Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 10 september 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare till regionfullmäktige)

Ärende 1

Ny medlem i kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Västra Götalandsregionen (VGR) är tillsammans med regionerna Värmland, Dalarna och Uppsala medlemmar i kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA). Kommunalförbundets uppgift är att anskaffa, finansiera, ansvara för flygverksamheten och bemanna helikoptrarna med piloter. Regionernas ansvar är den medicinska verksamheten i helikoptrarna samt bemanna med läkare och sjuksköterskor.

Region Norrbotten har ansökt om medlemskap i SLA. Förbundsdirektionen i SLA har tillstyrkt det och föreslår att nuvarande medlemmar godkänner ansökan. Det kräver att förbundsordningen och samverkansavtal uppdateras.

Ytterligare ett avtal som reglerar inköp, finansiering och kostnadsfördelning för en ny helikopter Airbus H145 och befintlig reservhelikopter har tagits fram. SLA kommer att köpa en helikopter Airbus H145 som finansieras genom upptagande av lån.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 • Regionfullmäktige godkänner att Region Norrbotten blir medlem i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
 • Regionfullmäktige godkänner förslaget till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
 • Regionfullmäktige godkänner reviderat Samverkansavtal för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar som följd av Region Norrbottens medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
 • Regionfullmäktige godkänner Samverkansavtal mellan Svensk Luftambulans och dess medlemmar angående finansiering av och driftkostnadsfördelning för en helikopter för operativ drift i Region Norrbotten samt kostnadsfördelning för gemensam reservhelikopter
 • Regionfullmäktige godkänner, under förutsättning att Region Norrbotten godkänner förslaget till samverkansavtal, att Kommunalförbundet Svensk Luftambulans får avropa en option att förvärva en helikopter H145 att nyttjas av Region Norrbotten
 • Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har rätt att uppta lån för finansiering av en helikopter Airbus H145. Kostnaden för lånet bekostas av region Norrbotten

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Motion om stärkt psykiatrisk vård för unga vuxna i hela Västra Götalandsregionen föreslås delvis bifallen

Carina Örgård (V) och Eva Olofsson (V) föreslår i en motion en stärkt psykiatrisk vård i Västra Götaland för unga vuxna. I motionen framkommer att den psykiska ohälsan hos unga vuxna har ökat samt att det finns ett glapp mellan primärvårdens första linje och specialistpsykiatrin. I motionen föreslås att mottagning för unga vuxna (MUX) byggs ut för att klara behovet och skapa en jämlik vård i Västra Götaland.

Motionen föreslår att:

 1. En utredning genomförs om hur vården för unga vuxna med psykisk ohälsa kan förstärkas i hela Västra Götaland med den nuvarande mottagningen i Närhälsans regi som förebild. Målet är minst en mottagning i varje HSN-område samt ytterligare utökad kapacitet i Göteborg.
 2. Vården ska bedrivas i egen regi inom Närhälsan beställd primärvård.

Remissinstanserna föreslår att motionens första att-sats bifalls med hänvisning till att den psykiska ohälsan i målgruppen ökar samt att det finns ett stort behov som inte täcks idag. Samtidigt betonar remissinstanserna att utredningen ska göras utförarneutral. Remissinstanserna vill att utredningen tar hänsyn till lokala förutsättningar, både geografiska och ekonomiska, samt andra aktörer med likande uppdrag till exempel ungdomsmottagningar och vårdcentraler med tilläggsuppdrag som behöver dockas an och samarbetas med.

Då det i Västra Götalandsregionen bara finns en MUX och det är viktigt att hitta ett bra vårdflöde, bedöms det lämpligt att det genomförs en utredning för att utreda behov och möjligheter för en utökad vård för unga vuxna med psykisk ohälsa i hela Västra Götaland. Det finns också en pågående utredning för att stärka arbetet med psykisk ohälsa i den första linjen för vuxna från 18 år.

