Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 12 november 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare till regionfullmäktige)

Ärende 1

Revidering av Klimatväxlingsprogram

I miljöplan 2017–2020 fastställs att Västra Götalandsregionen (VGR) ska vara fossiloberoende 2020 genom att minska sina utsläpp av växthusgaser med 80 procent jämfört med 2006. VGR:s program för klimatväxling infördes 2016 med syftet att växla upp den interna omställningen till fossiloberoende samt tydligare styra mot ett hållbart resande i tjänsten.

För att stärka den styrande effekten av klimatväxlingsprogrammet höjs avgiften på kortdistansflyg mellan Västra Götaland samt Stockholm, Köpenhamn och Oslo till 1000 kronor per enkelresa. I övrigt behålls de nuvarande klimatväxlingsavgifterna. Klimatväxlingsmedlen fokuseras fortsättningsvis till åtgärder för att ställa om organisationen till fossiloberoende, samt främja ett hållbart resande bland medarbetarna.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslag på reviderat klimatväxlingsprogram med tillhörande klimatavgifter. Det reviderade klimatväxlingsprogrammet träder i kraft den 1 januari 2020. Klimatväxlingsavgifterna ska ses över vartannat år med bedömning om eventuell justering. Beslut om justeringar av klimatväxlingsprogrammet kommer i fortsättningen fastställas av regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 2

Ny kulturförvaltning - inriktning och namn

Regionfullmäktige beslutade den 28 maj 2019 att styrelsen för Kultur i Väst och styrelsen för Västarvet den 1 januari 2020 ersätts av en ny styrelse med ansvar för en samlad regional förvaltning för kultur, natur- och kulturarv.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att namnet på den nya organisationen ska vara styrelsen för kulturutveckling respektive förvaltningen för kulturutveckling.

Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige beslutar att verksamhetsinriktningen för styrelsen för kulturutveckling är att bidra till ett rikt kulturliv i ett sammanhållet Västra Götaland genom att:

 • erbjuda kunskap kring samordning och genomförande av projekt och aktiviteter samt i vissa fall säkerställa genomförande av projekt på uppdrag av och i samarbete med kommunerna och civilsamhället
 • erbjuda viss specialistkunskap inom kultur-, natur och kulturarvsområdena till stöd för kommunerna och civilsamhället i deras ansvar och engagemang för genomförande och främjande av utveckling inom kulturområdet
 • driva museer och i vissa fall besöksmål med regionalt och/eller nationellt intresse inom kompetensområdet
 • ansvara för lagstyrd samlingsförvaltning för de egna samlingarna inom kompetensområdet
 • ansvara för den regionala nivåns uppdrag enligt bibliotekslagstiftningen och i samråd med kommunerna driva och utveckla verksamheten enligt regionens strategiska dokument inom området
 • vara en del av den nationella och regionala infrastrukturen för forskning och utveckling inom kompetensområdet
 • på uppdrag av kulturnämnden aktivt delta i samverkan på regional, nationell och internationell nivå inom kompetensområdet
 • använda ett behovsstyrt förhållnings- och arbetssätt som innebär ständig beredskap för omprövning och förändring.

Kulturnämnden är styrelsens främsta uppdragsgivare och beställare.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Reglemente för ny kulturförvaltning

Regionfullmäktige beslutade i maj att styrelsen för Kultur i Väst och styrelsen för Västarvet den 1 januari 2020 ersätts av en ny styrelse med ansvar för en samlad regional förvaltning för kultur, natur- och kulturarv.

Enligt beslutet ska den nya verksamhetens inriktning och namn beslutas av regionstyrelsen. I ärendet ny kulturförvaltning – inriktning och namn presenteras förslag på inriktning och namn, samt en kort redovisning av arbetsläget i förberedelserna för genomförandet av beslutet i övrigt. Förslag till reglemente för den nya styrelsen bygger på den inriktning som beskrivs i detta ärende.

Kulturnämndens reglemente justeras under §3 områden för uppdrag, bidrag och motsvarande, där styrelsen för Västarvet och Kultur i Väst utgår och ersätts med Styrelsen för Kulturutveckling.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer reglemente för styrelsen för kulturutveckling och justerat reglemente för kulturnämnden.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Västra Götalandsregionens policy för representation

Enligt regionfullmäktiges beslut har Västra Götalandsregionens (VGR:s) styrdokument en giltighetstid på fem år. Policy för representation antogs av regionfullmäktige i april 2015 och har med anledning av det reviderats. Revideringen består av mindre redaktionella justeringar.

Ärendet har varit utsänt på remiss till samtliga nämnder och styrelser för VGR:s förvaltningar och bolag. Förslag till ändringar som har beaktats och tagits hänsyn till gäller dels syftet för extern representation där ett verksamhetsutvecklings- och lärande perspektiv har adderats, dels gällande den interna representationen där stärkandet av arbetsgivarvarumärket samt vikten av intern samverkan tagits med som en del av syftesbeskrivningen.

