Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2020-09-22

Följ mötet via webb-tv eller webbradio (även teckentolkat)

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.
 

Plats: Quality hotel, Vänersborg 
Dag: 22 september, 2020
Tid: Kl. 10.00

 
Handlingar till sammanträdet
 
Inledande formalia
•    Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet 10.05. 

•    Upprop
•    Val av justerare
•    Justeringsdatum

Beslutsärenden

1.   Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Beslut: regionfullmäktige godkände avsägelserna. 

2.   Frågestund 
1. Andreas Hektor (S) frågar ordförande i styrelsen för Västtrafik AB, Peter Hermansson (M), om ändrad busslinje i Backa.
2. Eva Olofsson (V) frågar regionstyrelsens ordförande, Johnny Magnusson (M), om personalsituationen på
sjukhusen.
3. Jan Alexandersson (V) frågar regionstyrelsens ordförande, Johnny Magnusson (M), om möjlighet att återfå kollektivtrafiksresenärer.
4. Tomas Angervik (S) frågar ordförande i västra hälso- och
sjukvårdsnämnden, Nicklas Attefjord (MP), om mobila team i Kungälv.

Andreas Hektor (S) frågar ordförande i styrelsen för Västtrafik AB, Peter Hermansson (M), om ändrad busslinje i Backa.2.Eva Olofsson (V) frågar regionstyrelsens ordförande, Johnny Magnusson (M), om personalsituationen på sjukhusen.3.Jan Alexandersson (V) frågar regionstyrelsens ordförande, Johnny Magnusson (M), om möjlighet att återfå kollektivtrafiksresenärer.4.Tomas Angervik (S) frågar ordförande i västra hälso-och sjukvårdsnämnden, Nicklas Attefjord (MP), om mobila team i Kungälv.

3. Interpellation av Janette Olsson (S) Hur ska lönerna i Västra Götalandsregionen höjas? Interpellationssvar i handlingarna

4. Interpellation av Alex Bergström (S) om biljettkontrollanter och betalningspåverkande åtgärder behövs för att minska Coronaplankningen och öka antalet biljettbärare i kollektivtrafiken. Interpellationssvar i handlingarna

 

13:00 Utdelning av kulturpris.

Priset går till fotografen Hasse Persson från Hyssna.

Se särskilt pressmeddelande

13:20 Presentation av Västsvenska SOM-undersökningen

Länk till SOM-institutets rapporter

13:55 Patientnämndernas årsredovisning 2019

 

5.   Interpellation av Annica Erlandsson (S) om psykiatrin i Västra Götalandsregionen. Interpellationssvar i handlingarna

 
6.   Interpellation av Bijan Zainali (S) om avsaknad av
arbetsförmedlingstjänster.
Interpellationssvar i handlingarna
 
7.   Interpellation av Carina Örgård (V) om stärkt vård för unga vuxna i hela Västra Götalandsregionen. Interpellationssvar i handlingarna

8.   Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Stiftelsen Stenebyskolan och Stiftelsen Simmersröds barnhus (14:12)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har lämnats av stiftelserna för Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus.
 
Regionfullmäktige beslutar att de tre styrelserna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

9.   Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst,
Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling (14:12)

Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. Tolkförmedling Väst bedriver språktolk- och översättningstjänster, Avancerad strålbehandling driver en nationell anläggning för avancerad strålbehandling och Svensk Luftambulans bedriver ambulanshelikopterverksamhet. Kommunalförbunden har lämnat årsredovisningar för 2019.
 
Regionfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundens årsredovisningar och bevilja direktionerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Vidare att notera informationen att förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har beviljat ansvarsfrihet för kommunalförbundets styrelse och enskilda ledamöter.

10. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2019 (14:13)

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundens verksamhet. Under 2019 bedrev 15 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret. Samordningsförbunden Göteborg Centrum, Göteborg Hisingen, Göteborg Nordost och Göteborg Väster har under året ombildats till Samordningsförbundet Göteborg.