Koncernkontoret bedömer utifrån de remissvar som inkommit samt att behovet av vård för psykisk ohälsa hos unga vuxna lyfts i olika sammanhang och berör fler verksamheter att motionen bifalls utifrån att man behöver utreda behov, utbud samt komma med förslag till eventuell utökning av vård för unga vuxna med psykisk ohälsa. Utredningen ska genomföras utförarneutral samt med hänsyn till alla berörda verksamheter.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att bifalla motionens första att-sats. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda behov, utbud samt komma med förslag till eventuell utökning av vård för unga vuxna med psykisk ohälsa i Västra Götaland. Motionens andra att-sats avslås.

Beslut: enligt förslag
S och V reserverade sig till förmån för bifallsyrkande

 

Ärende 3

Motion om ungdomsrabatt i kollektivtrafiken föreslås avslag

Alex Bergström (S) med flera har i en motion från november 2018 föreslagit att ungdomsrabatten i kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen utökas till att gälla upp till 25 år. Motionen har skickats på remiss till kollektivtrafiknämnden och till Västtrafiks styrelse.

Bägge remissvaren hänvisar till att förslaget i motionen skulle innebära negativa konsekvenser för Västtrafiks ekonomi samt ge sämre förutsättningar för Västtrafik att uppfylla mål och inriktning i Trafikförsörjningsprogrammet och uppdraget från kollektivtrafiknämnden. Ett genomförande av förslaget skulle medföra ett årligt intäktsbortfall för Västtrafik motsvarande cirka minus 59 miljoner kronor.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Motion om regional sammanhållningspolitik föreslås besvarad

Bijan Zainali (S) och Michael Melby (S) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska ges i uppdrag att ta fram förslag till en regional sammanhållningspolitik för VGR:s samlade verksamhetsfält. Sammanhållningspolitiken föreslås ligga till grund för andra strategier och innehålla målbilder för utveckling av samtliga regiondelar utifrån de lokala förutsättningarna.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, norra hälso- och sjukvårdsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden och regionutvecklingsnämnden.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete med den regionala utvecklingsstrategin, kulturstrategin och med de regionövergripande framtidsstrategierna för hälso- och sjukvården.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Så fördelas tillkommande statsbidrag 2019

Regeringen har beslutat om nya och utökade statsbidrag till hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionen (VGR) har möjlighet att ta emot 602 miljoner kronor utöver vad som beslutats i budgeten för 2019. VGR finansierar redan till stora delar den verksamhet som statsbidragen avser och uppfyller därmed de flesta av de krav som ställs. Statsbidragen kan då ersätta den regionala finansieringen och regionbidragen kan användas till andra ändamål.

Cancervården är ett område där kostnaderna ökar markant. Därför föreslås att 53 miljoner kronor fördelas till sjukhusstyrelserna. Elva miljoner kronor fördelas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och fem miljoner kronor till Västra sjukvårdsregionen.

Resterande medel föreslås behållas på moderförvaltningen för att i så stor utsträckning som möjligt användas för förbättrad tillgänglighet, inom ramen för ordinarie arbete med kökortning, produktionsstyrning och arbetet med produktion över tak.

De medel som finns kvar vid årsskiftet kan i bokslutet användas för att hantera delar av eventuella underskott, fram för allt för sjukhusstyrelserna. Det skulle i så fall bara vara aktuellt för de styrelser som fortsätter arbetet med sina åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans och kan uppvisa tydliga positiva resultat.

 1. Regionstyrelsen tar emot 602 miljoner kronor i tillkommande statsbidrag för 2019. Medlen används enligt följande:
 2. 53 miljoner kronor fördelas till styrelserna för akutsjukhusen inom ramen för arbetet med jämlik cancervård
 3. 11 miljoner kronor fördelas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för att upprätthålla stödjande funktioner inom ramen för regionalt cancercentrums arbete, för standardiserade vårdförlopp på nya diagnosområden och för en teknisk lösning för rapportering av vårdgarantin
 4. 5 miljoner kronor öronmärks till Västra sjukvårdsregionen enligt instruktion i statsbidraget Jämlik och effektiv vård med god kvalitet.
 5. Eftersom Västra Götalandsregionen redan uppfyller kraven på resterande statsbidrag växlas de mot redan utfördelade regionbidrag. 533 miljoner kronor behålls på moderförvaltningen och avsätts för finansiering av förbättrad tillgänglighet inom ramen för ordinarie regionalt arbete med kökortning, produktionsplanering och produktion över tak under resten av 2019.

