Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 15 december 2020

Ärenden till regionfullmäktige

1. Uppdaterade kostnader, finansiering och regelverk för införande av Millenium (FVM kärnsystem)

För att säkerställa implementering och driftstart av Millenium (kärnsystem inom Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) har regionfullmäktige fastställt huvudprinciper för hantering av ekonomin i samband med införandet.

Regiondirektören har under våren 2020 genomfört en särskild genomlysning av FVM-programmets budget för att säkerställa att den ligger på en rimlig nivå. Genomlysningen visar att kostnaderna ökar med drygt 500 miljoner kronor jämfört med de kostnader som presenterades 2019. Kostnadsökningarna beror till största delen på att inte tillräcklig höjd tagits för kostnader gällande utveckling, avveckling och arkivering av befintliga system samt att programmet försenats med 1 år.

Kostnaderna för FVM-programmet finansieras huvudsakligen genom regionbidrag, statsbidrag och omdisponering av centrala medel. Därutöver har regionstyrelsen beslutat att reservera 1 400 miljoner kronor av det egna kapitalet för implementering av FVM. Genom att nyttja denna reservering krävs inga ytterligare budgetmedel för att täcka de ökade kostnaderna.

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

 1. Regionfullmäktige fastställer regler och hantering av schablonbelopp för att kompensera för tillkommande kostnader som uppstår vid införandet av Millennium.
 2. Regionfullmäktige fastställer regler och hantering gällande finansiering av kostnader för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).
 3. Regionfullmäktige beslutar att inom programmets ekonomiska ram kan årliga över- och underskott hanteras som ram så att förändringar kan ske mellan åren.
 4. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att göra justeringar av fastställda regler som inte är av principiell art.
 5. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att slutligen fastställa nivåer och schablonbelopp för att kompensera för tillkommande kostnader som uppstår vid införandet av Millennium.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

 1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att samordna och planera arbetet med nyttorealisering/effekthemtagning och att återrapportera detta till regionstyrelsen senast maj 2021.
 2. Regionstyrelsen beslutar att korrigera planbeslut gällande investeringar med hänsyn tagen till ny betalningsplan.
 3. Regionstyrelsen översänder tjänsteutlåtandet som svar på revisorskollegiets granskning av regionstyrelsens styrning av FVM.
 4. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra och återrapportera en riskanalys, som spänner över hela programmet, så snart som möjligt.

Beslut: enligt förslag. Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckning

2. Kapitalisering av Kommuninvest ekonomiska förening

Västra Götalandsregionen är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (Kommuninvest). Kommuninvest är en medlemsorganisation som företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Kommuninvests verksamhet har under de senaste åren ökat på grund av lånetillväxt hos medlemmarna samt en successiv ökning av antalet medlemmar. Detta har fått till följd att Kommuninvest behöver hålla mer kapital. Kommuninvests föreningsstämma har beslutat om en ny nivå på det obligatoriska insatskapitalet, 260 kronor per invånare för regioner. Västra Götalandsregionen har enligt den tidigare nivån betalat in 180 kronor per invånare, vilket innebär att ytterligare 80 kronor per invånare ska ha betalats in vid utgången av 2024. Detta motsvarar 136 785 120 kronor.

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen till Kommuninvest ekonomisk förening ska betala ett insatskapital om maximalt 136 785 120 kronor för perioden 2021–2024 till följd av ökade krav på insatskapital.
 2. Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen bemyndigas att årligen besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av insatskapital till Kommuninvest under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp om 136 785 120 kronor.

Regionstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen till Kommuninvest ska inbetala ett insatskapital om 341 962 80 kronor för 2021.

Beslut: enligt förslag.

3. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter

Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut om flera organisatoriska förändringar som rör verksamheter inom VGR. Enligt lag krävs att regionfullmäktige beslutar om allmänna handlingar ska överlämnas från en kommunal myndighet till en annan.

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva Lundströmsmottagningen vidare inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset från och med den 1 januari 2021.
 2. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten med barnskyddsteamet vidare inom styrelsen för Regionhälsan från och med den 1 oktober 2020.
 3. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva sjukhusapoteket vidare i styrelsen för Regionhälsan från och med 1 januari 2019.
 4. Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingar som beskrivs i beslutspunkt 1-3 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden.

Beslut: enligt förslag.