Samordningsförbunden fick 2019 sammanlagt 119,6 miljoner kronor från huvudmännen, varav cirka 25 procent från Västra Götalandsregionen. Bidragen från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna var 29,8 miljoner kronor för 2019. Samordningsförbundens sammanlagda resultat uppgick till -0,7 miljoner kronor och det egna kapitalet var vid 2019 års bokslut 35,8 miljoner kronor. Alla samordningsförbund har inkommit med begärda dokument (RS 2019-04728): Årsrapport/årsredovisning Revisionsberättelse och protokollsutdrag.
 
För samtliga Samordningsförbund har revisionsrapporterna yrkat på ansvarsfrihet.
 
Beslut: Regionfullmäktige beslutar att samordningsförbunden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
 

11. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - verksamhet och ekonomi 2021 (14:13)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har överlämnat plan för verksamhet och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2022-2023. Enligt förbundsordningen ska respektive förbundsmedlems fullmäktige ta ställning till budgetramen. Abonnemangsdelen utgör 70 procent av Kommunalförbundets intäkter och ökar med 4,5 procent 2021, vilket innebär en ökning med cirka 1 miljon kronor för Västra Götalandsregionen (VGR). Fraktionspriset höjs med LPIK exklusive läkemedel.
Beslut: Regionfullmäktige beslutar godkänna:
 • verksamhetsplanen för 2021
 • att kommunalförbundet fortsätter arbetet med mål inom perspektiven patient, process och verksamhet, forskning och utveckling, samt medarbetare under 2020
 • budgetramen för ekonomi för 2021, målen för ekonomi och finanser 2021, samt plan för ekonomi 2022-2023.

12. Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (14:14) 

Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram på grund av att ansökningar för medlemskap inkommit. Nuvarande förbundsordning har setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar. Föreslagna förändringar avser att ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Övriga förändringar är strukturella och redaktionella förtydliganden.

 

Beslut: Regionfullmäktige godkänner Förbundsordningen för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

13. Upphörande av 24 åringars fria tandvård i Västra Götalandsregionen (14:15)

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att den fria tandvården till unga vuxna, det år de fyller 24 år, upphör i Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2021. Det innebär att Västra Götaland anpassar sitt erbjudande om fri tandvård till unga vuxna till nationell nivå. Fri tandvård kommer att gälla till och med 23 år.

Beslut: enligt förslag och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och justera pågående avtal. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag.

 

14. Förhöjd ålder för regionens särskilda tandvårdsstöd (14:39)

 

De personer i Västra Götaland som har rätt till det särskilda tandvårdsstödet har fått ta del av detta från och med 20 års ålder. Särskilt tandvårdsstöd består av nödvändig tandvård (N-tandvård), tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning (F-tandvård), samt tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid (S-tandvård).


För att anpassa Västra Götalandsregionens regler för särskilt tandvårdsstöd till nuvarande lagstiftning föreslås Västra Götalandsregionen erbjuda det särskilda tandvårdsstödet från och med 24 års ålder. Förändringen träder i kraft 1 januari 2021 och gäller för nya ansökningar.


Intyg om nödvändig tandvård samt intyg om F-tandvård (vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsvariationer) som är utfärdade före den 1 januari 2021 fortsätter löpa sin giltighetstid.
Regionstyrelsen har beslutat för egen del att hänskjuta till detaljbudget 2021 beslut om teknisk justering om 1,2 miljoner kronor (2020 års nivå) från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnderna för regionens särskilda tandvårdsstöd.
Beslut: enligt förslag

15. Förlängning av överenskommelse för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
mellan kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (14:40) 

 

Kommun och region ska i överenskommelse reglera ansvarsfördelning, samverkan och ersättning för utskrivningsklara patienter då betalansvaret inträder. Regionfullmäktige föreslås godkänna förlängning av Överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, att gälla till och med 2021-12-31.

Beslut: enligt förslag

16. Rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård (NHV) (14:41)

Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) beslutade i april 2020 att rekommendera samtliga regioner att anta Rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård (NHV). Den innebär att boende i samband med nationell högspecialiserad vård ska vara avgiftsfritt för patient och närstående.

När patienter vårdas i andra regioner tillämpas hemregionens regler för boende/övernattning. Regionfullmäktige beslutar att anta SKR:s rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård. Rekommendationen ska följas från och med 1 oktober 2020.