Beslut: enligt förslag plus tilläggsyrkande från S och V med följande att-satser:

 • Att regionstyrelsen, senast vid nästa möte, får en redovisning av vilka de i punkt 5 ”redan utfördelade regionbidrag” är och vad de avser i både verksamhet och belopp.
 • Att regionstyrelsen snarast får en detaljerad redovisning hur bidraget under punkt 5 konkret ska användas ”för finansiering av förbättrad tillgänglighet inom ramen för ordinarie regionalt arbete med kökortning, produktionsplanering och produktion över tak under resten av 2019”.
 • Att regiondirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag till hur mer av pengarna kan nå sjukhusen och vårdcentralerna 2020, och att påbörja satsningarna redan 2019.

 

Ärende 6

Principer vid fördelning av statsbidrag för 2020-2021

I regionfullmäktiges budget har de redan kända, riktade statsbidragen för 2020 och 2021 fördelats till nämnder och styrelser. En del av dessa ska sedan fördelas vidare från till exempel hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna till utförarstyrelser.

I regionfullmäktiges budget finns också ett uppdrag till regionstyrelsen att se över hanteringen av riktade statsbidrag så de vare sig driver kostnader som inte ingår i Västra Götalandsregionens egen planering, eller innebär ökad administration.

Som ett första steg lämnar regionstyrelsen därför följande riktlinjer till de nämnder och styrelser som ska fördela statsbidrag för 2020–2021:

 • Riktade statsbidrag ska i så stor utsträckning som möjligt fördelas till utförarstyrelser
 • Alla medel ska fördelas ut på ett så administrativ enkelt sätt som möjligt, utan ansökningsförfarande
 • Fördelning inom koncernen ska präglas av tillit vilket innebär att statsbidragen ska fördelas med så få direktiv som möjligt, men med tydliga mål
 • Riktade statsbidrag ska inte fördelas med krav på anställningar hos utförarna
 • Uppföljning ska göras inom ramen för ordinarie uppföljning och med fördel med utfallsmått som kan hämtas från ordinarie uppföljningssystem
 • Statsbidrag ska inte användas för att finansiera nya tjänster på Koncernkontoret

Regionstyrelsen fastställer riktlinjer för nämnders och styrelsers fördelning av statsbidrag inför 2020–2021.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Riktlinje för samråd mellan nämnder och styrelser

Riktlinje för samråd mellan nämnder och styrelser har tagits fram eftersom det saknats tydliga principer i Västra Götalandsregionen för när och hur samråd ska hållas mellan nämnder och styrelser. Regiondirektören fick juni i uppdrag att ta fram förslag till rutin för samråd. Koncernkontoret bedömer att det är lämpligt att samråd mellan nämnder och styrelser regleras i en riktlinje.

Riktlinjen kompletterar reglementena för nämnder och styrelser samt policy för styrning och riktlinjen - vägledning för nämnders och styrelsers arbete.

Riktlinjen beskriver fem principer för samråd och dess tillämpning:

 1. Om det föreligger skäl för samråd eller om någon part så önskar ska samråd hållas
 2. Samråd ska ske skyndsamt
 3. Samråd mellan utförarstyrelse och berörd beställarnämnd ska vara protokollförda och tydligt ange om enighet eller oenighet föreligger
 4. Om oenighet föreligger efter samrådet kan ärendet lyftas till regionstyrelsen
 5. Innan regionstyrelsen fattat beslut gäller den ursprungliga överenskommelsen

Riktlinjen hanteras inom ramen för förvaltningar och nämnders ordinarie verksamhet och budget. Riktlinjen ska kompletteras med rutiner inom förvaltningen för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig beredningsprocess för samrådsärenden.

