Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 14 december 2021

 

Ärenden till regionfullmäktige 

1. Höjning av slutenvårdsavgiften 

Patientavgiften för slutenvård föreslås höjas till 110 kronor per vårddag på grund av att regeringen fastställt ett nytt prisbasbelopp. En höjning av slutenvårdsavgiften till 110 kronor ger ökade intäkter på cirka 9 miljoner kronor när man räknar på antalet vårddagar och avdrag för högkostnadsskyddet år 2019. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att patientavgiften för slutenvård höjs från 100 kronor till 110 kronor per dag från och med den 1 april 2022.  
 • Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige upphäver tidigare beslut att bemyndiga regionstyrelsen besluta om höjningar av slutenvårdsavgiften och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om höjning av slutenvårdsavgiften vid framtida förändringar av prisbasbeloppet.  

2. Riktlinje för likvärdiga villkor och sistahandsansvaret i Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Närhälsan får ett så kallat sistahandsansvar för att se till att det finns en vårdcentral i varje kommun. Sistahandsansvaret gäller i följande situationer: 

När en vårdcentral i Närhälsans regi riskerar stängning på grund av långvariga svårigheter att driva verksamheten med den ersättning som utbetalas i vårdvalssystemen.  

Vid nyetablering vid avveckling av privat vårdgivare där inget annat vårdalternativ kvarstår. 

Beslut:  

Regionstyrelsen föreslår att:  

 • regionfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjen ”Likvärdiga villkor och sistahandsansvaret i Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab”.  
 • styrelsen för Närhälsan får i uppdrag att utifrån regelverket i riktlinjen "Likvärdiga villkor och sistahandsansvaret i Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab” säkerställa att sistahandsansvaret uppfylls.  
 • hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utifrån regelverket i riktlinjen ”Likvärdiga villkor och sistahandsansvaret i Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab” teckna övergripande överenskommelser om ersättning samt arbetsformer och rutiner med styrelsen för Närhälsan om sistahandsuppdrag.  
 • regionstyrelsen får i uppdrag att se över riktlinjer från ägaren till styrelsen för Närhälsan om vårdvalsverksamhet i egenregi samt övriga styrdokument på området, i syfte att tydliggöra ansvaret för sistahandsuppdrag i Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab. 

3. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om framtagande av rutin om information, stöd och råd för barn som upplevt eller bevittnat våld och/eller övergrepp 

Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen skyndsamt tar fram och implementerar en rutin om hur regionens verksamheter kan ge tillräckligt stöd, råd och information till barn som upplevt eller bevittnat våld och/eller övergrepp. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till reviderade regionala medicinska riktlinjer. 

4. Yttrande över motion av Björn Tidland (SD) och Anders Strand (SD) om Varvs- och industrihistoriskt centrum 

Björn Tidland (SD) och Anders Strand (SD) har i en motion föreslagit att kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att utreda möjlighet för medfinansiering av ett varvs- och industrihistoriskt centrum.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till befintliga instruktioner för medfinansiering av projekt inom regional utveckling. 

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

5. Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att upphandla vårdbolag som fyller Västra Götalandsregionens operationssalar 

Heikki Klaavuniemi (SD) med flera har i en motion föreslagit åtgärder om att upphandla vårdbolag som fyller Västra Götalandsregionens operationssalar.  

Det finns privata leverantörer som erbjuder en lösning med att hyra in hela operationsteam. Detta bedöms dock vara samma personal som arbetar i VGR:s redan befintliga bemanningsavtal vilket innebär att samma personal flyttar mellan avtal och därmed tillkommer det ingen ökning av personal.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.   

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande om avslag.

6. Yttrande över motion av Martin Wannholt (D) med flera om uppdrag till GöteborgsOperan om streaming av föreställningar  

Martin Wannholt (D) med flera har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger GöteborgsOperan i uppdrag att starta streaming av sina föreställningar regelbundet.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till att den digitala utvecklingen ryms inom befintligt uppdrag från kulturnämnden. 

7. Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att erbjuda åldersgrupperna 75, 80 och 85 år ett avgiftsfritt besök hos en tandhygienist  

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion föreslagit att åldersgrupperna 75, 80 och 85 år ska erbjudas ett avgiftsfritt besök hos tandhygienist.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen med hänsyn till reformen av det statliga tandvårdsstödet som föreslås träda ikraft den 15 januari 2026. 

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

Regionstyrelsens beslut 

8. Status i arbetet med regional särskild tillgänglighetledning till och med oktober 2021 

Regionstyrelsen har i regionfullmäktiges beslutade budget för 2022 fått 1 miljard kronor för åtgärder som hanterar det uppdämda vårdbehovet till följd av pandemin. Målet är att patienter ska få vård inom rimlig tid. Bland åtgärderna återfinns bland annat en utökad produktion i egen och extern regi avseende första besök och operationer/behandlingar som svarar mot det prognosticerade uppdämda vårdbehovet. Vidare skickar förvaltningarna förslag till RSTL på hur vårdbehovet ska hanteras inom sina områden.  

Beslut: 

 • Regionstyrelsen noterar informationen om status i arbetet med regional särskild tillgänglighetssatsning till och med oktober 2021. 

9. Initiativärende från (V) om personalsituationen vid Kungälvs sjukhus och förlossningen vid Östra sjukhuset 

Vänsterpartiet har väckt ett initiativärende om personalsituationen vid Kungälvs sjukhus och förlossningen vid Östra sjukhuset. I initiativärendet föreslog Vänsterpartiet att regiondirektören skulle återkomma med en genomgång av anmälningarna till arbetsmiljöverket som gjorts kring arbetsmiljön vid Kungälvs sjukhus. Regiondirektören föreslogs också återkomma med förslag på åtgärder som är möjliga för regionstyrelsen att besluta om som stöd till styrelsen för att kunna rekrytera och behålla personal i heldygnsvården. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beslutar att initiativärendet inte föranleder till några uppdrag till regiondirektören.  

10. Slutredovisning av byggprojekt omgång 1, 2021 

Fastighetsnämnden har genomfört byggprojekt beslutade av regionstyrelsen och ett markköp beslutat av regionfullmäktige. Projekten har nu slutredovisats av fastighetsnämnden. I detta ärende slutredovisas fyra projekt som regionstyrelsen fattat beslut om varav ett markköp som regionfullmäktige beslutat om under perioden 2015–2019. Totalbudget vid genomförandebeslut var 75,1 miljoner kronor att jämföras med en total bedömd kostnad om 96,2 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse motsvarande 28 procent. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av ovanstående byggprojekt.  

11. Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen samt Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2022 

Koncernkontoret har föreslagit bemyndiganden och fullmakter avseende firmateckning för finansförvaltningen, moderförvaltningen och Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser för 2022.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsen ger tjänstepersoner i fullmakt att företa angivna rättshandlingar i enlighet med finanspolicyn. Regionstyrelsens beslut gäller tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2022. 

12. Kapitalisering av Kommuninvest ekonomiska förening 2022 

Västra Götalandsregionen är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommuninvest är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. För medlemskap i Kommuninvest krävs att en medlem bidrar med ett insatskapital genom en obligatorisk medlemsinsats. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ska betala in ett insatskapital om maximalt 34,2 miljoner kronor för 2022 till Kommuninvest.    

13. Extern finansiering av investeringar i spårvägen 2022 

I ärendet huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg anges att investeringarna med anledning av spårvägsaffären med Göteborgs stad ska hanteras utanför ordinarie investeringsramar. Investeringarna omfattar köp av spårvagnar, depåer med mera och bedöms till knappt sex miljarder kronor under perioden 2019–2025.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beslutar att genomföra en extern upplåning med 1,4 miljoner kronor för att finansiera investeringar i spårvägen som uppkommer under 2022.  