Beslut: enligt förslag.

17. Senarelagt namnbyte av Västra Götalandsregionen (14:42)

 

Regionfullmäktige föreslås senarelägga namnbytet till Region Västra Götaland från 2021-01-01 till 2023-01-01.

Namnbytet är en liten del av beslutad identitets- och varumärkespolicy. Covid-19 pandemin har stoppat det integrerade planeringsarbetet. Organisationen behöver ges rimliga förutsättningar för att ta emot och implementera ett namnbyte. En prioritering av ett namnbyte i en pandemi bedöms ogynnsamt. Därmed behöver start av namnbyte skjutas på till januari 2023.

Beslut: enligt förslag

18. Överlämnande av allmänna handlingar vid samordning av laboratoriemedicinsk diagnostik (14:42) 

 

Enligt § 15 i arkivlagen kräver ett överlämnande av allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan ett särskilt beslut av regionfullmäktige. Regionfullmäktige har den 4 februari 2020 fattat beslut om att all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i egen regi inom Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2021 ska organiseras inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionfullmäktige föreslås besluta:

 1. Styrelsen för NU-sjukvården ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva den laboratoriemedicinska verksamheten vidare i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset från och med den 1 januari 2021.
 2. Styrelsen för Sjukhusen i väster ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva den laboratoriemedicinska verksamheten vidare i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset från och med den 1 januari 2021.
 3. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva den laboratoriemedicinska verksamheten vidare i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset från och med den 1 januari 2021.

4. Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskrivs i beslutspunkt 1, 2 och 3 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av Arkivnämnden.

Beslut: enligt förslag

19. Ägardirektiv till GöteborgsOperan samt uppdrag till regionstyrelsen att besluta om ägardirektiv till bolagen under Covid-19 (14:44) 

Ägarens inställning gällande publika föreställningar innebär att GöteborgsOperan inte ska ha några publika föreställningar under den tid som regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer gäller. Om beslutet ändras får nytt ställningstagande tas. Ägarens inställning behöver nu göras formellt bindande för GöteborgsOperan AB genom att regionfullmäktige beslutar om ett specifikt ägardirektiv som också antas av bolagsstämman. Förslag till specifikt ägardirektiv för GöteborgsOperan AB:

GöteborgsOperan AB ska inte bedriva några publika föreställningar under den tid som regeringens beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer är gällande.

Beslut: enligt förslag

20. Redovisning av partistöd 2019 och utbetalning av partistöd för 2021 (14:49)

 

Samtliga partier som fått partistöd för 2019 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport. Regionfullmäktige noterar redovisningen av partistöd för 2019 och presidiet bedömer att partistöd för 2021 kan betalas ut för samtliga partier.

Partistöd för 2021 är:

 • grundstöd per parti: 1 142 185 kronor.
 • stöd per mandat i regionfullmäktige: 369 869 kronor.

Parti som tagit emot partistöd ska lämna årlig, skriftlig redovisning enligt Västra Götalandsregionens regler för partistöd.

 

Beslut: enligt förslag

21. Revidering av finanspolicy för Västra Götalandsregionen och finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser (14:49)

 

Västra Götalandsregionens finanspolicy anger ramar och riktlinjer för finansförvaltningen. Översynen för 2020 har medfört ett antal förslag till förändringar, det mest omfattande är skrivelser gällande en pensionsmedelsportfölj.

Anledningen till det är att regionfullmäktige har fattat beslut om en ny finansiell strategi för VGR. Strategin innefattar bland annat att avskilja likvida medel till en pensionsmedelsportfölj och finanspolicyn behöver därmed uppdateras för att omfatta denna pensionsmedelsförvaltning.

 

1.Regionfullmäktige beslutar att finanspolicy för Västra Götalandsregionen beslutad 2019-10-08,§ 166 upphör att gälla.

2.Regionfullmäktige beslutar att finanspolicy för Västra Götalandsregionen daterad 2020-06-23 fastställs.

 

Beslut: enligt förslag.