Regionstyrelsen fastställer riktlinje för samråd mellan nämnder och styrelser och förklarar uppdraget till regiondirektören för fullgjort.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Risk- och sårbarhetsanalys Västra Götalandsregionen 2019

Beslut: Ärendet bordlades

 

Ärende 9

Om- och tillbyggnad av NÄL neonatal genomförs

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden fortsatt uppdrag att genomföra investeringen ”Om-och tillbyggnad av NÄL neonatal” i enlighet med den anmälda genomförandeplaneringen, inom en investeringsutgift på totalt 105,8 miljoner kronor (löpande pris). Detta inkluderar en fördyring på 25,8 miljoner kronor. Det finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden och styrelsen för NU-sjukvården i uppdrag att hålla sig inom den beslutade ramen. Regionstyrelsen uppmärksammar fastighetsnämnden på vikten av förbättrade arbetssätt för att säkerställa fullständiga underlag inför genomförandebeslut. Fastighetsnämndens behov av tillkommande årligt hyresbidrag om 835 000 kronor till följd av tilläggsbeslutet ska beaktas i kommande budgetarbete.

Bakgrunden till beslutet är att fastighetsnämnden och styrelsen för NU-sjukvården har begärt ett tilläggsbeslut för att täcka de fördyringar som har uppstått mellan regionstyrelsens genomförandebeslut och produktionsstart för om- och tillbyggnad av NÄL neonatal.

Projektet har genomlysts och den ursprungliga fördyringen har minskat med 19 miljoner kronor. Den kvarstående fördyringen för projektet uppgår till 25,8 miljoner kronor (2019 års fasta priser). Investeringen genomförs eftersom Västra Götalandsregionen, enligt regiondirektörens utredning, behöver ha tillgång till de 16 vårdplatserna vid NU-sjukvården.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Tilläggsbeslut: SÄS Borås - Ombyggnad produktionskök

Fastighetsnämnden och servicenämnden begär ett tilläggsbeslut för att täcka fördyringar som har uppdagats mellan regionstyrelsens genomförandebeslut och produktionsstart för den ägarstyrda investeringen ”Södra Älvsborgs sjukhus Borås, ombyggnad produktionskök projektnummer 21439”. Projektet har genomlysts och den ursprungliga fördyringen har minskat med 2 miljoner kronor.

I samband med regionstyrelsens genomförandebeslut genomfördes ingen indexering för kompensation av kostnadsökning av investeringsbeloppet vilket är brukligt i samband med genomförandebeslut.

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i fortsatt uppdrag att genomföra investeringen ”Södra Älvsborgs sjukhus Borås, ombyggnad produktionskök projektnummer 21439” i enlighet med den anmälda genomförandeplaneringen inom en investeringsutgift på 34,5 miljoner kronor (löpande pris) (varav tillägg 5,5 miljoner kronor) att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar. Regionstyrelsen uppdrar åt fastighetsnämnden och servicenämnden att hålla sig inom den beslutade ramen. Regionstyrelsen uppmärksammar fastighetsnämnden på vikten av förbättrade arbetssätt för att säkerställa fullständiga underlag inför genomförandebeslut. Fastighetsnämndens tillkommande behov av årligt hyresbidrag om 190 000 kronor till följd av tilläggsbeslutet ska beaktas i kommande budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Upphandling för ombyggnad av mottagningsblocket vid Skaraborgs Sjukhus Skövde avbryts

Under hösten 2018 inkom Fastighetsnämnden och styrelsen för Skaraborgs sjukhus (SkaS) med önskemål om genomförandebeslut av den ägarstyrda fastighetsinvesteringen ”Ombyggnad av mottagningsblocket, inklusive PCB-sanering etapp 3”. Under beredningen av genomförandebeslutet har förutsättningarna för sjukhuset förändrats. Vården anpassas nu till omställning, nära vård och digitalisering vilket kommer påverka behov och tillgänglighet som i sin tur påverkar behov av antal mottagningsrum och lokalresurser i övrigt. Parallellt står SkaS inför stora ekonomiska utmaningar, inte enbart under 2019, men även på sikt delvis till följd av tidigare beslutade och nu pågående ägarstyrda fastighetsinvesteringar.

SkaS och Västfastigheter har med anledning av dessa utmaningar arbetat fram ett alternativt förslag för detta projekt som fokuserar på att enbart sanera PCB samt göra en mindre renovering av dessa delar inom byggnaden.

I och med att förslag till beslut innebär en annan lösning än den som upphandlats behöver regionstyrelsen ge fastighetsnämnden i uppdrag att avsluta pågående upphandling av projektet ”Ombyggnad av mottagningsblocket, huvudetapp 2, inklusive PCB-sanering etapp 3, Skaraborgs Sjukhus Skövde Projektnummer 20154”.