14. Nedskrivning av upparbetade kostnader i ägarstyrda investeringar i fastigheter 2021  

Till följd av förändrade förutsättningar och mer djupgående beredning har ett antal ägarstyrda fastighetsinvesteringar lagts utanför investeringsplan. Förändrad inriktning och omtag i projekten medför att upparbetade kostnader, som inte längre är väsentliga för att få byggnaden på plats, bör kostnadsföras. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beslutar att upparbetade kostnader för identifierade projekt om totalt 134 miljoner kronor ska belasta moderförvaltningen 2021. Fastighetsnämnden uppmanas att korrigera projektens budget. 

15. Flytt av ansvar för fastigheten Tvätteriet Alingsås 

Tvätteriet Alingsås försörjer Västra Götalandsregionen med tvätt, textilier och sterila produkter. I dagsläget ansvarar servicenämnden för förvaltning av fastigheten. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden tar över ansvaret för fastigheten Tvätteriet Alingsås från servicenämnden från och med den 1 januari 2022.  
 • Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att i samband med förslag till detaljbudget för Västra Götalandsregionen 2022 lämna förslag till att justera budgetramar för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar 2022 till följd av ansvarsövergången.  
 • Regionstyrelsen uppmanar fastighetsnämnden att i samarbete med servicenämnden genomföra ansvarsövergången från servicenämnden till fastighetsnämnden.  

16. Förlängning av beslut om tillfällig förändring av delegeringsordningen - kollektivavtalstecknande 

Det finns ett stort behov av att samordna frågor kopplade till lokala kollektivavtal, främst när det gäller utförarstyrelserna inom hälso- och sjukvård. Inom Västra Götalandsregionen finns hundratals olika kollektivavtal. Kollektivavtalen skiljer sig åt mellan förvaltningarna och innehåller olika villkor och ersättningsnivåer. Avtalen kan skilja sig åt även inom en förvaltning. Olikheterna och skillnaderna leder till en osäkerhet om vad som gäller både för chefer och medarbetare samt kan leda till tvister med de fackliga organisationerna om vilket avtal som gäller var.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsens beslutar att förlänga den tillfälliga förändringen av delegeringsordningen för att teckna kollektivavtal fram till den 31 december 2022. 

17. Justeringar av regionstyrelsens detaljbudget för 2022 

Regionstyrelsen fastställde detaljbudget för 2022 den 19 oktober och en tilläggsbudget för 2022 den 26 oktober. För regionstyrelsen medför tilläggsbudgeten en ramökning inom tre olika områden: 

 • regional tillgänglighetssatsning 
 • omställning av vården 
 • finansiering av bastjänstgöring 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beslutar att fastställa justeringar av de delar i regionstyrelsens detaljbudget som berörs av regionfullmäktiges beslut om tilläggsbudget. Den totala budgetomslutningen är 8,1 miljarder kronor vilket innebär en utökning av regionstyrelsens ram med totalt 867,5 miljoner kronor.   
 • Regional tillgänglighetssatsning utökas med 330 miljoner kronor till totalt 1 miljard kronor. 
 • Omställningsstöd till sjukhusen utökas med 500 miljoner kronor.  
 • Regionstyrelsens ram för att finansiera utökade kostnader för bastjänstgöring  och för att anpassa studierektorsenhetens uppdrag inom specialisttjänstgöring allmänmedicin höjs med 37,5 miljoner kronor.  
 • Regionstyrelsens uppdrag om att justera de delar i regionstyrelsens detaljbudget som berörs av ett eventuellt beslut om tilläggsbudgeten i regionfullmäktige är därmed fullgjort. 

18. Publicering av styrelse- och nämndprotokoll 

Västra Götalandsregionen har sedan regionens början publicerat justerade protokoll från regionfullmäktige och regionstyrelsen på webben. Övriga nämnder har under åren successivt följt regionstyrelsens exempel 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beslutar att regionfullmäktiges och regionstyrelsens justerade protokoll från 1998 och framåt ska finnas publicerade på webben. Redan publicerade protokoll från övriga nämnder och arvodesberedningen ska finnas publicerade på webben i 15 år. Redan publicerade protokoll från nämnder som upphört ska finnas publicerade på webben i 15 år. Redan publicerade protokoll från regionstyrelsens utskott ska finnas publicerade på webben i 15 år. Redan publicerade protokoll från övriga beredningar ska finnas publicerade på webben i sju år. 