Förvaltningschef, eller annan chef som delegerats ansvaret, har rätt att besluta om representation i sin egen förvaltning, förutom när det gäller alkohol. Huvudregeln är att alkohol inte ska förekomma, vare sig vid intern eller extern representation.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige antar VGR:s policy för representation 2019-2024.
 2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att besluta om riktlinjer för representation gällande VGR:s samtliga nämnder och styrelser.
 3. VGR:s policy för representation ersätter tidigare policy.

Beslut: enligt förslag

V reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 5

Ändring av patientavgift för preventivmedel

Enligt patientavgiftshandboken ska kvinnor i Västra Götalandsregionen (VGR) få pessar och en förpackning spermiedödande medel gratis. När detta beslut fattades fanns en enda pessartyp, och spermiedödande medel var tillgängligt på marknaden.

Pessar är en preventivmetod med låg effektivitet i att förebygga oönskad graviditet och en HTA-rapport har visat att ingen pessartyp har tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att möjliggöra en bedömning av den graviditetsförebyggande effekten.

VGR rekommenderas därför sluta subventionera pessar, ett preventivmedel utan vetenskaplig dokumentation och med låg effektivitet. Bakom rekommendationen står Regionalt programområde Kvinnosjukdomar och förlossning, Terapigrupp gynekologi, Chefssamrådet för kvinnosjukvård och Program- och prioriteringsrådet.

Utöver frågan om pessar behöver även vissa justeringar göras gällande spiral och spermiedödande medel. Spermiedödande medel finns inte längre på marknaden och bör därför utgå ur texten om patientavgift. Avgiftsfriheten för spiral gäller kopparspiral och inte hormonspiral. Det bör därför förtydligas att det är kopparspiral som avses.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Subvention av pessar upphör i VGR.
 2. Spermiedödande medel utgår ur texten om patientavgift.
 3. Det tydliggörs att avgiftsfrihet för spiral enbart omfattar kopparspiral.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Region Västerbotten och Region Jämtland nya medlemmar i Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans

Västra Götalandsregionen är medlem i Kommunalförbundet Svenska Luftambulans (SLA) tillsammans med Region Värmland, Region Dalarna och Region Uppsala. Region Norrbotten kommer med från år 2020.

Ansökan har inkommit från Region Västerbotten om att bli medlem i SLA och Region Jämtland Härjedalen kommer att ansöka om medlemskap senare i november.

Förbundsordningen och samverkansavtal behöver uppdateras och kompletteras som följd av detta.

SLA behöver anskaffa fler helikoptrar, en till vardera tillkommande medlem och en backup-helikopter. Det befintliga upphandlade avtalet med Airbus medger att avropa ytterliga fyra stycken helikoptrar. Finansieringen av denna anskaffning föreslås ske genom lån inom rambeloppet 400 miljoner kronor.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner att Region Västerbotten blir medlem i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.
 2. Regionfullmäktige godkänner att Region Jämtland Härjedalen blir medlem i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans under förutsättning att regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen på sitt regionfullmäktigemöte den 23 november 2019 beslutar att ansöka om medlemskap.
 3. Regionfullmäktige godkänner den reviderade förbundsordningen i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans med anledning av Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalens medlemskap i kommunalförbundet.
 4. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtalet mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar angående finansiering och driftkostnadsfördelning för helikoptrar i operativ drift i Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen samt kostnadsfördelning av reservhelikopter antas.
 5. Regionfullmäktige godkänner att kommunalförbundet Svensk Luftambulans utnyttjar optioner i upphandlingsavtal och avropar helikoptrar till Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen samt en reservhelikopter.
 6. Regionfullmäktige godkänner att Kommunalförbundet Svensk Luftambulans får uppta lån för att finansiera inköpet av fyra stycken helikoptrar inom rambeloppet 400 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Ägardirektiv till Rantorget AB

Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen (VGR) har ingått avtal om förändrat genomförande av spårvägstrafiken i Göteborgs stad och Mölndals kommun.

En del av detta avtal är att VGR ska köpa spårvagnsdepåerna på Rantorget och Slottsskogen. Dessa depåer ägs av Rantorget AB som i sin tur ägs av Myntholmen AB som ägs Higab AB. VGR och Higab har ingått avtal om att VGR ska förvärva aktierna i Rantorget AB för en preliminär köpeskilling om 210  miljoner kronor. Köpet av aktierna i Rantorget AB sker 2020-01-02 eller senare när samtliga villkor i köpeavtalet är uppfyllda.

Rantorget AB ska efter att VGR köpt bolaget sälja fastigheterna till VGR. Därefter ska bolaget likvideras.

För genomförandet krävs att bolagsordningen förändras som följd av att VGR köper bolaget och att regionfullmäktige utfärdar ett ägardirektiv till bolaget att sälja fastigheterna till VGR.