4. Yttrande över motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av tjänstemannaorganisationen - avslag föreslås

Rose-Marie Antonsson (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen tillsätter en extern utredning för att utreda om tjänstemannaorganisationen är kostnadseffektiv, har rätt kompetens och sammansättning. Regionstyrelsen har vidtagit flera åtgärder med liknande inriktning. Bland annat har regiondirektören i uppdrag att minska de centrala administrativa kostnaderna med 20 miljoner kronor och att förenkla VGR:s administrativa arbete. Eftersom regionstyrelsen vidtagit åtgärder för att sänka kostnader och effektivisera Koncernkontoret är det i dagsläget inte motiverat att anlita extern konsult för fortsatt arbete.

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

 1. Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag.

5. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) och Helene Granbom Angerheim (SD) om införande av Det Grå Arkivet - avslag föreslås

Håkan Lösnitz (SD) och Helene Granbom Angerheim (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) inför ett så kallat ”grått arkiv” med hjälp av en funktion inom 1177 Vårdguiden. Motionärerna beskriver att syftet med ett grått arkiv är att ge medarbetare i hälso- och sjukvården möjlighet att ta del av patienters önskemål och synpunkter vid tillstånd där patientens autonomi och kommunikationsmöjlighet är nedsatta, till exempel vid demenssjukdom, hjärnskada eller olycka.

Motionen har skickats på remiss till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, styrelsen för Habilitering & Hälsa, östra hälso-och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Närhälsan samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen som alla har föreslagit att motionen avslås. Motionen har också skickats till östra patientnämnden som anser att motionen är besvarad.

Med hänvisning till de etiska, juridiska och administrativa svårigheter som förslaget innebär för invånare och medarbetare i hälso- och sjukvården föreslås att motionen avslås.

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

 1. Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag.

6. Yttrande över motion av Johanna Johansson (SD) om att begära utdrag från belastningsregistret innan anställning i Västra Götalandsregionen - avslag föreslås

Johanna Johansson (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska kräva utdrag från belastningsregistret vid anställning av personal med patientnära arbetsuppgifter. Syftet är att patienterna ska känna sig trygga.

Personalutskottet och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har föreslagit att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att en ny lag om förbud mot utdrag ur belastningsregistret är under beredning. Det nya lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

 1. Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag.

Ärenden som avgörs av regionstyrelsen

7. Fördelning av statligt bidrag för vårdmoms

Regeringen har beslutat om ett statsbidrag på 210 miljoner kronor på tre år som möjliggör för regionerna att kunna omförhandla ingångna avtal med privata utförare inom hälso- och sjukvården som har fått ökade kostnader för bemanning.

Fördelningen grundar sig på antalet invånare. För Västra Götalandsregionen innebär det 35 miljoner kronor per år. Statsbidraget kommer att fördelas till privata vårdgivare med avtal enligt Lagen om valfrihetssystem och Lagen om offentlig upphandling.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att fastställa rutin för ansökan och fördelning av statsbidrag för vårdmoms till privata vårdgivare under perioden 2020-2022.

Beslut: enligt förslag.

8. Extern upplåning för Västra Götalandsregionen, uppföljning av regionstyrelsens beslut 23 juni 2020

Under våren 2020 då pandemin bröt ut visade prognoserna för Västra Götalandsregionens på betydande underskott för 2020 och de närmaste åren framöver. Mot bakgrund av detta beslutade regionstyrelsen att medge extern finansiering av 2 miljarder kronor för att säkerställa en stark finansiell ställning för VGR. Under hösten blev det ekonomiska läget stabilare och prognoserna för 2020 visade inte längre på ett underskott. Osäkerheten gällande de ekonomiska konsekvenserna av pandemin är dock fortsatt mycket hög och förutsättningarna kan ändras snabbt. Därför föreslås att regionstyrelsen beslutar om att förlänga möjligheten till extern upplåning av 2 miljarder kronor även för 2021.

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslås besluta följande

 1. Regionstyrelsen förlänger sitt beslut från 2020-06-23 om att medge extern upplåning av 2 miljarder kronor för 2020 till att gälla för 2021.

Beslut: enligt förslag.

9. Förlängning av åtgärder gentemot externa parter med anledning av covid-19, uppföljning av regionstyrelsens beslut 25 augusti 2020

I april beslutade regionstyrelsen att rekommendera ekonomiska lättnader och andra åtgärder för Västra Götalandsregionens externa parter som syftar till att säkerställa VGR:s samhällsuppdrag till invånarna inom hälsa och vård, kollektivtrafik och kultur samt regional utveckling.

