Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 12 maj 2020

Publicerad: Uppdaterad:
Ordförandeklubba

Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige

1. Budget 2021 för Västra Götalandsregionen


Ärendet om budget 2021 utgick och tas upp på ett kommande sammanträde.

2. Koncernens uppföljningsrapport mars 2020


Årets första månader har dominerats av hanteringen av covid-19 vilket också påverkar koncernrapport mars. Verksamhetens resultat är 98 miljoner kronor men ett ekonomiskt underskott gällande finansiella poster ger ett sammanlagt resultat för årets första tre månader på en miljard kronor och en prognos för hela året på 1,5 miljard kronor.

Regionstyrelsen beslutade bland annat att godkänna rapporten, uttala acceptans för styrelser och nämnder i rådande situation och att de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av Covid-19 ska hanteras när läget har stabiliserats.

3. Finansiell strateg för Västra Götalandsregionen


Syftet med strategin är att bibehålla en stark finansiell ställning för Västra Götalandsregionen, på såväl kort som lång sikt, utifrån ett antal finansiella utmaningar. De främsta av dessa utmaningar handlar om långsiktiga åtaganden för framtida pensionsutbetalningar och att Västra Götalandsregionens befintliga likviditet bedöms att minska de närmaste åren.

Beslut enligt förslag att anta strategin, att avskilja åtta miljoner kronor till en pensionsmedelsportfölj och att medge extern upplåning av 1 300 miljoner kronor för att finansiera investeringar utöver spårvägsaffären som uppkommer 2020.

4. Övergripande ramverk för budgetprocessen


Syftet med dokumentet är att tydliggöra och skapa en samsyn kring det ramverk som partierna har att förhålla sig till vad avser koncernens budget samt nämnders och styrelsers arbete med överenskommelser, uppdrag och detaljbudgetar

Beslut enligt förslag att rekommendera partierna att i sitt budgetarbete utgå ifrån ramverket.

5. Riktlinje för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv


Enligt kommunallagen ska en regions budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För att uppnå god ekonomisk hushållning på lång sikt räcker dock inte ett resultat på eller precis över noll. Ett överskott behövs exempelvis för att inflationsskydda det egna kapitalet och för att finansiera investeringar och pensionsutbetalningar.

Beslut enligt förslag att fastställa riktlinje.

6. Förslag till omfördelning inom regional transportinfrastrukturplan 2018–2029, förslag nya namngivna objekt


I samråd med Trafikverket föreslås nu att komplettera RTP med objekt Väg 678, deletapp Bratteröd-Grohed samt objekt Förbifart Grästorp.

Beslut enligt förslag.

7. Ägardirektiv för Regionteater Väst AB


Efter regionfullmäktiges beslut har det uppmärksammats att Uddevalla kommun inte angetts som delägare i ägardirektivet. Ägardirektivet för Regionteater Väst AB behöver därför av formella skäl fastställas på nytt. Den enda korrigering som gjorts är således att Uddevalla kommun på ett korrekt sätt anges i ägardirektivet.

Beslut enligt förslag att fastställa ägardirektivet.

8. Yttrande över motion av Malin Sjunneborn (S) om arbetslösheten bland ungdomar och nyanlända


Malin Sjunneborn (S) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ska besluta om en utredning om nedskärningarna av arbetsförmedlingen påverkat ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland och att VGR skapar förutsättningar för ungdomar att växa i språkutveckling så de matchar behoven.

Beslut enligt förslag att motionen anses besvarad. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yttrande om bifall.

9. Yttrande över Motion av Michael Melby (S) och Janette Olsson (S) om uppdrag för att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa


Motionärerna föreslår i motionen om ett uppdrag att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa.I motionen framkommer att det är ett otydligt uppdrag för omhändertagandet av de yngre barnens psykiska hälsa, det är ett ojämnt utbud i regionen samt att tillgången till psykologer i regionen är ojämn. Motionen lyfter fram vikten av insatser under de tidiga åren samt psykologens roll i arbetet.

Regionstyrelsen beslutade att bifalla motionen.