Regionfullmäktige tillsätter styrelse i bolaget i särskilt ärende.

Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att anta förslaget till ny bolagsordning för Rantorget AB 556772-3654 under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordats 2020-01-02 eller senare.
 2. Regionfullmäktige beslutar att som ägardirektiv till Rantorget AB ge styrelsen i Rantorget AB i uppdrag att sälja fastigheterna Göteborg Gårda 12:25 och Göteborg Slottsskogen 719:5 till Västra Götalandsregionen 232100-0131 under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordats 2020-01-02 eller senare.
 3. Regionfullmäktige beslutar att som ägardirektiv till Rantorget AB ge styrelsen i Rantorget AB i uppdrag att efter försäljningen av fastigheterna avveckla Rantorget AB.
 4. Regionfullmäktige beslutar att Rantorget AB får i uppdrag att fastställa bolagsordningen och ägardirektivet på bolagsstämman.

Regionstyrelsen beslutar under förutsättning av regionfullmäktiges beslut att regionens ombud får i uppdrag att på bolagsstämman rösta för antagandet av ny bolagsordning och nytt ägardirektiv.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Motion om att utveckla Bohusbanan - avslag föreslås

Heikki Klaavuniemi och Anders Strand (SD) har i en motion från april föreslagit att regionfullmäktige beslutar att tillskriva regeringen att den nationella planen för transportinfrastruktur 2022 bör omfatta utredningar av alternativa tågsträckningar mellan Göteborg och Oslo.

Motionen har remitterats till regionutvecklingsnämnden för beredning. Regionutvecklingsnämnden har behandlat ett yttrande vid ett sammanträde i september och konstaterar att Trafikverket har uppgiften att ta fram en nationell infrastrukturplan som revideras vart fjärde år och fastställs av regeringen. I nationell transportinfrastrukturplan för 2018–2029 är sträckan Göteborg – Oslo med som en utpekad brist. I och med att sträckan nu står med i nationell plan har Trafikverket påbörjat arbetet med den.

I det europeiska transportnätet TEN-T (Trans-European Transport Network) som är utpekat av respektive land har Sverige pekat ut sträckan upp till Oslo via Öxnered – Kornsjö. Västra Götalandsregionen har också en prioriterad påverkansåtgärd beslutat med sträckning genom Dalsland.

Med hänvisning till att sträckningen redan är beslutad av Regeringen, Trafikverket och Västra Götalandsregionen föreslår Koncernkontoret att motionen avslås.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 9

Motion om flexibelt dagperiodkort på Västtrafik - avslag föreslås

Joakim Rosdahl (D) har vid regionfullmäktiges sammanträde i april anmält en motion med förslag om en komplettering av Västtrafiks biljettutbud med en ny form av dagperiodkort. Syftet är att locka fler att resa kollektivt och målgruppen är bilister som är beredda att ställa bilen en, eller kanske två, dagar i veckan.

Västtrafiks styrelse behandlade ärendet i juni och lämnade sitt remissvar till regionstyrelsen. Västtrafik föreslår att motionen avslås, dels med hänvisning till de stora osäkerheter i intäktspåverkan som pågående arbete med införande av ny zonstruktur och nytt sortiment innebär redan i sig. Dels med hänvisning till den återbäring i Västtrafik-appen To Go som idag finns vid köp av fyra enkelbiljetter under en sjudagarsperiod och vars syfte i huvudsak är detsamma som det i motionen föreslagna dagperiodkortet.

Västtrafik öppnar i sitt remissvar för att det i ett senare skede, när zonförändringen och det nya sortimentet har hunnit utvärderas, kan bli aktuellt med nya biljettslag som ytterligare stimulerar ökat kollektivresande för de ”kombiresenärer” som kan avvara bilen ett par dagar i veckan.

Kollektivtrafiknämnden behandlade ärendet i september och delar i sitt remissvar Västtrafiks uppfattning och föreslår att motionen avslås.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Motion om införande av avgiftsfritt influensavaccin - föreslås bifallas

Eva Olofsson (V) med flera har i en motion anmäld på regionfullmäktige i november 2018 föreslagit att införa avgiftsfritt influensavaccin till riskgrupper. Om Västra Götalandsregionen (VGR) inför detta kommer fler att vaccinera sig, färre kommer insjukna i influensa och sjukhusen kommer avlastas, menar motionären.

Närhälsan, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig och samtliga remissinstanser beslutade att bifalla motionen.

Ett införande av avgiftsfritt säsongsinfluensavaccin innebär en kostnad för VGR, även om insatsen ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är en kostnadseffektiv åtgärd.

Alla nämnder och styrelser har uppmanats av regionstyrelsen att vidta åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen och nå en verksamhet och ekonomi i balans. Med anledning av den rådande ekonomiska situationen och att det saknas en långsiktig finansiering var huvudförslaget att avslå motionen.

