Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 2 mars 2021

Ärenden till regionfullmäktige

1. Mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner Mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter. 

De tre övergripande målen är: 

 • God hälsa och välbefinnande
 • Jämlikhet och lika rättigheter
 • Tillit, trygghet och delaktighet.

Varje mål är nedbrutet i ett antal delmål.

Mål för social hållbarhet 2030 ska bidra till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa samt bidra till en hållbar utveckling för invånare och aktörer i Västra Götaland och globalt. 

Målen för social hållbarhet utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är prioriterade utifrån VGR:s uppdrag, utmaningar och påverkan på social hållbarhet. Tillsammans med miljömålen för 2030 samlar de VGR:s ambitioner inom ekologisk och social hållbarhet. 

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner Mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter.
 2. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att besluta om eventuella förändringar i delmål kopplade till de beslutade målen för social hållbarhet 2030.

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande: 

 1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att integrera Mål för social hållbarhet 2030 i Västra Götalandsregionens ledningsprocesser.

Beslut: enligt förslag

2. Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens (VGR:s) egna verksamheter. Målen är:

 • VGR:s produkt- och materialflöden är resurseffektiva och giftfria 
 • VGR:s direkta växthusgasutsläpp har minskat med 85 % och de indirekta växthusgasutsläppen har minskat med 50 % 
 • VGR nyttjar ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska mångfalden 

Till miljömålen finns 20 delmål. 

Målet till 2045 är att VGR har netto noll-utsläpp av växthusgaser. 

Syftet med Miljömål 2030 är att bidra till visionen om Det Goda Livet genom att skapa ett gott liv på en välmående planet. Detta innebär att VGR tar ansvar för att planetens resurser brukas på ett hållbart sätt vilket i sin tur är en förutsättning för människors hälsa och välbefinnande nu och i framtiden.

Miljömål 2030 utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är prioriterade utifrån VGR:s uppdrag, rådighet och miljöpåverkan.  Miljömålen har tagits fram parallellt med Mål för social hållbarhet 2030 och de samlar VGR:s ambitioner inom ekologisk och social hållbarhet.

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 

1. Regionfullmäktige godkänner Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter.

2. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att besluta om eventuella förändringar i delmål kopplade till de beslutade miljömålen.

Regionstyrelsen att för egen del besluta följande: 

3. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att integrera Miljömål 2030 i Västra Götalandsregionens ledningsprocesser.

Beslut: enligt förslag

Ärenden som avgörs av regionstyrelsen

 

3. Uppföljning av regionfullmäktiges riktlinjer för Folktandvårdens prislista 2020

Regionfullmäktige beslutade 2018-04-10, om riktlinjer till tandvårdsstyrelsen för att fastställa Folktandvårdens prislista. Intentionerna är en god tandhälsa och en god tandvård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland.

En årlig analys skall genomföras för att ge svar på om Folktandvården följer riktlinjerna och om riktlinjerna behöver ändras. Koncernkontorets bedömning är Folktandvården väl följer riktlinjerna, men att riktlinjerna upplevs som motsägelsefulla och inte fullt ut harmoniserar med övriga styrdokument för Folktandvården. Ett strategiskt utvecklingsarbete har påbörjats inom Koncernkontoret med strävan att tydliggöra regionfullmäktiges intentioner om den framtida utvecklingen med tandvården i Västra Götaland.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen.

Beslut: enligt förslag

4. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg - kostnadsfördelningsmodell 2021

Ett nytt förslag till kostnadsfördelningsmodell för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har utarbetats för 2021. 

Den nuvarande kostnadsfördelningsmodellen innebär att kostnadsansvaret för uppstartskostnaderna påverkas av när en region väljer att starta användningen av KSA:s tjänster, det vill säga ju tidigare trafikstart, ju högre kostnadsansvar för uppstartskostnaderna.

Den nya modellen innebär att uppstartskostnader definieras, och fördelas på samma sätt som den fasta avgiften. Vidare används samma rörliga pris per flygtimme, 24 395 kronor, som kalkylerats för 2022 vid beräkning av den rörliga avgiften. 

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen ställer sig bakom förslag på kostnadsfördelningsmodell 2021 för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg under förutsättning att övriga regioner gör detsamma.
 2. Västra Götalandsregionens andel av de fasta kostnaderna samt uppstartskostnaderna för Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg finansieras av Moderförvaltningen för 2021.
 3. Regiondirektören får i uppdrag att utreda ansvar samt finansiering avseende de fasta kostnaderna för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg från och med 2022.
 4. Regiondirektören får i uppdrag att följa upp och bevaka att ändamål och syfte med Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg uppfylls för Västra Götalandsregionens räkning.

Beslut: enligt förslag

5. Förslag till hantering av kostnadsfördyringar av objekt i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029

Kostnaderna har ökat för ett antal objekt i den regionala transportinfrastrukturplanen. Anledningarna till kostnadsökningarna är olika för olika objekt men många av projekten har dragit ut på tiden och därmed ändras ofta både krav och förutsättningar. 

I samband med revidering av planen görs en översyn och sammanställning av dessa kostnadsökningar. 

Förslag till beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen ny kostnadsnivå, 43 miljoner kronor för objekt väg 168 Tjuvkil i regional transportinfrastrukturplan.

2. Regionstyrelsen godkänner föreslagen ny kostnadsnivå, 74 miljoner kronor för objekt station Brunnsbo i regional transportinfrastrukturplan.

Beslut: enligt förslag

6. Fördelning av verksamhetsstöd till sverigefinska och tornedalska organisationer i Västra Götaland 2021

Hösten 2020 gick beredningen för mänskliga rättigheter ut med en extra utlysning om möjligheten att söka verksamhetsstöd för sverigefinska och tornedalska organisationer i Västra Götaland. 

Verksamhetsstödet sträcker sig över åren 2021-2022 med ett totalt belopp på 500 000 kronor per år. Åtta ansökningar inkom. Avdelning social hållbarhet har berett ärendet och föreslår att sju föreningar beviljas verksamhetsstöd. 

Förslag till beslut:

1. Regionstyrelsen beviljar Sverigefinska pensionärsförening SFP med tre medsökande 70 000 kronor 2021, med intention att fortsätta finansiering med 55 000 kronor 2022.

2. Regionstyrelsen beviljar Sverigefinska pensionärsförening SFP med tre medsökande 65 000 kronor 2021, med intention att fortsätta finansiering med 90 000 kronor 2022. 

3. Regionstyrelsen beviljar Härrydas finska pensionärsförening 85 000 kronor 2021, med intention att fortsätta finansiering med 85 000 kronor 2022.

4. Regionstyrelsen beviljar Tranemos finska pensionärer 80 000 kronor 2021, med intention att fortsätta finansiering med 80 000 kronor 2022.

5. Regionstyrelsen beviljar Finska aftonstjärnan GRSY 50 000 kronor 2021, med intention att fortsätta finansiering med 50 000 kronor för 2022.

6. Regionstyrelsen beviljar Meänemaa 50 000 kronor 2021,med intention att fortsätta finansiering med 50 000 kronor 2022. 

7. Regionstyrelsen beviljar Axevalla folkhögskola 100 000 kronor 2021, med intention att fortsätta finansiering med 90 000 kronor 2022. 

Beslut: enligt förslag 

7. Fördelning av verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter med fokus på pridefestivaler 2021

Beredningen för mänskliga rättigheter beslutade den 9 september 2020 att utlysa verksamhetsbidrag för mänskliga rättigheter med fokus på pridefestivaler för 2021, med intention att fortsätta 2022. Sex ansökningar kom in varav fyra beviljas bidrag. Kriterierna är att ansökan ska främja de mänskliga rättigheterna och beskriva alternativa sätt att ställa om utifrån pandemins läge. 

Förslag till beslut:

1. Regionstyrelsen beviljar West Pride 1 000 000 kronor i verksamhetsstöd för hbtq-Pride 2021, med intention att fortsätta år 2022. 

2. Regionstyrelsen beviljar RFSL Sjuhärad 180 000 kronor i verksamhetsstöd för hbtq-Pride 2021, med intention att fortsätta år 2022.

3. Regionstyrelsen beviljar Pride Skaraborg 70 000 kronor i verksamhetsstöd för hbtq-Pride 2021, med intention att fortsätta år 2022. 

4. Regionstyrelsen beviljar Reclaim Prides vänner 50 000 kronor i verksamhetsstöd för hbtq-Pride 2021, med intention att fortsätta år 2022.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

8. Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra Projekt "Västtrafik, Hållplats Nordstan, nybyggnation av hållplatser, projektnummer 30439". 

En person har överklagat beslutet och förvaltningsrätten har uppmanat Västra Götalandsregionen att yttra sig. 

Koncernkontoret har utarbetat ett förslag till yttrande som innebär att klaganden inte anfört någon omständighet som innebär att beslutet kan upphävas. Förvaltningsrätten ska därför avslå överklagandet.

Förslag till beslut:

1. Regionstyrelsen lämnar yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg enligt Koncernkontorets förslag.

Beslut: enligt förslag

9. Svar på revisorskollegiets granskning om Västra Götalandsregionens styrmodell

Revisorskollegiet har genomfört en granskning av uppfattningar och föreställningar om Västra Götalandsregionens styrmodell. Granskningsrapporten visar att det finns skilda uppfattningar om beställar- /utförarmodellen, resursfördelningsmodellen och ersättningsmodellen och att det finns brister som behöver hanteras. Kunskapen och förståelsen för styrsystemet och de tre modellerna upplevs som dålig. En vanlig uppfattning är att det saknas förståelse för helheten, hur modellens olika delar hänger ihop och påverkar varandra.

Revisionskollegiet framhåller att för att få bättre acceptans för den sammantagna styrmodellen är det är viktigt att information och utbildning ges där samma bild av de tre modellerna förmedlas till både tjänstemän och förtroendevalda

Förslag till beslut:

1. Regionstyrelsen översänder upprättat tjänsteutlåtande som svar på revisorskollegiets granskningsrapport Styrmodellen, uppfattningar och föreställningar.

2. Regionstyrelsen överlämnar granskningsrapporten till regionfullmäktiges utbildningsgrupp för beaktande.

Beslut: enligt förslag

10. Valärenden, val av ledamot till beredningen för externa relationer

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen utser NN till ledamot i beredningen för externa relationer för resten av mandatperioden.

Beslut: ärendet bordläggs till regionstyrelsens nästa sammanträde.

 

Sammanträdets handlingar 

Regionstyrelsens ledamöter 


Senast uppdaterad: 2021-11-30 07:37