Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 20 april 2021

Ärenden till regionfullmäktige

1. Sverigeförhandlingen: objektsgenomförandeavtal, val av älvförbindelse samt revidering av kostnadsram 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Göteborgs Stad och staten genom Sverigeförhandlingen ingått avtal om storstadsåtgärder i Göteborg i form av fyra kollektivtrafikobjekt för sammanlagt 7 miljarder kronor. Genom regionfullmäktiges beslut 2020-06-09 och motsvarande beslut i Göteborgs kommunfullmäktige avslutades objektet stadslinbana, vilket innebär att tre objekt återstår i Sverigeförhandlingen. 

Förslag till beslut: 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Älvförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen inom Sverigeförhandlingen ska vara enligt tunnelalternativet.  
 2. Västra Götalandsregionens återstående 364 miljoner kronor från Sverigeförhandlingens objektavtal linbana överförs till objektet Brunnsbo-Linné, under förutsättning att kvarvarande medel från objektavtal linbanan från Göteborgs Stad (401 miljoner kronor) också överförs till objekt Brunnsbo-Linné.  
 3. Kostnadsramen för hela objektet Brunnsbo-Linné fastställs till 6 136 miljoner kronor under förutsättning att kvarvarande medel från objektavtal linbanan från Göteborgs Stad (401 miljoner kronor) och staten (261 miljoner kronor) också överförs till objekt Brunnsbo-Linné. 
 4. Regionfullmäktige godkänner överenskommelse med Göteborgs Stad om hantering av indexuppräkning för Sverigeförhandlingens objekt enligt bilaga 4.  
 5. Regionfullmäktige godkänner objektsgenomförandeavtal för Sverigeförhandlingens objekt Brunnsbo-Linné, deletapp Frihamnen-Lindholmen enligt bilaga 5.  
 6. Regionfullmäktige ger Västtrafik AB ett specifikt ägardirektiv att underteckna objektsgenomförandeavtal för Sverigeförhandlingens objekt Brunnsbo-Linné, deletapp Frihamnen-Lindholmen.  
 7. Regionfullmäktige godkänner budget för Sverigeförhandlingens objekt Brunnsbo-Linné, deletapp Frihamnen-Lindholmen om 700 miljoner kronor 

Beslut: enligt förslag 

2. Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 för Västra Götaland  

Andelen hållbara resor ska öka och den långsiktiga ambitionen är att alla resor ska vara hållbara. Det är det övergripande målet i Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram som regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om. 

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under en femårsperiod. 

Förslag till beslut:

 1. Regionfullmäktige antar Trafikförsörjningsprogram år 2021–2025 Hållbara resor i Västra Götaland.  
 2. Prioritering av insatser, resurser och på så sätt också takten i genomförandet beslutas årligen i regionfullmäktiges budget.  

Beslut: enligt förslag 

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

3. Avskiljning av likvida medel från likviditetsförvaltningen till pensionsmedelsportföljen 2021  

Under 2020 antog regionfullmäktige finansiell strategi för Västra Götalandsregionen och 8 miljarder kronor av överskottslikviditeten avskildes till en pensionsmedelsportfölj. Regionfullmäktige har även antagit riktlinje för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv i Västra Götalandsregionen. Riktlinjen anger bland annat de finansiella målen för Västra Götalandsregionen, varav ett omfattar pensionsmedelsförvaltningen. 

Förslag till beslut:  

Regionstyrelsen föreslår: 

 1. Regionfullmäktige beslutar att avskilja 1 500 miljoner kronor av Västra Götalandsregionens likviditetsförvaltning till pensionsmedelsportföljen. 

Beslut: enligt förslag 

4. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) och Cecilia Dalman Eek (S) om syfte att växla upp arbetet kring jämlikhet i Västra Götalandsregionen 

Janette Olsson (S) och Cecilia Dalman Eek (S) har motionerat om att Västra Götalandsregionen ska stärka arbetet för jämlikhet. De föreslår att Västra Götalandsregionen ska kartlägga inom vilka områden oskäliga skillnader i vården finns och ta fram åtgärder för att motverka dessa skillnader. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. 

