om -105 miljoner kronor. Denna baseras på intäktsutvecklingen som inte följer resandeökningen samt osäkerheterna kring Göteborgssubventionen. Koncernkontorets bedömning är att Västtrafik AB behöver vidta åtgärder samt vid behov begära att få använda obeskattade reserver. Det finns i prognosen även osäkerheter på intäktssidan kring ett antal riktade statsbidrag. Prognosen förutsätter också att nya statsbidrag inte medför ökade kostnader.

Regionfullmäktige godkänner koncernens uppföljningsrapport mars 2019 för Västra Götalandsregionen.

Dessutom:

 • noterar regionfullmäktige informationen om regionstyrelsens åtgärder för ekonomi i balans och ställer sig bakom den inriktning och de beslut som regionstyrelsen fastställt och ger samtliga styrelser och nämnder inom VGR i uppdrag att gå igenom och omvärdera sina budgetar för 2019 i syfte att uppnå ett positivt ekonomiskt resultat för 2019.
 • beslutar regionfullmäktige att styrelse eller nämnd som inte uppnår positivt ekonomiskt resultat för 2019, under 2020 ska återställa underskottet i sin helhet.
 • ger regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att behandla och besluta om samtliga statsbidrag, gällande användning samt fördelning till styrelser och nämnder.
 • sänder regionfullmäktige tjänstutlåtandet till styrelsen för SÄS som svar på skrivelsen till regionfullmäktiges presidium.

Beslut: enligt förslag
V och SD reserverade sig till förmån för egna yrkanden

11. Västarvet och Kultur i Väst slås samman (14:38)

Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Västarvet och styrelsen för Kultur i Väst ersätts av en ny styrelse från och med 1 januari 2020. Den nya styrelsen får ansvar för en samlad regional förvaltning för kultur, natur- och kulturarv. Den nya förvaltningen ersätter Västarvet och Kultur i Väst. Vissa verksamheter ur dessa båda förvaltningar får ny huvudman.

Tanken är att underlätta för samarbetsparter och enskilda invånare att förstå hur ansvar och uppgifter är fördelade mellan regionens kulturverksamheter. Dessutom ökar möjligheterna till intern samordning, prioritering och utvecklingsresurser frigörs.

Bakgrunden är regionfullmäktiges beslut från maj 2018 om detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2019 - 2022. Då framfördes att ett fortsatt utredningsarbete skulle genomföras för att överföra vissa verksamheter inom Kultur i Väst och Västarvet till andra aktörer. Det fanns också skäl att överväga en ny gemensam förvaltning med egen utförarstyrelse.

Regionfullmäktige beslutar också att:

 • Regionstyrelsen får i uppdrag att överföra Västarvets enhet Studio Västsvensk Konservering, och ungdomsorkestern Vägus till annan huvudman.
 • Regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till hur andra verksamheter ska kunna överföras till nya huvudmän.
 • Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för den nya styrelsen.
 • Regionstyrelsen får i uppdrag att fastställa detaljbudget för 2020 för den nya styrelsen.
 • Styrelsen för Västarvet och styrelsen för Kultur i Väst ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare till den nya styrelsen för kultur, natur och kulturarv.

Beslut: enligt förslag

12. Revidering av policy för styrning (14:39)

Regionfullmäktige antar reviderad policy för styrning i Västra Götalandsregionen (VGR). Den gäller från 1 juli i år. Policyn ersätter policy för styrning i VGR och Plan för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Den nya policyn omfattar också styrning av intern kontroll och därmed avskaffas riktlinjen för intern kontroll. Styrande dokument som beskriver VGR:s principer för styrning och uppföljning blir därmed färre och styrningen blir enklare att förstå och ta till sig.

Regionfullmäktige ska enligt kommunallagen varje mandatperiod anta ett program för uppföljning och insyn i verksamheter som lämnas över till privata utförare. Policy för styrning omfattar VGR:s samtliga nämnder, styrelser och majoritetsägda bolag.

Beslut: enligt förslag

13. Justering och uppdatering av bolagsdokument Transitio AB (14:40)

Västra Götalandsregionen är delägare i AB Transitio. Bolagets verksamhet är att standardisera, upphandla, förvalta och finansiera lokal- och regionaltåg i Sverige. Ägarna väljer själv vilka tjänster man vill nyttja av bolaget. Samtliga regioner förutom Gotland är delägare i bolaget, eftersom det inte finns tåg där.