22. Borgen för refinansiering av lån Transitio AB (14:49)

 

Västra Götalandsregionen (VGR) är tillsammans med övriga regioner delägare i AB Transitio. Bolaget upphandlar tåg för lokal och regionaltrafik, högvärdeskomponentreservdelar samt finansierar dessa om ägarna vill. VGR har valt att köpa tågen till Västtrafik. Högvärdeskomponentlagret av reservdelar för Transitios fordonstyper läggs i en gemensam pool för att minska behovet av reservdelar för alla fordonsägare med samma fordonstyp. Högvärdeskomponentlagret finansieras av Transitio med lån vars säkerhet är borgen från ägarna. Regionfullmäktige beslutar att VGR går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio intill 41 566 461 kronor.

 

Beslut: enligt förslag

23. Försäljning av fastigheten Pilen 5 i Strömstads kommun (14:50)

 

Strömstads kommun vill köpa sjukhusfastigheten Pilen 5 i Strömstads kommun. Strömstads kommuns avsikt med att äga fastigheten är att kommunen vill utveckla den lokala verksamheten i fastigheten till att bli ett ”Hälsans Hus”, där en kombination av olika verksamheter ska finnas i framtiden för att kunna fullgöra det lokala uppdraget för invånarna i Strömstad.

 

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen erbjuder Strömstads kommun att köpa fastigheten för 55 miljoner kronor.

 

Beslut enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.

24. Markförvärv för ny bussdepå vid Radiomasten i Västra Frölunda (14:57) 

 

En ny bussdepå vid Radiomasten i Västra Frölunda är en del i förverkligandet av det övergripande målet om ökat resande med kollektivtrafik och ligger i linje med policyn att Västra Götalandsregionen står för ägandet av depåerna i Göteborg.

 

Regionfullmäktige beslutar att köpa tre fastigheter för 46 miljoner kronor.

 

Beslut: enligt förslag.

25. Motion av Monica Djurner (V) med flera om regional koldioxidbudget är besvarad(15:24)

 

Motionärerna vill att Västra Götalandsregionen (VGR) ska utarbeta en regional koldioxidbudget. Budgeten ska gälla för territoriet Västra Götaland och kartlägga vad som behöver göras i Västra Götaland för att uppfylla sin del i Parisavtalet.

 

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

 

Beslut enligt förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot förslag med hänvisning till eget förslag om bifall. 

26. Motion av Louise Åsenfors (S) och Bijan Zainali (S) om att upphandla fossilfritt drivmedel utan palmolja är besvarad(15:08)

 

Motionärerna vill att Västra Götalandsregionen ställer krav på att det inte ska förekomma palmolja eller palmoljefraktioner i drivmedel vid egen eller annan upphandling. Detta motiveras i motionen av att det finns risker med konsumtion av palmolja i form av miljö- och människorättsproblem.

 

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

 

Beslut enligt förslag. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall.

27. Motion av Mariette Risberg (D) med flera om huruvida ACG-systemets koppling till ersättning bör avskaffas eller omformas är besvarad(15:35) 

 

Motionärerna vill att en utredning ska visa hur stor skillnaden i ersättning skulle bli vid användande av ACG-poäng enligt nuvarande system, jämfört med ersättning baserad på i huvudsak befolkningsdata såsom ålder, kön och socioekonomisk belastning. De vill även att det utreds åtgärder för att förändra ersättningssystemet för att undvika ekonomisk manipulering.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut enligt förslag. 

28. Motion av Malin Sjunneborn (S) om utbildningskrav för vårdbiträden i Västra Götalandsregionen (15:49)

Malin Sjunneborn (S) har i motion om utbildningskrav för vårdbiträden i Västra Götalandsregionen (VGR) föreslagit att alla vårdbiträden som anställs i VGR ska ha genomfört 40 veckors utbildning enligt Skolverkets utbildningsplan och i enlighet med SKR:s och Kommunals avsiktsförklaring.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget till förmån för eget yrkande om bifall. 

29. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) om borttagande av dolda nummer bifalls (16:21) 

 

Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) har i en motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska utreda om dolda telefonnummer ska tas bort inom hälso- och sjukvården.

