Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 15 oktober 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare till regionfullmäktige)

Ärende 1

Delårsrapport augusti 2019, Västra Götalandsregionen

Resultatet för delåret augusti är 999 miljoner kronor, det är 613 miljoner kronor bättre än budget. I resultatet ingår orealiserade vinster i kapitalförvaltningen om 537 miljoner kronor.

Den ekonomiska helårsprognosen för koncernen Västra Götalandsregionen (VGR) är plus 50 miljoner kronor, det är 250 miljoner kronor bättre än koncernprognosen från maj månad. Prognosförbättringen beror framförallt på tillkommande statsbidrag och ökade skatteintäkter. I prognosen ingår inte de orealiserade vinsterna från kapitalförvaltningen.

Förslagen till beslut i delårsrapporten baseras på styrelser och nämnders delårsrapporter, övergripande bedömningar, genomförd verksamhetsuppföljning samt de genomgångar som ägarutskottets presidium har haft med presidier för styrelser och nämnder.

Inom hälso- och sjukvården visar sjukhusen fortsatt på stora underskott och försämrade prognoser. Kostnadsutvecklingen har dock dämpats, mycket beroende på en personalkostnadsutveckling som är mer anpassad till intäkterna. Just kring den förbättrade trenden för personalkostnader har NU-sjukvården kommit längst.

Inom regional utveckling visar prognosen på en verksamhet och ekonomi i balans med undantag för Västtrafik AB, GöteborgsOperan samt Folkhögskolorna. Västtrafiks prognos har förbättrats och GöteborgsOperans har försämrats.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner koncernens delårsrapport augusti 2019 för VGR. Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige noterar informationen om regionstyrelsens åtgärder för ekonomi i balans och ställer sig bakom den inriktning och de beslut som regionstyrelsen fastställt.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår NU-sjukvårdens framställan om ett justerat resultatmål för 2019.

Regionfullmäktige föreslås också att förlänga tidplanen för styrelser och nämnders beslut om detaljbudget till 30 november och bemyndigar regionstyrelsen att vid behov justera tidplanen ytterligare. 

Regionstyrelsen beslutar för egen del att notera att flera styrelser samt en nämnd redovisar negativa prognoser ger dem i uppdrag att fortsätta vidta åtgärder för en ekonomi och verksamhet i balans.

Västtrafiks framställan om att använda obeskattade reserver samt eventuellt tillkommande framställningar bereds och beslutas i särskilt ärende innan årets slut.

Beslut: enligt förslag
Reservation från V och SD till förmån för egna respektive yrkanden

 

Ärende 2

Uppdatering av regler för partistöd

Beslut: Återremiss till regionstyrelsen 21/10

 

Ärende 3

Utbetalning av partistöd för 2020

Beslut: Återremiss till regionstyrelsen 21/10

 

Ärende 4

Arvode för presidiet i nya styrelsen för kultur, natur- och kulturarv

I maj 2019 beslutade regionfullmäktige att styrelserna för Västarvet och styrelsen för kultur i Väst slås ihop. Den nya styrelsen kallas i tjänsteutlåtandet för styrelsen för kultur, natur- och kulturarv. Arvodesbestämmelserna måste därmed uppdateras för mandatperioden 2018-2022.

Bedömningen är att arbetsbelastningen för den nya styrelsen kommer vara hög det första året och sedan plana ut motsvarande belastningen för dagens styrelser. Förslaget är ett årsarvodet för ordföranden på 25 procent, det är en höjning som motiveras av den nya nämndens större ansvarsområde. Årsarvodet för vice ordföranden föreslås vara 15 procent.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att dessa årsarvoden enligt bilaga 2 i arvodesbestämmelserna för mandatperioden 2018–2022 uppdateras enligt ovan från och med 1 januari 2020.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Motion om att fler yrkesgrupper ska ingå i satsning på ob-ersättning föreslås besvarad

Roland Wanner (MP) föreslår i en motion att alla yrkesgrupper som har schemalagd arbetstid kvällar, nätter och helger får ta del av samma villkor som de sjukvårdande yrkesgrupperna när det gäller satsningarna på ökade ob-ersättningar.

Motionären hänvisar till att fler yrkesgrupper, inom exempelvis Regionservice arbetar kvällar, nätter och helger.

Satsningen på höjd ob-ersättning till vårdpersonal i hälso- och sjukvården togs i samband med budget för Västra Götalandsregionen (VGR) inför 2018. Tanken var att underlätta bemanning av patientnära yrkesgrupper. Från september 2017 är ob för nattjänstgöring höjd med 100 procent i förhållande till nivåer som finns i det centrala kollektivavtalet (AB).

Från 2019 har ob höjts för helgtjänstgöring för motsvarande grupper med 50 procent i förhållande till nivåer i AB.

Enligt budgetbeslutet behålls den höjda ob-ersättningen även 2020 för samma yrkesgrupper som tidigare. Viss justering, som inte påverkar kostnaden, kan komma att ske då nya yrkesgrupper kommit in i det patientnära vårdarbetet i samband med uppgiftsväxling.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Motion om insatser på nationella minoritetsspråket finska i Västra Götalandsregionen -  avslag föreslås

Soili Brunberg (MP) och Satu Rekola (MP) har lämnat en motion om insatser på det nationella minoritetsspråket finska i Västra Götalandsregionen (VGR). Eftersom VGR ingår i det finskspråkiga förvaltningsområdet får organisationen ett statsbidrag på 250 000 kronor per år. Motionsställarna föreslår att bidraget används till att införa telefontider på finska i sjukvårdsupplysningen 1177 och till att dela ut Sverigefinska ungdomsförbundets språkpaket till nyblivna föräldrar på BVC.