Bolagets styrelse kommer på bolagsstämman 2019 att föreslå ägarna en större översyn av bolagets inriktning och styrande dokument. Den principiellt största förändringen är att det tillkommer ett uppdrag att kunna medverka vid avveckling av bolagets och ägarnas tåg och reservdelar. Ytterligare en viktig ändring är att förutom att storleken på finansiellt engagemang i bolaget är en grund för medverkan i ägarrådet, ska man eftersträva stor geografisk spridning på ägarrådets representanter.

Regionfullmäktige godkänner förslaget till justerade bolagsdokument för AB Transitio.

Beslut: enligt förslag

14. Ägarbidrag 2019 Svensk Luftambulans (14:41)

Västra Götalandsregionen (VGR) är medlem i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och ska som medlem lämna ett årligt driftbidrag till verksamheten. Uppräkning av driftbidraget har skett med 2 procent till 10,346 miljoner kronor för år 2019.

Regionfullmäktige beslutar att ägarbidraget till kommunalförbundet Svensk Luftambulans för 2019 är 10,346 miljoner kronor och att ägarbidraget finansieras av Kungälvs sjukhus budget för VGR:s ambulanshelikopter.

Beslut: enligt förslag

15. Köp av fastigheten Hornugglan 3 Mölndals kommun (14:42)

Fastigheten Hornugglan 3 i Mölndals kommun, ligger i anslutning till en av Västtrafik hyrd befintlig bussdepå i Mölndal Rävekärr. Markförvärvet medger en behövlig utbyggnad av den befintliga bussdepån. Styrelsen för Västtrafik AB beslöt i december 2015 att förvärva fastigheten Hornugglan 3 i Mölndals kommun.

2018 beslöt regionfullmäktige att Västtrafik AB:s fastigheter ska överföras till Västfastigheter. Detta skedde 2019-01-01. Köp av fast egendom ska beslutas av  regionfullmäktige. Därför behövs detta beslut för att kunna fullfölja det av Västtrafik redan ingångna avtalet. Denna fastighet kommer att förvärvas under 2019 när nu detaljplan och bygglov erhållits.

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen köper fastigheten Hornugglan 3 i Mölndals kommun för 10,6 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

16. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i VGR (14:43)

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade under hösten 2018 en reviderad version av omställningsstöd och pension för förtroendevalda kallat OPF-KL 18.

Ändringarna i korthet:

 • regelverket presenteras i kapitel och paragrafer.
 • möjligheten att vända sig till Omställningsfonden för aktiva omställningsinsatser har förtydligats.
 • gränsen för när intjänad pensionsavgift utbetalas kontant istället för att avsättas till pensionsbehållningen, har höjts från 1,5 procent till 3 procent av inkomstbasbelopp. Belopp understigande 200 kronor betalas inte ut.
 • ålder 65 år har ändrats till LAS-ålder i vissa sammanhang.
 • familjeskyddet har fått en ny utformning.

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 hos Västra Götalandsregionen (VGR) eller som tillträder för första gången vid valet 2018 eller senare.

OPF-KL 18 gäller inte för den som i uppdraget omfattas av Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, hos VGR.

Regionfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension, OPF-KL18, för förtroendevalda i VGR. Bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2019.

Beslut: enligt förslag

17. Överlämnande av allmänna handlingar (14:44)

Enligt arkivlagen kräver ett överlämnande av allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan ett särskilt beslut av regionfullmäktige. Beslutet om detaljutformning av den politiska organisationen 2019 – 2022 innebär förändringar i Västra Götalandsregionens (VGR:s) myndighetsstruktur och att vissa arbetsuppgifter och verksamheter övergår från en myndighet till en annan inom VGR.

Förändringarna medför att de avlämnande styrelsernas och bolagens allmänna handlingar behöver överlämnas till de styrelser och den stiftelse som har behov av dem för att driva verksamheten vidare. Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden. Eventuella ekonomiska konsekvenser av besluten hanteras inom ordinarie förvaltningsorganisation.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar gällande smittskydd som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.
 2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva sjukhusapoteket vidare inom styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.
 3. Styrelsen för Närhälsan ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva viss verksamhet vidare inom styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.
 4. Styrelsen för Västtrafik AB ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva överlämnade fastigheter vidare inom fastighetsnämnden.
 5. Styrelsen för Sahlgrenska International Care AB ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 6. Styrelsen för Västarvet ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten inom Bohusläns museum vidare för stiftelsen för Bohusläns Museum.
 7. Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingar som beskrivs i beslutspunkt 1-6 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden.
 8. Datum för överlämnande och/eller införlivande ska vara den 1 januari 2019 för beslutspunkt 1-4, 1 maj 2019 för beslutspunkt 5 och 1 januari 2016 för beslutspunkt 6.