19. Statsbidrag 2021 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg  

Västra Götalandsregionen har fått 21 miljoner kronor i statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beslutar att statsbidraget används till att stödja ett tillfälligt införande av vårdnära servicetjänster vid sjukhusförvaltningarna i Västra Götalandsregionen. Syftet är att avlasta vårdens medarbetare och ge möjlighet till återhämtning i verksamheter som haft en långvarigt höjd arbetsbelastning på grund av covid-19-pandemin.  

20. Finansiering av fasta kostnader för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 2022 

Regionstyrelsen beslutade den 25 maj att ansvaret för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg från och med 2022 övergår till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som systemägare för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och att kostnaden för medlemsavgiften/den fasta avgiften inte längre ska belasta moderförvaltningen utifrån att verksamheten övergår från uppbyggnad till drift. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beslutar att finansiering av fasta kostnader för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg år 2022 tas från regionstyrelsens oförutsedda medel. Fasta kostnader för år 2023 tas med i budgeten för hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

21. Ansökningar om ersättning för internationella uppdrag 

Arvodesberedningen har gjort bedömningen att internationella uppdrag inte är ett förtroendeuppdrag enligt kommunallagen. Därför bör ersättningar för internationella uppdrag inte omfattas av arvodesbestämmelserna i Västra Götalandsregionen. Arvodesbestämmelserna ska gälla för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beviljar Ulf Eriksson (C) ett fast arvode på 5 procent för perioden 1 januari 2021 till den 31 december 2021.
 • Regionstyrelsen beviljar Birgitta Adolfsson (L) ett fast arvode på 5 procent för perioden 1 januari 2021 till den 31 december 2022. Kostnaden belastar regionstyrelsen.  

22. Finansiering av nationellt kliniskt kunskapsstöd 

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är sedan 2018 en del av regionernas gemensamma samverkanstruktur för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården och är regionernas gemensamma tekniska plattform där kunskapsstöd sammanställs, lagras, distribueras och tillgängliggörs. Plattformen tillhandahålls av Inera. Nationellt kliniskt kunskapsstöd finansieras solidariskt av samtliga regioner utifrån antalet invånare. Västra Götalandsregionens andel är 16,7 procent och motsvarar 5,4 miljoner kronor.  

Beslut:  

 • Västra Götalandsregionen finansierar Nationellt kliniskt kunskapsstöd med 5 414 690 kronor för år 2022. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att klargöra finansieringen och återkomma med förslag på långsiktig finansiering. 

23. Uppdrag för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin - justering av finansieringsmetod 

Regionstyrelsen har tidigare ställt sig bakom inriktningen att öka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beslutar att ändra finansieringsprocessen i uppdragen En väg in och regional utredningsenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götalandsregionen. Utbetalningen sker direkt från regionstyrelsen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, istället för via hälso- och sjukvårdsnämnderna. Regionstyrelsen beslutar också att ersätta Sahlgrenska Universitetssjukhuset för den satsning som beslutats inom ramarna för uppdrag för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckning.  

24. Plan för intern kontroll för regionstyrelsen 2022 

Regionstyrelsen ska fastställa en plan för intern kontroll för 2022. Arbetet med intern kontroll uppmärksammar och hanterar risker och bidrar därmed till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse. Planen innehåller risker och kontroller med utgångspunkt i regionstyrelsens seminarium den 28 september.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsen fastställer plan för intern kontroll för 2022. Genomförda kontroller ska redovisas för regionstyrelsen i anslutning till delårsrapporter och årsredovisning för regionstyrelsen 2022.  

25. Svar på Sjukhusen i västers begäran om kompletterande finansiering för VGR-internt utvecklingsarbete i Högsbo specialistsjukhus 

För att realisera tilltänkta nya arbetssätt vid Högsbo specialistsjukhus finns behov av att utveckla logistik- och IT-system. Styrelsen för Sjukhusen i väster har bett regionstyrelsen om central finansiering för dessa kostnader. Koncernkontoret föreslår att Sjukhusen i väster inte ska behöva betala för VGR-internt utvecklingsarbete i Högsbo specialistsjukhus. På samma gång bör IS/IT-utvecklingen för Högsbo specialistsjukhus hållas samman av digitaliseringsstaben utifrån en gemensam ambitionsnivå.  