Motionsyttrandet från avdelning mänskliga rättigheter lyfter att gällande 1177 förespråkas en nationell lösning för de nationella minoritetsspråken och om detta inte är möjligt en lösning via Tolkförmedling Väst. Sedan år 2012 har VGR och kommittén för mänskliga rättigheter valt att rikta statsbidraget, efter en överenskommelse med de finska representanterna i samrådet för nationella minoriteter, mot barn och unga vuxna. Det är därför viktigt med en fortsatt systematisk och långsiktig satsning via statsbidraget på barn och unga vuxna. En princip gällande statsbidragets användning hittills har varit att inte använda bidraget till saker som förvaltningslagen föreskriver, exempelvis rätten till tolk och översättningar inom hälso-och sjukvården.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Motion om standardiserat remissförlopp i vården föreslås besvarad

Janette Olsson (S) och Karin Engdahl (S) har i en motion föreslagit att:

 1. Vården inför ett standardiserat förlopp för remissförfarande.
 2. Vården får ansvar att ta kontakt med patienten när vårdgarantin gått ut.

Motionen har skickats på remiss till primärvårdsstyrelsen, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Alingsås lasarett och till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset har föreslagit att motionen avslås. Styrelsen för Alingsås lasarett har föreslagit att den regionala medicinska riktlinjen ”Remiss inom hälso- och sjukvård” kompletteras och förtydligas utifrån motionärernas förslag. Sammanfattningsvis ser hälso- och sjukvårdsstyrelsen positivt på motionens förslag men bedömer inte att förslagen bör genomföras i den form som föreslås då det redan finns en riktlinje för hantering av remisser ”remiss inom hälso- och sjukvård”. Genom att komplettera denna regionala medicinska riktlinje så kan förutsättningar skapas för en förändrad hantering på ett effektivt sätt. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås få uppdraget att uppdatera ovan nämnda regionala medicinska riktlinje.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att revidera den regionala medicinska riktlinjen ”Remiss inom hälso- och sjukvård” så att den kompletteras med roller och ansvar när det kommer till att informera patienter om deras rättigheter, möjligheter till vård hos annan vårdgivare samt vad som händer med dennes remiss. Motionen är därmed besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Motion om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år föreslås bifallen

Linnea Wall (S), med flera, har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheten att införa ett avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år. Tanken är att skapa en mer jämlik munhälsa i åldersgruppen oavsett klasstillhörighet och ekonomi.

Tandvårdsstyrelsen beslutade i april att föreslå att motionen ska anses besvarad. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutande i juni att bifalla motionen.

Den sammanfattande bedömningen är att motionen föreslås vara besvarad med hänvisning till att:

 • en statlig utredning ”Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” pågår och ska presentera ett slutbetänkande kvartal 1:2020.
 • ett liknande projekt, Vårdinventering vid Biståndsbeslut, pågår i Västra Götalandsregionen.
 • tandhygienisternas kompetens täcker endast delvis de diagnostiska bedömningar som behöver ställas och som är vanliga hos patienter över 65 år
 • tillgången på tandhygienister som legitimerad yrkesgrupp varierar vilket kan snedvrida förhållandet mellan privat och offentlig verksamhet

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses bevarad 

Beslut: Efter votering beslutades att föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen
GrönBlå samverkan reserverade sig till förmån för huvudförslaget

Regionstyrelseärenden

 

Ärende 9

Detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2020

Beslut: Återremiss

 

Ärende 10

Investeringsplan 2020-2022 om totalt 18,7 miljarder fastställs

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 att investeringsbudgeten för budgetåret 2020 är 6,1 miljarder kronor vilket är att jämföra med 2019 års nivå på 6,4 miljarder kronor.  För 2021 och 2022 ligger nivån på 6,3 miljarder kronor vardera. I budgetbeslutet bemyndigades regionstyrelsen att utifrån dessa nivåer fastställa en investeringsplan och fördela verksamhetsstyrda ramar för 2020 som förvaltningarna och bolagen själva beslutar inom.

Trots att investeringsnivån sänks bedömer Koncernkontoret att nivåerna på  lång sikt inte är förenliga med ekonomi i balans för koncernen. Den genomsnittliga investeringsnivån sett över en treårig planperiod behöver sänkas i kommande planperioder.

Regionstyrelsen fastställer investeringsplan för budget- och planperioden 2020-2022.

Regionstyrelsen avslår ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning för budgetåret 2020 med hänvisning till regionstyrelsens beslut i april kring åtgärder för att minska regionens underskott och arbetssätt som stödjer budgetföljsamhet, då sjukhusen inte uppvisar en ekonomi i balans för innevarande budgetår.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

 

Detaljerad redovisning för användning av kvarvarande statsbidrag 2019 för förbättrad tillgänglighet och produktion över tak

Regionstyrelsen godkänner att 328 miljoner kronor av statsbidrag 2019 används för att höja ramen för brutna tak med 248 miljoner kronor och för köpt vård med 80 miljoner kronor.

Uppdraget från regionstyrelsen 2019-09-10, §216, är härmed fullgjort.

2019-09-10 begärde regionstyrelsen en detaljerad redovisning av hur kvarvarande statsbidrag 2019 kan användas för förbättrad tillgänglighet och produktion över brutet tak.

Utav kvarvarande statsbidrag på 533 miljoner kronor finns det möjlighet att inom ramen för arbetet med tillgänglighet och produktion över tak använda 328 miljoner kronor.

Utav dessa 328 miljoner kronor föreslås 80 miljoner kronor användas för köpt vård och utökade beställningar inom vårdgarantiområdena. Resterande 248 miljoner kronor föreslås användas för att höja ramen för brutet tak. Ramen för tillgänglighet och produktion över tak höjs således totalt med 328 miljoner kronor från 810 miljoner kronor till 1138 miljoner kronor.

De 80 miljoner kronor som ovan föreslås gå till köpt vård och utökade tillägg täcker samtliga överskjutande kostnader mot befintlig budget inom vårdgarantiområdena.

De 248 miljoner kronor som ovan föreslås gå till brutet tak höjer ramen från 250 miljoner kronor till 498 miljoner kronor. Att den totala ramen för brutet tak uppgår till 498 miljoner kronor baseras på prognos på totalt utfall för samtliga sjukhus för produktion över tak.