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

5. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) med flera om jämlik vård för personer som upplevt eller bevittnat våld i nära relationer 

Janette Olsson (S), Ann-Christine Andersson (S), Annica Erlandsson (S), Tomas Angervik (S), Susanne Berglund (S) och Hanne Jenssen (S) har i en motion anmäld på regionfullmäktige föreslagit tre insatser som berör vård och stöd för personer som upplevt eller bevittnat våld:  

 1. Att regionstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan säkerställa en jämlik vård för personer som upplevt eller bevittnat våld.  
 2. Att regionstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga behovet av myndighetsgemensamt arbete mot våld i nära relation i Västra Götalandsregionen.  
 3. Att regionstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan initiera myndighetssamverkan enligt Utväg eller motsvarande verksamhet startas upp där behov finns.  

Förslag till beslut: 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Motionens första och andra förslag är besvarade.  
 2. Motionens tredje förslag bifalls. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan initiera myndighetssamverkan enligt Utväg eller hur motsvarande verksamhet kan startas upp där behov finns. 

Beslut: enligt förslag 

6. Yttrande över motion av Eva Olofsson (V) med flera om hårdare krav vid upphandlingar för att undvika personalbrist och ojämlik vård  

Eva Olofsson (V), Jan Alexandersson (V), Billie Karlsson (V), Can Altintasli (V), Carina Örgård (V), Marjan Garmroudi (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda åtgärder om hårdare krav vid upphandlingar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och privata vårdgivare för att undvika personalbrist och ojämlik vård.

Motionen föreslår att:  

 1. VGR genomför en utredning angående hur de privata vårdgivare VGR har avtal med hanterar privata sjukvårdspatienter jämfört med offentligt finansierade patienter. Utredningen ska belysa hur stor andel av vården som ges till patienter med privata sjukvårdsförsäkringar och hur dessa patienter prioriteras mot regionalt finansierade patienter samt hur detta överensstämmer med Hälso- och sjukvårdslagen.  
 2. Vid framtida upphandlingar av hälso- och sjukvård ska ett tydligt krav ställas på karenstid på tio månader för att den upphandlade verksamheten får anställa personal som idag är anställda av VGR.  
 3. Vid framtida upphandlingar ska det ställas krav på att enbart patientens medicinska behov eller kötid får avgöra när en patient får vård. Ingen patient ska gå före i kön enbart grundat i att hen har en privat sjukvårdsförsäkring 

Förslag till beslut: 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Första beslutsmeningen i motionen anses besvarad.  
 2. Andra och tredje beslutsmeningen i motionen avslås.   

Regionstyrelsen beslutar för egen del:  

3. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att se över befintliga karensregler vid upphandling av vårdtjänster enligt Lag om offentlig upphandling och återkomma skyndsamt med konkreta förslag i enlighet med hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut.  

4. Regionstyrelsen avslår hälso- och sjukvårdsstyrelsens förslag om att regiondirektören får i uppdrag att utreda frågan om karenskrav på personal som anlitas av bemanningsföretag 

Beslut: enligt förslag 

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag.

Ärenden som avgörs av regionstyrelsen 
 

7. Hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland  

Regionstyrelsen beslutade i enighet att, efter justeringar, ställa sig bakom promemoria om hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland. De vägledande principerna är att:

 • Vård som invånarna behöver ofta ska finnas nära
 • Vård som behövs mer sällan kan koncentreras 
 • Verksamheter bör bedrivas lokalt om det är ekonomiskt och kompetensmässigt möjligt
 • Det ska finnas minst en vårdcentral i varje kommun
 • Utskiftning av vård från akutsjukhusen till närsjukhusen

Samtliga åtta partier i regionstyrelsen lämnade ett gemensamt yrkande där de ändrade delar av det ursprungliga förslaget från Koncernkontoret. Beslutet ska ligga till grund och inriktning för fortsatt utvecklingsarbete av såväl verksamhet i egen regi som annan hälso- och sjukvård som finansieras av Västra Götalandsregionen. Promemorian kommer att justeras enligt yrkandet.

