Regionstyrelsen 17 december 2019

Uppdaterad:
Publicerad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare till regionfullmäktige)

Ärende 1

24 åringars fria tandvård i Västra Götalandsregionen - utfasning och upphörande

Den fria barn- och ungdomstandvården i Västra Götalandsregionen förlängdes 2008 och har  successivt utökats till och med det år man fyller 24 år. Fri tandvård till de som är äldre än 23 år har efter lagändring 2017 varit ett regionalt beslut.

Västra Götalandsregionen anpassar nu sitt erbjudande om fri tandvård till unga till den nationella nivån. Under 2020 kommer en utfasning att ske för de som har pågående behandlingar och en information till de berörda patienter och vårdgivare tas fram och kommuniceras. De vårdgivare som har avtal om fri tandvård för åldersgruppen kommer att få en justering av avtalet för åldersgruppen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och justera pågående avtal.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fri tandvård till unga upphör det år de fyller 24 år, de nya reglerna gäller från och med 1 mars 2020. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och justera pågående avtal.

Beslut: enligt förslag
V och S reserverar sig till förmån för egna yrkanden

 

Ärende 2

Återrapportering uppdrag om miljökonsekvenser regional plan för transportinfrastruktur

När Beredningen för hållbar utvecklings (BHU) sammanträde i oktober presenterades en analys av miljöeffekter samt rekommendationer inför kommande revidering av regional transportinfrastrukturplan.

Ärendet återremitterades eftersom ledamöterna efterfrågade ytterligare förankring med kommunalförbunden, dessutom efterfrågades en tidsplan för arbetet med revideringen av regional transportinfrastrukturplan, där miljökonsekvensarbetet integreras.

Sedan dess har ärendet stämts av ytterligare på tjänstemannanivå med kommunalförbunden samt med BHU:s presidium, med följande förtydligande: Rekommendationerna innebär att klimatfrågan integreras och beaktas i inriktningsplaneringen, i planbygget och i genomförandet.

Detta görs även idag, men kommer nu förtydligas och stärkas i beredningen jämfört med tidigare planeringsomgångar för att svara mot regionfullmäktiges uppdrag. Att klimatfrågan integreras innebär att den ska ses samlat med andra perspektiv och mål, såsom trafiksäkerhet och tillgänglighet, och med en helhetssyn på regionens olika geografiska förutsättningar.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner ”PM Uppdaterad analys av miljöeffekter, samt rekommendationer inför kommande revidering av regional infrastrukturplan”, som återrapportering för fullmäktiges uppdrag. Rekommendationerna ska beaktas som en integrerad del i arbetet med att revidera den regionala transportinfrastrukturplanen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Hemställan om godkännande av upplösning av obeskattade reserver

Västtrafik AB ser ett behov av att lösa upp obeskattade reserver motsvarande negativ indexavvikelse, i dagsläget bedömd till maximalt 20 miljoner kronor vid årets slut.

GöteborgsOperan AB har behov av att lösa upp obeskattade reserver, på grund av minskade intäkter och ökade verksamhetskostnader kopplat till säsongsvariation, för att nå ett nollresultat i bokslutet för 2019.

Upplösningen av obeskattade reserver måste ske före fastställande av årsbokslut 2019 och kan ej beslutas i efterhand.

Göteborgs Symfonikernas behov av att lösa upp obeskattade reserver bör ej beviljas då underskottet utgör normal resultatvariation.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 • att Västtrafik AB får vid behov lösa upp obeskattade reserver upp till 20 miljoner kronor i samband med 2019 års bokslut om underskottet är hänförlig till ökade indexkostnader.
 • att GöteborgsOperan AB får vid behov lösa upp obeskattade reserver upp till 15 miljoner kronor i samband med 2019 års bokslut om underskottet är hänförligt till minskade intäkter på grund av säsongsvariationer.
 • att Göteborgs Symfoniker AB får ej lösa upp obeskattade reserver enligt begäran.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att ge regiondirektören i uppdrag att utreda frågan om obeskattade reserver. Samt att ta fram ett regelverk för användandet av obeskattade reserver i samband med säsongsvariationer hos de helägda bolagen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Samordning av medicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen

För att ytterligare utveckla samverkan inom diagnostiken fick Diagnostikrådet under 2017 i uppdrag av regiondirektören att göra en översyn och föreslå hur hela eller delar av den diagnostiska verksamheten bör struktureras och organiseras för att framöver säkerställa tillgänglighet, kontinuitet och utveckling med högsta kvalitet och effektivitet.

Koncernledning hälso- och sjukvård fick resultat av översynen presenterade i en rapport, Samordning medicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen. Rapporten förordade en förstärkt samordning, men fortsatt lokal organisering av medicinsk diagnostik. Efter ytterligare analyser enades koncernledningen om att den medicinska diagnostiken i regionen samorganiserades inom ordinarie organisationsstruktur, och därmed att det långsiktiga målet är att den medicinska diagnostiken inom VGR ska samlas inom SU:s organisation.

Organisationsförändringen innebär att laboratorieanalysmedicinska verksamheterna inom specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin vid NU-sjukvården, SV (Kungälv) och SÄS organisatoriskt överförs till SU.

Allt annat lika ska laboratorieverksamheten samlat kosta mindre när den organiseras i en organisation. Snarare skapas möjlighet för effektiviseringar med lägre styckkostnader. Redan från 2022 bör effektiviseringar ge positiva effekter på ett antal flöden så att vissa styckkostnader blir lägre.

Däremot kan respektive förvaltning komma att få ändrad kostnadsbild. Innan beslut om ersättningsmodell är det viktigt att effekterna av en ny modell synliggörs och analyseras samt att förslag för att minimera eventuella betydande ekonomiska konsekvenser för respektive organisation finns med i förslaget. Den modell som tas fram behöver också säkerställa diagnostikens utveckling över tid.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 • att all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i egen regi inom Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2021 organiseras inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • att ge regionstyrelsen i uppdrag att samordna förändringen.
 • att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset får i uppdrag att säkerställa genomförandet av förändringen och mottagandet av berörda verksamheter. En samlad organisation innebär att laboratorieanalys-verksamheten ska kosta mindre än vad den gör idag.
 • att styrelserna för NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus och Sjukhusen i väster får i uppdrag att säkerställa genomförandet av förändringen.

Regionstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, att regiondirektören får i uppdrag att samordna förändringen av den laboratoriemedicinska verksamheten.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Motion om fotvård vid diabetes föreslås besvarad

Ann-Christine Andersson (S), med flera, föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar om att genomföra två insatser på området fotvård vid diabetes. De två insatserna är:

 1. Att genomföra en aktuell kartläggning av hur fotsår på grund av diabetes totalt hanteras i regionen.
 2. Att redovisa om den modell som används i Värmland är möjlig att införa i Västra Götalandsregionen.

Motionärerna motiverar föreslaget med att fotkomplikationer hos personer med diabetes – både fotsår och amputationer – skulle kunna förebyggas med god och tillgänglig fotvård i rätt tid. Motionen lyfter fram en modell som används i Region Värmland i syfte att förebygga fotsår och amputationer hos personer med diabetes, och vill undersöka ifall denna modell skulle kunna användas även i Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i september att anse motionen som besvarad.

Från och med 2019 pågår redan ett arbete för att förbättra hälso- och sjukvården för personer med diabetes inom ramen för den regionala kunskapsstyrningen. I och med detta arbete planeras insatser som ligger i linje med motionärens förslag.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Motion om förebyggande fotvård för patienter med diabetes föreslås besvarad

Håkan Lösnitz (SD) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att genomföra två insatser på området fotvård vid diabetes. Motionären föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får följande två uppdrag:

 1. Att utreda vilka förbättringsmöjligheter det finns i Västra Götalandsregionen när det gäller förebyggande insatser inom området fotsår och fotamputationer.
 2. Att utreda möjligheten att inför den så kallade ”Värmlandsmodellen” i Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i september att anse motionen som besvarad.

Från och med 2019 pågår redan ett arbete för att förbättra hälso- och sjukvården för personer med diabetes inom ramen för den regionala kunskapsstyrningen. I och med detta arbete planeras insatser som ligger i linje med motionärens förslag.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Motion om att utreda en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska från mödravård till förlossning - föreslås bifall

Nicklas Attefjord (MP) med flera, har i en motion från september 2018 föreslagit att Västra Götalandsregionen utreder möjligheten till en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska för gravida (nedan kallad ”caseload midwifery”).

Två av remissinstanserna, SkaS och Regionhälsan, ställer sig negativa och föreslår att motionen avslås. Övriga remissinstanser yrkar att motionen godkänns.

"Caseload midwifery" har diskuterats i medier och fackpress och är en aktuell och viktig fråga, inte minst ur ett patientperspektiv. Koncernkontoret föreslår därför att tillsätta en utredning för att undersöka för- och nackdelar med inrättande av "case load midwifery".  Konsekvenser för arbetsmiljö, jämlikhet, organisation, kostnader och patientperspektiv ska ingå i ett utredningsuppdrag.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar bifalla motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning om möjligheten att inrätta en modell med en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska. 

Beslut: enligt förslag
S och V reserverar sig till förmån för respektive yrkanden

 

Ärende 8

Motion om nyckeltal för Västra Götalandsregionens vårdinrättningar föreslås besvarad

Håkan Lösnitz (SD) föreslår i en motion att utreda möjligheten att ta fram och införa nyckeltal för nyttjandegraden av Västra Götalandsregionens vårdcentraler, barnavårdscentraler (BVC), mödravårdscentraler (MVC), rehabmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) etcetera.

Fastighetsnämnden har föreslagit bifall för motionen och styrelsen för Närhälsan anser motionen vara besvarad med hänvisning till beskrivningen av arbetet med lokaleffektivisering inom förvaltningen.

Koncernkontorets sammanfattande bedömning är att motionens intentioner ligger i linje med fastighetsnämndens uppdrag. I fastighetsnämndens reglemente framgår att "nämnden ska bedriva fastighetsförvaltning och lokalförsörjning ändamålsenligt och effektivt så att Västra Götalandsregionen utnyttjar egna lokaler och begränsar extern förhyrning".

Det motionären föreslår ligger också i linjen med pågående arbeten avseende olika typer av nyckeltal för lokalplanering på regional nivå.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Motion om rutiner för vård vid samsjuklighet med psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik föreslås besvarad

Patienter har på grund av sin samsjuklighet, med komplexa psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik, svårt att fä värd och stöd samordnat.

Janette Olsson (S), med flera, föreslår i en motion att en kartläggning genomförs och att en regional handlingsplan upprättas för att säkerställa att Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna har rutiner för att ovan beskrivna patientgrupp ska få adekvat vård.

Samtliga remissinstanser bekräftar att det finns behov av att stärka och systematiskt förbättra samverkan kring de vård- och stödinsatser som ges till målgruppen. Ansvarsfördelning mellan huvudmännen poängteras som en särskild utmaning. Samtliga remissinstanser framhåller pågående utvecklingsarbeten som sker inom ramen för vårdsamverkan mellan region och kommuner.

Pågående/genomfört arbete:

 • Ett länsgemensamt inriktningsdokument för integrerade verksamheter för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende är under framtagande inom Handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020. Syftet med detta uppdrag sammanfaller med intention i motionen.
 • Parallellt har Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) omhändertagit regionuppdrag inom missbruk- och beroende. Syftet är att säkra riktlinjer och kunskapsspridning inom beroendevården.
 • Delregional vårdsamverkan exemplifieras med utvecklingsarbeten inom området för integrerade verksamheter, såsom ACT Göteborg och SIMBAS modellbeskrivning för integrerade team.
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR) har lagt en handlingsplan för personer mellan 13-29 år.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Motion om att etablera fler familjecentraler i Västra Götalandsregionen föreslås besvarad

Håkan Linnarsson (S) med flera, föreslår i en motion att förutsättningarna att etablera fler familjecentraler i Västra Götaland utreds.

Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård och östra hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen bifalls. Familjecentralernas verksamhet är, som motionärerna beskriver, en viktig verksamhet som beskrivs ge stora vinster för barn och familjer. Detta visar både svaren från övriga remissinstanser samt bifogat underlagsmaterial.

Familjecentralernas verksamhet bygger på en nära samverkan mellan kommun och region. De lokala förutsättningarna vad gäller bland annat demografi och geografisk struktur ger olika möjligheter. Det kräver också en flexibilitet från de samverkande parterna, för att få en väl fungerande verksamhet.

