Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 14 september 2021

Ärenden till regionfullmäktige

1. Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att införa remisstvång till psykiatrin - avslag föreslås

Heikki Klaavuniemi (SD) med flera föreslår i en motion att det införs remisskrav till psykiatrin. Motionärerna lyfter fram att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin (VUP) är och har varit oacceptabelt långa under allt för många år. Dessutom menar motionärerna att bekymret med egenremisser är att patienterna ofta inte hamnar på rätt vårdnivå, utan hamnar inom specialistpsykiatrin trots att de i många fall kan vårdas inom förstalinjen. Problemet beskrivs som störst inom BUP, men förekommer även inom VUP.

Det finns tidigare fattade beslut om att öka tillgängligheten inom BUP, samt införande av remisskrav för neuropsykiatrisk utredning som utförs som en fristående vårdtjänst, som säkerställer en hållbar, god och jämlik tillgänglighet inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

2. Yttrande över motion av Marianne Berntsson (D) med flera om extra semesterdagar för de som arbetat med pandemin på regionens sjukhus - avslag föreslås

Marianne Berntsson, Mariette Risberg och Martin Wannholt (D) föreslår i en motion att alla som arbetat med pandemin på Västra Götalandsregionens sjukhus 2020 tilldelas två extra semesterdagar under 2021.

Extra semesterdagar sent under 2021 riskerar att öka den redan stora semesterskuld regionen i nuläget har. Det har också visat sig vara svårt att avgränsa vilka medarbetare inom regionen som arbetar med pandemin. När det gäller den extra ersättning som utgått med anledning av Covid-19 har man därför valt att betala ut till samtliga medarbetare.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

3. Yttrande över motion av Carina Örgård (V) med flera om rätt till traumabehandling även vid beroendeproblematik

Carina Örgård (V), Marjan Garmroudi (V), Birgit Lövkvist (V) och Anette Holgersson (V) har föreslagit en översyn av hur en organisation kan stödja att möjliggöra vård och behandling mot skadligt bruk och poststressyndrom (PTSD) på ett evidensbaserat och personcentrerat sätt. I motionen beskrivs att få individer med denna typ av samsjuklighet erbjuds evidensbaserad traumabehandling.

Det pågår ett flertal aktiviteter i motionens riktning; implementering av Handlingsplan psykisk hälsa och regionala medicinska riktlinjer för beroendevård, förankring av fast vårdkontakt och personcentrerade arbetssätt, kunskapshöjande insatser, studier på olika nivåer samt nationella och regionala utredningar gällande vård vid samsjuklighet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till genomfört och pågående arbete.

Beslut: Enligt förslag

4. Redovisning av partistöd för 2020 och utbetalning av partistöd för 2022

Enligt reglerna för partistöd ska partier som får partistöd årligen redovisa att partistödet har använts för sitt avsedda ändamål. Dessutom ska en särskild granskningsman, som är utsedd av respektive parti, lämna en granskningsrapport som visar att redovisningen ger en rättvisande bild. Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Samtliga partier som fått partistöd för 2020 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport enligt reglerna för partistöd. Presidiet bedömer därmed att partistöd för 2022 kan betalas ut för samtliga partier i regionfullmäktige.

Regionstyrelsens föreslår att regionfullmäktige noterar redovisningen av partistöd 2020. Regionstyrelsen föreslår vidare att regionfullmäktige beslutar att partistöd för 2022 utgår med 1 165 029 kr i grundstöd per parti samt 377 266 kr i stöd per mandat i regionfullmäktige samt att partier som tar emot partistöd ska lämna in en årlig redovisning.

Beslut: Enligt förslag

5. Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2022-2023

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde 9 september 2021 förslag till Krav- och kvalitetsbok 2022-2023 för dels Vårdval Vårdcentral, dels Vårdval Rehab.

Krav- och kvalitetsböckerna för vårdvalen föreslås bli tvååriga för perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2023 med fokus på långsiktig inriktning och mål.  Justeringar i Krav- och kvalitetsböckerna kommer att behöva göras under de kommande två åren bland annat utifrån beslut om budget 2023 samt för att möjliggöra utveckling av vården i takt med genomförandet av omställningen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2022-2023.