Justeringen av de indikativa beloppen nedan baseras på en höjning till 498 miljoner kronor och att samtliga sjukhus då får täckning för befintlig och prognostiserad överproduktionen 2019.

Förslag på justerad budget för brutet tak 2019:
SU 236 miljoner kronor (nuvarande budget 2019 är 115 miljoner kronor)
SKAS 98 miljoner kronor  (nuvarande budget 2019 är 35 miljoner kronor)
SÄS 53 miljoner kronor (nuvarande budget 2019 är 30 miljoner kronor)
NU 45 miljoner kronor  (nuvarande budget 2019 är 40 miljoner kronor)
SV 66 miljoner kronor  (SV har öppet tak och det har reserverats 30 miljoner kronor för 2019)

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Strömstads kommun vill ta över fastigheten Strömstads sjukhus

Strömstad kommun har tagit fram en avsiktsförklaring för fastigheten Strömstads sjukhus som Västra Götalandsregionen (VGR) äger. Kommunen vill köpa fastigheten och utveckla den till ett Hälsans hus.

Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter i Strömstad är inte lokaliserade till fastigheten som tidigare. Detta eftersom VGR:s verksamheter koncentrerats till större enheter och mindre regional sjukvårdsverksamhet som bedrivs lokalt i Strömstad kommun.

Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen med Strömstad kommun avseende fastigheten Strömstad sjukhus.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Klartecken för fortsatt PCB-sanering på Skaraborgs sjukhus

Tidigare fanns planer på att bygga om mottagningsytor och entré på Skaraborgs Sjukhus Skövde  (SkaS) inklusive fortsatt PCB-sanering. Men förutsättningarna för sjukhuset har förändrats och vården anpassas nu till omställning, nära vård och digitalisering. Det påverkar behov och tillgänglighet och därmed behov av antal mottagningsrum och lokalresurser i övrigt.

Parallellt står SkaS inför stora ekonomiska utmaningar 2019 samt på sikt, delvis till följd av tidigare beslutade och nu pågående ägarstyrda fastighetsinvesteringar. Enligt lagkrav behöver den PCB som återstår i byggnaden saneras innan årsskiftet 2022/2023.

Regionstyrelsen beslutar att:

 • ge fastighetsnämnden och styrelsen för Skaraborgs sjukhus i uppdrag att påbörja del ett av två i projektet ”PCB-sanering etapp 3” inom 102 miljoner kronor (löpande pris) att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.
 • ge fastighetsnämnden i uppdrag att hålla sig inom beslutad ram.

Fastighetsnämndens behov av evakueringsmedel på totalt 15 miljoner kronor ska beaktas i kommande budgetarbete liksom fastighetsnämndens behov av tillkommande hyresbidrag om 6,2 miljoner kronor.

Regionstyrelsen uppmanar fastighetsnämnden att återkomma till regionstyrelsen med beslutsunderlag för del två av projektet inom en total investeringsutgift för hela projektet om 200–350 miljoner kronor (fast pris).

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Klartecken för nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård

För att stärka Göteborgs botaniska trädgårds lyskraft säger regionstyrelsen ja till nya växthus och nytt besökscentrum. Investeringen åtgärdar även brister och arbetsmiljöproblem i nuvarande växthus.

Nya växthus med ett integrerat besökscentrum innebär en ökad möjlighet för Göteborgs botaniska trädgård att stärkas som besöksmål året om. Det säkrar trädgårdens unika växtsamlingar och löser en rad allvarliga problem kring tillgänglighet, arbetsmiljö och energieffektivitet.

Projektet genomförs i tre etapper där den sista etappen bedöms vara klar under 2026. Tillskapande och nyttjande av investeringen förutsätter att miljönämnden i det årliga budgetarbetet tilldelas ett utökad regionbidrag för Göteborgs botaniskas trädgårds uppdrag.

Regionstyrelsen beslutar att:

 • ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra investeringen ”Nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård” i enlighet med den anmälda genomförandeplaneringen och inom en investeringsutgift på totalt 487 miljoner kronor (löpande pris) vilket motsvarar 436 miljoner kronor i fast pris att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.
 • ge styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård i uppdrag att genomföra ägarstyrda följdinvesteringar på totalt 60 miljoner kronor (löpande pris) att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.

Fastighetsnämndens behov av tillkommande ram för konstnärlig utsmyckning i projektet om 4 miljoner kronor, ska beaktas i kommande budgetarbete.

Miljönämndens behov av utökat regionbidrag, under byggtid och efter byggtid, ska beaktas i kommande budgetarbete.

Fastighetsnämndens behov av tillkommande årligt hyresbidrag om 17 miljoner kronor ska beaktas i kommande budgetarbete. Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att hålla sig inom den beslutade ramen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Godkännande av fastighetsinvestering för att möjliggöra flytt av verksamhet Handkirurgi från Sahlgrenska sjukhuset till Mölndals sjukhus

Regionstyrelsen beslutade i april om att återremittera ärendet med motiveringen att det saknas motiv för investeringen samt en redogörelse för den ekonomiska effektiviseringen med beslutet. Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) har kompletterat beskrivningen av ärendet inför ny begäran om godkännande av investeringen i regionstyrelsen.

Majoriteten av de 1 500 patienterna i kön till handkirurgisk vård utgörs av patienter som uppvisar så pass komplexa fall att de kräver vård vid ett universitetssjukhus. En ombyggnation av lokalerna på Mölndals sjukhus möjliggör för verksamhetsområde handkirurgi att vid full bemanning kunna korta köerna för de patienter som väntat längst.

Regionstyrelsen godkänner styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets begäran om att genomföra ombyggnad på Mölndals sjukhus inom ramen för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar, för att möjliggöra flytt av verksamhet handkirurgi enligt styrelsebeslut.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

14 miljoner kronor till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för om- och tillbyggnad av strålbehandlingsrum

Det pågår en ombyggnad av behandlingsrum samt en tillbyggnad på Sahlgrenska sjukhuset (SU) med två nya behandlingsrum för nya linjäracceleratorer med tillhörande manöverrum, väntrum och samtalsrum.

Under genomförandet av om- och tillbyggnaden har utgifterna överstigit beslutat belopp med 14 miljoner kronor. Fastighetsnämnden begär att regionstyrelsen godkänner en tilläggsinvestering motsvarande detta belopp. Kostnaderna har ökat på grund av ej kalkylerade kostnader, prishöjningar samt behov av åtgärder som upptäckts först när man börjat gräva.

För att kunna bygga klart behövs 14 miljoner kronor och regionstyrelsen bifaller fastighetsnämndens begäran om tilläggsbeslut eftersom ett avslag skulle få negativ påverkan på onkologiverksamheten på SU. Kostnaden för investeringen är nu totalt 62,6 miljoner kronor (löpande pris).

Regionstyrelsen uppmärksammar fastighetsnämnden på vikten av förbättrade arbetssätt för att säkerställa fullständiga underlag inför genomförandebeslut.

Regionstyrelsen beslutar samtidigt att fastighetsnämnden har huvudansvar att hålla investeringsutgiften inom beslutad ram. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska medverka till att beslutad ram inte överskrids.

Fastighetsnämndens ytterligare behov av årligt hyresbidrag om 409 000 kronor till följd av investeringen ska beaktas i framtida budgetarbete.

Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna ett internt upplåtelseavtal.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

418 miljoner kronor till tillbyggnaden av Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus

På Östra sjukhuset pågår en tillbyggnad av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Bygget har pågått sedan hösten 2015 och trots mål om besparingar har utgifterna fortsatt att öka kraftigt. Huvudorsaken till det är enligt Västfastigheter kvalitetsbrister i ursprungliga beslutsunderlag. Dessutom  har Västfastigheter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) gjort anpassningar av investeringens utformning efter genomförandebeslut, detta för att möta de strategiska inriktningsbeslut som tagits av SU och Västra Götalandsregionen (VGR) om Östra sjukhusets utveckling.

För att säkerställa att investeringen kan tas i bruk enligt plan 2020/2021 har fastighetsnämnden och styrelsen för SU begärt ett tilläggsbeslut på en investeringsutgift om 409 miljoner kronor (fast pris). I löpande priser motsvarar detta 418 miljoner kronor.

Västfastigheter och SU måste förbättra sitt arbetssätt vid planeringen av investeringar och åtgärda de eventuella brister som lyfts fram efter den pågående utredningen av projektet.

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i fortsatt uppdrag att genomföra investeringen i enlighet med tidigare genomförandebeslut med ett tillägg på 418 miljoner kronor (löpande pris) till totalt 2,155 miljarder kronor (löpande pris) att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.

Regionstyrelsen ger samtidigt fastighetsnämnden i uppdrag att hålla sig inom den beslutade ramen och uppdrar åt fastighetsnämnden att förbättra arbetssätt för att säkerställa fullständiga underlag inför utredningsbeslut, inriktningsbeslut och genomförandebeslut.

Regionstyrelsen ger Sahlgrenska Universitetssjukhuset i uppdrag att förbättra arbetssätt för att säkerställa fullständiga underlag inför utredningsbeslut, inriktningsbeslut och genomförandebeslut.

Fastighetsnämndens ytterligare behov av årligt hyresbidrag om 13,5 miljoner kronor till följd av investeringen ska beaktas i framtida budgetarbete.  Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna ett internt upplåtelseavtal.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Koncernövergripande behovsanalys ägarstyrda fastighets- och fordonsinvesteringar våren 2019

Regionstyrelsen uppdrar åt fastighetsnämnden att påbörja förstudie för totalupprustning av fasaden på infektionskliniken (IK) på Östra sjukhuset, inklusive fönsterbyte och tilläggsisolering. Lösningens ambitionsnivå ska anpassas till byggnadens förväntade livslängd.

Regionstyrelsen uppdrar åt Koncernkontoret att påbörja förstudie för ett nytt sjukhus på Wieselgrensplatsen. I arbetet med förstudien behöver projektet förtydliga det långsiktiga kapacitetsbehovet baserat på Framtida vårdutbud för sjukhusen i Göteborgsområdet och Specificerad inriktning och vårdutbudsstruktur för sjukhusen i Göteborgsområdet.

När förstudier anmäls in till regionstyrelsens investeringsplan ska förvaltningen redogöra för de driftskostnader som följer av investeringen liksom hur dessa ska finansieras.

Nio investeringsidéer har anmälts till regionstyrelsen under våren 2019, i samtliga fall idéer om ägarstyrda fastighetsinvesteringar:

 • Kardiologiskt laboratorium på Skaraborgs Sjukhus Skövde, SkaS
 • Operationshus Mölndals sjukhus, SU
 • Operationscentrum NÄL, NU-sjukvården
 • Nybyggnad eller totalrenovering av två byggnader för vuxenpsykiatri på Sahlgrenska sjukhuset, Västfastigheter
 • Specialistsjukhus på Wieselgrensplatsen, Regionstyrelsen
 • Ny- och ombyggnad av centralkliniken på Östra sjukhuset, SU
 • Infrastruktur för försörjning av media på Sahlgrenska sjukhuset, Västfastigheter
 • Nytt klimatskal på infektionskliniken på Östra sjukhuset, Västfastigheter
 • Gångbro över Vitsippsdalen som förbinder Sahlgrenskaområdet med Göteborgs Botaniska trädgård, Västfastigheter

För samtliga investeringsidéer bedöms det i grund och botten finnas ett angeläget behov, oftast till följd av utslitna och otidsenliga lokaler, men omfattningen på behoven i termer av produktionsvolym, standard, utveckling i tid med mera måste för åtta av nio anmälningar tydliggöras. För att berörda nämnder/styrelser ska få i uppdrag att påbörja förstudie behöver de först lämna kompletterande information eller förtydliganden, för att säkerställa tydliga planeringsförutsättningar i arbetet med förstudie.

För de investeringsidéer som innebär om- eller nybyggnad av operationssalar behövs det dessutom tas fram en långsiktig och övergripande plan för regionens operationskapacitet, som anmälda investeringsidéer kan prövas mot. Arbete med en sådan plan har påbörjats inom Koncernkontoret och ska avrapporteras till Regiondirektören under hösten.

Regionstyrelsen fastställer utredningsbeslut om anmälda investeringsidéer i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2019-06-25.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Ändring av stadgar för Stiftelsen Tösslandagården

Tösslandagården ligger i Lilla Edets kommun, strax norr om Lödöse. Gården står kvar i sitt ursprungliga skick och förvaltas i dag av stiftelsen Tösslandagården. Styrelsen för Västarvet föreslår att regionstyrelsen godkänner ändringar i stadgan för Stiftelsen Tösslandagården, för bland annat att Västra Götalandsregionen (VGR) kan utse ledamöter.

Den aktuella verksamheten och anläggningen har ringa anknytning till VGR:s uppdrag och till Lödöse museum.

Koncernkontoret har för sin del övervägt om det kan anses uppenbart att VGR övertagit Norra Älvsborgs museiförenings ansvar som stiftare. Koncernkontorets uppfattning är att så inte är fallet. Det kan inte heller ses som en självklar utgångspunkt att stiftelsens verksamhet omfattas av eller anknyter till VGR:s uppdrag och regionala ansvar. Därutöver finns inte någon tydlig koppling till verksamheten inom Lödöse museum som har sin tonvikt på arkeologiska fynd från medeltiden. Mot denna bakgrund menar Koncernkontoret att VGR inte ska utgöra stiftare och utse ledamöter i styrelsen för Tösslandagården.

Regionstyrelsen beslutar att meddela Stiftelsen Tösslandagården sin avsikt att inte utse ledamöter eller suppleanter till styrelsen för Stiftelsen Tösslandagården och uppmanar styrelsen att föreslå revidering av stadgan enligt detta besked.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Reviderad struktur för styrande dokument

Den reviderade strukturen berör i huvudsak de regionövergripande styrande dokumenten. Varje nämnd och styrelse har möjlighet att detaljera styrningen för sin egen förvaltning. Exempelvis kan begreppet riktlinje användas för andra ändamål lokalt. Rekommendationen är att lokala dokumentstrukturer i så hög grad som möjligt bygger på den regionövergripande och att de inte motsäger varandra.

I korthet innebär revideringen följande:

 • Respektive dokumenttyp i strukturen får en tydligare beskrivning av beslutsnivå, omfattning och giltighetstid.
 • Begreppet ”plan” används inte längre för dokument som regionfullmäktige fastställer. Planer anger vanligtvis på detaljerad nivå vad som ska göras och vem som har ansvaret och innehåller ofta instruktioner om uppföljning.
 • De nya reglementena möjliggör att regionstyrelsen får fatta beslut om regiongemensamma riktlinjer på ett antal områden.
 • Hälso- och sjukvårdens struktur för styrande dokument är anpassad till de föreslagna revideringarna.

När den övergripande dokumentstrukturen är fastställd fortsätter arbetet med att ta fram en rutin för hur styrande dokument ska beredas. Det finns också ett behov av att förbättra den samlade uppföljningen av regionfullmäktiges styrande dokument.

Regionstyrelsen godkänner reviderad struktur för styrande dokument.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Finansiering av Gröna Rehab 2020

Både personaldirektören och regiondirektören har haft i uppdrag att genomlysa Västra Götalandsregionens (VGR:) rehabverksamhet för medarbetare inom Grön Rehab och hur det ska finansieras från 2020. Grön rehabilitering är en del av det som benämns naturstödd rehabilitering och ofta är placerat på en gård, i trädgård eller liknande grön miljö.

Koncernstab hälso- och sjukvård genomför nu en uppdatering av en analys inom naturstödd rehabilitering som beräknas vara klar tills årsskiftet. För att kunna ta ställning till denna fullständiga genomlysning av verksamheten föreslås därför att finansiering och uppdrag kvarstår oförändrat under 2020.

Regionstyrelsen beslutar att finansieringen av Gröna Rehab på Botaniska trädgården kvarstår inom det personalpolitiska anslaget även 2020.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 22

Personalpolitiska anslaget 2020

Beslut: ärendet utgick då regionstyrelsen beslutat återremittera ärende 9 om detaljbudget.

 

Ärende 23

Riktlinjer för lönepolitiken 2020-2022

Huvudförslaget var att regionstyrelsen godkänner riktlinjer för lönepolitiken 2020-2022. S yrkade på återremiss för att arbeta in en delvis bifallen S-motion från regionfullmäktiges sammanträde den 8 oktober om en handlingsplan för konkurrenskraftiga grundlöner i sjukvården.

Beslut: ärendet återremitteras
GrönBlå Samverkan reserverade sig till förmån för huvudförslaget.

 

Ärende 24

Riktlinjer för kommunikation och påverkan 2019-2021

I januari antog regionfullmäktige en kommunikations- och påverkanspolicy för Västra Götalandsregionen samt uppdrog åt regionstyrelsen att besluta om riktlinjer för kommunikation och påverkan för samtliga förvaltningar och bolag.

Riktlinjerna innehåller en konkretisering och fördjupning kring ansvaret för kommunikation och hur medarbetare och förtroendevalda ska agera för att leva upp till intentionerna i kommunikations-och påverkanspolicyn. Varje nämnd/förvaltning/bolag ska använda riktlinjerna i sitteget kommunikationsarbete.

Regionstyrelsen antar riktlinjer för kommunikation och påverkan 2019-2023. Riktlinjerna ska gälla samtliga förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen 

Beslut: enligt förslag
S och V reserverade sig

 

Ärende 25

Riktlinjer för sociala medier

I januari antog regionfullmäktige en kommunikations- och påverkanspolicy för Västra Götalandsregionen och uppdrog åt regionstyrelsen att besluta om riktlinjer för kommunikation och påverkan för samtliga förvaltningar och bolag.

Riktlinjerna för sociala medier innehåller en konkretisering och fördjupning av de delar i policyn som rör sociala medier och ska vägleda medarbetare och förtroendevalda i hur de ska agera för att leva upp till intentionerna i policyn. Varje nämnd/förvaltning/bolag ska använda riktlinjerna i sitt eget kommunikationsarbete.

Riktlinjerna ersätter följande styrdokument:

 • Att använda sociala medier - råd till verksamheter och medarbetare
 • Riktlinjer för anställda i sociala medier
 • Strategi för extern kommunikation i externa medier

Regionstyrelsen antar riktlinjer för sociala medier 2019–2023. Riktlinjerna ska gälla samtliga förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 26

Organisatorisk flytt av verksamheter mellan styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård och styrelsen för Närhälsan

Styrelsen för Närhälsan har från och med den 1 januari 2019 ett renodlat ansvar för Västra Götalandsregionens (VGR:s) vårdvalsverksamheter (vårdcentraler och primärvårdsrehabilitering). Regionstyrelsen beslutade i februari att sex verksamheter som drivs i nära anslutning till vårdvalsenheterna ska bedrivas av Närhälsan på uppdrag av styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård (numera styrelsen för Regionhälsan). Av beslutsunderlaget framgick att det på sikt kan övervägas om uppdragen att bedriva dessa sex verksamheter ska gå direkt till styrelsen för Närhälsan.

Styrelsen för Närhälsan och styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård föreslår nu att ansvaret för de sex enheterna ska ligga under Närhälsan. Koncernkontoret föreslår att fyra av verksamheterna överförs till styrelsen för Närhälsans ansvar då de bedrivs inom eller nära Närhälsans vårdcentraler och av Närhälsans personal.

Närakut Östra sjukhuset förslås få gemensam förvaltningstillhörighet som övriga närakuter. Beslutet bör avvakta kommande ställningstagande till pilotverksamheternas och närakuternas fortsättning, framtid och förvaltningstillhörighet. Närakuterna i Skene och Lidköping är för närvarande avtalade med styrelsen för Närhälsan i form av tilläggsuppdrag. Osteoporosmottagningen på Närhälsan Backa vårdcentral kommer att stängas.

Regionstyrelsen godkänner att följande verksamheter överförs från styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård till styrelsen för Närhälsan från och med den 1 januari 2020:

 • Uddevalla Jourcentral (förlängt öppethållande på Närhälsan Dagsons vårdcentral)
 • Vårdcentral för hemlösa Göteborg
 • Ljusbehandlingen på Närhälsan Öckerö vårdcentral
 • Bäckefors nattjour på Närhälsan Bäckefors vårdcentral.

Regionstyrelsen beslutar att avvakta med ställningstagande om Närakut Östra Sjukhusets förvaltningstillhörighet i väntan på beslut om närakuternas framtid. Berörda hälso- och sjukvårdsnämnder uppmanas att anpassa berörda vårdöverenskommelser till de ändrade ansvarsförhållandena. Regiondirektören får i uppdrag att föreslå justering av reglementet för styrelsen för Närhälsan så att verksamheter med nära anknytning till vårdvalsverksamheter kan ingå i uppdraget.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 27

Delegation av tilldelning för upphandling av rekvisitionsläkemedel inför 2020

Upphandlingen omfattar läkemedel för Västra Götalandsregionens (VGR:s) förvaltningar, kommuner och privata vårdgivare, vilka VGR har avtal med samt betalningsansvar för. Upphandlingen avser 187 positioner som utvärderas och tilldelas separat.

Avtalsformen kommer vara ramavtal med en avtalstid om 2 år med möjlighet till förlängning upp till 24 månader för de flesta positioner. Ett fåtal positioner kommer ha en avtalstid om 1 år med möjlighet till förlängning upp till 12 månader. Kontraktsvärdet för samtliga positioner vid fullt utnyttjande av förlängningsoptionen beräknas till cirka1 397 000 000 kronor. Tilldelningsbeslut planeras fattas i slutet av oktober/början av november 2019 med planerad avtalsstart februari 2020.

Regionstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om tilldelningsbeslut av kontrakt enligt lag om offentlig upphandling, för upphandlingen av rekvisitionsläkemedel till regiondirektören.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 28

Regler om ekonomisk ersättning vid flytt av vård mellan sjukhus

Huvuddragen i ersättningsmodellen till sjukhusens somatiska vård utgörs av DRG-ersättning*), kostnadsytterfall**) och besöksersättning. De senaste årens arbete med koncentration, kapacitetsutnyttjande och tillgänglighet innebär att verksamhet flyttar från ett sjukhus till ett annat. Det finns också andra skäl till att verksamhet flyttas mellan sjukhus, temporärt eller permanent. Det uppstår med jämna mellanrum frågor om vilka principer och regler för ersättning som gäller.

I detta tjänsteutlåtande beskrivs de situationer som kan uppstå och de regler som ska gälla för kostnadsansvar och ersättning.

Förslaget till regelverk innefattar:

 1. Ersättning och prestation vid permanentflytt av verksamhet mellan sjukhus i egen regi
 2. Ersättning och prestation vid temporärflytt av volymer (mellan förvaltningar) exklusive tilläggsvolymer inom områden som omfattas av regional produktionsplanering
 3. Ersättning och prestation vid flytt av tilläggsvolymer, d.v.s., utöver basvolymer i VÖK, inom områden som omfattas av regional produktionsplanering(externt och mellan förvaltningar)
 4. Ersättning och prestation vid temporär flytt av basvolymer inom regional produktionsplanering till extern leverantör (vårdgaranti)
 5. Ersättning och prestation då patient utnyttjar valfrihetsvård hos extern leverantör

Förslaget avspeglar redan rådande praxis inom Västra Götalandsregionen och medför inga ökade kostnader. Intäkter och kostnader för berörda förvaltningar påverkas i relation till omfattningen av den vård som flyttas men inte heller det innebär förändring jämfört med nuläget.