10. Yttrande över motion av Carina Örgård (V) och Bille Karlsson (V) om bättre psykologiskt stöd för de minsta barnen


Carina Örgård och Billie Karlsson (V) har i en föreslagit ett förtydligande av uppdraget för verksamheten i Västra Götaland att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa. I motionen framkommer att barnen och dess vårdnadshavare behöver mer stöd än barnavårdscentralerna (BVC) kan erbjuda och motionen fokuserar särskilt på de barn som en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse samt barn som varit med om skrämmande händelser.

Beslut enligt förslag att bifalla motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda resurstillsättning, utbildningsbehov samt behov av nyrekrytering för att möta behoven av psykologisk bedömning och behandling hos barn i åldersgruppen 0–5 år.

11. Yttrande över motion av Inga-Maj Krüger (SD) med flera om att införa en medicinsk riktlinje för rektusdiastaspatienter


Motionärerna beskriver att operation av rektusdiastas inte erbjuds inom Västra Götalandsregionen med motiveringen att det inte finns evidens för att operation hjälper vid tillståndet.

Beslut enligt förslag att motionen är besvarad.

12. Yttrande över motion av Carina Örgård (V) om uppdatering av det nya kunskapsläget gällande rektusdiastas riktat till berörda sjukhusverksamheter i regionen.

Motionären beskriver att operation av rektusdiastas inte erbjuds inom VGR med motiveringen att det finns för lite forskning som visar att operation hjälper vid tillståndet.

Beslut enligt förslag att motionen är besvarad.

13. Yttrande över motion av Carina Örgård (V) om kartläggning av kunskapsläget hos berörda sjukhusverksamheter i regionen när det gäller att identifiera och behandla vestibulit.


Motionären beskriver att kunskap och rutiner skiljer sig åt mellan olika regioner i landet, och vill genom föreslagen kartläggning kunna garantera att kunskap finns inom VGR.

Beslut enligt förslag att motionen är besvarad.

Även ärende 26 om avgiftsfrihet för personer som behandlas för Covis-19 ska beslutas av regionfullmäktige.

Ärenden till regionstyrelsen

14. Måluppföljning mars 2020 för regionstyrelsen


Regionstyrelsen har i sin detaljbudget prioriterat fem av regionfullmäktiges mål och beslutat om ett eget. Arbete pågår med alla aktiviteter som kopplats till mål och fokusområden till och med mars 2020. Coronapandemin påverkar möjligheten att fortsätta arbetet med många av aktiviteterna på det sätt som planerats vilket medför att bedömning och prognos för alla mål utom ett i regionstyrelsens detaljbudget är att målen bara delvis kommer att uppnås under 2020.

Beslut enligt förslag att godkänna måluppföljning mars 2020.

15. Uppföljning plan för intern kontroll för regionstyrelsen till och med mars 2020


Förslaget är att regionstyrelsens internrevisorer får i uppdrag att, med anledning av pågående coronapandemi och dess påverkan på Västra Götalandsregionen, göra en genomlysning av regionstyrelsens riskanalys och plan för intern kontroll för 2020 och återkomma med eventuella förslag på revideringar senast den 23 juni 2020.

Beslut enligt förslag.

16. Bedömning av Mötesplats Steneby i relation till stadgarna för Stiftelsen Stenebyskolan


Regionstyrelsen bedömer att Mötesplats Steneby inte fullt ut harmonierar med stadgarna för Stiftelsen Stenebyskolan. Regionstyrelsen vill därför att regionutvecklingsnämnden utreder hur Mötesplats Steneby fortsatt kan bedrivas i annan form och med annan utförare eller huvudman än Stiftelsen Stenebyskolan.

Beslut enligt förslag.

17. Underskott hos stiftelsen Skara skolscen verksamhetsåret 2019


Stiftelsen Skara skolscen har av stiftarna Skara kommun och Västra Götalandsregionen begärt att stiftelsens underskott för 2019 ska täckas av stiftarna. I det avtal som finns mellan stiftarna framgår att Skara kommun ska stå för 30 procent av stiftelsens kostnader och Västra Götalandsregionen för 70 procent.

Beslut enligt förslag att stiftelsen får ett ägartillskott om 233 000 kronor för att täcka regionens del av 2019 års underskott.

18. Internationellt arbete för social hållbarhet 2020


Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet föreslås fortsätta det internationella arbetet enligt den inriktning som antogs 2019. Det vill säga att fortsatt ingå i nätverket WHO Regions for Health Network (RHN), det EU-baserade nätverket EuroHealthNet samt i det WHO-baserade svenska Healthy Cities nätverket.