Beslut: 

 • Regionstyrelsen översänder tjänsteutlåtandet som svar på Sjukhusen i västers begäran om kompletterande finansiering för projekt Högsbo specialistsjukhus. 

Regionstyrelsen beslutar att ramen för ägarstyrda investeringar i följdutrustning till fastighetsinvesteringen minskas med 53 miljoner kronor till 348 miljoner kronor. 

26. Hantering av utbetalning av ekonomiskt stöd till det civila samhället för utvecklingsprojekt 

Regionstyrelsens beredningar för mänskliga rättigheter respektive folkhälsa och social hållbarhet bereder projektmedel till organisationer/föreningar som verkar för social hållbarhet i Västra Götaland. Regionstyrelsen beviljade vid sitt sammanträde den 16 mars 2021 totalt 2 830 000 kronor till utvecklingsprojekt för folkhälsa. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beslutar att förskottet på 105 000 kronor regleras vid projektets avslut gällande projekt ”Jag vill bara komma hem”.  
 • Regionstyrelsen beslutar att förskottet på 200 000 kronor regleras vid projektets avslut gällande projekt ”Nätverk, äldre och alkohol”. 
 • Regionstyrelsen beslutar att förskottet på 400 000 kronor regleras vid projektets avslut gällande projekt ”Ale Attitude”.  
 • Regionstyrelsen beslutar att förskottet på 285 000 kronor regleras vid projektets avslut gällande projekt ”Tillsammans för romska barns rätt till utbildning”.  
 • Regionstyrelsen beslutar att förskottet på 400 000 kronor regleras vid projektets avslut gällande utvecklingsprojekt ”SRHR genom deltagandemetoder”.  

27. Ansökan om projektstöd för Våga fråga 2022 

Regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet bereder årligen projektmedel till utvecklingsprojekt inom området folkhälsa.   

Projektet Våga fråga drivs av Medborgarskolan Väst i syfte att ge föreningar och ideella organisationer kunskap kring psykisk ohälsa och att uppmärksamma varningssignaler för suicid/självmord. Projektet har arbetat med Suicide Zeros utbildning ”Våga fråga”, vilket är en första hjälpen-kurs i att upptäcka psykisk ohälsa. Projektet ska enligt riktlinjer för ekonomiskt stöd till projekt inom folkhälsoområdet ha en främjande eller förebyggande inriktning och syfta till att öka förutsättningar för jämlik hälsa. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beviljar Medborgarskolan Väst 82 760 kronor för 2022 till projektet ”Våga fråga – förening”. Finansiering sker inom regionstyrelsens budgetram 2022 för beredningen för folkhälsa och social hållbarhet. 

28. Organisationsbidrag 2022 till Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, NTF-förbunden i Västra Götaland och Kvinnojourer i Väst 

De tre organisationerna Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, NTF-förbundet (Nationalförbundet för trafiksäkerhetens främjande) och Kvinnojourer i Väst har sedan tidigare fått organisationsbidrag av Västra Götalandsregionen. Syftet med bidragen är att organisationernas ordinarie verksamhet gynnar folkhälsan i Västra Götaland samt bedrivs regionövergripande.   

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beviljar Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland 3,5 miljoner kronor i organisationsbidrag för 2022, varav 78 000 kronor avsätts för genomförande av konferensen Förebygg.nu 2023.  
 • Regionstyrelsen beviljar NTF-förbunden (Nationalförbundet för trafiksäkerhetens främjande) i Västra Götaland 7,2 miljoner kronor i organisationsbidrag för 2022.  
 • Regionstyrelsen beviljar Kvinnojourer i Väst 570 000 kronor i organisationsbidrag för 2022. 

Finansiering sker inom regionstyrelsens budgetram för beredningen för folkhälsa och social hållbarhet 2022. 

29. Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 för Tjejjouren Väst 

Tjejjouren Väst är en ideell förening som ger nätbaserat stöd till tjejer och unga kvinnor i Västra Götaland samt erbjuder utbildning inom områden som tjejer och unga kvinnors psykiska och fysiska hälsa, livssituation och rättigheter. Föreningen har fått ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen sedan 2015. 

Tjejjouren Västs verksamhet och målgrupp ligger väl i linje med Västra Götalandsregionens budget 2022 och med Mål för social hållbarhet 2030. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beviljar Tjejjouren Väst 1,2 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för år 2022. Finansieringen sker inom regionstyrelsens budgetram för beredningen för folkhälsa och social hållbarhet 2022.  

30. Fördelning av organisationsstöd för mänskliga rättigheter till funktionshinderorganisationer och patientföreningar 2022 

Västra Götalandsregionen betalar ut organisationsstöd till föreningar som företräder personer med funktionsnedsättning och till patientföreningar. Budget för organisationsstödet är nio miljoner kronor årligen 

Urvalet är en blandning av organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar, organisationer som riktar sig till alla åldrar och organisationer som riktar sig mot unga. Organisationerna driver sina verksamheter med fokus på att förbättra levnadsvillkor för patienter och personer med funktionsnedsättning.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beslutar om fördelningen av organisationsstöd för mänskliga rättigheter till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar för år 2022. Finansiering sker inom regionstyrelsens budgetram för beredningen för mänskliga rättigheter 2022. 

31. Fördelning av verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter 2022 

Västra Götalandsregionen delar ut verksamhetsstöd till organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter för barn, nationella minoriteter (judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar), hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner) samt personer med funktionsnedsättning.  

Verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter är ett treårigt stöd för perioden 2020-2022. Budgeten för stödet är 6,5 miljoner kronor för 2022. 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen antar fördelning av verksamhetsstöd kopplat till mänskliga rättigheter för 2022. Finansieringen sker inom regionstyrelsens budgetram för beredningen för mänskliga rättigheter 2022.  

32. Yttrande över remiss om förslag till nytt beslut för naturreservatet  

Länsstyrelsen har tagit fram ett nytt förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Änggårdsbergen, som ligger i Göteborgs Stad och Mölndals Stad. Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över förslaget.  

Västra Götalandsregionen har inga invändningar mot att Västkuststiftelsen tar över som ny skötselansvarig för övriga delar i Göteborgsdelen av reservatet. Västra Götalandsregionens förhoppning är att beslutet kan verkställas snarast. Västra Götalandsregionen välkomnar även att reglerna för cykling, ridning och koppeltvång för hund har tydliggjorts.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsen godkänner yttrande över remissen Nytt förslag till beslut för naturreservatet Änggårdsbergen. 

33. Yttrande över remissen En god kommunal hushållning 

En statlig utredning föreslår genom betänkandet En god kommunal hushållning ett uppdaterat regelverk för ekonomistyrning och ekonomisk förvaltning i kommun- och regionsektorn. Förslaget innebär bland annat krav på ett långsiktigt och sammanhållet ekonomiskt program med ett antal finansiella mål. 

Västra Götalandsregionen ställer sig positiv till utredningens huvudsakliga innehåll, men har synpunkter på delar av materialet. Det handlar om antalet obligatoriska mål i det föreslagna programmet, avskaffandet av synnerliga skäl för att avstå återställande av eget kapital, definitionen av stark finansiell ställning, balanskravsresultatets placering i resultaträkningen samt inrättandet av en statlig funktion för vägledning och styrning.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsen godkänner Koncernkontorets förslag till remissyttrande över betänkandet. 

34. Yttrande över remiss om reviderad förbundsordning Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades 2015 och ägs och finansieras av samtliga Sveriges 21 regioner. Kommunalförbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla en god transportkapacitet för transporter med ambulansflyg.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsen godkänner Koncernkontorets förslag till yttrande över den reviderade förbundsordningen. 

35. Yttrande över remiss om ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket   

Infrastrukturdepartementet har skickat ut promemorian "Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket", på remiss. Uppdraget har varit att utreda och utvärdera vissa frågor avseende dels ansvarsfördelning vid automatiserad körning av vägfordon, dels avseende främjande av ökad användning av geostaket.  

Västra Götalandsregionen stödjer förslagen i promemorian och lyfter särskilt frågan om föraransvar i kollektivtrafiken och geostaket som drivkraft för snabbare omställning till elektrifierade lastbilar.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsen godkänner yttrande över remiss om ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket. 

36. Valärenden 

Pär Lundkvist (L) har sedan tidigare avsagt sig uppdraget som ledamot i digitaliseringsberedningen. Liberalerna har till efterträdare nominerat Matilda Jansson (L), Kungälv 

Beslut:  

 • Regionstyrelsen utser Matilda Jansson (L) till ledamot i digitaliseringsberedningen för resten av mandatperioden. Gällande arvodesbestämmelser är tillämpliga för uppdraget. 

37. Fri parkering för vårdpersonal vid sjukhusen

Regionstyrelsen har tidigare i år beslutat om kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen fram till 31 december 2021.

Västtrafik AB har under pågående pandemi fortsatt att hålla igång kollektivtrafiken som vanligt och har gjort allt de kan för ett säkert och smittfritt resande men det kan vara trångt i rusningstrafik.  

Beslut:  

 • Regionstyrelsen beslutar att personalen vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen även fortsättningsvis har kostnadsfri personalparkering från 1 januari 2022 till och med 31 mars 2022. Beslutet gäller endast på personalparkeringar vid sjukhus som förvaltas av Västfastigheter.  

38. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens förslag angående förlossningsvården  

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 10 december om ett antal åtgärder gällande förlossningsvården i Västra Götalandsregionen. Med anledning av detta beslutade regionstyrelsen att: 

 • Regionstyrelsen uppdrar åt personalutskottet att snarast intensifiera arbetet med de förslag och åtgärder som framgår av tjänsteutlåtandet och som rör personalutskottet. 
 • Regionstyrelsen uppdrar åt personalutskottet att skyndsamt återrapportera genomförandet av den i regionfullmäktige beslutade budgeten för 2022 ingående lönesatsning på konkurrenskraftiga löner.  
 • Regionstyrelsen uppdrar åt personalutskottet att återredovisa det arbete som pågår för att attrahera, utbilda och behålla barnmorskor i Västra Götalandsregionen samt återkomma med ytterligare förslag till hur dimensionering av utbildningsplatser och kapacitet inom förlossningsvården kan säkerställas. 
 • Regionstyrelsen uppdrar till personalutskottet att ta fram en kostnadsanalys av eventuella ökade kostnader för att förverkliga det i tjänsteutlåtandet föreslagna bemanningsmålet.  
 • Regionstyrelsen uppmanar sjukhusstyrelserna att fortsätta sitt arbete med arbetstidsmodeller för skapa en hållbar arbetsmiljö allmänt. 
 • Regionstyrelsen uppdrar åt personalutskottet att följa upp hur sjukhusstyrelserna arbetar med hållbara arbetstidsmodeller inom förlossningsvården. 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnade protokollsanteckningar till beslutet. 

39. 1 500 kronor extra till all personal i Västra Götalandsregionen 

Alla medarbetare i Västra Götalandsregionen kommer att få en extra ersättning på 1 500 kronor före skatt som tack för fantastiska arbetsinsatser under pandemin.  

Ersättningen är ett engångsbelopp och ges till alla som är anställda i december 2021 inom Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt till timavlönad medarbetare som tjänstgjort under december 2021. 

Engångbeloppet utbetalas i samband med löneutbetalning under januari 2021 för månadsavlönade och under februari 2021 för timavlönade. 

Kostnaden bedöms till 125 miljoner kronor. 

Västra Götalandsregionen betalade ut motsvarande ersättning till alla medarbetare även förra året och i somras. 

 

Handlingar till sammanträdet

 


Senast uppdaterad: 2021-12-27 07:09