Men V yrkade på bifall och fick stöd av S och SD.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen
GrönBlå Samverkan reserverar sig till förmån för huvudförslaget

 

Ärende 11

Motion om att införa avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralen för alla över 65 - föreslås bifallas

Jim Aleberg (S) och Claes Redberg (S) har i en motion på regionfullmäktige från november 2018 förslagit att utreda förutsättningarna för att införa avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralerna för alla över 65 år. Motionären argumenterar att avgiftsfria besök bland annat skulle innebära att onödiga återbesök på sjukhusens akutmottagningar undviks.

Styrelsen för Närhälsan och hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig. Båda remissinstanserna beslutade att bifalla motionen.

Koncernkontorets bedömning är att den primära åtgärden för att undvika onödiga återbesök på sjukhusens akutmottagningar och undvikbar slutenvård inte är att införa avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralerna. I Västra Götalandsregionen (VGR) pågår flera åtgärder för att möta vårdbehovet hos äldre.

Regionstyrelsen uppmanade i april nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen och nå en verksamhet och ekonomi i balans. Beslutet innebär att regionstyrelsen måste vara restriktiv med beslut om nya satsningar för att inte bidra till att kostnaderna ökar. Att bifalla motionen om att utreda förutsättningarna för avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentraler för alla över 65 år innebär kostnaden av en utredning och de resurser som skulle behöva tillföras för att genomföra en sådan. Huvudförslaget var att avslå motionen.

Ett eventuellt införande av avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år skulle innebära ett intäktsbortfall på drygt 15,5 miljoner kronor för VGR.

S, V, och SD yrkade på bifall till motionen.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen

 

Ärende 14

Motion om att inrätta en regional ambulansorganisation i Västra Götaland föreslås besvarad

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från januari föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna med att göra om regionens ambulansverksamhet till en organisation.

Koncernkontorets bedömning är att en utredning om ambulanssjukvårdens organisering har hanterats i ärendet om Analys av samordning av prehospital verksamhet. I analysen och efterföljande remissrunda har frågeställningar om styrning och ledning av prehospital verksamhet, regiongemensam beställning och finansiering samt ambulanssjukvårdens organisering hanterats.

Underlag till analysen togs fram tillsammans med berörda verksamheter inom prehospital verksamhet och skickades sedan på remiss till berörda nämnder och styrelser. Ärendet har behandlats av ägarutskottet och planeras att behandlas av regionstyrelsen den 12 november. Varken analysen eller inkomna remissyttranden ger stöd för att göra om regionens ambulansverksamhet till en organisation.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse motionen som besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 25

Tilläggsbeslut om vårdöverenskommelser 2020

Regionfullmäktige (RF) beslutade i samband med beslutet om budget 2020 och plan för 2021 och 2022 att vårdöverenskommelserna (VÖK) skulle vara klara senast 30 september och detaljbudgeterna skulle fastställas av respektive styrelse och nämnd senast 31 oktober. RF-beslutet innebar också att VÖK skulle vara fleråriga. RF beslutade 5 november 2019 att förlänga tidplanen för styrelser och nämnders beslut om detaljbudget till 30 november, och bemyndigar regionstyrelsen att vid behov justera tidplanen ytterligare.

Under slutet av september blev det uppenbart att det skulle bli svårt att få politiska beslut om vårdöverenskommelserna för 2020-2021 i enlighet med RF beslut. I det läget gav regionstyrelsens presidium ett informellt uppdrag till hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium att göra en bedömning av åtgärder för att göra det möjligt att kunna träffa vårdöverenskommelser mellan nämnder och styrelser. Uppdraget resulterade i att regionstyrelsen beslutade om en rad åtgärder för att underlätta processen genom att förtydliga regelverk och genom att frigöra resurser och för att underlätta VÖK-processen. Vissa av regionstyrelsens beslut förutsätter i sin tur beslut i regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att vårdöverenskommelserna är ett-åriga och gäller för 2020
 2. Regionfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder med negativt resultat 2019 ska återbetala underskottet senast 2022 enligt tidigare regelverk. I detaljbudget 2020 ska plan för återbetalning redovisas
 3. Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen temporärt övertar hälso- och sjukvårdsnämndernas ansvar att finansiera sjukresor samt sjukreseadministration. Regionstyrelsens ansvar kvarstår till dess regionfullmäktige fattat annat beslut.
 4. Regionfullmäktige beslutar att överföra regionbidrag om totalt 356 mnkr från hälso- och sjukvårdsnämnderna till regionstyrelsen i enlighet med tabell 2 i detta tjänstutlåtande.
 5. Regionfullmäktige beslutar att pilotprojekt med vårdepisodersättningar inom områdena obesitaskirurgi, ryggkirurgi och höft-och knäledskirurgi avslutas 31 december 2019. Ersättningen från hälso- och sjukvårdsnämnderna för dessa områden övergår därefter till ordinarie ersättningsformer. Gällande VÖK ska vid behov justeras i enlighet med detta.
 6. Regionfullmäktige noterar i övrigt informationen om regionstyrelsens beslut och agerande som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Beslut: enligt förslag

 

Regionstyrelseärenden

 

Ärende 12

Detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2020

Regionstyrelsen behandlade förslag till detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige vid sitt sammanträde den 15 oktober och beslutade då att återremittera ärendet med motiveringen att utfallet från diskussionerna om vårdöverenskommelserna måste arbetas in i budgeten.