Beslut: Enligt förslag

6. Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022-2023

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde 9 september 2021 förslag till Krav- och kvalitetsbok 2022-2023 för dels Vårdval Vårdcentral, dels Vårdval Rehab.

Krav- och kvalitetsböckerna för vårdvalen föreslås bli tvååriga för perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2023 med fokus på långsiktig inriktning och mål.  Justeringar i Krav- och kvalitetsböckerna kommer att behöva göras under de kommande två åren bland annat utifrån beslut om budget 2023 samt för att möjliggöra utveckling av vården i takt med genomförandet av omställningen.

Andra större förslag till förändringar gällande Vårdval Vårdcentral är en utveckling kring läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården, stärkta krav på att tillhandahålla digitala vårdtjänster, ett tilläggsuppdrag för Ungas Psykiska hälsa, nya förutsättningar och krav för att bedriva jourcentral, en utökad stimulans av fast läkarkontakt och en möjlighet att ansöka om ett partiellt tidsbegränsat listningsstopp.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022-2023. Regionstyrelsen ger också regiondirektören i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ekonomisk genomlysning på ett informationsmöte.

Beslut: Enligt förslag med ett kompletterande tilläggsbeslut.

 

Ärenden som avgörs av regionstyrelsen

7. Svar angående Inspektionen för vård- och omsorgs fortsatta tillsyn av Västra Götalandsregionens ansvar och vidtagna åtgärder när det gäller medicinsk vård och behandling till personer med covid-19 som bor på särskilt boende

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2020 en tillsyn av Västra Götalandsregionens ansvar för medicinsk vård och behandling till äldre personer med covid-19 på särskilt boende.

VGR beskrev i sitt yttrande 2020-12-23 planerade och pågående förbättringsåtgärder. IVO har nu efterfrågat en uppföljande beskrivning av de åtgärder VGR angav i sitt svar.

I uppföljningen till IVO beskriver VGR bland annat att Närhälsan har antagit en handlingsplan för kvalitetssäkrad läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, att uppföljning av privata vårdcentralernas handlingsplaner och vidtagna åtgärder pågår samt att VGR och länets kommuner reviderar Hälso-och sjukvårdavtalet. VGR beskriver även den externa granskningen som i mars 2021 presenterade den övergripande slutsatsen att Västra Götalandsregionen har haft förmåga att möta utmaningarna som pandemin inneburit.

Regionstyrelsen översänder svaret till Inspektionen för vård och omsorg.

Beslut: Enligt förslag.

8. Beslut om genomförande av om- och tillbyggnad kirurgikorridoren på operationsenheten, Norra Älvsborgs sjukhus (NÄL)

I oktober 2020 drabbades en operationssal i gynekologikorridoren på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus av en akut vattenskada. Regionstyrelsen beslutade då om en ombyggnation av gynekologikorridoren. Behov finns även av ombyggnad och tillbyggnad av kirurgikorridoren. Ombyggnationen kan påbörjas direkt efter att påbörjad ombyggnad av gynekologikorridoren blir färdig i juni 2022. Tillbyggnaden kan påbörjas redan i mars 2022.

Regionstyrelsen beslutar att om- och tillbyggnad av kirurgikorridoren på operationsenheten, NÄL, ska genomföras inom en investeringsutgift om totalt 85,7 miljoner kronor. Beslutet innebär också bland annat utökad låneram för konstnärlig utsmyckning och budgetutrymme för följdutrustning.

Beslut: Enligt förslag

9. Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2022

Västra Götalandsregionens investeringsplan innefattar ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning vid sjukhusen under 2022.

Regionstyrelsen beslutar att bevilja ägarstyrda investeringar om totalt drygt 42 miljoner kronor, varav cirka 1,2 miljoner för artroskopisimulator till Simulatorcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, cirka 4,5 miljoner för automation av regional laboratoriemedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, cirka 10 miljoner för högupplösande masspektrometri för regional laboratoriemedicin, cirka 25 miljoner för PET/CT kamera till Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt 2 miljoner för investering i CBCT för NU-sjukvården.