Regionstyrelsen fastställer regler för ersättning vid flytt av vårdverksamhet enligt A-E ovan.

Beslut: enligt förslag 

*) DRG = diagnosrelaterade grupper
**) Kostnadsytterfall = är vårdtillfällen som är väsentligt dyrare än genomsnittet för respektive DRG

 

Ärende 29

Förvaltningarnas tidplaner för sex digitala invånartjänster

Regionstyrelsen beslutade den i juni att prioritera sex digitala invånartjänster för breddinförande i Västra Götalandsregionen (VGR). Dessa sex är digitala vårdmöten, stöd och behandling, 1177 Vårdguiden i första linjens vård, webbtidbok, Vårdexpressen samt egenmonitorering. Regiondirektören fick i uppdrag att komplettera tidsplanen och återkomma till regionstyrelsen.

Tidplanen för införandet av 1177 bastjänster går snabbast. Alla förvaltningar bedöms ha infört dessa helt eller nästan helt under 2019, exklusive webbtidbok.

I en webbtidbok kan patienter själva ny-, om- och avboka mottagningsbesök. Tjänsten är införd inom Närhälsans alla verksamheter. För sjukhusen kan tjänsterna att patienterna kan se sina bokade samt av- och omboka sina tider införas under våren 2020. Även tjänsten nyboka besök kan börja rullas ut på sjukhusen från våren 2020. I avvaktan på detta pågår ett tjugotal pilotprojekt fördelade mellan förvaltningarna.

Införandet av digitala vårdmöten påbörjades under 2019. De flesta förvaltningar kommer ha tjänsten installerad inom alla berörda verksamhetsområden/kliniker under 2019. Det fortsatta införandet på olika mottagningar och andra berörda verksamheter fortsätter under 2020. Längst har arbetet kommit inom Närhälsan och Habilitering & Hälsa där digitala vårdmöten blir fullt införda under 2019.

Införandet av stöd- och behandlingsprogram är i startfas. Närhälsan inför iKBT för alla vårdcentraler under 2019. Stödprogram införs och sprids successivt. Här går inte säga när tjänsten är fullt införd, nya stödprogram kommer skapas och successivt införas under lång tid.

Vårdexpressen införs inom Närhälsan baserat på ett avtal gemensamt med Region Skåne. Det är ett stöd för anamnesupptagning inför mottagningsbesök och ett beslutsstöd för vårdgivare. Tio pilotprojekt startar i november 219. Dessa jämförs med tio andra vårdcentraler där Vårdexpressen inte används, för att effekter ska kunna följas upp och säkerställas.

Egenmonitorering innebär att en patient ska kunna skicka in överenskomna mätvärden till vårdgivaren istället för att besöka en mottagning eller vara inlagd på sjukhus. Här pågår pilotprojekt för KOL och IBD. Ytterligare cirka fem pilotprojekt planeras att starta under 2019. Fullt breddinförande i VGR är ännu inte möjligt beroende på osäkerheter vad som kommer att tillhandahållas med avseende på monitorering utanför vårdinrättningarna genom Millenium och när det kan ske.

Regionstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget för fullgjort.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 30

Evenemangspaket till Västra Götalandsregionens verksamheter vid medverkan i pridefestivaler i Västra Götaland

Beslut: ärendet återremitteras efter yrkande från GrönBlå samverkan

 

Ärende 31

Kostnaden för batterier till hörapparater

Beslut: ärendet remitteras till hälso- och sjukvårdsstyrelsen

 

Ärende 32

Revidering av regionstyrelsens delegeringsordning

Koncernkontoret har gjort en översyn av regionstyrelsens delegeringsordning. Varje nämnd ska ha en aktuell delegeringsordning. Regionstyrelsen behandlade delegeringsordningen senast i september 2018.

Översynen har förutom en allmän genomgång av dokumentet beaktat:

 • nytt reglemente för regionstyrelsen med nya beredningar
 • lag om upphandling av koncessioner (LUK)

Regionstyrelsen antar reviderad delegeringsordning.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 33

Regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör 2019

Koncernkontoret ska två gånger om året återrapportera arbetsläget i de uppdrag regionstyrelsen gett utskotten eller Koncernkontoret.

En sammanställning över lämnade uppdrag är upprättad för tiden 2019-05-01 – 2019-09-30. Sedan förra redovisningen har 23 uppdrag återrapporterats och regionstyrelsen har gett 12 nya uppdrag, 35 är pågående.

Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 34

Remissyttrande: Skattelättnad för arbetsresor

Utredningens uppdrag har varit att undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera.

Västra Götalandsregionens bedömning är att förslaget bidrar positivt till trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål om att öka det hållbara resandet och fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Underlagsmaterial till utredningen indikerar att arbetspendlingens totala längd kommer att minska något totalt sett. Samtidigt ökar reslängden för arbetsresor som utförs med kollektivtrafik. Efterfrågan på kollektivtrafik i och omkring storstadsområden kommer troligtvis att öka.

I områden där kollektivtrafiken inte utgör ett alternativ för arbetspendling kommer bilen fortsatt vara det främsta transportmedlet. Utredningens förslag om ökad reduktion genom ett tillägg vid bristfällig kollektivtrafik är viktigt för både boende och arbetsplatser i landsbygderna. Nivån på tillägget behöver utvärderas och följas upp efter införande.