Den 21 oktober beslutade regionstyrelsen att temporärt överta ansvaret för att finansiera sjukresor samt sjukreseadministration från hälso- och sjukvårdsnämnderna. Övertagandet har arbetats in i regionstyrelsens detaljbudget.

Den 15 oktober återremitterade regionstyrelsen förslag till Utredning om Västra Götalandsregionens stöd och medverkan i Pridefestivaler i Västra Götaland med motiveringen att det i beslutet tydligare måste framgå att ärendet faller inom beredningen för mänskliga rättigheters ansvar samt att underlaget behöver arbetas in i regionstyrelsens detaljbudget. Underlaget har arbetats in i regionstyrelsens detaljbudget. Beredningen för social hållbarhet beslutade den 28 augusti att föreslå regionstyrelsen att förutom övergripande budgetposter för arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i detaljbudget för 2020, fördela en budgetpost för arbete med överenskommelsen med civilsamhället till beredningen. Kostnaden får hanteras inom beredningens ram.

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar att säkerställa att Västra Götalandsregionen har en ekonomi och verksamhet i balans. Regionstyrelsen ansvarar också för övergripande strategiska arbetsgivarfrågor. De mål och fokusområden som regionstyrelsen särskilt kommer att arbeta med under 2020 ska ses som en del av de insatser som genomförs för att förbättra resultaten, främst inom hälso- och sjukvård.

Under 2020 kommer regionstyrelsen att arbeta med fem av de av regionfullmäktige prioriterade målen. Ägarutskottet fastställde vid sitt sammanträde den 21 augusti 2019 att målet "Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska" tillförs som ett mål för regionstyrelsen för 2020.

Regionstyrelsens budget för 2020 är lagd i balans. Koncernkontoret ska minska personalkostnaderna med minst 20 miljoner kronor 2020 och sätta ett tydligt måltal för antalet nettoårsarbetare. Måltalet 710 ska vara uppnått senast vid utgången av 2020. Koncernkontorets verksamhetsplan 2020 kommer att fokusera på förändringsarbete och omställning av Koncernkontoret och koncernen

Regionstyrelsen fastställer detaljbudget för regionstyrelse och regionfullmäktige 2020. Regionstyrelsen fastställer Koncernkontorets måltal för nettoårsarbetare till 710. Måltalet ska vara uppnått senast vid utgången av 2020.

Regionstyrelsen fastställer fördelningen av personalpolitiska anslaget i enlighet med bilaga 4 i detaljbudgeten. För nämnder och styrelser som Koncernkontoret ger tjänstemannastöd till sker basfakturering 2020 enligt bilaga två i detaljbudgeten.

Beslut: efter votering enligt förslag

 

Ärende 13

Analys av samordning av prehospital verksamhet

På ägarutskottets sammanträde i februari behandlades ärendet om analys av samordning av prehospital verksamhet. Analysen var ett resultat av regionfullmäktiges detaljutformning av den politiska organisationen 2019–2022, där regionstyrelsen och senare regiondirektören gavs vissa riktade uppdrag.

Koncernkontorets bedömning är att samordningsgruppen har tillräcklig förmåga att utföra uppdraget att leda, utveckla och samordna den prehospitala verksamheten i Västra Götalandsregionen (VGR). Uppdragshandlingen för samordningsgruppen tydliggör gruppens formella mandat, uppdrag och fokusområden.

Samordningsgruppen, med dess ingående förvaltningar, behöver dock ta ett större gemensamt ansvar för framdrift och genomförande, såväl av de förändringar som pågår sedan tidigare som de som är planerade att påbörjas. Det bästa i dagsläget, för att säkerställa en samordnad, standardiserad och optimerad akutsjukvårdskedja utifrån de förutsättningar som finns, är att nuvarande organisering kvarstår och att ambulanssjukvården är fortsatt sammankopplad med det lokala sjukhuset. Den prehospitala verksamheten behöver ytterligare utveckla en regional samverkan med första linjens specialistsjukvård, såväl som andra viktiga aktörer inom omställningen.

Regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till regiongemensam beställning och finansiering av den prehospitala verksamheten.
 2. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag till hur den samlade prehospitala verksamheten kan utvecklas och samordnas ytterligare så att sambandet med första linjens specialistsjukvård stärks. Förslaget skall presenteras för ägarutskottet senast den 30 april 2020.
 3. Uppdraget från ägarutskottets sammanträde den 27 februari 2019, att återkomma med tydliggörande av samordningsgrupp prehospital verksamhets mandat och uppdrag samt förankring med berörda nämnder och styrelser, är här med slutfört.
 4. Uppdraget från regionstyrelsen den 24 april 2018, att återkomma med förslag till analys av den nuvarande samordningsfunktionens förmåga att leda och utveckla den prehospitala verksamheten, är här med slutfört.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Västra Götalandsregionens riktlinje för representation

Riktlinje för Västra Götalandsregionens (VGR:s) representation är en reviderad version av tidigare gällande riktlinje. Förutom mindre redaktionella justeringar har tillägg och ändringar gjorts vad gäller bland annat anpassningar till skatteverkets regler, uppdatering gällande relation till andra styrdokument och regionfullmäktiges arbetsordning samt ändringar och förtydliganden gällande gåvor och uppvaktningar av medarbetare och förtroendevalda.

Riktlinjer för representation omfattar VGR:s samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar. Riktlinjerna rekommenderas att gälla även för bolagen.

Regionstyrelsen beslutar, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut om policyn för representation:

 1. Regionstyrelsen antar VGR:s riktlinjer för representation 2019-2024.
 2. VGR:s riktlinjer för representation 2019-2024 gäller samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar förutom bolagen.
 3. VGR:s riktlinjer för representation ersätter tidigare riktlinjer för representation.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 16

Västra Götalandsregionen drar ner på deltagandet i Almedalen

Västra Götalandsregionen (VGR) drar ner på kostnader, arrangemang och antal deltagare under Almedalsveckan 2020. Regionstyrelsen avsätter 400 000 kronor för deltagande i samverkansplattformen Västsvenska Arenan 2020. VGR arrangerar inga egna seminarier, i stället används Västsvenska Arenan till att arrangera ett antal strategiska möten och andra dialogformer med nationella aktörer.

Inför 2019 avsatte regionstyrelsen totalt 750 000 för deltagande i Almedalsveckan, varav 600 000 för medlemskap och deltagande i Västsvenska Arenan samt ytterligare 150 000 för VGR:s egna aktiviteter.

VGR deltar under Almedalsveckan för att lyfta frågor som vi inte själva bestämmer över och som det krävs lagstiftning eller nationella beslut för att förändra. Almedalsveckan är en del av VGR:s långsiktiga påverkansarbete. Att påverka nationell nivå att fatta beslut som gynnar Västra Götaland kräver samarbete och en gemensam röst mellan region, kommun, näringsliv och civilsamhälle. VGR:s deltagande under Almedalsveckan och den Västsvenska Arenan är ett exempel på en sådan samverkan.

VGR:s politiker och tjänstemän deltar i andra aktörers arrangemang i den mån vi bjuds in.

Regionstyrelsen uppmanar övriga styrelser och nämnder till återhållsamt deltagande under Almedalsveckan 2020

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 17

Ansökan nationell högspecialiserad vård av avancerad kirurgi vid endometrios

Socialstyrelsen har i uppdrag att besluta om vad som ska utgöra nationell högspecialiserad vård, antal utförare av den aktuella vården och vilka utförare som ska ges tillstånd att bedriva vården. Efter remissrunda till regionerna har Socialstyrelsen beslutat om tre områden inom kvinnosjukdomar och förlossning som ska utgöra nationell högspecialiserad vård. I september öppnades det för ansökningar och samtidigt publicerades information om ansökningsförfarandet.

För att bibehålla och fortsatt utveckla vården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i regionen är det av vikt att den mest avancerade vården bibehålls och utvecklas. Detta gynnar även närliggande vård, forskning, utveckling och rekryteringsmöjligheter. Om vård som idag bedrivs med kvalitet förloras riskeras kompetensförluster och sämre förutsättningar att bedriva annan närliggande vård.

Efter avstämning med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), föreslås att Västra Götalandsregionen ansöker om tillstånd att bedriva avancerad kirurgi vid endometrios. Den aktuella vården bedrivs i regionen som regionsjukvård på SU med hög kompetens och kvalitet och volymen är ett femtiotal operationer per år. Ett tillstånd skulle troligen innebära en fördubbling av antal operationer, men även fler besök och utredningar inför behandlingsbeslut.

De utökade vårdvolymerna på SU är av sådan omfattning att viss annan gynekologisk kirurgi troligen kommer att behöva omfördelas till andra sjukhus i regionen, vilket det finns en beredskap för. Det bedöms inte föreligga behov av investeringar i lokaler eller utrustning.  Ett utökat uppdrag inom den mest avancerade vården innebär behov av kompetensutveckling vilket kommer hanteras inom förvaltningen. Vård av patienter från andra regioner finansieras av remitterande region vilket finansierar det utökade uppdraget.

Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ansöka om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell högspecialiserad vård inom avancerad kirurgi vid endometrios.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands läns landsting och landstingets anknutna stiftelser år 2020

Koncernkontoret har föreslagit bemyndiganden och fullmakter avseende firmateckning för finansförvaltningen, moderförvaltningen och landstingets anknutna stiftelser för 2020. Med anknutna stiftelser avses stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare.

Förändringarna från 2019 års bemyndiganden och fullmakter innefattar enbart utbyte av ett antal personer, inga övriga förändringar har gjorts.

Regionstyrelsen beslutar att tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2020, befullmäktiga förtecknade personer att för Västra Götalands läns landsting (även kallad Västra Götalandsregionen, VGR) bindande verkan företa angivna rättshandlingar.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Svar till styrelsen för Habilitering & Hälsa om kostnadsansvar för personliga hjälpmedel

Beslut: återremiss

 

Ärende 20

Svar till patientnämnderna om klagomål på brister i att leva upp till vårdgarantin

Patientnämnderna har beslutat att tillskriva regionstyrelsen med anledning av inkomna ärenden gällande brister i uppfyllelse av vårdgarantin. Skrivelsen berör långa väntetider till läkarbesök (besöksgaranti) och operation (behandlingsgaranti) inom den specialiserade vården. Ur skrivelsen framgår det att patienterna upplevde bristande information om vårdgaranti eller hänvisades felaktigt till valfriheten. I vissa ärenden gav verksamheten information att vårdgarantin inte längre gällde eller att det inte fanns avtal eller ekonomi för att sända remissen till vårdgivare i annat landsting. Patientnämnderna ville med skrivelsen uppmärksamma regionstyrelsen på att Västra Götalandsregionen (VGR) som vårdgivare inte uppfyller de i lag föreskrivna skyldigheterna vad gäller vårdgarantin och konstaterar att det i nuläget saknas svar på frågorna nedan:

 • Vilka åtgärder är pågående eller planerade med anledning av att vårdgarantin inte uppfylls?
 • Hur säkerställer regionstyrelsen - med anledning av sitt tillsynsansvar – att verksamheterna ger patienten tillräcklig information om innebörden av vårdgarantin respektive valfriheten

Koncernkontoret har också noterat dessa brister. Förutom att externa och interna beställningar har setts över så har hälso- och sjukvårdsstyrelsen tidigare beslutat om en regiongemensam samordningsfunktion med ett brett uppdrag. Funktionen har i ett första läge fokuserat arbetet på att:

 • Etablera ett nummer in
 • Säkerställa öppethållandet för detta nummer på samtliga sjukhus
 • Säkerställt regiongemensam och tydlig information om vårdgarantin och valfrihet i skriftlig form och på webben
 • Säkrat och ansvarat för gemensam avtalskunskap
 • Att sms-påminnelser kan nyttjas av samtliga sjukhus

Nu inleds nästa fas med att etablera vårdgarantiservice inom Koncernkontoret med uppdrag att operativt stötta nämnderna i deras ansvar för vårdgarantin och valfriheten. Koncernkontoret informerar gärna patientnämnderna löpande om arbetet. Den regionala vårdgarantiservicen kommer att stötta patienter att få vård inom vårdgarantins stipulerade tidsgränser samt säkerställa enhetlig och korrekt information till patienter och invånare.

Regionstyrelsen avger svar till patientnämnderna på skrivelsen enligt tjänsteutlåtande.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Fem miljoner i projektstöd för folkhälsoprojekt

Regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet bereder årligen projektmedel till utvecklingsprojekt inom området folkhälsa. Projekten ska enligt riktlinjer för ekonomiskt stöd till projekt inom folkhälsoområdet ha en främjande eller förebyggande inriktning och syfta till att öka förutsättningar för jämlik hälsa.

Nio projekt har nu kommit in med rapporter för föregående års verksamhet samt ny ansökan om att fortsätta utveckla projekten. Alla projekten har följt verksamhetsplan och budget för föregående år. Projekten ansöker därför om ytterligare ett års stöd. Sammanlagt söks drygt 5 miljoner kronor för perioden oktober 2019 - december 2020.

Regionstyrelsen beviljar:

 • Mölndals stad, 400 000 kronor, för år 2 (av 3) av projektet Ungas psykiska hälsa Mölndal
 • Angered Stadsdelsförvaltning, 737 000 kronor, för år 2 (av 3) av projektet Kompetensprojektet
 • Fryshuset Väst, 800 000 kronor, för år 2 (av 3) av projektet Våldspreventivt resurscenter/mobilt team
 • Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund ,635 150 kronor, för år 2 (av 2) av projektet Hälsofrämjande arbete i förskolan om barns rätt till kroppslig och personlig integritet
 • Västra Götalands idrottsförbund, 500 000 kronor, för år 2 (av 2) av projektet Idrottsskola för äldre 60+
 • Mölndals stad, 135 000 kronor, för år 3 (av 3) av projektet Fritidslots Mölndal
 • Sveriges blåbandsungdom, Skaraborgs SUB-distrikt, 585 000 kronor, för år 3 (av 3) av projektet E-sport och hälsa
 • Stadsförvaltningen Västra Hisingen och stiftelsen En frisk Generation, 374 000 kronor, för år 3 (av 3) av projektet En friskgeneration, Sjumilaskolan
 • Research Institutes of Sweden, Jordbruk och livsmedel (RISE), 1275000 kronor för år 3 (av 3) i projektet Väl godkänt för skolmåltider

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 22

Riktlinje: Rum för andlig vård på VGR:s sjukhus

Regionstyrelsen har fått i uppdrag av regionfullmäktige att föreslå en definition och hantering av religiöst neutrala rum på Västra Götalandsregionens (VGR:s) sjukhus. Bakgrunden är en motion av Vänsterpartiet.