Beslut: enligt förslag

18. Avgiftsfritt läkarintyg till Arbetsförmedlingen för de som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning (14:46)

Från och med 1 januari 2019 ska personer som har ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning vid sjukdom längre än sju dagar lämna läkarintyg till Arbetsförmedlingen istället för till Försäkringskassan. I förordning om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. regleras att ett läkarintyg som behövs för att få sjukpenning ska ingå i patientavgiften.

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) ska patienter behandlas lika. Att avgiftsbelägga ett läkarintyg för dem som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning bedöms vara oskäligt. Det nya läkarintyget ska likställas med ett läkarintyg till Försäkringskassan för att få rätten till sjukpenning prövad. Läkarintyg för personer som uppbär aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska därmed vara avgiftsfritt och ingå i patientavgiften.

Regionfullmäktige beslutar att läkarintyg vid sjukdom längre än sju dagar för personer som uppbär aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska vara avgiftsfritt. Läkarbesöket debiteras enligt gällande avgift. Förändringen träder i kraft den 4 juli 2019.

Beslut: enligt förslag

19. Motion om regionens ansvar för jämlik primärvård i hela Västra Götaland (15:18)

Helen Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska genomföra en utvärdering av vårdvalets effekter för möjligheterna att erbjuda en jämlik vård i hela regionen, samt ta fram förslag till ny Krav- och kvalitetsbok som bättre är anpassad efter lokala förutsättningar och behov.

Eftersom handläggningen av motionen dragit ut på tiden, har motionen skickats på två remissomgångar till primärvårdsstyrelsen, styrelsen för NU-sjukvården, norra hälso- och sjukvårdsnämnden, södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och hälso- och sjukvårdsstyrelsen som sammanställande.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad mot bakgrund av följande punkter:

 • Genom att i ersättningssystemet ta hänsyn till geografiska, socioekonomiska och demografiska förutsättningar, har regionfullmäktige så långt det är möjligt, försökt jämna ut dessa skillnader och skapa förutsättningar för en jämlik vård.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att ytterligare anpassning av Krav- och kvalitetsbokens krav utifrån lokala förutsättningar, som till exempel tillgången på bemanning och kompetens, är problematisk eftersom befolkningens behov bör vara styrande för vården i Västra Götalandsregionen.
 • Det slutliga utfallet av regeringens utredningar ”God och nära vård” samt ”Ordning och reda i vården”, måste inväntas innan Västra Götalandsregionen gör genomgripande förändringar i det uppdrag som formulerats i Vårdval Vårdcentral.
 • En ytterligare utvärdering av vårdvalets effekter i nuläget behöver föregås av en djupare analys av de utvärderingar som redan gjorts och vilka lärdomar Västra Götalandsregionen kan dra av dessa.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

20. Anmälan av inkomna motioner (15:24)

 1. Motion av Lena Mjörnell (SD) om införande av testmiljö hos VGR IT.
 2. Motion av Lena Mjörnell (SD) om översyn av ägandeperspektivet och upphandlingar.
 3. Motion av Bo Antonsson (SD) och Magnus Harjapää (SD) om psykiatrisk förvaltning.
 4. Motion av Carina Örgård (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) om att tillhandahålla nödvändig vård för barn med svåra ätstörningar, 12-16 år.
 5. Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för våldtagna.
 6. Motion av Carina Örgård (V) och Bille Karlsson (V) om bättre psykologiskt stöd för de minsta barnen.
 7. Motion av Carina Örgård (V) och Anette Holgersson (V) om handlingsplan för eliminering av hepatit C.
 8. Motion av Bijan Zainali (S) med flera om behov av regional filmstrategi.

21. Anmälningsärenden (15:25)

22. Valärenden (15:26)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.

7. Interpellation av Jan Alexandersson (V) om ungdomarna i Gullspång (11:44 - återupptogs 15:27)

8. Interpellation av Marjan Garmroudi (V) om ambulanssjukvården i Södra Älvsborg (15:45)

9. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om kostnadsökning av linbanan över älven (16:06)

Sammanträdet avslutas (16:26)


Publicerad: