Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 16 mars 2021

Ärenden till regionfullmäktige 

1. Västra Götalandsregionens årsredovisning 2020

År 2020 innebar stora utmaningar för VGR:s verksamheter. Coronapandemin har inneburit stora prioriteringar för att upprätthålla god medicinsk kvalitet. Det har också medfört en mängd nya arbetssätt och samarbetsformer. Användningen av digitala lösningar har ökat explosionsartat. Den organisatoriska effektiviteten och förmågan har ställts på prov, där VGR har lyckats öka kapaciteten för vårdplatser för patienter med covid-19. Samtidigt har verksamheten lyckats klara det akuta uppdraget.  

Resultatet 2020 har påverkats både positivt och negativt av händelser som varit svåra att förutse. Det som påverkat mest är att staten delat ut högre statsbidrag än budgeterat för att hantera konsekvenserna av pandemin. Vid årsskiftet uppskattades kostnaden för uppskjuten sjukhusvård till cirka 875 miljoner kronor. Ändringar i pensionsavtalen till följd av ökad medellivslängd utreddes under 2020 men inga beslut fattades av SKR. Beslut kommer sannolikt att fattas under 2021. Konsekvensen för VGR är en engångskostnad på närmare 1 miljard. Om uppdämt vårdbehov och förändrat pensionsavtal hade kunnat beaktas i årets bokslut skulle regionens resultat varit närmare noll. Årets redovisade resultat på 1 822 miljoner kronor ger VGR bättre förutsättningar att ekonomiskt klara att hantera dessa utmaningar.

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 

 1. Regionfullmäktige godkänner Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2020.  
 2. Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdisposition i eget kapital enligt tabell i tjänsteutlåtande daterat 2021-03-08. 
 3. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2021-01-01 till 0 miljoner kronor för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 0 miljoner kronor för NU-sjukvården, 0 miljoner kronor för Södra Älvsborgs Sjukhus, 0 miljoner kronor för Skaraborgs sjukhus, 0 miljoner kronor för Sjukhusen i Väster och 0 miljoner kronor för västra hälso- och sjukvårdsnämnden, enligt yrkande från vänsterpartiet   

Beslut: Enligt förslag

2. Östra sjukhuset ändring av tomträttsområde Sävenäs 165:1 

Fastighetsnämnden önskar utöka tomträtten för fastigheten Sävenäs 165:1 vid Östra sjukhuset genom fastighetsreglering med Göteborgs Stad. Inom fastigheten Sävenäs 165:5 finns idag en parkeringsplats som ägs av Göteborgs Stads Parkering AB och fastigheten Sävenäs 165:2 avser sjukhusparken. Motivet är att få bättre rådighet över marken samt att realisera en kostnadsbesparing om 1,9 miljoner kronor per år till följd av den önskade fastighetsregleringen. 

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Regionfullmäktige godkänner förslaget att ändra tomträttsområde avseende fastighet Sävenäs 165:1.  

Beslut: enligt förslag

Ärenden som avgörs av regionstyrelsen 

3. Statsbidrag Kultursamverkansmodellen 

Statens kulturråd har beslutat att för 2021 bevilja Västra Götalandsregionen en förstärkning av Kultursamverkansmodellen. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att fördela det förstärkta statsbidraget Kultursamverkansmodellen på 23,9 miljoner kronor till kulturnämnden. 

Beslut: enligt förslag 

4. Status regional särskild tillgänglighetssatsning fram till och med januari 2021 

Regionstyrelsen har beslutat om en plan för att förbättra tillgängligheten till planerade besök och operation/behandlingar och hantera det uppdämda vårdbehov som uppstått till följd av minskad planerad verksamhet som en följd av covid-19. Planen behöver kompletteras för att nå de mål som regionstyrelsen har fastställt. 

Regionstyrelsen bedömer att den ansträngda situationen på regionens sjukhus kommer att kvarstå åtminstone under våren och fram till försommaren. Förhoppningsvis kommer tillgången till vaccin göra att en allt större andel av befolkningen under den perioden kommer att kunna bli vaccinerade och pandemins påverkan på sjukvården successivt därmed också minska och vi kan återgå till någon form av normalläge igen efter sommaren 2021. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen noterar informationen om arbetet i regional särskild tillgänglighetssatsning fram till och med januari 2021.  
 2. Regiondirektören får i uppdrag att snarast återkomma till regionstyrelsen med förslag till kompletterande upphandlingar av hälso- och sjukvård enligt förslag från Grönblå samverkan 

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

5. Hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland (utgår från dagordningen

6. Extra ersättning med anledning av covid-19 

Ett engångsbelopp på 1500 kronor före skatt ska betalas ut till alla medarbetare i Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag för goda insatser under pandemin. Pengarna betalas ut med majlönen till samtliga månadsavlönade i april och timavlönade som tjänstgjort i mars. Kostnaden bedöms till 122 miljoner kronor. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar om att ett engångsbelopp om 1500 kronor (före skatt) utbetalas till medarbetare i Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag för god insats under pandemin.  
 2. Utbetalning sker med majlönen och utges till samtliga månadsavlönade i april och timavlönade med tjänstgöring i mars.  
 3. Kostnaden belastar moderförvaltningen.  
 4. Uppdragen som regionstyrelsen gav personalutskottet 2020-05-26 samt 2020-11-10 om att följa upp den extra covid-19-ersättningen förklaras som avslutade. 

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

7. Extra ersättning för arbete i covid-19-vård 

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar och ökad arbetsbelastning för många medarbetare. På regionövergripande nivå ligger ett ansvar i att underlätta bemanningen genom att söka undanröja eventuella hinder och skapa goda ramverk och villkor för verksamheterna. Västra Götalandsregionen erbjöd under våren 2020 en extra ersättning om 500 kronor för de medarbetare som arbetat hela pass i skyddsutrustning på avdelningar med inneliggande covid-19-patienter, parkeringsavgifterna för medarbetarna har slopats, en vinterersättning betalades ut på liknande sätt som under sommaren när medarbetare flyttat semesterveckor eller dagar. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att, i samråd med förvaltningscheferna för hälso- och sjukvården, ta ställning till hur och i vilken omfattning, de särskilda ersättningar med anledning av belastningen i vården som förvaltningscheferna ställde sig bakom den 25 november 2020, ska förlängas att gälla april månad ut. 

Beslut: enligt förslag

8. Begäran om tilläggsbeslut från regionstyrelsen med anledning av avvikelser i pågående genomförande av ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning Södra Älvsborgs Sjukhus 

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har begärt ett tilläggsbeslut avseende två ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning. Begäran om tilläggsbeslut avser dels video- och ljudhanteringssystem för operationssalar samt magnetröntgen. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus begäran om tilläggsbeslut på 1,4 miljoner kronor för video- och ljudhanteringssystem för operationssalar att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning.  
 2. Regionstyrelsen godkänner styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus begäran om tilläggsbeslut på 1,5 miljoner kronor för magnetröntgen MR3T att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning.  
 3. Regionstyrelsen uppmärksammar styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus på vikten av att följa policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar som innebär att beslut ska finnas innan utrustningen införskaffas. 

Beslut: enligt förslag

9. Koncernövergripande behovsanalys investeringsidéer hösten 2020 

Under hösten 2020 har två investeringsidéer prövats i den koncernövergripande behovsanalysen och därmed sökt regionstyrelsens beslut om att få gå vidare och utreda lämplig lösning som svarar mot det presenterade behovet. 

Förslag till beslut: 

 1. Följande investeringsidéer kan påbörja en förstudie, enligt tabell 1 i tjänsteutlåtande daterat 2020-12-28:  
 • Reinvestering i Majornas spårvagnsdepå i Göteborg – Västtrafik 
 • Långa hållplatstak – Västtrafik 

Beslut: enligt förslag 

10. Möjlighet till fri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen i samband med covid-19 

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen under perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2021. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att personal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen har kostnadsfri personalparkering från 1 april 2021 till och med 30 juni 2021.  
 2. Regionstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Beslut: enligt förslag

11. Ersättning till vårdgivare för vaccination av covid-19 

Enligt överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner får Västra Götalandsregionen 275 kronor/dos i statsbidrag för varje vaccinering som genomförs. Vårdgivare som utför hälso- och sjukvård på uppdrag av Västra Götalandsregionen får en ersättning på motsvarande summa för prioriterade patientgrupper inom fas 1-3 enligt Folkhälsomyndigheten 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att vårdgivare som får i uppdrag av Västra Götalandsregionen, att utföra vaccination ersätts med 275 kronor per dos, för given och registrerad vaccinering mot covid-19 av prioriterade grupper inom fas 1-3 enligt Nationell plan för vaccination mot covid-19.  
 2. Regionstyrelsen beslutar att vårdgivare med avtal med Västra Götalandsregionen som får i uppdrag att utföra vaccination ersätts med 200 kronor per dos, för given och registrerad vaccinering mot covid-19 av oprioriterade personer inom fas 4 enligt Nationell plan för vaccination mot covid-19. 

Beslut: enligt förslag 

12. Utvärdering av Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin 

Regionstyrelsen har uppdragit till regiondirektören att göra en utvärdering av Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin. Uppdraget har varit att redovisa uppfattningar om hur hanteringen av coronapandemin bedrivits och vilka styrkorna och svagheterna i hanteringen har varit. Omfattningen har varit VGR som helhet och har alltså inte varit begränsad till endast hälso- och sjukvård.

Utvärderingsuppdraget tilldelades Kommunforskning i Västsverige (KFi Väst).

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen tar emot resultaten av utvärderingen av Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin.  
 2. Regiondirektören får i uppdrag att värdera resultatet och ta hänsyn till resultatet i relevanta sammanhang, exempelvis i arbetet med organisation, utbildning och övning, samt styrande dokument inom kris- och beredskapsområdet 

Beslut: enligt förslag

13. Svar på revisorernas granskning av hur regionstyrelsen förbereder verksamheten för en mer tillitsbaserad styrning 

Revisionen har granskat hur regionstyrelsen och utförarstyrelserna i hälso- och sjukvården förbereder verksamheten för en mer tillitsbaserad styrning. Granskningen omfattar regionstyrelsen, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus samt styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. Revisorskollegiets rekommendation till regionstyrelsen är att:  

 • Konkretisera på vilket sätt detaljstyrningen av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning, för att tydligare kunna styra mot fullmäktiges beslutade mål.  
 • Säkerställa att berörda styrelser och nämnder har tillräcklig förståelse och insikt i vad tillitsbaserad styrning och ledning innebär.  

Regionstyrelsen konstaterar att arbete med att minska detaljstyrningen är en bärande princip i en rad pågående utvecklingsarbeten, bland annat införandet av  framtidens vårdinformationsmiljö och mer långsiktiga överenskommelser mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och utförarstyrelserna. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen översänder upprättat tjänsteutlåtande som svar på revisorskollegiets granskning av hur regionstyrelsen och utförarstyrelserna i hälso- och sjukvården förbereder verksamheten för en mer tillitsbaserad styrning. 

Beslut: enligt förslag 

14. Svar på revisorernas granskning om beredning av investeringsärenden inom hälso- och sjukvården

Revisorskollegiet har genomfört en granskning av beredningen av investeringsärenden inom hälso- och sjukvården. Granskningen visar att  regionstyrelsen har bedrivit ett aktivt och gediget arbete med att säkerställa en ändamålsenlig investeringsmodell och process för att bereda investeringsärenden.  

För att modellen ska fungera tillfredställande finns det emellertid förutsättningar som behöver stärkas ytterligare. Regionstyrelsen tar med sig revisorskollegiets rekommendationer i arbetet med att fortsatt stärka beredningen av investeringsärenden inom hälso- och sjukvården. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen översänder tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-11, till revisorskollegiet som svar på revisionsrapporten. 

Beslut: enligt förslag 

15. Svar på revisorskollegiets granskning om ärendeberedning inför ekonomiska beslut 

Revisorskollegiet har genomfört en granskning av ärendeberedning inför ekonomiska beslut. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens ärendeberedning är ändamålsenlig och om beslutsunderlag har tillräcklig kvalitet samt om de båda styrelsernas ärendeberedning är i enlighet med lagstiftning, reglementen och regionens riktlinjer för ärendeberedning.  

Revisionsrapporten visar att det inte finns ett enhetligt sätt att hantera ärenden som får ekonomiska konsekvenser och att graden av delaktighet från verksamheten varierar. 

Regionstyrelsen konstaterar att det kan finnas behov av att förtydliga rutinerna för ärendeberedning inför ekonomiska beslut.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen översänder upprättat tjänsteutlåtande som svar på revisorskollegiets granskningsrapport om ärendeberedning inför ekonomiska beslut.  

Beslut: enligt förslag 

16. Svar på revisorernas granskning av regionstyrelsens och krisledningsnämndens hantering av covid-19-krisen 2020 

Revisorskollegiet har låtit KPMG granska regionstyrelsens och krisledningsnämndens hantering av covid-19-krisen, 2020 i syfte att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen och krisledningsnämnden har hanterat den uppkomna krisen på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Revisorerna bedömer att beslutsfattandet rörande organisationen på tjänstemannanivå har följt den planering som fanns innan pandemins utbrott och att det funnits ett stort mått av tillit mellan den politiska ledningen och regionens tjänstemannaledning. Utifrån granskningen rekommenderar dock revisorerna regionstyrelsen fyra utvecklingsåtgärder.  

 • Skyndsamt fastställa en katastrofmedicinsk beredskapsplan 
 • Prioritera framtagandet och fastställandet av en utbildnings- och övningsplan 
 • Tydliggöra befogenheter och förmåga i regionens krisledning 
 • Utvärdera beslutsprocessen bakom beslutet om extra ersättningar till vårdpersonal med anledning av Covid-19. 

Koncernkontoret delar till stora delar revisorernas rekommendationer. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen översänder tjänsteutlåtande daterat 2021-02-08 som svar på revisorernas granskning av regionstyrelsens och krisledningsnämndens hantering av covid-19-krisen 2020. 

Beslut: enligt förslag 

17. Slutrapport Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 

I januari 2017 antog regionfullmäktige Handlingsplan fullföljda studier 2017– 2020. Handlingsplanen fokuserar på VGR:s roll och rådighet i strävan efter att öka andelen unga som fullföljer grundskola och gymnasieutbildning. Planen anknyter till den regionala utvecklingsstrategin VG2020 och den länsövergripande processen Kraftsamling fullföljda studier.  

Slutrapporten följer upp i vilken mån handlingsplanens intentioner och mål har nåtts. Måluppföljningen visar en positiv utveckling av såväl andelen med behörighet till gymnasiet och andelen som fullföljer sina gymnasiestudier med en gymnasieexamen inom fyra år. Skillnaderna inom Västra Götaland, mellan könen och utifrån föräldrarnas bakgrund är dock fortfarande tydliga. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner Slutrapport Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020. 

Beslut: enligt förslag 

18. Projektstöd för social hållbarhet med inriktning folkhälsa 2021 

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet beslutade 2020-09-10 att utlysa stöd till utvecklingsprojekt för social hållbarhet med inriktning folkhälsa 2021. Projekt kunde sökas för ett till tre år med syfte att utveckla och stärka förutsättningarna för en jämlik hälsa med minskad skillnad i hälsa och livsvillkor i Västra Götaland. Det inkom 41 projektansökningar  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beviljar föreningen West Pride, 210 000 kronor, för projektet ”Jag vill bara komma hem”.  
 2. Regionstyrelsen beviljar föreningen Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, 400 000 kronor, för projektet ”Nätverk äldre och alkohol”.  
 3. Regionstyrelsen beviljar föreningen Ale United, 1 650 000 kronor, för projektet ”Ale Attitude”.  
 4. Regionstyrelsen beviljar föreningen Trajosko Drom, 570 000 kronor, för projektet ”Tillsammans för romska barns rätt till utbildning”. 

Beslut: enligt förslag 

19. Internationellt arbete för folkhälsa och social hållbarhet 2021  

I regionfullmäktiges budget för 2021 anges att en förbättrad och mer jämlik hälsa är en viktig strategisk framtidsfråga för hela Västra Götaland där grunden för arbetet är de åtta nationella folkhälsomålområdena. Västra Götalandsregionen ska vara en regional länk från nationell till lokal nivå och bidra till ett effektivt och sammanhållet strategiskt folkhälsoarbete i hela länet. För att nå en framgång i hälsoarbetet krävs en stärkt samverkan och kunskapsutbyte med kommuner, statliga myndigheter, utbildningssektor, näringsliv, det civila samhället samt i internationella sammanhang. 

Förslag till beslut: 

Regionstyrelsen avsätter 53 000 SEK för medlemskap i WHO Regions for Health Network.  

Regionstyrelsen avsätter 50 000 SEK för medlemskap i EuroHealthNet.  

Regionstyrelsen avsätter 52 500 SEK för medlemskap i Svenska Healthy Cities. 

Beslut: enligt förslag 

20. Yttrande över remiss - "En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar" 

Regeringen tillsatte 2013 en utredning för att se över rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen vilket ledde till utredningen ”Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12 Överprövningsutredningen)” 

Västra Götalandsregionen finner att de i utkastet gjorda bedömningarna lämnar majoriteten av de i tidigare utredningarna föreslagna förändringarna utan åtgärd. VGR instämmer därför inte i flertalet av utkastets bedömningar och framhåller att det fortfarande finns stort behov av att ta de förslag som utredningarna har lämnat i beaktande.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen yttrar sig över utkastet till lagrådsremissen i enlighet med Koncernkontorets förslag. 