Beslut: Enligt förslag

10. Status regional särskild tillgänglighetssatsning till och med juni 2021

Arbetet med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård för regionens invånare pågår varje dag på alla nivåer inom regionens förvaltningar och på Koncernkontoret.

Ärendet syftar till att informera regionstyrelsen om hur arbetet med förbättrad tillgänglighet är organiserat och hur ansvarsfördelningen ser ut, samt ge en uppdatering av status för måluppfyllelse av vårdgarantin och en bedömning av det uppdämda vårdbehovet till följd av pandemin gällande första besök och operationer vid kommande årsskifte.

Regionstyrelsen noterar informationen.

Beslut: Enligt förslag

11. Delegering av tilldelningsbeslut för upphandling av Inkontinens, blås-tarmdysfunktions produkter

Upphandlingen omfattar inkontinens, blås-tarmdysfunktionsprodukter för Västra Götalandsregionen (VGR).

Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängningsoptioner om sammanlagt ytterligare maximalt 24 månader. Utvärdering påbörjas i augusti 2021 och tilldelningsbeslut planeras fattas i oktober.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling för upphandling av inkontinens, urologi och mag-tarmprodukter.

Beslut: Enligt förslag.

12. Delegation av tilldelningsbeslut för upphandling av rekvisitionsläkemedel inför 2022

Upphandlingen omfattar läkemedel för Västra Götalandsregionens (VGR) förvaltningar, kommuner och privata vårdgivare, vilka VGR har avtal med samt betalningsansvar för.

Avtalsformen kommer vara ramavtal med en avtalstid om 2 år med möjlighet till förlängning upp till 24 månader för de flesta positioner. Tilldelningsbeslut planeras fattas under november 2021 med planerad avtalsstart i februari 2021.

Regionstyrelsen ger regiondirektören  i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, för upphandling av rekvisitionsläkemedel.

Beslut: Enligt förslag.

13. Delegation av tilldelning för upphandling IT-arbetsplats

Upphandlingen avser IT-arbetsplats för Västra Götalandsregionens (VGR:s) förvaltningar och bolag som lämnat fullmakt såsom Västtrafik AB, GöteborgsOperan och Film i Väst.

Avtalsformen kommer vara ramavtal med en avtalstid om 2 år med möjlighet till förlängning upp till 24 månader. Tilldelningsbeslut planeras fattas i september/oktober 2021 med planerad avtalsstart senast januari 2022.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, för upphandlingen av IT-arbetsplats.

Beslut: Enligt förslag.

14. Initiativärende tystnadskultur (SD)

Sverigedemokraterna har väckt ett initiativärende med anledning av en rapport om tystnadskultur som Göteborgs Stad tagit fram. Sverigedemokraterna önskar att Regiondirektören får i uppdrag att utreda om tystnadskultur förekommer också i Västra Götalandsregionen, ta fram handlingsplaner för att förebygga tystnadskultur och införa en anonym visselblåsarfunktion för den typ av ärenden.

Anmälan om missförhållanden och oegentligheter hanteras idag i enlighet med riktlinjen mot oegentligheter. Medarbetare kan muntligt eller skriftligt anmäla misstänkt oegentlighet till närmsta chef, förvaltningschef eller VGR:s säkerhets- och beredskapschef.

Koncernkontorets bedömning är nuvarande riktlinje ligger i linje med kommunikations- och påverkanspolicyns intentioner om en öppen organisationskultur och att nuvarande arbetssätt i huvudsak fungerat väl.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning inom VGR Koncernkontoret.

15. Initiativärende Skövde flygplats och dess betydelse för Västra Götalandsregionen (SD)

Sverigedemokraterna har väckt ett initiativärende med anledning av ett förslag från Skövde kommunstyrelse om att Skövde flygplats ska läggas ner juni 2022. Skövde kommunfullmäktige kommer hantera frågan i slutet av september.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning inom VGR Koncernkontoret.

Sammanträdets handlingar

Länk till sammanträdets handlingar


Senast uppdaterad: 2021-11-30 06:58