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att avbryta pågående upphandling för projektet ”Ombyggnad av mottagningsblocket, huvudetapp 2, inklusive PCB-sanering etapp 3, Skaraborgs Sjukhus Skövde Projektnummer 20154”.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Hudbehandlingsenheten i Skene blir kvar

Som en del av Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) åtgärder för att nå en ekonomi i balans fanns ett förslag att hudbehandlingsenheterna i Alingsås och Skene skulle flyttas till sjukhuset i Borås. Samlokaliseringen beräknades minska kostnaderna med 1,9 miljoner kronor (2019).

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden förklarade sig redan i maj enig med SÄS sjukhusstyrelse om att flytta Alingsåsenheten till Borås.

Efter samrådet med södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 maj beslutades att regionstyrelsen skulle avgöra frågan om hudbehandlingsenheten i Skene också skulle överföras till Borås.

Hudbehandlingarna har de senaste åren haft färre besök och patienter som kommit i fråga för behandling. Det är en följd av att behovet av att hudbehandlingar minskat under de senaste åren tack vare bättre läkemedel. Den utvecklingen förväntas att fortsätta. Flera patientgrupper som tidigare haft stora behov av hudbehandlingar får nu bättre behandlingar via biologiska läkemedel. Både hudbehandlingen i Skene samt Alingsås har redan idag begränsade öppettider med flera dagar stängda i veckan.

Möjligheterna med att flytta hudbehandlingsenheterna till sjukhuset i Borås är:

 • Större flexibilitet och längre öppettider, öppet alla vardagar veckan (mån-fre) med möjlighet till förlängda öppettider om behov finns
 • Möjlighet till akut läkarbedömning vid behov i Borås
 • Enklare operativa ingrepp kan utföras direkt i samband med besök
 • Ökat teamdeltagande

Riskerna med att flytta mottagningarna till Borås är främst:

 • Längre till behandlingen/ökad restid
 • Fler inblandade i behandlingen

Huvudförslaget var att medge att styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus överför hudbehandlingsenheten i Skene till Borås.

Beslut: S och V yrkade på avslag och efter votering, där även SD röstade för avslag, blev det beslut enligt avslagsyrkandet.
Grönblå Samverkan (M, C, KD, L och MP) reserverade sig till förmån för huvudförslaget.

 

Ärende 13

Riktlinje för behandling av personuppgifter i Västra Götalandsregionen

Riktlinjerna för behandling av personuppgifter förtydligar de krav på behandling av personuppgifter som finns i dataskyddsförordningen (GDPR) och de krav på allmänna handlingar som regleras i offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen och arkivlagen.

Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna riktlinje för behandling av personuppgifter har tagits fram under arbetet med att implementera den nya lagstiftningen inom Västra Götalandsregionen (VGR) och motsvarar en så kallad integritetspolicy.

Riktlinjen vänder sig till alla sin hanterar personuppgifter i VGR och gäller för alla myndigheter, förvaltningar och bolag.

Regionstyrelsen fastställer Riktlinje Behandling av personuppgifter i Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Nya riktlinjer för organisationsstöd för mänskliga rättigheter

Organisationsstöd för mänskliga rättigheter delas ut till föreningar som företräder personer med funktionsnedsättning och till patientföreningar. Organisationsstöd är reglerat i beredning för mänskliga rättigheters reglemente. Budget för organisationsstöd 2019 var 9 miljoner kronor och delades ut till 98 organisationer. Stödet är treårigt och nuvarande stödperiod är 2017–2019. Nästa treårsperiod är 2020–2022 och utlysningsperioden för denna är planerad till den 11 september - 15 oktober.

Syftet med organisationsstöd är att stödja föreningar för att driva sin regionala verksamhet, det vill säga till drift- och/eller administrativa kostnader med långsiktighet samt regional relevans som utgångspunkt.

Underhösten 2018 antog regionfullmäktige en ny policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att utforma regionövergripande riktlinjer för tillämpningen av policyn som vägledning. Eftersom detta uppdrag inte hinns med innan utlysningsperioden beslutade beredning för mänskliga rättigheter att göra uppdateringar i nuvarande riktlinjer inför utlysningen av organisationsstöd för 2020–2022.