 

Det finns för- och nackdelar med att vårdgivarens telefonnummer syns vid uppringning. Fördelen är att patienten vet att vårdgivaren har försökt att nå denne och kan återkomma. Motionärerna lyfter också problematiken i att det kan upplevas som otryggt att bli uppringd från ett dolt nummer. Orsaken till att samtal från vården ringer med dolt nummer är för att upprätthålla patientsekretessen.

 

Regionfullmäktige bifaller motionen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda om dolda nummer ska tas bort inom hälso- och sjukvården.

 

Beslut: enligt förslag

30. Motion av Bijan Zainali (S) med flera om behov av regional filmstrategi är besvarad (16:23) 

 

Motionärerna vill att en regional filmstrategi tas fram i syfte att ytterligare stärka filmproduktionen i Västra Götaland.

Koncernkontorets bedömning är att filmområdet är prioriterat i strategier, uppdrag och pågående insatser. En regelbunden dialog mellan beställare och utförare, utifrån redan prioriterade områden bedöms vara bättre och ett mer flexibelt sätt för att stärka Västra Götaland som filmregion.

 

Beslut: enligt förslag att motionen är besvarad. Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande om bifall. Sverigedemokraterna hade ett tilläggsyrkande som röstades ner. Partiet reserverade sig mot beslutet till förmån för bifall till tilläggsyrkande. 

31. Anmälan av inkomna motioner (16:45) 

 

Fyra motioner har kommit in:

 

 1. Motion av Carina Örgård (V) om åtgärder vid allvarliga förlossningsskador.
 2. Motion av Janette Olsson (S) med flera om att etablera en digital mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa.
 3. Motion av Bijan Zainali (S) och Louise Åsenfors (S) om granskning av användningen av regionalt stöd och offentlig finansiering.
 4. Motion av Janette Olsson (S) med flera om jämlik vård för personer som upplevt eller bevittnat våld i nära relation
 
32. Anmälningsärende 

33. Kungörelse om brådskande ärende (16:52)

Coronapandemin har inneburit att delar av den planerade vården inte har gått att genomföra som det varit tänkt. Västra Götalandsregionen behöver därför vidta särskilda åtgärder för att snabbt kunna möta det uppdämda vårdbehov som uppstått. Arbetet behöver koordineras för att kunna nyttja regionens samlade kapacitet. Behovet avser både den vård som sedan tidigare var planerat att
genomföras under 2020 och de tillkommande behov som uppstått till följd av pandemin. Totalt bedöms detta omfatta 22 500 operationer och 23 000 besök vilket motsvarar kostnader om drygt 1000 mnkr för att målet om 0 väntande över 90 dagar ska uppnås vid utgången av 2021.
 
För att fullt ut kunna utnyttja befintlig kapacitet när någon vårdgivare av olika skäl inte kan fullfölja sina åtaganden behöver beställda volymer, därmed följande ekonomiska resurser, kunna flyttas från ett ställe till ett annat. Det kan också finnas behov av att ge direkta uppdrag till vårdgivarna att ändra arbetssätt, göra genomgångar av köer mm så att patienter i kö får vård så snabbt som möjligt.