I maj kompletterades detta med beslut om hantering av vårdavtal som upphandlats på uppdrag av sjukhusen och med beslut om möjligheter för styrelsens egna beredningar för folkhälsa och mänskliga rättigheter.

I augusti förlängde regionstyrelsen de tidigare besluten till 31 december 2020.

En uppföljning visar att åtgärderna bidragit till tydlighet, stabilitet och att de underlättar återhämtningen till ett normalläge.

Koncernkontoret föreslår att regionstyrelsen förlänger sitt beslut från 2020-08-25 till och med 2021-06-30 så att nämnder och styrelser kan besluta om ekonomiska lättnader och andra åtgärder även under första halvåret 2021. Vissa av åtgärderna syftar till att upprätthålla upphandlad vård och på så sätt förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för komma tillrätta med det uppdämda vårdbehovet.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen förlänger sitt beslut från 2020-08-25 om inriktning av åtgärder gentemot externa parter att gälla till och med 2021-06-30.

Beslut: enligt förslag.

10. Beslut om konceptet Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life är ett samverkans- och verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar till att etablera en stärka Västra Götalandsregionen ställning inom Life Science genom att skapa en ledande miljö för forskning, utbildning, vård och innovation. Det är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs universitet tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.

Projektet innebär fyra nya byggnader på totalt cirka 115 000 kvadratmeter för life science, högspecialiserad vård, forskning, utbildning och näringslivsutveckling. Byggnaderna är sammankopplade med både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och de medicinska institutionerna på Medicinareberget.

Regionstyrelsens ägarutskott har tidigare ställt sig bakom konceptet Sahlgrenska Life och har gett regiondirektören i uppdrag att fördjupa samarbetet med Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen ställer sig bakom konceptet Sahlgrenska Life.

Beslut: enligt förslag.

11. Tilläggsavtal till nationellt ALF-avtal mellan staten och sju regioner

I avtalet mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (det så kallade ALF-avtalet) anges att ALF-ersättningen ska användas det år för vilket riksdagen beslutat om tilldelning och att medel som inte förbrukats under året ska återbetalas senast tre månader efter kalenderårets utgång. Tilläggsavtalet innebär inga resurskonsekvenser för Västra Götalandsregionen. Dispositionsmedel för 2020 förlängs till 2021.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner tilläggsavtal till Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (dnr RS 02802-2014).

Beslut: enligt förslag.

12. Extern finansiering av investeringar i spårvägen 2021

I huvud- och principavtalet för spårvägens organisering i Göteborg anges att investeringarna ska hanteras utanför ordinarie investeringsramar. Investeringarna omfattar köp av spårvagnar, depåer med mera och bedöms till knappt sex miljarder kronor under perioden 2019–2024.

Västra Götalandsregionen kan ha en extern låneskuld på maximalt 12 miljarder kronor. Under 2021 kommer totalt 470 miljoner kronor att betalas för investeringen i spårvägen. Den totala låneskulden beräknas uppgå till cirka 4,3 miljarder kronor i slutet av 2020 vilket innebär att extern finansiering av ovanstående investeringar ryms inom det beslutade rambeloppet. Koncernkontoret föreslår att Koncernbanken får göra en ny extern upplåning på 470 miljoner kronor för att finansiera ovanstående investeringskostnader.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att extern upplåning med 470 miljoner kronor ska genomföras för att finansiera investeringen i spårvagnar, modell M33, som sker under 2021.

Beslut: enligt förslag.

13. Regionövergripande särskild satsning på förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvård under 2021

Att korta vårdköerna för att ge invånarna vård i rätt tid är ett av Västra Götalandsregionens högst prioriterade mål. Nu har regionstyrelsen beslutat hur en tilläggsbudget ska användas för att uppnå vårdgarantin 2021.

Den pågående pandemin har tvingat vården att skjuta upp mycket av den planerade och lägre prioriterade vården. Västra Götalandsregionen behöver därför vidta särskilda åtgärder för att snabbt kunna möta det uppdämda vårdbehovet.