De uppdateringarna som föreslås i riktlinjerna är främst att:

 • anpassa till policyn för ekonomiskt stöd till det civila samhället genom att använda liknande rubriker, struktur och formuleringar som policyn
 • ändra från tidigare kommitté till regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter
 • utlysa treårigt stöd utan att öppna upp för nya ansökningar varje år

Regionstyrelsen antar uppdaterade riktlinjer för organisationsstöd för mänskliga rättigheter och paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Nya riktlinjer för verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter

Verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter ges till föreningar som företräder nationella minoriteter, hbtq-personer, barns rättigheter och paraplyorganisationer inom funktionshinderområdet. 27 föreningar får 2019 verksamhetsstöd för att främja arbetet med mänskliga rättigheter på en total summa om 5 123 000 kr. Stödet är treårigt och nuvarande stödperiod är 2017–2019. Nästa treårsperiod är 2020–2022 och utlysningsperioden är planerad till den 11 september - 15 oktober.

Under hösten 2018 antog regionfullmäktige en ny policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att utforma regionövergripande riktlinjer för tillämpningen av policyn som vägledning. Eftersom detta uppdrag inte hinns med innan utlysningsperioden beslutade beredning för mänskliga rättigheter att göra uppdateringar i nuvarande riktlinjer inför utlysningen av verksamhetsstöd för 2020–2022.

Uppdateringarna som föreslås i riktlinjerna syftar främst till att:

 • anpassa till policyn för ekonomiskt stöd till det civila samhället genom att använda liknande rubriker, struktur och formuleringar som policyn
 • ändra från tidigare kommitté till regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter
 • höja lägsta stöd för verksamhetsstöd från 25000 kr per år till 50000 kr per år
 • en paraplyorganisation ska samverka inom minst två funktionshinderområden från tidigare minst ett

Regionstyrelsen beslutar att anta uppdaterade riktlinjer för verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter och att paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Remissyttrande: Stärkt kompetens i vård och omsorg

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts möjlighet att lämna yttrande över remiss Stärkt kompetens i vård och omsorg - slutbetänkande av utredningen Reglering av yrket undersköterska.

Utredningen föreslår bland annat att yrket undersköterska regleras med en skyddad yrkestitel.

VGR ställer sig positiva till utredningsförslagen. Regleringen av en yrkestitel för undersköterskor innebär en kvalitetssäkring och stärker kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården. Regleringen innebär att det finns bestämda yrkeskvalifikationer med en nationell likvärdig utbildning som ger en undersköterskeexamen, vilket också ökar attraktionen för yrket.

VGR delar utredningens förslag och tillstyrker förslaget att den skyddade yrkestiteln för undersköterska kopplas till den nya vård-och omsorgsutbildningen. VGR delar också utredningens bedömning om att socialstyrelsen samråder med arbetsmarknadens parter att ta fram en vägledning för hur kompetenskriterier för yrket undersköterska kan användas i arbetet med validering av omvårdnadspersonalens kompetens.

VGR bedömer att samråd mellan socialstyrelsen och arbetsmarknadens parter behöver påbörjas så snart den nya vård- och omsorgsutbildningen är beslutad, i att ta fram en vägledning för hur kompetenskriterier för yrket undersköterska kan användas i arbetet med validering av omvårdnadspersonalens kompetens.

Regionstyrelsen godkänner yttrandet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Remissyttrande: Demokratins skattkammare - förslag till nationell biblioteksstrategi

Västra Götalandsregionen välkomnar en nationell biblioteksstrategi och är generellt positiva till utredarnas förslag. Det ger en bra överblick av de utmaningar som biblioteksverksamheterna står inför samtidigt som förslaget tydligt betonar värdet och nödvändigheten av en strukturerad och tillgänglig biblioteksverksamhet för demokratins och samhällets utveckling i positiv riktning.

Regionstyrelsen godkänner yttrandet.

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets handlingar:

Länk till regionstyrelsens ledamöter


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-01 11:38