En utredning har gjorts och den innehåller bland annat en bakgrundbeskrivning om rätten till religion, om andlig vård, en nulägesbeskrivning av de fysiska rum som används som stilla rum, andaktsrum, meditationsrum, kapell, moské, bönerum och liknande samt en analys av utvecklingsbehovet.

Utredningen identifierar två huvudsakliga utvecklingsbehov för VGR:s sjukhus. Dels i vissa fall behovet av att stärka tillgång till och information om rum för att kunna utöva sin religion, dels behovet av att utjämna skillnader i tillgång till värdiga rum som i vissa fall finns mellan olika religioner.

Regionstyrelsen fattar mot bakgrund av utredningen beslut om en riktlinje med minimikrav på rum för andlig vård. Målet med riktlinjen är att tillgodose god och jämlik tillgång till rum för andlig vård för patienter, närstående och medarbetare. Utredningen föreslår därmed inte ett beslut som innebär en begränsning av sjukhusens möjlighet att utforma rum med religiösa symboler, antingen multireligiöst eller med särskild trosinriktning.

Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen av ”Uppdrag om att tydliggöra definition och hantering av religiöst neutrala rum i Västra Götalandsregionens sjukhus” och antar riktlinjen ”Rum för andlig vård på Västra Götalandsregionens sjukhus”.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 23

VGR:s synpunkter inför regeringens forskningsproposition 2020

Nästa år kommer regeringen att presentera en ny forskningsproposition som sätter ramar och budget för svensk forsknings- och innovationspolitik. Västra Götalandsregionen (VGR) bidrar till arbetet genom att lämna in två inspel med synpunkter och förslag som bör beaktas i kommande proposition.

Det ena inspelet lyfter fem förslag till åtgärder för att stärka förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt forsknings- och innovationssystem i Västra Götaland. Punkterna är förankrade med de fem lärosätena och industriella forskningsaktörer i Västra Götaland. De föreslagna åtgärderna är:

 • Tydliggöra ansvarsroller för kompetensförsörjning och livslångt lärande i kompetensomställningen
 • Stärka regionernas roll i forsknings- och innovationsarbetet genom förbättrad flernivåsamverkan
 • Nationell plan för tillgängliggörande av forskningsinfrastrukturer samt inkludering av regionala test- och demonstrationsanläggningar
 • Tillgängliggöra och möjliggöra delning av hälsodata för ökad innovation i hälso- och sjukvården
 • Öka den nationella koordineringen av finansiering och aktiviteter för att uppnå målet som ledande kunskapsnation

Det andra inspelet lyfter forskningsåtgärder inom hälso- och sjukvården. Skrivelsen är ett samarbete mellan VGR, Region Stockholm och Region Skåne, utifrån den särskilda betydelse klinisk forskning och life science har för storstadsregionerna. Inspelet har på VGR skrivits fram i samverkan mellan koncernstab regional utveckling och koncernstab hälso- och sjukvård. Storstadsregionernas förslag till åtgärder är:

 • Ökad tillgänglighet och möjlighet till delning av hälsodata
 • Förutsättningar för ökad akademisk närvaro i primärvården
 • Inrättande av program för explorativ klinisk forskning

Regionstyrelsen noterar informationen om ”Västra Götalandsregionens synpunkter inför regeringens forskningsproposition 2020”.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 24

Remissyttrande: Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor

Västra Götalandsregionen (VGR) har getts möjlighet att lämna synpunkter på departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor.

Myndigheten för romska frågor föreslås ha Diskrimineringsombudsmannen (DO) som värdmyndighet. Med utgångspunkt från FN:s kärnkonventioner och de rekommendationer som granskningskommissionerna lämnat till regeringen anser VGR att en myndighet för romska frågor ska placeras under den föreslagna nationella institutionen för mänskliga rättigheter i Sverige. Ställningstagandet grundar sig på att de mänskliga rättigheterna är odelbara och universella och att det är lättare att arbeta rättighetsbaserat med samtliga mänskliga rättigheter under en nationell institution för mänskliga rättigheter.

Regionstyrelsen yttrar sig över departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor enligt beredning för mänskliga rättigheters förslag. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets handlingar


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-11-30 07:22