Sedan tidigare har det beslutats om en tilläggsbudget på 670 miljoner för en särskild satsning att korta köerna. Regionstyrelsen har nu tagit fram principer för hur dessa ska användas för att på effektivaste sätt hjälpa hälso- och sjukvården att möta invånarnas behov av vård.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen fastställer principer för användning av de 670 miljoner kronor som avsatts för att hantera det uppdämda vårdbehovet till följd av pandemin.
 2. Regionstyrelsen godkänner ersättningsmodell inklusive föreslagen ersättningsnivå med helt rörlig ersättning efter utförd prestation för den vård som utförs utöver vårdöverenskommelsen inom vårdgarantivård av Västra Götalandsregionens sjukvårdsförvaltningar.
 3. Regionstyrelsen ersätter sjukhusen för produktion av planerad vård med garantitider i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndernas tillgänglighetsersättning för tillgänglighet, 31 732 kronor per DRG-poäng och 2 219 kronor per besök, vilket motsvarar 70 procent av hälso- och sjukvårdsnämndernas kalkylerade priser.
 4. Undantaget från ovan nämnda huvudregel är produktion inom medicinska vårdområden där avtal med privata vårdgivare saknas och som kräver särskilda lösningar för att skapa förbättrad tillgänglighet (ex plastikkirurgi, handkirurgi, ablationer och besök neurologi). Denna produktion ersätts med 45 332 kronor per DRG-poäng och med 3 169 kronor per besök, vilket motsvarar 100 procent av de kalkylerade priserna.
 5. Regionstyrelsen uppdrar till utförarstyrelserna för sjukhusen att säkerställa att befintliga privata avtal för prio 3-vård (lägsta prioriteten) nyttjas fullt ut.
 6. Regionstyrelsen delegerar följande till regiondirektören med rätt att vidaredelegera:

- att vid behov, inom ramen för de avsatta 670 miljoner kronorna, omdisponera vårdvolymer mellan sjukhusen i syfte att uppfylla vårdgarantin till utgången 2021

-  ta beslut om exakta nivåer för ersättning av vård som finansieras inom ramen för de 670 miljoner kronorna

- att vid behov initiera upphandling av vård

- sjukhusstyrelserna befrias från krav på att minska personalen för att uppnå måltal för antal anställda.

 1. Regionstyrelsen delegerar till chefen för koncerninköp att göra nödvändiga justeringar av regionstyrelsens avtal inom hälso- och sjukvårdsområdet som upphandlats på uppdrag av sjukhusen som krävs för att möta det uppdämda vårdbehovet till följd av pandemin.
 2. Regionstyrelsen uppmanar samtliga sjukhusstyrelser att bekräfta regionstyrelsens initiala produktionsåtaganden
 3. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att löpande återrapportera utfall och prognos för måluppfyllelse av vårdgarantin, samt vid behov återkomma med ytterligare åtgärder.

Beslut: enligt förslag. 

V, M, L, C, KD och MP reserverade sig mot delar av förslaget.

14. Ledningssystem för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

I Socialstyrelsens författning Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, regleras att varje vårdgivare ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att fastställa revidering av ledningssystem för hälso- och sjukvård för vårdgivaren Västra Götalandsregionen i enlighet med Socialstyrelsens författning SOSFS 2011:9. Regionstyrelsen säkerställer genom detta dokument kraven för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för regionens egna utförare av hälso- och sjukvård enligt socialstyrelsens författning.
 2. Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören får i uppdrag att löpande revidera ledningssystemet och att årligen redovisa förändringar i ledningssystemet.

Beslut: enligt förslag.

15. Möjlighet till fri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen i samband med covid-19

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen  under perioden 21 augusti 2020 - 31 december 2020.

För att fortsatt ge möjlighet att ta bilen till jobbet och underlätta resor till och från arbetsplatsen i samband med covid-19 föreslås kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i VGR under perioden 1 januari 2021 — 31 mars 2021. Beslutet gäller endast på personalparkeringar vid sjukhus som förvaltas av Västfastigheter. Beslutet om kostnadsfri parkering för personal kan innebära att personalen förmånsbeskattas. Beslutet om fri parkering för personal vid sjukhus i VGR innebär minskade intäkter om cirka 1,8 miljoner kronor per månad.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att personal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen har kostnadsfri personalparkering från 1 januari 2021 till och med 31 mars 2021.
 2. Regionstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad

Beslut: enligt förslag.

16. Parkeringsavgifter 2021-2022

Regionstyrelsen ska enligt beslut i regionfullmäktige fastställa parkeringsavgifter. Enligt principerna för avgiftssättningen ska parkeringsverksamheten vara självfinansierad. För en del parkeringar finns ett marknadsvärde som påverkar avgiften. På personalparkeringar där marknadsvärde saknas tas en avgift ut för att finansiera den löpande driften.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att fastställa parkeringsavgifter för år 2021 och år 2022.

17. Plan för intern kontroll för regionstyrelsen 2021

Regionstyrelsen ska fastställa en plan för intern kontroll för 2021. Varje nämnd är enligt kommunallagen ansvarig för att den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet är tillräcklig. Arbetet med intern kontroll uppmärksammar och hanterar risker och bidrar därmed till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen fastställer plan för intern kontroll för 2021.
 2. Genomförda kontroller ska redovisas för regionstyrelsen i anslutning till fördjupad rapportering för mars, delårsrapport för augusti och årsredovisning för regionstyrelsen 2021.

Beslut: enligt förslag.

18. Förlikning med Hushållningssällskapet Väst

År 2016 överlät Västra Götalandsregionen Strömma Naturbruksskola till Hushållningssällskapet Väst. Efter tillträdet till fastigheten har Länsstyrelsen förelagt Hushållningssällskapet Väst att bygga om delar av den dammanläggning som VGR renoverat några år innan försäljningen. Anledningen till föreläggandet från Länsstyrelsen är att VGR vid tidigare renovering inte har utfört renoveringen i enlighet med de tvingande villkor som gällde i det tillstånd som meddelats. En förlikning har förhandlats fram mellan parterna som innebär att VGR betalar 2 200 000 kronor till Hushållningssällskapet. Tvisten är därmed avslutad och Hushållningssällskapet har inga ytterligare krav mot VGR.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att ingå förlikning med Hushållningssällskapet Väst på villkor enligt detta tjänsteutlåtande.
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att underteckna förlikningsavtal med Hushållningssällskapet Väst.

Beslut: enligt förslag.

19. Revidering klimatväxlingsprogram - frånta avgift för miljöbilar

Västra Götalandsregionen (VGR) införde ett klimatväxlingsprogram 2016 efter beslut av regionfullmäktige. Klimatväxlingsprogrammet innebär att en avgift tillkommer vid resor med privat bil eller flyg i tjänsten. Klimatväxlingsavgiften betalas av arbetsgivaren. Syftet med klimatväxlingsprogrammet är att styra mot ett hållbart resande i tjänsten. Samtidigt frisätts medel som används till åtgärder för att uppnå VGR:s miljömål och möjliggöra ett hållbart resande.

Att ta bort klimatväxlingsavgiften vid användning av privata bilar i tjänst som drivs av förnybara drivmedel kan på kort sikt ha miljömässiga fördelar genom att uppmuntra medarbetare att övergå till mer hållbara privata fordon.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen fråntar klimatväxlingsavgift för privata bilar i tjänst som drivs av förnyelsebara drivmedel.

Beslut: enligt förslag.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

20. Initiativärende från (SD) om vaccinationscentraler

Ärendet bordläggs till regionstyrelsens sammanträde 26 januari 2021.

21. Verksamhetsövergång av Skaraborgsenheten till Regionhälsan

När Koncernkontoret bildades 2015 flyttades Skaraborgsenheten från hälso- och sjukvårdskansliet till Koncernkontoret. Idag består Skaraborgsenheten av en enhetschef och 15 folkhälsostrateger som samtliga är anställda inom avdelning social hållbarhet på Koncernkontoret. Koncernkontoret genomför nu ett förändringsarbete som bland annat ska leda till ett mer tydligt och renodlat uppdrag.

Inom Regionhälsan finns en rad verksamheter som redan idag samverkar med Skaraborgsenheten till exempel den centrala barnhälsovården, mödravården, ungdomsmottagningar och Utväg Skaraborg. Skaraborgsenheten kan därmed bidra till Regionhälsans uppdrag att arbeta med hälsofrämjande nära vård, kunskapsstöd, utbildning och forskning. 

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att föra över Skaraborgsenhetens organisatoriska tillhörighet till styrelsen för Regionhälsan från och med den 1 januari 2021 enligt överenskommelse mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionhälsan.

Beslut: enligt förslag.

22. Västra Götalandsregionen antar demokratideklarationen för en stark demokrati

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Demokratideklarationen är en av insatserna och syftar till att etablera en nationell samling där kommuner, civilsamhället, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med inbjuds att vara med.

Genom att underteckna demokratideklarationen åtar sig Västra Götalandsregionen (VGR) att under 2020–2021 genomföra interna, externa och kommunikativa åtaganden. VGR åtar sig också att arbeta för att främja alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Det innebär bland annat att tydligt ta avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Demokratideklarationens åtaganden för Västra Götalandsregionen är sedan tidigare pågående eller planerade och finansieras inom ordinarie budgetram för 2021.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen antar demokratideklarationen tillsammans med åtaganden för Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag.

23. Ordförandeskap Assembly of European Regions 2021–2023

Västra Götalandsregionen (VGR) är engagerad i Assembly of European Regions (AER) som medlemsregion. Magnus Berntsson (KD) innehar posten som ordförande sedan 2017. I juni 2021 är ordförandeposten åter uppe för omval. Mandatperioden sträcker sig från första juni 2021 till sista juni 2023.

AER är en av Europas största oberoende organisationer för regioner och har cirka 150 medlemsregioner från 30 länder. Organisationens främsta uppgifter är att stötta regionalt erfarenhetsutbyte samt bedriva påverkan gentemot EU:s institutioner. AER:s arbete och inriktning matchar på flera punkter VGR:s strategier och ambitioner. Ordförandeskapet bedöms ge VGR goda möjligheter att utöva inflytande och få kraft i sina internationella påverkansfrågor och ståndpunkter.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att stödja Magnus Berntsson kandidatur som ordförande för Assembly of European Regions (AER).
 2. Regionstyrelsen beslutar att avsätta 400 000 kronor för arbetet under mandatperioden 2021-06-01 till 2023-06-30. Summan tas från regionstyrelsens arvode och gemensamma kostnader.

Beslut: enligt förslag.

24. Hantering av priser och stipendier kopplade till regionstyrelsens arbete för social hållbarhet från 2021

Regionstyrelsen utser årligen stipendiater och pristagare för goda insatser samt för framtida satsningar inom folkhälsa, mänskliga rättigheter och paraidrott.

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet samt beredningen för mänskliga rättigheter beslutade under våren 2020 att se över priser och stipendier kopplade till regionstyrelsens arbete för social hållbarhet, inför 2021.

För att skapa bättre möjligheter att uppmärksamma kommande pristagare/stipendiater samt för att hålla samman regionstyrelsens arbete för social hållbarhet föreslås att parasportstipendiet bevaras men att kriterierna utvecklas. Förslaget innebär också att regionstyrelsen avvecklar människorättsstipendiet samt folkhälsopriset och ersätter dessa med ett nytt pris för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen avvecklar människorättsstipendiet och folkhälsopriset.
 2. Regionstyrelsen inrättar pris för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter.
 3. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram kriterier för pris för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter.
 4. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram uppdaterade kriterier för parasportstipendiet.

Beslut: enligt förslag.

25. Organisationsbidrag 2021 till Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, NTF- förbunden i Västra Götaland och Kvinnojourer i Väst

Länsnykterhetsförbundet, NTF-förbunden i Västra Götaland och Kvinnojourer i väst har sökt organisationsbidrag från Västra Götalandsregionen. De tre förbunden har sedan tidigare fått bidrag från VGR. Verksamheterna bedrivs med syfte att gynna folkhälsan i Västra Götaland. Under 2021 ska förbunden bland annat arbeta med:

 • kunskapshöjande insatser om alkohol och narkotika
 • förebygga skador och olycksfall i trafiken
 • fortsatt samordning och utbildning av kvinnojourerna

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beviljar Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland 3 501 000 kronor i organisationsbidrag för 2021, varav 78 000 kronor avsätts till genomförande av konferensen Förebygg.nu 2021.
 2. Regionstyrelsen beviljar NTF-förbunden i Västra Götaland 7 229 000 kronor i organisationsbidrag för 2021.
 3. Regionstyrelsen beviljar Kvinnojourer i Väst 568 000 kronor i organisationsbidrag för 2021.

Beslut: enligt förslag.

26. Ansökningar om projektstöd för folkhälsoprojekt hösten 2020

Mölndals stad, Angereds Stadsdelsförvaltning och Medborgarskolan Väst har ansökt om projektstöd för folkhälsoprojekt. Projekten har beviljats stöd sedan 2019 och ansöker nu om ytterligare ett års stöd. Projekten ligger i linje med Västra Götalandsregionens prioriterade folkhälsoområden och syftar till att öka förutsättningarna för jämlik hälsa. Projekten har fokus på barn och unga och psykisk hälsa/suicidprevention och har en främjande eller förebyggande inriktning.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beviljar Mölndals stad, 390 000 kronor, för projektår 3 (av 3) av projektet Ungas psykiska hälsa Mölndal.
 2. Regionstyrelsen beviljar Angered Stadsdelsförvaltning, 268 000 kronor, för projektår 3 (av 3) av projektet Kompetensprojektet.
 3. Regionstyrelsen beviljar Medborgarskolan Väst 997 480 kronor, för kalenderår 3 (av 4) av projektet ”Våga fråga - förening”.

Beslut: enligt förslag.

27. Fördelning av organisationsstöd för mänskliga rättigheter till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar 2021

Västra Götalandsregionen betalar årligen ut organisationsstöd till föreningar som företräder personer med funktionsnedsättning och till patientföreningar. Budget för organisationsstödet är nio miljoner kronor årligen. Stödet baseras på antal medlemmar. Totalt beviljades 85 organisationer/föreningar organisationsstöd 2020. Stödet är treårigt (2020–2022).

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen antar fördelning av organisationsstöd för mänskliga rättigheter till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar för år 2021 enligt bilaga ”Fördelning av organisationsstöd 2021” (RS 2020-06335) med intentionen att fortsätta år 2022.

Beslut: enligt förslag.

28. Fördelning av verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter 2021

Västra Götalandsregionen delar årligen ut verksamhetsstöd till föreningar/organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter för barn, nationella minoriteter (judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar), hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning.

År 2020 beviljade regionstyrelsen 5 177 000 kronor i stöd till 27 föreningar. Verksamhetsstödet är treårigt för perioden 2020-2022. 26 föreningar föreslås få fortsatt stöd. Sverigefinska riksförbundet upphörde med sin verksamhet under 2020 och får inte fortsatt stöd. Beredningen för mänskliga rättigheter har gjort en ny utlysning på 500 000 kr till Tornedalingar/Sverigefinska föreningar. Ansökningstiden pågår till 16 december 2020.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen antar fördelning av verksamhetsstöd kopplat till mänskliga rättigheter för år 2021 enligt bilaga: ”Fördelning av verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter 2021” (RS 2020-06336)” med intentionen att fortsätta år 2022.

Beslut: enligt förslag.

29. Finansiering och uppdrag till idrottsrörelsen i Västra Götaland, RF SISU, 2021–2022

I Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument finns ett flertal mål, strategier och aktiviteter som har bäring på samverkan med RF SISU Västra Götaland. För att säkerställa finansiering och tydliggöra uppdraget har Koncernkontoret tagit fram ett förslag på gemensamt uppdrag till RF SISU Västra Götaland. Uppdraget är förankrat i Kulturstrategin 2020–2023, samt handlingsplan 2019–2022 Fysisk aktivitet hos barn och unga. Stödet grundas på riksidrottens första mål; Livslångt idrottande och att skillnaden i livsvillkor och hälsa ska minska.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner medfinansiering av kulturnämndens uppdrag till styrelsen för RF SISU Västra Götaland och avsätter 2 000 000 kr årligen under åren 2021–2022.

Beslut: enligt förslag.

30. Remissvar på betänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55)

Västra Götalandsregionen har bjudits in att yttra sig över huvudbetänkande SOU 2020:55, Innovation genom information, från Infrastruktur-departementet. I huvudbetänkandet föreslås en ny lag om öppna data och vidareutnyttjande av information, som ska reglera utlämnande och vidareutnyttjande av offentliga handlingar och digital information från myndigheter och offentliga företag. Lagen syftar till att offentlig sektor ska tillhandahålla information i digital form och på eget initiativ, i högre utsträckning jämfört med i dag.

VGR:s grundläggande uppfattning är att förslaget till ny lag om öppna data och vidareutnyttjande av information är bra. Förhoppningen och förväntan är att den nya lagen, i samverkan med VGR:s egna åtgärder, väsentligt ska öka tillgängliggörandet av öppna data från den offentliga sektorn, med bibehållen eller ökad säkerhet.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande.