Beslut: enligt förslag 

21. Yttrande över remiss av "En gemensam angelägenhet"  

Regeringen tillsatte i augusti 2018 en jämlikhetskommission i syfte att:  

 • Föreslå åtgärder som kan bidra att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden samt möjligheter till god utbildning och arbete  
 • Överväga åtgärder som stärker den enskildes rätt i förhållande till starka ekonomiska intressen  
 • Lämna förslag till andra typer av jämlikhetsskapande åtgärder 

Västra Götalandsregionen (VGR) välkomnar de analyser och generella slutsatser som anges i betänkandet och ser dem som ett stöd i VGR:s arbete med att nå de regionalt uppsatta målen om en hållbar utveckling och en mer jämlik hälsa. VGR ställer sig även bakom de tidiga insatsernas betydelse och att utbildning och inträde på arbetsmarknaden är avgörande för att öka integrationen och minska den generella ojämlikheten mellan den invandrade befolkningen och svenskfödda 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner yttrande över Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) och sänder det till finansdepartementet. 

Beslut: enligt förslag 

22. Yttrande över remiss om Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken 

Västra Götalandsregionen har getts möjlighet att lämna synpunkter på Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken. Förslaget består av nära 100 åtgärder och VGR har valt att kommentera ett begränsat antal åtgärder. VGR lämnar i korthet följande synpunkter:  

 • VGR delar inte Sametingets syn om att Sverige ska utöka sina åtaganden enligt Språkstadgan för de samiska språken.  
 • VGR ställer sig bakom förslaget om att upphandla översättare i de samiska språken på statlig nivå. 
 • VGR ställer sig bakom handlingsprogrammet som betonar vikten av en obruten utbildningskedja på de samiska språken 

Förslag till beslut:  

 1. Regionstyrelsen antar yttrande om Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken enligt förslag. 

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckning. 

23. Yttrande över remiss om Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken  

I Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken lämnar Institutet för språk och folkminne (ISOF) flera olika förslag för att bevara de nationella minoritetsspråken. Västra Götalandsregionen (VGR) lämnar i korthet följande synpunkter: 

 • VGR ställer sig bakom skrivningen om att kunskapen om de nationella minoriteterna är låg i samhället.  
 • VGR ställer sig tveksam till förslaget om att genomföra en obligatorisk utbildning för alla offentligt anställda. 
 • Förslaget om att införa nya förvaltningsområden för jiddisch och romani chib bör istället inriktas på att se till att grundskyddet i minoritetslagen efterlevs.  
 • VGR ställer sig bakom skrivningarna om vikten av en obruten utbildningskedja och då behövs möjligheter till distans- och fjärrundervisning utvecklas.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen antar remissyttrandet om Institutet för språk och folkminnes förslag till Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska enligt förslag.  

Beslut: enligt förslag 

Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckning

 
24. Valärenden (bordläggs)

25. Särskild politisk styrgrupp för arbetet med reviderat ersättningssystem för hälso- och sjukvården 

Förslag till beslut:  

 1. Regionstyrelsen utser Johnny Magnusson (M), Gustaf Josefson (M), Håkan Linnarsson (S), Dennis Jeryd (S), Niklas Teodorsson (V), Jonas Andersson (L), Gunilla Druve Jansson (C), Mikael Kihlström (KD), Heikki Klaavuniemi (SD) och Annasofia Alexandersson (MP) till särskild politisk styrgrupp för arbetet med reviderat ersättningsystem för hälso- och sjukvården till och med 2022-12-31.
 2. Regionstyrelsen utser Johnny Magnusson (M) till sammankallande för styrgruppen. 

Beslut: enligt förslag 

26. Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning 

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktiges arbetsordning ändras för att förenkla för ledamöter och tjänstgörande ersättare att lämna motioner och interpellationer 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktiges arbetsordning ändras enligt följande:  
 • Under § 32 Motioner ska första punktsatsen ha följande lydelse: ska vara skriftlig och innehålla uppgift om motionärens eller motionärernas namn  
 • Under § 33 Interpellation ska första meningen under rubriken inlämnande ha följande lydelse: Interpellation ska vara skriftlig och innehålla uppgift om interpellantens namn 

Beslut: enligt förslag

 

Sammanträdets handlingar 

Regionstyrelsens ledamöter 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-12-06 14:48