Regionstyrelsen yttrar sig över remiss om skattelättnad för arbetsresor enligt kollektivtrafiknämndens förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 35

Remissyttrande: Ändringar av järnvägsförordningen

En del i remissen handlar om att förenkla processen och inte betrakta det som nedläggning om anläggningen och dess funktion ersätts på annan plats. En annan viktig del handlar om att överlåta en järnvägsanläggning till annan part. Idag måste en anläggning ha trafik i obetydlig omfattning, få beslut om nedläggning och sedan kvarstå utan underhåll i 3 år innan den eventuellt kan överlåtas. Förslaget vill möjliggöra diskussion om överlåtelse redan vid beslutet om nedläggning och inte behöva vänta i 3 år innan denna dialog kan påbörjas.

Västra Götalandsregionen anser att det är angeläget att staten tar ett större ansvar för de enkelspåriga järnvägar (regionala järnvägar) som har betydelse för att regionen ska kunna utveckla regiontrafik i linje med beslutade regionala strategier och mål, samt nationella mål om ett hållbart transportsystem.

Regionstyrelsen godkänner yttrande över remissen av ändringar av järnvägsförordningen och sänder det till infrastrukturdepartementet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 36

Nytt avtal för grundutrustning till kommuner i Västra Götalandsregionen

Försörjning av grundutrustning till merparten av kommunerna i Västra Götaland har sedan 2015 skett inom ramen för ettåriga separata avtal mellan Hjälpmedelscentralen och intresserade kommuner. Exempel på grundutrustning är sängar, liftar och hygienartiklar. Grundutrustning används i kommunernas egna verksamheter, framförallt i äldreboenden och skolor.

Inköpscentralen inom Västra Götalandsregionen ingår ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för regionens och kommunernas verksamheter. Styrgruppen för inköpscentralen har beslutat att inköpscentralen även ska tillhandahålla grundutrustning till kommunerna utifrån det sortiment som hjälpmedelscentralen tillhandahåller.

Det nya avtalet innehåller möjlighet för kommunerna att välja om de vill köpa och/eller hyra grundutrustning. Service ingår i hyran.

Regionstyrelsen godkänner avtal gällande hjälpmedel som utgör grundutrustning åt kommuner i Västra Götaland och ger regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avtalen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 37

Budget 2019 för överenskommelsen med det civila samhället

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet har fått uppdraget av regionstyrelsen att från och med 2019 hantera Västra Götalandsregionens (VGR:s) arbete med överenskommelsen med det civila samhället samt att en struktur för dialog med det civila samhället inom VGR finns på plats.

För att finansiera uppdraget under 2019 krävs 1 460 000 kronor. Regionstyrelsen kan avsätta 440 000 kronor inom befintlig budgetram för beredningen för att finansiera uppdraget. Resterande medel (1,02 miljoner) är lön för processledare anställd av Västra Götalandsregionen, vilket under 2019 kan finansieras med koncernkontorsbidrag, genom att avdelning social hållbarhet skapat ett tillfälligt utrymme under 2019 för detta.

Inför 2020 föreslås uppdraget att ingå som en del i beredning för folkhälsa och social hållbarhets inspel till regionstyrelsens detaljbudget.

Regionstyrelsen avsätter 440 000 kronor för att finansiera arbetet under 2019 med överenskommelsen med det civila samhället och finansieringen sker inom regionstyrelsens budget för beredningar 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 38

Initiativärende Grönblå Samverkan: Ägarbidrag till Göteborgs Symfoniker AB

Under flera år har renoveringsarbeten genomförts i konserthuset Göteborg. Renoveringen som består av ett flertal delprojekt förväntas leda till en hyreshöjning på som mest närmare 6,6 miljoner kronor årligen när samtliga etapper är genomförda för att successivt sjunka till drygt 3 miljoner kronor i takt med avskrivningstiden förde investeringar som skrivs av fram till 2035.

För närvarande har delprojekt ett genomförts och delprojekt två är under genomförande. Projekt ett har innefattat byte av stolar i de två konsertsalarna och projekt två, som genomförts somrarna 2018 och 2019, har hittills omfattat renovering och handikappanpassning av WC i anslutning till Stenhammarsalen, akustiktak i Stenhammarfoajén och promenoaren runt Stora salen samt visst renoveringsarbete i samband med installation av orgel.

Arbetet som utfördes 2018 belastar den nya hyran som Göteborgs Symfoniker betalar till Higab med en kostnad på 680 000 år 2019. Hittills genomförda delar av delprojekt 2 beräknas komma att belasta hyran med cirka två miljoner kronor per år. Göteborgs Symfoniker AB behöver en höjd ram för att hantera de hyreshöjningar som det nödvändiga renoveringsarbetet medför.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Göteborgs Symfoniker AB får riktat ägarbidrag med 680000 kronor för år 2019.
 2. Ägarbidraget finansieras ur regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader.
 3. Kulturnämnden får i uppdrag att i detaljbudgetens planeringsår 2020, 2021 och 2022 inrymma ökade driftskostnader vid Göteborgs Symfoniker AB till följd av etapp 2 av renoveringen av konserthuset.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 39

Initiativärende Sverigedemokraterna: Sjukvårdens larmcentral

Regionfullmäktige fattade 191008 beslut om att ge oss i regionstyrelsen möjlighet att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa kvalitén i prioriteringsfunktion samt möjligheten att fatta beslut om fortsatt driftsform för prioriteringsfunktionen och dirigeringsfunktionen.

Sverigedemokraterna föreslår regionstyrelsen med anledning av regionfullmäktiges beslut att:

 • Regiondirektören ges i uppdrag att utreda om redundansavtalet går att revidera
 • Regiondirektören ges i uppdrag att se över hur vi löser nya lokale/arbetsstationer för personalen på SvLc som de får plats att arbeta vid.
 • Regiondirektören ges i uppdrag att utreda om Västra Götalandsregionen kan ta över dirigeringsfunktionen från SOS-alarm.
 • Regiondirektören ges i uppdrag att utreda om samordningsvinster kan vinnas genom att utveckla ett samarbete mellan SvLc och 1177. 

Beslut: enligt avslagsyrkande från GrånBlå Samverkan som godkändes efter votering.
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-11-29 15:56