Beslut enligt förslag att avsätta sammanlagt 153 000 kronor för fortsatt delaktighet i de tre nätverken.

19. Västra Götalandsregionens medverkan i Vänerrådet


Syftet med Vänerrådet är att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern som tar till vara både naturvärden och samhällsintressen.

Beslut enligt förslag om att ingå i överenskommelsen om Vänerrådet 2019–2020.

20. Nominering till opolitisk ledamot i Almi Företagspartner Väst AB


Almis uppdrag är att bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med kundernas framgång som mål.

Beslut enligt förslag att näringslivschef Helena Starfelt tar över uppdraget som opolitisk ledamot i Almi Företagspartner AB istället för regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson.

21. Yttrande över remiss särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar


Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Justitiedepartementets promemoria med förslag om särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och olika specialiseringsutbildningar. Med nuvarande regelverk beviljar inte längre Migrationsverket uppehållstillstånd för den aktuella målgruppen.

Beslut enligt förslag. Västra Götalandsregionen välkomnar de särskilda reglerna och införandet av dessa i närtid.

22. Västra Götalandsregionens svar på samrådsremiss för ny järnväg Göteborg-Borås, samråd 1


Trafikverket Region Väst har tagit fram ett samrådsunderlag inför beslut om betydande miljöpåverkan för ny järnväg mellan Göteborg–Borås. I sitt svar har Västra Götalandsregionen bland annat formulerat ett antal punkter för att maximera samhällsnyttan med den nya stambanan:
• En tidig byggstart
• En restid på 35 minuter
• Genomför förstärkningsalternativet –komplettera befintlig järnväg
• Ett attraktivt stationsläge vid Landvetter flygplats
• Ny järnväg via Mölndal
• Fortsatt utbyggnad mot Jönköping och Stockholm

Beslut enligt förslag.

23. Avtal med externa leverantörer inom hälso- och sjukvårdsområdet som upphandlas på uppdrag av sjukhusen


Regionstyrelsen har beslutat om inriktning för arbetet med externa parter med anledning av covid-19. Inriktningen syftar att bidra till samhällets robusthet och återhämtning till ett normalläge så snabbt som möjligt. I ärendet nämns förskottering av ersättning som ett alternativ inom avtalsområdet Lagen om offentlig upphandling (LOU), som alternativ om det bedöms nödvändigt för att upprätthålla utbud och kapacitet.

Beslut enligt förslag om att delegera till chefen för koncerninköp att genomföra nödvändiga justeringar av avtal. Regionstyrelsen ställer sig även bakom hälso- och sjukvårdsstyrelsens framtagna principer och rutiner för förskottering av ersättning till externa leverantörer inom hälso- och sjukvårdsområdet.

24. Initiativärende (SD): Hemställan om slopad förmånsbeskattning av hälso-och sjukvårdspersonal


Sverigedemokraterna vill att regionstyrelsen hemställer åt finansdepartementet att undanta hälso-och sjukvårdspersonal från förmånsbeskattning och trängselskatt under covid-19-pandemin.

Regionstyrelsen beslutade efter votering att avslå ärendet.

25. Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 2020:4


Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att yttra sig över Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 2020:4. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en strategi för hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter år 2045. Det svenska klimatpolitiska ramverket från 2017 anger att Sverige ska ha nettonollutsläpp senast 2045 och ha negativa utsläpp därefter.

Beslut enligt förslag att godkänna yttrandet.

26. Avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av smittskyddslagen (SFS 2004:168)


Hälso- och sjukvården har ett uppdrag att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar. Därför är undersökning, vård och behandling för allmänfarliga sjukdomar avgiftsfria enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168). Avgiftsfriheten är dock begränsad, bland annat till den som är bosatt i Sverige.

Flera grupper är självbetalande för all vård som ges enligt Smittskyddslagen. Förslaget innebär att undersökning, vård och behandling för covid-19 ska vara avgiftsfria för personer som är självbetalande. Det gäller både öppen och sluten vård. Beslutet gäller inte personer som har försäkring eller kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg.

Beslut enligt förslag att föreslå regionfullmäktige besluta om avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av Smittskyddslagen (SFS 2004:168). Beslutet gäller till och med 31 augusti 2020 


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-06 08:20