Förslag till beslut:  

 1. Regionstyrelsen beslutar justera framlagt PM ”Hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland”.
 2. Regionstyrelsen beslutar att justerat PM ska ligga till grund och inriktning för fortsatt utvecklingsarbete av såväl egenregiverksamheten som annan regionfinansierad hälso- och sjukvård.
 3. Regionstyrelsen uppdrar, utifrån sitt uppdrag att samordna egenregiverksamheten, åt styrelserna för regionens sjukvårdsförvaltningar att inom respektive verksamhet, efter samråd med hälso- och sjukvårdsnämnderna, verka i enlighet med den inriktning som anges i PM.  
 4. Regionstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna att inom sina respektive ansvarsområden verka i enlighet med den inriktning som anges i PM.   
 5. Regionstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsstyrelsen att i revidering av krav- och kvalitetsbok för vårdval Vårdcentral samt i riktlinjer för vårdöverenskommelserna beakta den angivna inriktningen för vårdcentraler.  
 6. Regionstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsstyrelsen att snarast besluta om inriktning för lokalisering av jourcentraler samt ge besked om eventuellt fortsatt försök med så kallade närakuter.  
 7. Regionstyrelsen beslutar att uppdraget till styrgrupp om politisk organisation kommande mandatperiod även ska innefatta uppdrag om att förtydliga ansvarsförhållande och beslutsmandat för beslut om vårdutbud och dess lokalisering.  
 8. Regionstyrelsen återtar uppdraget till regiondirektören att utarbeta förslag till koncept för etablering av närvårdscentrum vid flera orter.  
 9. Regionstyrelsen upphäver beslut i november 2019 om inriktningen att utbudsförändringar inte ska genomföras i avvaktan på att en samlad översyn.  

Beslut: enligt förslag 

8. Komplettering av riktade statsbidrag 2021  

Regionstyrelsen har beslutat om fördelning av de riktade statsbidragen för 2021. I riksdagens beslut om statens budget för 2021 beslutades om vissa förändringar och nya satsningar, främst till följd av pandemin. De största tillkommande statsbidragen avser tester och vaccinationer där beloppens storlek främst är beroende av hur många tester och vaccinationer som utförs. Riksdagen beslutade också om förändringar av statsbidragen till hälso- och sjukvård och en utökad satsning till kollektivtrafik.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att fördela riktade statsbidrag till nämnder och styrelser enligt tjänsteutlåtande daterat 2021-04-13. 

Beslut: enligt förslag 

9. Uppdrag kring ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin   

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget om ett kontaktcenter, ”En väg in”, inom barn- och ungdomspsykiatrin, (BUP). Åtgärden är en av flera som ska förbättra tillgängligheten och bidra till en mer jämlik vård inom BUP.

Andra åtgärder är att: 

 • tillskapa en regional enhet med ett gemensamt ansvar för att alla fördjupade utredningar erbjuds inom vårdgarantin och samla utvecklingsarbete för digitala arbetssätt
 • ta fram gemensamma processer för att tydliggöra omhändertagandet av barn och unga med psykisk ohälsa
 • frigöra tid för behandlarna genom stöd av tydligare och enklare administrativa rutiner
 • ge medarbetare inom BUP möjlighet att arbeta delvis på distans för att underlätta rekrytering. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen ställer sig bakom inriktningen för de föreslagna rekommendationerna att öka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2021-03-01.  
 2. Regionstyrelsen uppmanar samtliga sjukhusstyrelser och samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder att inom ramen för sina ansvar, säkerställa att de planerade förändringarna genomförs.  
 3. Regionstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsstyrelsen att inför 2024 omfördela resurserna från ersättning för vårdval till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att öka tillgängligheten för barn och unga som söker vård för psykisk ohälsa ”En väg in” i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2021-03-01. 

Beslut: Enligt förslag 

Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckning.

10. Vårdinnehåll på outnyttjade färdigställda vårdavdelningar på Kungälvs sjukhus  

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget att två slutenvårdsavdelningar från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, (SU) flyttas över till Kungälvs sjukhus. Det gäller akut och planerad vård inom geriatrik, medicin, kirurgi samt ortopedi. De andra två slutenvårdsvårdsavdelningarna på Kungälvs sjukhus ska användas till vuxenpsykiatri.   

Bakgrunden till beslutet är att det finns fyra färdigställda men outnyttjade vårdavdelningar på Kungälvs sjukhus. En utredning har genomförts med uppdrag att föreslå innehåll på vårdavdelningarna. Kungälvs sjukhus utökar därmed sitt ”upptagningsområde” med norra Hisingen och Angered.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukhusen i väster samt Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att genomföra förslagen enligt tjänsteutlåtande daterat 2021-03-19 och justera beställningar så att akut och planerad vård motsvarande två slutenvårdsavdelningar samt tillhörande operationer och besök flyttas från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Sjukhusen i väster.  
 2. Regionstyrelsen uppmanar Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att göra en översyn av beställning av ambulansverksamhet i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2021-03-19.  
 3. Regionstyrelsen rekommenderar styrelsen för Sjukhusen i väster att använda två slutenvårdsavdelningar till vuxenpsykiatri med slutenvård, akutmottagning och viss administration.  
 4. Regiondirektören ges i uppdrag att etablera ett övergripande projekt som stöd till utförare och beställare under genomförandefasen.  
 5. Regiondirektören ges i uppdrag att säkerställa att omdirigering av ambulanser sker i enlighet med förslag i tjänsteutlåtande daterat 2021-03-19.  
 6. Regionstyrelsen avsätter åtta miljoner kronor som omställningsfinansiering för projektet att disponera. Medlen tas ur moderförvaltningen.  
 7. I det fall omhändertagandet av det utökade uppdraget, enligt tjänsteutlåtande daterat 2021-03-19, inte är möjligt att genomföra utan anpassning av lokaler eller inköp av utrustning på Kungälvs sjukhus uppdrar regionstyrelsen åt styrelsen för Sjukhusen i väster att påbörja förstudier för dessa investeringar för fortsatt beredning i enlighet med beslutad investeringsriktlinje. Fastighetsnämnden ska skyndsamt och med prioritet stödja Sjukhusen i väster i arbetet med att utreda lämpliga lösningar. 

Beslut: enligt förslag 

Socialdemokraterna lämnade protokollsanteckning.

11. Ekonomimodell för samordnad regional laboratoriemedicin i Västra Götalandsregionen från 2022  

Regionfullmäktige har beslutat att all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i Västra Götalandsregionens egen regi från och med den 1 januari 2021 ska organiseras inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Beslutet förväntas bland annat medföra att verksamheten kan bedrivas effektivare. Koncernkontoret har tillsammans med representanter från sjukhusen tagit fram en ekonomimodell för verksamheten.

För 2022 föreslås helt rörlig ersättning och utan inslag av riskdelning av uppkomna över- och underskott. Organisationsförändringen förväntas medföra effektiviserad drift vilket ska beaktas vid prisberäkningar från och med 2022.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner ekonomimodell med helt rörlig ersättning för samordnad regional laboratoriemedicin i Västra Götalandsregionen från och med 2022 enligt tjänsteutlåtande daterat 2021-03-11.
 2. Regionstyrelsen ställer sig bakom principerna för prisberäkning i tjänsteutlåtande daterat 2021-03-11.

Beslut: enligt förslag

12. Fördelning av investeringsbudget för realiserande av Högsbo specialistsjukhus 

Vid genomförandebeslutet i regionstyrelsen av Högsbo specialistsjukhus tilldelades en ram till styrelsen för Sjukhusen i väster för ägarstyrd följdutrustning. I dåvarande inriktning skulle investeringar göras vid Högsbo specialistsjukhus för att möta ökat behov av sterilteknisk kapacitet. Sedan dess har förändringar skett och den nuvarande inriktningen är att nyttja kapacitet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För att möta denna efterfrågan behöver Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomföra investeringar.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen omfördelar investeringsbudget för ägarstyrd följdutrustning för Högsbo specialistsjukhus från Sjukhusen i väster till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2021-03-09 för utbyggd sterilteknisk kapacitet på Mölndals sjukhus för att möta kommande behov från Högsbo specialistsjukhus.  
 2. Regionstyrelsen förtydligar att styrelsen för Sjukhusen i väster genom genomförandebeslutet i regionstyrelsen 2019-05-14 har mandat att genom beslut i egen styrelse omfördela beslutad budgetram för ägarstyrd följdutrustning för att realisera Högsbo specialistsjukhus.  
 3. Regionstyrelsen skickar tjänsteutlåtandet daterat 2021-03-09 till styrelsen för Sjukhusen i väster som information till den inkomna skrivelsen om kompletterande finansiering av projektet Högsbo specialistsjukhus för VGR-internt utvecklingsarbete. 

Beslut: enligt förslag 

13. Genomförandebeslut Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset. Teknisk upprustning av fyra våningsplan, BK höghus  

Ärendet avser genomförandebeslut av en ägarstyrd fastighetsinvestering där syftet är att ersätta tekniska installationer på fyra våningsplan i byggnad BK 4256 på Östra sjukhuset vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden får genomföra den ägarstyrda investeringen ”Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset. Teknisk upprustning av fyra våningsplan, BK höghus” i enlighet med fastställd genomförandeplanering, inom en investeringsutgift om totalt 191 miljoner kronor (löpande pris).  
 2. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämndens behov av tillkommande årligt hyresbidrag om 11 830 000 kronor per år ska beaktas i kommande budgetarbete.  
 3. Regionstyrelsen beslutar att inte avsätta investeringsbudget för konstnärlig utsmyckning i projektet.  

Beslut: enligt förslag

14. Göteborgs botaniska trädgård - begäran om omfördelning av budgetram för verksamhetsstyrda investeringar 2021  


Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård önskar omfördela budgetmedel om 1 miljon kronor från utrustnings- till fastighetsramen. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen omfördelar 1 miljon kronor från den verksamhetsstyrda budgetramen för utrustning till den verksamhetsstyrda budgetramen för fastighet för styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård år 2021. 

Beslut: enligt förslag 

15. Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen samt Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser

  
Regionstyrelsen har i september 2020 beslutat bemyndiganden och fullmakter avseende firmateckning för finansförvaltningen, moderförvaltningen och Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser för 2021. Med anknutna stiftelser avses stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare. Då ett antal personer har avslutat sin anställning och nya har tillkommit finns ett behov av uppdatering för 2021.

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen befullmäktigar, förtecknade personer i tjänsteutlåtandet daterat 2021-03-08, för Västra Götalandsregionen med bindande verkan företa angivna rättshandlingar i enlighet med finanspolicyn.  
 2. Beslutet gäller tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2021. Tidigare beslut gällande bemyndiganden och fullmakter för 2021 ersätts och upphör att gälla. 

Beslut: enligt förslag 

16. Statusrapport energiinvesteringar 2020  

Regionfullmäktige har tidigare beslutat att fastighetsnämnden får besluta om energiinvesteringar upp till det belopp som regionfullmäktige årligen avsätter för ändamålet. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner statusrapport för energiinvesteringar 2020.  

Beslut: enligt förslag 

17. Prioriterade åtgärder inom potten för regionala cykelvägar 2022–2025  

I regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2018–2029 finns medel avsatta till utbyggnad av regionala gång- och cykelvägar. Västra Götalandsregionen förutsätter en medfinansiering från kommunerna på 50 procent för att få en större volym på tillgängliga medel. Ansökningsomgången för åren 2022–2025 är nu avslutad och VGR har tillsammans med Trafikverket tagit emot, sammanställt, och prioriterat inkomna ansökningar utifrån beslutade kriterier och analysunderlag samt det ekonomiska utrymmet.

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner förslag till prioriterade regionala cykelvägar inom potten för cykel för åren 2022–2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan 2018–2029.  

Beslut: enligt förslag 

18. Svar på skrivelse från Regionhälsan angående verksamhetsövergång för personal i samband med övertagande av beredning av läkemedel i egen regi 

Regionstyrelsen har beslutat att Regionhälsan tar över lokala beredningsenheter för läkemedel i egen regi. Regionstyrelsens beslut ska betecknas som en verksamhetsövergång. Beslutet innebär att personalen på sjukhusförvaltningarnas beredningsenheter övergår till ny huvudman med anställning på respektive lokalt sjukhusapotek vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården och Skaraborgs Sjukhus. Övergången av personal är avstämt med respektive sjukhusförvaltning och innebär inga tillkommande kostnader för sjukhusen.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen avger svar till styrelsen för Regionhälsan på skrivelse angående verksamhetsövergång för personal i samband med övertagande av beredning av läkemedel i egen regi enligt tjänsteutlåtande daterat 2021-03-18.  

Beslut: enligt förslag 

19. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende patienter med leversvikt i behov av intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat  

Socialstyrelsen har beslutat att vårdområde leversvikt i behov av intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat.  
 2. Regiondirektören får i uppdrag att senast den 17 september 2021 ansöka om tillståndet.

Beslut: enligt förslag 

20. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende avancerad invasiv diagnostik och behandling av patienter med primär skleroserande kolangit 

Socialstyrelsen har beslutat att patienter med primär skleroserande kolangit, med nytillkommen dominant stenos eller annan nytillkommen misstänkt dysplastisk förändring i lever eller gallgångar, ska bedömas vid nationell multidisciplinär konferens för eventuellt beslut om avancerad diagnostik och behandling vid en nationell vårdenhet. Vården ska bedrivas vid fem enheter.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde avancerad invasiv diagnostik och behandling vid primär skleroserande kolangit.  
 2. Regiondirektören får i uppdrag att senast den 17 september 2021 ansöka om tillståndet.  

Beslut: enligt förslag 

21. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad  vård avseende transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt

Socialstyrelsen har beslutat att vård vid transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt oavsett orsak och indikation ska utgöra nationell högspecialiserad vård vid fyra enheter.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt oavsett orsak och indikation.  
 2. Regiondirektören får i uppdrag att senast den 17 september 2021 ansöka om tillståndet. 

Beslut: enligt förslag 

22. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende huvud- och halsparagangliom  

Socialstyrelsen har beslutat att vårdområde huvud- och halsparagangliom (hormonproducerande tumörer på halsen) ska utgöra nationell högspecialiserad vård. Beslutet innebär att denna vård ska bedrivas vid två nationella vårdenheter i Sverige. 

Förslag till beslut:  

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde huvud- och halsparagangliom.  
 2. Regiondirektören får i uppdrag att senast den 17 september 2021 ansöka om tillståndet.  

Beslut: enligt förslag 

23. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer  

Socialstyrelsen har beslutat att vårdområde neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra enheter. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer, inklusive klaffkirurgi vid carcinoid hjärtsjukdom.  
 2. Regiondirektören får i uppdrag att senast den 17 september 2021 ansöka om tillståndet.  

Beslut: enligt förslag 

24. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende vissa neuromuskulära sjukdomar  

Socialstyrelsen har beslutat att vårdområdet viss vård vid neuromuskulära sjukdomar ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra enheter. Den vård som gäller barn och ungdomar och riktade utredningar av metabola/mitokondriella sjukdomar ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid två enheter.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde vissa neuromuskulära sjukdomar.  
 2. Regiondirektören får i uppdrag att senast den 17 september 2021 ansöka om tillståndet.  

Beslut: enligt förslag 

25. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer  

Socialstyrelsen har beslutat att bedömning inför eventuell fertilitetsbevarande kirurgi samt utförande av denna på patienter med histopatologiskt verifierad livmoderhalscancer ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om att verksamhetsområde gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer.  
 2. Regiondirektören får i uppdrag att senast den 17 september 2021 ansöka om tillståndet. 

Beslut: enligt förslag 

26. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende svårbehandlat självskadebeteende  

Socialstyrelsen har beslutat att vårdområdet viss vård vid svårbehandlat självskadebeteende ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre enheter för vuxna. Den vård som avser barn ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid två av dessa enheter. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde svårbehandlat självskadebeteende för vuxna.  
 2. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inte ansöker om att få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde svårbehandlat självskadebeteende för barn.  
 3. Regiondirektören får i uppdrag att senast den 17 september 2021 ansöka om tillståndet. 

Beslut: enligt förslag 

27. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende svårbehandlade ätstörningar  

Socialstyrelsen har beslutat att vårdområdet viss vård vid svårbehandlade ätstörningar ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fem enheter för vuxna. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde svårbehandlade ätstörningar för både barn och vuxna.  
 2. Regiondirektören får i uppdrag att senast den 17 september 2021 ansöka om tillståndet. 

Beslut: enligt förslag 

28. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende könsdysfori  

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid könsdysfori ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre enheter. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende vårdområde könsdysfori.
 2. Regiondirektören får i uppdrag att senast den 17 september 2021 ansöka om tillståndet. 

Beslut: enligt förslag 

29. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende peniscancer  

Socialstyrelsen har beslutat att kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inte ansöker om att få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde viss vård vid peniscancer. 

Beslut: enligt förslag 

30. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende osteogenesis imperfecta  

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid osteogenesis imperfecta ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre enheter. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inte ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell högspecialiserad vård avseende osteogenesis imperfecta.  

Beslut: enligt förslag 

31. Yttrande över remiss om tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:787 

Miljödepartementet har skickat den statliga offentliga utredningen om tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd på remiss till Västra Götalandsregionen. Utredningens utgångspunkter är att öka acceptansen för strandskyddet, förbättra likabehandlingen när det gäller tillämpning av strandskyddet över landet och stärka utvecklingsförutsättningarna i kommuner med en långsiktig svag social och ekonomisk utveckling. Dessa mål ska uttryckligen nås genom att strandskyddet görs om i grunden och med huvudinriktningen att mjuka upp dess tillämpning i förhållande till hur läget är i dag. Västra Götalandsregionen ser att förslaget är i behov av både förtydliganden och förändringar för att bättre uppnå syftet med utredningen.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner yttrandet, med de justeringar som presidiet för beredningen för hållbar utveckling hanterar den 9 april 2021, över remiss om tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78 

Beslut: enligt förslag 

32. Yttrande över remiss om hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering  

Finansdepartementet har till Västra Götalandsregionen översänt remiss angående en hemställan från Region Halland om att få ansvar för regional fysisk planering enligt Plan- och bygglagens kapitel 7. I Västra Götalandsregionens svar framgår att regionen inte motsätter sig att Region Halland får ett sådant ansvar. Det poängteras att det mellanregionala samarbetet är viktigt då regionerna har flera beröringspunkter. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner förslag till yttrande på remiss om hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering.  

Beslut: enligt förslag 

Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckning.

33. Val till särskild politisk styrgrupp för arbetet med reviderat ersättningssystem för hälso- och sjukvården från år 2024  

Regionstyrelsen beslutade 2021-01-26 att utse en särskild politisk styrgrupp för arbetet med reviderat ersättningssystem för hälso- och sjukvården från 2024 och framåt. Regionstyrelsen beslutade 2021-03-26 om vilka styrgruppen skulle utgöras av från samtliga partier utom (D).  

Förslag till beslut: 

Regionstyrelsen utser Ulla Nathorst-Westfelt (D) att ingå i särskild politisk styrgrupp för arbetet med reviderat ersättningsystem för hälso- och sjukvården till och med mandatperiodens slut 2022-12-31.  

Beslut: enligt förslag 

34. Valärenden   

Förslag till beslut: 

Regionstyrelsen utser Madeleine Jonsson (MP) till ledamot i beredningen för externa relationer för resten av mandatperioden. 

Beslut: enligt förslag 

35. Initiativärende (SD) om övertagande av dirigeringsfunktionen från SOS Alarm   

Sverigedemokraterna har lämnat ett initiativärende om att Sjukvårdens Larmcentral tar över dirigeringsfunktionen från SOS Alarm. 

Sverigedemokraterna föreslår regionstyrelsen: 

 1. Att regiondirektören får i uppdrag att undersöka om det finns regioner som tillsammans med Västra Götalandsregionen vill samverka kring prioriteringsfunktionen 
 2. Att regiondirektören får i uppdrag att förbereda ett avslut av avtalsdelen mellan Västra Götalandsregionen och SOS Alarm som rör dirigeringen.  

Beslut: Ärendet avslogs. 

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

36. Initiativärende (SD) om att förbättra tillgängligheten på 1177  

Sverigedemokraterna har lämnat ett initiativärende om att förbättra tillgängligheten på 1177 på telefon. 

Sverigedemokraterna föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt följande: 

 1. Regiondirektören får i uppdrag att presentera ett förslag till regionstyrelsen där tillgängligheten stärks i 1177 samt hur kostnadsbilden kan sänkas. 
 2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att privatisera 1177. 

Beslut: ärendet bordlades

37. Initiativärende (S) om mer pengar till sjukhusen 

Socialdemokraterna har lämnat ett initiativärende om mer pengar till sjukhusen.  

Socialdemokraterna föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt följande: 

 1. Regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsens möte den 4 maj 2021 återkomma med förslag till hur en förstärkning av sjukhusförvaltningarnas ramar med 1 miljard kronor kan uppnås. Finansiering ska ske med föregående års resultat samt med statsbidrag för tillgänglighet 

Beslut: Ärendet bifölls.

GrönBlå Samverkan reserverade sig mot beslutet.

 

Sammanträdets handlingar

 


Senast uppdaterad: 2021-12-01 11:42