En samverkan med gemensamma överenskommelser mellan kommun och region, är en grund för att starta och gemensamt utveckla familjecentraler. Ett arbete är nu initierat tillsammans med VästKom för att utreda möjligheterna till ett gemensamt inriktningsdokument för familjecentraler. Därmed finns initiativ som motsvarar intentionerna i motionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Motion om att införa avgiftsfria läkar- och psykologbesök på ungdomsmottagningarna föreslås avslag

Håkan Linnarsson (S) med flera, har i en motion föreslagit att införa avgiftsfria läkar- och psykologbesök på Västra Götalandsregionens ungdomsmottagningar. Motionären skriver att ungdomsmottagningarna har en stor möjlighet att nå unga och ge dem hjälp, men det finns risk för att kostnaderna avskräcker unga från att söka hjälp.

Under 2017 gjordes en större översyn av regelverket för patientavgifter. I översynen ingick att utreda frågan om avgiftsfria besök på ungdomsmottagningar. Utredningen resulterade i att patientavgiften ska vara den samma för liknande vård, oavsett om den ges på ungdomsmottagning eller vårdcentral.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar efter behandling att föreslå avslag på motionen.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
S och V reserverar sig till förmån för respektive yrkanden

 

Ärende 12

Motion om att regionen skall sluta med omskärelse av pojkar som görs av andra än medicinska skäl föreslås avslag

Håkan Lösnitz (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen omedelbart slutar erbjuda och utföra omskärelse av pojkar av andra än medicinska skäl. Enligt motionären erbjuder idag Västra Götalandsregionen (VGR) omskärelse av icke-medicinska skäl på omyndiga pojkar. Motionären hänvisar bland annat till barnkonventionen.

VGR genomför idag enbart omskärelse av pojkar då det finns medicinska skäl. VGR har inga upprättade avtal med vårdgivare för att genomföra icke-medicinsk betingad omskärelse av pojkar på grund av att det inte funnits efterfrågan.

2015 gjordes en noggrann genomgång av den aktuella frågan. Det konstaterades då att det inte finns några skäl att överpröva hälso- och sjukvårdsutskottet beslut från september 2009 om att godkänna rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner att erbjuda omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder.

Koncernkontoret bedömer att det inte har tillkommit något avgörande i denna fråga som motiverar ett annat beslut än det som fattades 2015.

Den vägledning som tagits fram av FN:s barnrättskommitté i tolkning av barnkonventionen, de så kallade allmänna kommentarerna, inkluderar inte icke-medicinsk omskärelse av pojkar som skadlig traditionell sedvänja.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 13

Motion om att utredning av obstruktiv sömnapné ska omfattas av vårdgarantin föreslås bifall

Marianne Berntsson (D) har i en motion föreslagit att utreda förutsättningarna för att utredning på misstanke om obstruktiv sömnapné ska omfattas av vårdgarantin. Motionen beskriver ett behov av förbättrad tillgänglighet för utredning vid obstruktiv sömnapné, (OSA), det vill säga andningsuppehåll på grund av luftflödesbegränsning under sömn, och att väntetiderna för utredning av detta tillstånd är för långa i vår region.

OSA kan ge allvarliga konsekvenser och finns hos mellan 10 till 20 procent av personer i medelåldern.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tillstyrkt motionens förslag att utreda förutsättningarna för att NAR ska omfattas av vårdgarantin i Västra Götalandsregionen, på misstanke om obstruktiv sömnapné.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar bifalla motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utredning på misstanke om obstruktiv sömnapné ska omfattas av vårdgarantin inom Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Motion om avgiftsfria broddar föreslås avslag

Håkan Lösnitz (SD) föreslår i en motion avgiftsfria broddar. Bakgrunden är de 10 000 personer som enligt motionären hamnar på sjukhus inom Västra Götalandsregionen (VGR) varje år på grund av fallolyckor. Förebyggande vårdinsatser ger både ekonomiska besparingar samt minskar mänskligt lidande.

Motionsställaren förslår att HSS får i uppdrag att utreda vad kostnaderna skulle bli för att köpa in behövligt antal broddar för att ge ut gratis till invånare som är äldre än 80 år. Förslaget är också att VGR köper in ett antal broddar för att tillhandahålla på våra vårdinrättningar och ge ut gratis till alla som är äldre än 80 år.

Motionen har gått på remiss till norra hälso- och sjukvårdsnämnden och till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och båda remissinstanserna föreslår att motionen ska avslås med följande motivering:

 • Majoritet av fallolyckor bland äldre sker i hemmet, inte utomhus vintertid. Att dela ut gratis broddar till alla äldre än 80 år är en begränsad insats där osäkerheten är stor om de som har störst behov tar del av erbjudandet.
 • Koncernkontoret har tidigare tagit fram ett underlag i samband med att Göteborgs stad beslutade att inte längre dela ut avgiftsfria broddar. Mot bakgrund av det är bedömningen att en utredning redan är gjord vad gäller vilka kostnader som kan vara aktuella.
 • Det finns heller inte någon evidens för att just en gratis utdelning av broddar leder till färre frakturer.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen. 

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 15

Motion om debitering och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök föreslås delvis bifall

Håkan Lösnitz (SD) och Bo Antonsson (SD) föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar om debitering och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök. Motionärerna framhåller att regionen behöver vidta konkreta åtgärder för att skapa generella riktlinjer, rutiner, förhållningssätt eller strategier, framtagna i syfte att begränsa antalet uteblivna vårdbesök.

I motionen framförs yrkande på:

 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa gemensamma regionala riktlinjer i syfte att minska antalet uteblivna vårdbesök.
 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa en administrativ avgift vid upprepade uteblivna vårdbesök.

Motionärerna anser att de individer som belastar vården med onödiga kostnader också får stå för en del av dessa genom att regionen inför en form av administrativ extraavgift vid upprepade missade besök. I dag finns redan en avgift vid uteblivet besök eller sent avbokat besök. Chefen på respektive mottagning kan besluta om avgiftsbefrielse, vilket görs i ca 25 procent av fallen. D.v.s. i 75 procent av fallen tas det ut utgift och där ingår upprepade uteblivna besök, detta bedöms av Koncernkontoret vara tillräckligt ekonomiskt incitament. Dock behöver detta kommuniceras bättre till patienterna.

Koncernkontorets ställer sig bakom motionärernas förslag om att införa regionala riktlinjer i syfte att minska antalet uteblivna vårdbesök. Det saknas riktlinjer för i vilken omfattning åtgärder ska vara genomförda på sjukhusen. Ett tydliggörande av i vilken omfattning åtgärder ska vara genomförda bedöms vara positivt. För att minska antalet uteblivna besök är det Koncernkontorets samlade bedömning att dessa riktlinjer ska innefatta åtgärder som syftar till att allt fler bokade besök ska vara överenskomna med patienten.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionens första beslutssats, om att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa gemensamma regionala riktlinjer i syfte att minska antalet uteblivna vårdbesök. Regionfullmäktige föreslås avslå motionens andra beslutssats.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Motion om förebyggande hörselvård föreslås besvarad

Johan Johansson (SD) har i en motion föreslagit att utreda formerna och ta fram riktlinjer för ett systematiskt arbete med förebyggande hörselvård, som ska tillämpas i Västra Götalandsregionen vid beställning av förebyggande hörselvård. Motionen belyser vikten av prevention av hörselskada och har remitterats till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Preventiv hörselvård omfattar åtgärder för att undvika hörselnedsättning och hörselskada. En hörselnedsättning på grund av skadade sinnesceller i innerörat kan med dagens metoder inte återställas. Preventiv hörselvård genomförs genom bullerprofylaktiska insatser samt det nationella vaccinationsprogrammet som minskar risken för infektioner som kan leda till allvarlig hörselskada.

Arbetsgivare har genom arbetsmiljölagen, ett tydligt ansvar för arbetsmiljön, ljudmiljön är en del med reglering av tillåten bullerexposition. Socialstyrelsen har därutöver föreskrifter som även rör bullerexponering vid fritidsaktiviteter som arrangörer och producenter ska följa.

När nya metoder tillkommer hanteras de i enlighet med Västra Götalandsregionens process för ordnat införande av nya metoder och/eller inom ramen för relevanta verksamheters utvecklingsarbete.

Detta innebär att motionens syfte bedömts vara uppnådd genom lagar och föreskrifter samt genom uppdrag som vårdgivare inom Västra Götaland har tilldelats.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad. 

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 17

Motion om trygghetsskapande åtgärd i kollektivtrafiken i Västra Götaland föreslås besvarad

Helen Granbom Angerheim (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska utreda behovet av ett trygghetsnummer för kollektivtrafiken i Västra Götaland inklusive kostnader för detta. I förslaget ingår även att VGR framöver ska budgetera för kostnaden av ett sådant system. Motionären har som exempel SL, Storstockholms lokaltrafik, som sedan 2010 har ett trygghetsnummer, dit resenärer kan ringa när de upplever otrygghet i kollektivtrafiken.

Regionfullmäktige har skickat motionen på remiss till kollektivtrafiknämnden och till Västtrafik. Västtrafik föreslår i sitt remissvar att regionfullmäktige ska besluta om att utreda frågan om trygghetsskapande åtgärd i kollektivtrafiken. Kollektivtrafiknämnden föreslår att motionen ska anses besvarad, samt beslutar att ge Västtrafik i uppdrag att genomföra en förstudie av hur ett trygghetsnummer skulle kunna fungera.

Koncernkontoret anser att motionen ska anses besvarad, i och med att kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att göra en förstudie.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad. 

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 18

Motion om förbud mot maskering i regionens lokaler föreslås avslag

Johanna Johansson (SD) har i motion föreslagit att förbud införs mot att i samtliga Västra Götalandsregionens lokaler vistas med ansiktstäckande klädsel eller annan maskering som helt eller delvis döljer besökarens identitet.

Koncernkontoret har övervägt motionen utifrån regeringsformen (RF) och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och funnit att hinder föreligger för att VGR ska införa ett generellt förbud mot ansiktstäckande klädsel.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

 

Regionstyrelseärenden

 

Ärende 19

Alarmeringstjänsten i Västra Götaland fortsätter i egen regi

På uppdrag av regiondirektören har tre alternativ avseende driften av alarmeringstjänsten tagits fram. Alternativ 0 innebär en fortsättning enligt nuvarande modell. Alternativ 1 innebär att VGR enbart koordinerar rast- och måltidsuppehåll samt hanterar liggande sjuktransport. Alternativ 2 är en helhetslösning med SOS Alarm som utförare av alarmeringstjänsten i Västra Götaland.

Huvudförslaget var alternativ 2, detta ställdes mot yrkandet från S och V som förordade alternativ 0, att fortsätta enligt nuvarande modell i egen regi. 

Beslut: efter votering enligt yrkande från S och V som SD ställde sig bakom
GrönBlå samverkan reserverade sig till förmån för huvudförslaget

 

Ärende 20

Riktlinjer i lönepolitiken 2020-2022

Riktlinjer för lönepolitiken beskriver Västra Götalandsregionens långsiktiga lönepolitiska arbete. Dokumentet anger vilka lönepolitiska ställningstagande Västra Götalandsregionen ska arbeta med för att stödja kompetensförsörjning och karriärutveckling på alla nivåer och bidra till att arbetsgivaren når de mål som är uppsatta för verksamheten.

Regionstyrelsen godkänner Riktlinjer för lönepolitiken 2020-2022.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Detaljbudget 2020 Kulturutveckling

Regionstyrelsen bemyndigades av regionfullmäktige i maj att fastställa detaljbudget 2020 för styrelsen för Kulturutveckling.

Koncernkontoret har sammanställt en första detaljbudget som består av en aggregering av de ekonomiska planer, samt delar av den verksamhetsbeskrivning som har beslutats av de tidigare styrelserna för Kultur i Väst och Västarvet.

Den sammanslagna budgeten för styrelsen för Kulturutveckling uppgår totalt 2020 till 227,3 miljoner kronor.

Regionstyrelsen fastställer detaljbudget 2020 för styrelsen för Kulturutveckling.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 22

Övergripande principer för parkeringsverksamhet 2020

Regionstyrelsen ska enligt beslut i regionfullmäktige årligen fastställa parkeringsavgifter för kommande år. Bärande principer för avgiftssättningen är att parkeringsverksamheten i sin helhet ska vara självfinansierad.

För en del parkeringar finns ett marknadsvärde vilket påverkat avgiftssättningen. På personalparkeringar där marknadsvärde saknas tas en avgift ut för finansiering av den löpande driften som till exempel snöröjning, sopning/sandning och arbete med säkra parkeringar. Inför 2020 införs även en tilläggsavgift för fast verksamhetsplats med laddstolpe för elfordon på alla sjukhusområden.

Regionstyrelsen fastställer parkeringsavgifter för 2020 enligt tjänsteutlåtande daterat 2019-09-02.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 23

Översyn av sjukreseverksamheten

Regionstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 i samband med ”Frågor med anledning om vårdöverenskommelse 2020” att uppdra åt regiondirektören att återkomma med förslag till långsiktig finansiering, ansvarsfördelning, organisering, regelverk med mera för att se över kostnadsutvecklingen inom sjukreseverksamheten. Vid regionstyrelsens sammanträde idag lämnas en första avrapportering.

Uppdraget förväntas bli slutrapporterat och beslutat i regionfullmäktige i maj 2020, och regiondirektören avser att återkomma till regionstyrelsen med förslag till hantering inom de identifierade områdena vid flera tillfällen under våren.

Regionstyrelsen noterar informationen om fortsatt beredning av ärendet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 24

Förändrad process för hantering av utbudsförändringar vid koncentration av vård för kvalitet och tillgänglighet

I handlingsplanen för 2018-2019 får omställningsområde koncentration i uppdrag att ta fram förslag på process för att hantera utbudsförändringar. Med detta avses att koncentration ska ta fram processer som stödjer och förenklar beslut om flytt av vård mellan förvaltningar.

Under 2017 initierades processen för att koncentrera sällanvård i Västra Götalandsregionen. Grovt sett har processen innehållet fyra steg: 1) utredning, 2) ställningstagande av operativa styrgruppen för koncentration, 3) ställningstagande av koncernledning hälso- och sjukvård och 4) politiskt beslut.

Koncernkontorets bedömning är att processen kan utvecklas och effektiviseras beroende på förslagets omfattning och innehåll och att föreslagen process ökar genomförandekraften.

Regionstyrelsen godkänner process för utredning av förslag till förändrad utbudsstruktur och process för beslut om förändrad utbudsstruktur.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 25

Fördelning av statsbidragen Cancervård samt psykisk hälsa 2020

Den 24 september beslutade regionstyrelsen om nya statsbidrag 2020. Statsbidragen för SVF jämlik cancervård och en utökad satsning på psykisk hälsa hade vid tidpunkten för beslutet inte hunnit beredas. Koncernkontoret återkommer nu till regionstyrelsen med bedömning och förslag till fördelning enligt tabell nedan.

en tabell

Regionstyrelsen beslutar att 75 miljoner kronor fördelas enligt tabell till styrelserna för akutsjukhusen, styrelsen för Lundby sjukhus och regionalt cancercentrum (RCC), inom ramen för arbetet med Jämlik Cancervård. Regionstyrelsen beslutar att 27 miljoner kronor fördelas enligt tabell till styrelserna för akutsjukhusen för arbete med ett utökat uppdrag inom psykisk hälsa för barn- och ungdomar. Regionstyrelsen förklarar frågan om eventuell ekonomisk ramväxling mellan barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshabiliteringen med anledning av 2014 års regionala medicinska riktlinje för slutligt reglerad med anledning av det ökade statsbidraget om 27 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 26

Överlåtelse av barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna från Södra Älvsborgs sjukhus till Regionhälsan

Regiondirektören fick i november 2018 i uppdrag av regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för att överföra öppenvårdsgynekologi respektive barn- och ungdomsmedicin i öppen vård som Västra Götalandsregionen (VGR) driver utanför akutsjukhusen till styrelsen för Regionhälsan. Uppdraget har redovisats för ägarutskottet den 17 september 2019, som beslutade att genomföra ett remissförfarande innan beslut tas om de aktuella mottagningarnas framtida förvaltningstillhörighet. Det nu aktuella ärendet har påverkan på ägarutskottets beslut.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade den i april 2019 om åtgärder för en verksamhet och ekonomi i balans. Bland de åtgärder som beslutades fanns samordning av de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Ulricehamn och Borås respektive i Lerum och Alingsås, med betydelsen att mottagningarna i Ulricehamn och Lerum avvecklas. Under augusti 2019 blev det fastställt att samordningsbeslutet inte hade stöd av södra och västra hälso- och sjukvårdsnämnderna. Frågan blev därför ett ärende för regionstyrelsen i september som beslutade följande:

 • Regionstyrelsen medger inte styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus att verkställa beslut om koncentration
 • Regionstyrelsen flyttar över barn- och ungdomsmedicinska öppenvårdsverksamheterna i Lerum, Alingsås, Ulricehamn, Skene och Viskan till förvaltningen Regionhälsan
 • De ekonomiska förutsättningarna löses skyndsamt så att verksamheterna kan flyttas över

Genomförandet av regionstyrelsens beslut från den 24 september innebär att cirka 45 anställda vid de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Skene, Lerum, Alingsås, Borås/Viskan och Ulricehamn övergår från Södra Älvsborgs Sjukhus till Regionhälsan. Ansvaret övergår även för övriga åtaganden som är kopplade till de fem mottagningarna såsom avtal mot tredje part. Övergången sker den 1 februari 2020.

Den ekonomiska ersättningen 2020 för att bedriva de fem barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna ska uppgå till 45,7 miljoner kronor inklusive klinik- och förvaltningsgemensamma kostnader.

Regionstyrelsen beslutar:

 • att styrelsen för Regionhälsan övertar ansvaret för de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Skene, Ulricehamn, Borås/Viskan, Lerum och Alingsås från och med den 1 februari 2020.
 • att fastställa den ekonomiska omfattningen på den överförda verksamheten till 45,7 miljoner kronor 2020.
 • att uppmana södra hälso- och sjukvårdsnämnden, västra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus och styrelsen för Regionhälsan att revidera vårdöverenskommelserna för 2020 och anpassa detaljbudgetarna 2020 i enlighet med detta beslut.
 • att uppmana styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus och styrelsen för Regionhälsan att trygga övergången mellan förvaltningarna   och fortsatt utveckla samverkan kring barnen och deras familjer. Resultatet av det fortsatta utvecklingsarbetet ska rapporteras till regionstyrelsen i delårsrapporten efter augusti 2021.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 27

Svar på Södra Älvsborgs Sjukhus framställan i delår augusti 2019

Beslut: bordlades

 

Ärende 28

Anskaffning motorvagnar till Kinnekullebanan – godkännande av investering

Styrelsen för Västtrafik begär regionstyrelsens godkännande att investera 40,5 miljoner kronor för att förvärva tre tåg som man idag hyr av Jönköpings länstrafik (JLT). Samtidigt planerar Västtrafik att sälja ett tåg som JLT hyr av Västtrafik för ett restvärde om 20,6 miljoner kronor. Under en tioårsperiod ger detta köp och försäljning en besparing på 6,3 miljoner kronor.

Regionstyrelsen godkänner ”Anskaffning av motorvagnar till Kinnekullebanan” inom ramen för Västtrafiks verksamhetsstyrda ram för fordonsinvesteringar på totalt 40,5 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 29

Driftbidrag till Trollhättans-Vänersborgs flygplats

Trollhättans-Vänersborgs flygplats har inkommit med en ansökan om statligt driftbidrag på 4,2 miljoner kronor från den regionala transportinfrastrukturplanen för åren 2020 och 2021.

Regionstyrelsen godkänner förslag till statligt driftbidrag på 4,2 miljoner kronor till Trollhättans-Vänersborgs flygplats för respektive år 2020 och 2021. Beslutet gäller som en temporär höjning och ska omprövas år 2021 eller tidigare om förutsättningarna gällande statlig finansiering klargörs.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 30

Prioriterade åtgärder inom den ekonomiska posten för mindre vägnät 2022-2026

I den regionala transportinfrastrukturplanen för 2018-2029 finns medel avsatta för potten Mindre vägnätet som finns inom åtgärdsområdet Regionala vägåtgärder. Under våren 2019 beslutades om fyra initiala åtgärder för åren 2022-2026 för att säkerställa en jämn produktionstakt.

Efter beslut om de initiala åtgärderna påbörjades processen för ytterligare åtgärder. För att få ett så brett förankrat underlag som möjligt gick förfrågan i våras till kommunalförbunden om att få in förslag till prioriterad lista till oktober 2019. Därefter har Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med Trafikverket tagit fram ett förslag till prioritering utifrån de inspelade förslagen.

Det ekonomiska utrymmet fram till 2026 är cirka 265 miljoner kronor vilket även ska inkludera de initiala åtgärder som beslutades under våren 2019. Samtliga kommunalförbund har prioriterat fler åtgärder än vad som ryms i den ekonomiska ramen. De åtgärder som inte kommer med i prioriteringen nu utgör ett framtida underlag för att vid behov säkra framdrift i planen.

Trafikverket får i uppdrag att påbörja arbetet med de föreslagna prioriterade åtgärderna med erforderlig projektering och därigenom säkerställa genomförbarhet och omfattning. I Trafikverkets rutiner för genomförande görs bedömningar enligt miljöbalken och standarder för utföranden utgår från Trafikverkets regelverk där till exempel trafiksäkerhet beaktas.

Regionstyrelsen godkänner förslag till prioriterade åtgärder inom mindre vägnätspotten för åren 2022-2026.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 31

Utlysning av uppdragsforskning om upplevelser av utredning om könsdysfori hos Lundströmmottagningen

Uppdragsforskningen om upplevelser av utredning om könsdysfori syftar till att öka kunskap om patienters erfarenhet av utredningar om könsdysfori vid Lundströmmottagningen. Tanken är att utveckla den könsbekräftande vården och förstärka arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Lundströmmottagningen har sedan starten 2007 haft över 1000 nybesök varav cirka 600 har lett till diagnosen könsdysfori med efterföljande könsbekräftande vård. Antalet patienter har ökat under 2017-2019 i och med att cirka 300-340 personer per år har remitterats till mottagningen. När patienten avslutar utredning har hen vanligtvis inte längre någon kontakt med mottagningen. Det finns därför inte kunskap om patientens upplevelse av utredningen och hur den påverkade patienternas könsidentitet.

Regionstyrelsen beslutar att utlysa uppdragsforskning för 600 000 kronor om upplevelser av utredning om könsdysfori vid Lundströmmottagningen. Regionstyrelsen ger beredningen för mänskliga rättigheter i uppdrag att utlysa uppdragsforskningen och därefter återkomma till regionstyrelsen med förslag till beslut. Finansiering av uppdragsforskningen sker inom ramen för regionstyrelsens budget, beredning mänskliga rättigheter 2020.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 32

Slutrapport för projektet KomHit flykting

Regionstyrelsen har totalt beviljat ca 10,3 miljoner kronor till KomHIT Flykting fördelat på fyra år 2016-2019. Uppgiften var att ta fram en resurs som hälso-, sjuk- och tandvården skulle kunna använda för att stödja kommunikation mellan personal och människor på flykt.

Lösningen var ett bildbaserat stöd för information och kommunikation med de som inte kan läsa, skriva eller tala andra språk än sitt eget. Bildstödet består av illustrationer av olika hälso- och vårdsituationer som tas fram och anpassas med hänsyn till olika språk och kulturer. KomHIT Flykting kan därmed liknas vid en tolktjänst i bildform där bildstöd löpande tas fram och utvecklas utifrån olika kommunikationsbehov hos Västra Götalandsregionens vård- och tandvårdsverksamheter.

Bildstöden som tagits fram, liksom kunskapen och erfarenheterna av arbetet, har tillgängliggjorts och spridits nationellt och internationellt och statistiken visar att bildstödsresurserna används över hela Sverige och i andra länder.

KomHIT Flykting har även uppmärksammats som gott exempel av Migrationsverket och Läkare i världen och länkas till av såväl socialstyrelsen och SKL som en nationell resurs.

Utvärderingarna visar att bildstöden används och uppskattas. De underlättar personalens möjlighet att utföra sitt arbete och har blivit ett viktigt redskap i mötet med patienten då många frågor kan underlättas och problem undvikas.

Regionstyrelsen noterar informationen om slutrapport för projektet KomHIT Flykting 2016–2019.

V kom med följande tilläggsyrkande: att uppdra till regiondirektören att återkomma med hur lärdomarna av projektet kan tillvaratas.

Beslut: enligt förslag plus tilläggsyrkande från V

 

Ärende 33

Hantering av användaravgift kopplad till Tillgänglighetsdatabasen

Regionstyrelsen ansvarar för driften av Tillgänglighetsdatabasen (TD) och det innebär även att ingå avtal med organisationer som vill ansluta till och använda TD. Det kan handla om regioner, kommuner, turistorganisationer och branschorganisationer.

Regionstyrelsen ger ansvarig chef för Tillgänglighetsdatabasen delegation att ingå avtal om anslutning till Tillgänglighetsdatabasen. Regionstyrelsen antar principer för ersättning kopplad till anslutning till Tillgänglighetsdatabasen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 34

Handlingsplan för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället 2020-2022

I den av regionfullmäktige antagna överenskommelsen mellan den sociala ekonomin i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen anges att överenskommelsen ska skapa förutsättningar för en jämbördig dialog mellan det civila samhällets olika företrädare i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen och öka kunskapen om respektive part. Överenskommelsen verkar också för att fler samarbeten mellan det civila samhället och Västra Götalandsregionen ska ske med fler utförare inom välfärdstjänsterna.

Den här föreslagna handlingsplanen vill med utgångspunkt från överenskommelsen ange riktning för utveckling av denna samverkan under perioden 2020–2022. Handlingsplanen ska vara ett verktyg för att implementera ett strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt.

Regionstyrelsen godkänner handlingsplan för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället 2020–2022.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 35

Fördelning av organisationsstöd för 2020 till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar

Enligt uppdragsbeskrivningen för regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter ska organisationsstöd betalas ut till föreningar som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar.

Totalt har 98 föreningar ansökt om organisationsstöd 2020. I förslaget till fördelning uppgår organisationsstödet till totalt 9 miljoner kronor.

Regionstyrelsen antar fördelning av organisationsstöd för mänskliga rättigheter till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar för år 2020 enligt förslag med intentionen att fortsätta år 2021 och 2022.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 36

Fördelning av verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter 2020

Enligt uppdragsbeskrivningen för regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter ska regionstyrelsen dela ut verksamhetsstöd till föreningar som företräder nationella minoriteter, hbtq-och barnrättsorganisationer samt paraplyorganisationer inom funktionshinderrörelsen.

I riktlinjer för verksamhetsstöd fastslås att Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd till det civila samhället ska bidra till att förverkliga de ambitioner som finns i Västra Götalandsregionens vision om Det goda livet.

Det har totalt kommit in 42 ansökningar om drygt 43 miljoner kronor för tre år vilket motsvarar 14,6 miljoner kronor per år. Med utgångspunkt från riktlinjerna för verksamhetsstöd är förslaget att 28 föreningar beviljas verksamhetsstöd om totalt 5 177 000 kronor för 2020.

Bedömningen är att dessa föreningar på olika sätt bidrar till att förverkliga visionen om det goda livet samt stärker arbetet med mänskliga rättigheter för målgrupperna. Ansökningarna har bland annat bedömts utifrån hur föreningarna kommer att arbeta med mänskliga rättigheter inom sina områden genom intressepolitiskt arbete, kunskapshöjning, utvecklingsfrågor och samverkan.

Regionstyrelsen antar fördelning av verksamhetsstöd kopplat till mänskliga rättigheter för år 2020 enligt förslag med intentionen att fortsätta år 2021 och 2022.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 37

Ansökan om organisationsbidrag 2020 för Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, NTF förbunden i Västra Götaland och Kvinnojourer i Väst

Länsnykterhetsförbundets (LNF) uppgift är att på olika sätt initiera, utveckla och stärka alkohol- och drogpreventivt arbetet i Västra Götaland i syfte att minska bruket och skadeverkningar. LNF ansöker om 3 501 000 kr i organisationsbidrag för 2020.

De tre NTF-förbunden i Västra Götaland arbetar med information och utbildning för att öka människors förmåga och vilja att ställa krav på, och bidra till, ökad trafiksäkerhet. NTF-förbunden ansöker om 7 229 000 kr i organisationsbidrag för 2020.

Kvinnojourer i Väst (KiV) fungerar som länk mellan kvinnojourerna och tjejjourerna i Västra Götaland och arbetar för att främja samarbetet mellan medlemsjourerna i gemensamma frågor, stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt arrangera utbildningar. KiV ansöker om 568 000 kr i organisationsbidrag för 2020.

Regionstyrelsen beviljar Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, NTF-förbunden i Västra Götaland och Kvinnojourer i Väst organisationsbidrag för 2020 enligt ansökningar. Regionstyrelsen ger beredningen för folkhälsa och social hållbarhet i uppdrag att göra en översyn av organisationsbidragen inför 2021.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 38

Ansökan om verksamhetsbidrag 2020 från Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst är en ideell förening vars syfte är att erbjuda kunskap och stöd till personer som definierar sig som unga tjejer. Tjejjouren Väst har beviljats regionalt ekonomiskt stöd i olika former sedan 2015. 2017-2019 har föreningen erhållit ett årligt verksamhetsbidrag på 1 miljon kronor.

Tjejjouren Väst har nu inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd på 1 496 000 kronor för år 2020.

I och med att den psykiska ohälsan hos målgruppen unga tjejer fortsätter att öka och att Västra Götalandsregionen har ett uttalat mål att öka den psykiska hälsan, motiverar det ett fortsatt ekonomiskt stöd till Tjejjouren Väst. Föreningen har under flera år byggt upp en arbetsform som är hälsoinriktad och främjande och som med stor framgång når ut till den aktuella målgruppen.

Regionstyrelsen beviljar Tjejjouren Väst 1 miljon kronor i verksamhetsbidrag för år 2020.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 39

Medfinansiering av Hälsa på lika villkor 2020

Hälsa på lika villkor (HPLV) är en nationell folkhälsoenkät som genomförs av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Statistiska centralbyrån och landets regioner. Undersökningen syftar till att kartlägga befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i åldersgruppen 16–84 år.

Folkhälsomyndigheten skickar ut enkäten till 40 000 personer i Sverige, varav cirka 7000 till invånare i Västra Götaland. Förslaget är att Västra Götalandsregionen beställer ett tilläggsurval, det vill säga extra enkäter att skicka ut till cirka 60 000 till personer i Västra Götaland, precis som tidigare år. Detta för att få tillgång till underlag för planering av hälsofrämjande insatser i länet.

Respektive hälso- och sjukvårdsnämnd beslutar om tilläggsurvalets storlek inom sin respektive nämnds geografiska område och står tillsammans med regionstyrelsen för tillhörande kostnader. Norra och västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att inte medfinansiera ett delregionalt tilläggsurval för 2020. Konsekvensen blir att enkätens resultat endast kan analyseras på en mer övergripande nivå i dessa områden. Kommunerna har tillfrågats att på egen hand finansiera ett lokalt urval och ett antal kommuner har redan nu valt att finansiera egna tilläggsurval.

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet har i uppdrag att stärka det långsiktiga och regionövergripande arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i Västra Götaland. I uppdraget ingår också att bevaka och särskilt uppmärksamma skillnader i livsvillkor och hälsa. HPLV är ett sätt att bidra till att synliggöra regionala och lokala skillnader i livsvillkor och hälsa. Regionstyrelsen föreslås medfinansiera HPLV med cirka 300 enkäter per kommun, vilket motsvarar 600 000 kronor för år 2020.

Regionstyrelsen avsätter 600 000 kronor för att medfinansiera den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2020.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 40

Genomförandeplan och rekommendationer 2020 inom Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020

Regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet har i uppdrag att samordna och årligen återrapportera det övergripande arbetet i Handlingsplan fullföljda studier 2017–2020.

Planen innehåller rekommendationer som beskriver särskilt prioriterade långsiktiga förändringar i VGR:s egen verksamhet som bedöms förbättra förutsättningarna för barn och unga att nå fullföljda studier. Utöver rekommendationerna beskrivs även insatser i form av aktiviteter som anmäls in av berörda verksamheter och sammanställs i en årlig aktivitetslista.

Nya rekommendationer för 2020 är:

Delområde 3: Livsvillkor och levnadsvanor - Minska de negativa effekterna av ogynnsamma livsvillkor och levnadsvanor: Säkerställa jämlik användning och spridning av verksamma metoder kring barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier

Delområde 5: Migrationsbakgrund - Skapa förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund: Öka kunskap och handlingsförmåga kring hälsosam livsstil och vårdsystemet bland unga.

Regionstyrelsen godkänner genomförandeplan och rekommendationer 2020 inom Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 41

Ändrad förvaltningstillhörighet för Tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är ett webbaserat verktyg som presenterar information om tillgänglighet på över 6 800 anläggningar och platser. Regionstyrelsen är genom beredningen för mänskliga rättigheter uppdragsgivare och huvudfinansiär av TD. Uppdragsansvarig är TD-enheten, Avdelning för social hållbarhet, Koncernstab regional utveckling inom Koncernkontoret.

Under 2018 prövade regionstyrelsen möjligheterna att överföra ansvaret för TD till Inera AB och därigenom erbjuda TD som en nationell tjänst. I mars 2019 meddelade dock Inera att TD inte var en prioriterad fråga för dem.

Därefter har andra miljöer sökts för TD:s framtida utveckling. Det nu aktuella förslaget har vuxit fram och bygger på fastighetsnämndens ansvar för den fysiska tillgängligheten till VGR:s egna lokaler och för att ställa tillgänglighetskrav vid extern inhyrning av lokaler.

En grund har lagts genom Västfastigheters och TD-enhetens samarbete under senare år, inte minst inom projekt Enkelt Avhjälpta Hinder (EAH). Förslaget är att från och med 1 januari 2020 överlåta ansvaret för TD och för TD-enhetens personal från regionstyrelsen till fastighetsnämnden. Skälen till att överlåta ansvaret för TD till fastighetsnämnden är främst att:

 • ansvaret för att upprätthålla och tillämpa Riktlinjer för fysisk tillgänglighet, som är grunden för TD, åvilar fastighetsnämnden
 • fastighetsnämnden behöver följa upp tillgängligheten i de miljöer som VGR äger eller bedriver verksamhet i, åtgärda brister/hinder, kunna dokumentera och informera om tillgängligheten för besökare, nyttjare, verksamhetsansvariga och fastighetsförvaltare

Regionstyrelsen beslutar att ansvaret för Tillgänglighetsdatabasen övergår till fastighetsnämnden från den 1 januari 2020. Uppdraget till regiondirektören att, i samråd med ansvarig kommitté utreda möjligheter och förutsättningar för att överföra Tillgänglighetdatabasen till annan aktör, förklaras avslutat.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 42

Plan för intern kontroll för regionstyrelsen 2020

Regionstyrelsen ska fastställa en plan för intern kontroll för 2020. Varje nämnd är enligt kommunallagen ansvarig för att den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet är tillräcklig. Arbetet med intern kontroll uppmärksammar och hanterar risker och bidrar därmed till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse.

Regionstyrelsen fastställer plan för intern kontroll för 2020. Genomförda kontroller ska redovisas för regionstyrelsen i anslutning till fördjupad rapportering för mars, delårsrapport för augusti samt årsredovisning för regionstyrelsen 2020.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 43

Införande av avgiftsfritt influensavaccin för riskgrupper och för de som är äldre än 65 år

Eva Olofsson (V) med flera har i en motion föreslagit att ”Västra Götalandsregionen tar bort patientavgiften för vaccinering för riskgrupper och de som är 65 år eller äldre”. Under behandlingen av motionen yrkades på att ”avgiftsfriheten inte gäller influensavaccinationssäsongen 2019-2020 då det inte bedöms som varken rättvist eller praktiskt genomförbart”. Regionfullmäktige beslutade den 3 december 2019 att bifalla motionen och tilläggsyrkandet.

Ett införande av avgiftsfritt säsongsinfluensavaccin innebär en kostnad för VGR, även om insatsen ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är en kostnadseffektiv åtgärd.

Beräkningar, utifrån nuvarande täckningsgrad, visar på ett intäktsbortfall på 29 miljoner kronor samt en kostnadsökning på ca 8 miljoner kronor avseende vaccinationskostnader och hälso- och sjukvårdskostnader.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på långsiktig finansiering av regionfullmäktiges beslut om avgiftsfritt influensavaccin för riskgrupper och de som är äldre än 65 år. Dessutom får regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på plan för så genomförandet är möjligt under 2020  med anledning av regionfullmäktiges beslut.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 44

Granskning av stängning av vårdcentral i Åmål

Regionstyrelsen beslutade den 14 maj 2019 att ge regiondirektören i uppdrag att tillsätta en oberoende haverikommission för att utreda processen kring hur säkerställningen av vården för Åmålsborna har hanterats.

Uppdraget har lämnats till KPMG att följa upp om uppsägningen av avtalet med Balderkliniken i Åmål genomfördes på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Uppdraget var också att utifrån eventuella brister föreslå förbättringsåtgärder i VGR:s rutiner och processer för tillsyn. Mikael Lind och Örjan Garpenholt, KPMG informerar regionstyrelsen om granskningens resultat.

Regionstyrelsen noterar informationen och ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med vad som har gjorts och bör göras samt en tidsplan med anledning av händelserna i Åmål.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 45

Initiativärende V: Åtgärder för ett stärkt barnperspektiv

Vänsterpartiet (V) vill att "regiondirektören återkommer snarast med en redovisning om hur regionstyrelsen ska hålla samman arbetet med att genomföra åtgärder för ett stärkt barnperspektiv i alla Västra Götalandsregionens egna verksamheter med anledning av att barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020".

Dessutom vill V att "regiondirektören återkommer med en redovisning av hur krav vid överenskommelser eller upphandlingar behöver revideras med anledning av att barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020".

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets handlingar