Regionstyrelsen har i sitt reglemente redan ett uppdrag att ”...utveckla, upprätthålla och samordna vårdproduktion i egen regi. Styrelsen ska särskilt beakta de områden där det finns särskilda skäl för en regiongemensam produktions-
och kapacitetsplanering.” Mot bakgrund av de konsekvenser för tillgängligheten som pandemin medfört föreslås att regionstyrelsen ges större möjlighet att ta en mer aktiv roll i styrningen av åtgärder för förbättrad tillgänglighet. Detta gäller såväl de åtgärder som ska genomföras inom ramen för fastställd budget som de eventuella ytterligare resurser som fullmäktige avsätter i sitt budgetbeslut i november för att hantera pandemins effekter Det utökade bemyndigandet till RS föreslås gälla till och med 2021-12-31.
Coronapandemin har inneburit att delar av den planerade vården inte har gått att genomföra som det varit tänkt. Västra Götalandsregionen behöver därför vidta särskilda åtgärder för att snabbt kunna möta det uppdämda vårdbehov som uppstått. Arbetet behöver koordineras för att kunna nyttja regionens samlade kapacitet. Behovet avser både den vård som sedan tidigare var planerat att genomföras under 2020 och de tillkommande behov som uppstått till följd av pandemin. Totalt bedöms detta omfatta 22500 operationer och 23000 besök vilket motsvarar kostnader om drygt 1000 mnkr för att målet om 0 väntande över 90 dagar ska uppnås vid utgången av 2021.För att fullt ut kunna utnyttja befintlig kapacitet när någon vårdgivare av olika skäl inte kan fullfölja sina åtaganden behöver beställda volymer, därmed följande ekonomiska resurser, kunna flyttas från ettställe till ett annat. Det kan också finnas behov av att ge direkta uppdrag till vårdgivarna att ändra arbetssätt, göra genomgångar av köer mm så att patienter i kö får vård så snabbt som möjligt.Regionstyrelsen har i sitt reglemente redan ett uppdrag att ”...utveckla, upprätthålla och samordna vårdproduktion i egen regi. Styrelsen ska särskilt beakta de områden där det finns särskilda skäl för en regiongemensam produktions-och kapacitetsplanering.” Mot bakgrund av de konsekvenser för tillgängligheten som pandemin medfört föreslås att regionstyrelsen ges större möjlighet att ta en mer aktiv roll i styrningen av åtgärder för förbättrad tillgänglighet. Detta gäller såväl de åtgärder som ska genomföras inom ramen för fastställd budget som de eventuella ytterligare resurser som fullmäktige avsätter i sitt budgetbeslut i november för att hantera pandemins effekter Det utökad bemyndigandet till RS föreslås gälla till och med 2021-12-31.
 
Beslut: enligt förslag. 
 

Valärenden

 1. Revisorskollegiet - Val av revisor till nytt Samordningsförbund Skaraborg. Ulla Göthager.

Valberedningens förslag till val

2. Ersättare i regionstyrelsen. Angela Fast Torstensson (M) och platsen för (S) vakant tillsvidare.

3. Ersättare i Patientnämnden i Göteborg (Utgår)

4. Ledamot och vice ordförande i södra patientnämnden. Ny ledamot och tillika vice ordförande NN (S)

5. Ledamot och ersättare i regionutvecklingsnämnden. Ny ledamot Henrik Lernfelt (SD) och ersättare Stefan Eliasson (SD), Olle Engström (SD) och Martin Johansson (V)

6. Ersättare i kollektivtrafiknämnden. Moez Dharsani (S)

7. Ersättare i södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Fredrik Palmkvist (SD)

8. Ersättare i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Beatrice Orrenvade (SD)

9. Ledamot och ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ledamot, tillika ordförande, Gustaf Josefson (M)

10. Ledamot och vice ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.

11. Ledamot i styrelsen för Skaraborg sjukhus. Malin Pettersson (V)

12. Ledamot i styrelsen för Habilitering och Hälsa. Ann-Sofie Hellvard (V)

13. Ledamot och ersättare i Samordningsförbundet Skaraborg. Ersättare Sebastian Clausson (S) och ledamot från (M) vakant tillsvidare.

14. Ledamot i styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård. Ledamot Simon Hultström (M) och ersättare Marie Sjödin (M)

15. Nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige. Fredrik Brandberg (SD) och platsen för (MP) vakant tillsvidare.

16. Nämndeman i Kammarrätten i Göteborg. Sonny Hellström (S)

17. Nämndeman i Kammarrätten i Jönköping. Daniel Persson (SD)

18. Nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg. Kent Östergren (S), Maritha Dyfverman (SD), Jessica Martinsson (SD), Beryl Andreasson (KD), Carina Andersson (C), Marco Fredin (D), Carina Israelson (M) och vakant (L)

 1. Ersättare i styrelsen för Stiftelsen Eduard Magnus musikfond (Utgår)

Beslut: enligt förslag.

Sammanträdet fortsätter med de interpellationer som inte hanns med före lunch, det vill säga ärendenummer 5, 6 och 7. 

 

Senast uppdaterad: 2021-12-02 10:58