Beslut: enligt förslag

31. Yttrande över remiss om en mer likvärdig och effektiv skoltillsyn

Västra Götalandsregionen har fått erbjudande om att yttra sig över promemorian ”En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn”. Förslaget innebär i korthet att öka Statens skolinspektions möjligheter att stänga skolor, såväl fristående som kommunala, med stora brister.

VGR bedriver genom Naturbruksförvaltningen utbildning på gymnasial- och vuxen nivå, samt erbjuder kortkurser och yrkeshögskoleutbildningar. Naturbruksförvaltningen är också kompetenscentrum för de gröna näringarna och en aktiv del i landsbygdsutvecklingen.

Naturbruksförvaltningen som var remissinstans till regionstyrelsen efterfrågar tydligare bestämmelser angående undantag från verksamhetsförbud gällande offentliga skolverksamheter.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen yttrar sig över remissen enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag.

32. Valärenden

Sedan regionstyrelsens senaste sammanträde har Tony Johansson (MP) avsagt sig sina förtroendeuppdrag. Louise Åsenfors (S) har avsagt sig uppdragen som internrevisor för regionstyrelsen samt referensgruppen Upphandling och inköp. Bo Bergsten (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i digitaliseringsberedningen.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner avsägelserna.
 2. Ny ledamot av Vänerns vattenvårdsförbund för tiden till årsmötet 2023 valdes ej vid detta sammanträde.
 3. Regionstyrelsen utser Ulla-Britt Hagström (L) till ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter för resten av mandatperioden.
 4. Regionstyrelsen utser Nicklas Attefjord (MP) till ledamot i beredningen för forskning- och utveckling för resten av mandatperioden.
 5. Ny ledamot i beredningen för externa relationer för resten av mandatperioden valdes inte.
 6. Regionstyrelsen utser Tina Ehn (MP) till ersättare i personalutskottet för resten av mandatperioden.
 7. Regionstyrelsen utser Per-Olof Blomquist (KD) till ersättare i digitaliseringsberedningen efter Bo Bergsten (KD) från 2021-01-01 för resten av mandatperioden.
 8. Regionstyrelsen utser Krister Anderson (S) till ny internrevisor för regionstyrelsen för resten av mandatperioden.
 9. Regionstyrelsen utser Krister Andersson (S) till politisk referensgrupp för inköps- och upphandlingsfrågor.

Beslut: enligt förslag. 

33. Initiativärende från (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån

Beslut: Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att bereda ärendet vidare

34. Världsarvet Tanums hällristningar - representanter till ledningsgrupp och förvaltningsråd

År 1994 utsåg UNESCO hällristningarna i Tanum till världsarv. Den övergripande styrningen av arbetet med Världsarvet Hällristningsområdet utövas gemensamt av representanter från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen och Tanums kommun.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen utser NN som representant till världsarvets ledningsgrupp för tiden fram till den 31 december 2022.
 2. Regiondirektören får i uppdrag att för samma tid utse två representanter till världsarvets förvaltningsråd.

Beslut: Punkt 1 bordläggs, punkt två enligt förslag.

36. Avgiftsfri vaccination mot covid-19

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner har slutit en överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19 under 2021. Med anledning av den rekommenderar SKR regionerna att vaccinationerna ska vara avgiftsfria för den enskilde.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfri för de som bor eller stadigvarande vistas i Västra Götaland
 2. Avgiftsfriheten gäller från och med 1 januari 2021 till och med 31 december 2021

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande:

 1. Regionstyrelsen fastställer ersättningen för vaccination till 275 kronor per given registrerad dos.
 2. Finansiering sker genom statsbidrag för vaccinering mot covid-19.

Beslut: enligt förslag.

37. Engångsbelopp till alla anställda i Västra Götalandsregionen med anledning av covid-19

Regionstyrelsen beslutade att betala ut ett engångsbelopp om 1 500 kronor brutto till sina medarbetare som tack för en fantastisk insats under pandemin 2020.   

Engångsbeloppet ges till alla som är anställda inom Västra Götalandsregionen under december månad 2020. Det inkluderar samtliga förvaltningar och bolag samt timavlönad personal som tjänstgjort under december månad 2020. 

Engångsbeloppet utbetalas i samband med löneutbetalning under januari 2021 för månadsavlönade och under februari 2021 för timavlönade.  

Beslut: enligt förslag.

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter

 


Senast uppdaterad: 2021-12-01 11:40