Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 20 oktober 2020

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare till regionfullmäktige)

1. Budget 2021 Västra Götalandsregionen

Beslut om budget för 2021 togs redan i juni i år. Men på grund av osäkerheten av effekterna till följd av coronapandemin var planeringsförutsättningarna mycket svåra. De styrande partierna i GrönBlå samverkan, vars budget regionfullmäktige röstade fram i juni, presenterar nu en kompletteringsbudget till regionfullmäktige den 2-3 november. Även övriga partier presenterade egna budgetförslag eller kompletteringsbudgetar.

Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom de GrönBlå:s (M, C, KD, L och MP) kompletteringsbudget. Det framgår att partiernas kompletteringsbudget "…fokuserar på att hantera uppskjuten vård på grund av att tillgängligheten minskat och köerna ökat på grund av att hälso- och sjukvården fått ställa om och hantera pandemin och kommer att hanteras som en projektbudget. Projektet inleds under innevarande år den 1 november 2020 och en avstämning sker under oktober 2021, en fortsättning kommer sedan att ske under 2022. Det övergripande målet med projektet är att under våren 2022 ha en god tillgänglighet och en hållbar ekonomi med verksamheterna i balans.".

Beslut: enligt förslag. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

2. Delårsrapport augusti 2020 Västra Götalandsregionen

2020 har präglats av pandemin. Sjukvården har ställts om för att möta smittspridning och ett förändrat vårdbehov. Kollektivtrafiken ser ett dramatiskt förändrat resmönster och intäktstapp. Resandet minskade som mest med cirka 40 procent och intäkterna beräknas bli cirka 1 100 miljoner kronor lägre än budget. Pandemin har också inneburit en kraftig ökning av arbetslösheten, och restriktionerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har haft stor påverkan på kulturutövandet. Belastningen på slutenvården var som högst i början av maj för att sedan successivt minska till en relativt låg nivå efter sommaren. Koncernens resultat till och med augusti uppgår till 1 161 miljoner kronor. Resultatet har på flera sätt påverkats av pandemin, dels genom förändringar i kostnader och intäkter i verksamheterna, dels genom de satsningar som staten har gjort för att kompensera för pandemins konsekvenser. Koncernens prognos för helåret är positiv med 600 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med tidigare bedömningar och de viktigaste förklaringarna är att skatteunderlagsprognosen har förändrats och att staten fattat beslut om nya statsbidrag.

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport augusti 2020 för Västra Götalandsregionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att göra en samlad bedömning av pandemins ekonomiska konsekvenser och innan bokslutet för 2020 fastställs besluta om fördelning av kvarvarande och tillkommande statsbidrag samt att i övrigt vidta åtgärder av ekonomisk karaktär.
3. Regionfullmäktige beslutar att covid-vården ska exkluderas i beräkningen av ersättningstaken till sjukhusen.
4. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att i samband med regionstyrelsens samlade bedömning hantera de formella skrivningar där styrelser och nämnder uppmärksammar regionstyrelsen och regionfullmäktige på svårigheten att klara sin budget under rådande omständigheter.
5. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att hantera även Folktandvårdens hemställan om behov av finansiella lättnader i samband med regionstyrelsens samlade bedömning.

Beslut: enligt förslag.

3. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner 2019

Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från när de lämnades in till regionfullmäktige årligen redovisas. Sedan redovisningen av förra årets motionsbalans har 31 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 58 motioner.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner läggs till handlingarna.

Beslut: enligt förslag.

4. Införande av avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralen för alla över 65 år

I december 2019 biföll regionfullmäktige en motion av Jim Aleberg (S) och Claes Redberg (S) om att utreda förutsättningarna för att införa avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentralerna för alla över 65 år.

I motionen framförs bland annat att avgiftsfria sjuksköterskebesök skulle kunna minska onödiga återbesök på sjukhusens akutmottagningar och undvika inskrivningar i slutenvården. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen vill i ett beslut i september i år att regionfullmäktige ska besluta att införa avgiftsfria besök till sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år.

Beslutet togs efter votering där Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna stöttade Socialdemokraternas förslag och vann voteringen med åtta röster mot sju. 


Beslut: Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att införa avgiftsfria sjuksköterskebesök för alla över 65 år. Vidare att finansieringen ska hanteras inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget och att regionstyrelsen för egen del godkänner redovisningen. 

5. Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Håkan Lösnitz (SD) om att förhindra IS-terroristers återvändande

Motionärerna vill i motion att Västra Götalandsregionen (VGR) snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige. Koncernkontoret bedömer att innehållet i förslaget utgör en statlig angelägenhet som därmed faller utanför VGR:s kompetens.

Förslag till beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande om bifall. 

6. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) och Martin Johansson (SD) om restriktioner av gratis tolktjänst

Motionärerna vill i en motion att regionfullmäktige ska besluta att införa en avgift för tolktjänster som nyttjas av svenska medborgare. Koncernkontoret har övervägt motionen utifrån såväl det förvaltningsrättsliga som hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket. Koncernkontorets bedömning är att det inte är förenligt med gällande rätt att införa en avgift för tolktjänster som nyttjas av svenska medborgare.

Förslag till beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande om bifall.

7. Yttrande över motion av Bijan Zainali (S) med flera om upphandling av biobränsle till flyget

Motionärerna vill att Västra Götalandsregionen använder delar av intäkterna från klimatväxlingsprogrammet till att upphandla biobränsle motsvarande den årliga förbrukningsvolymen av tjänsteresor samt att frågan om upphandling av biobränsle integreras i klimatväxlingsprogrammet vid nästa revidering. Åtgärden motiveras utifrån ett klimatperspektiv då flyget har stor klimatpåverkan och en omställning till fossilfria drivmedel krävs för att göra flygresandet mer hållbart. Motionen beskriver att VGR genom att upphandla biobränsle till tjänsteresor med flyg kan stötta en produktion av biobränslen och därigenom en hållbar omställning av flygbranschen.

Förslag till beslut: Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande om bifall. 

Regionstyrelseärenden

8. Detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2021

Regionstyrelsen arbetar aktivt med åtgärder för att förbättra resultaten. I regionstyrelsens detaljbudget redovisas vad styrelsen gör inom den egna verksamheten, inte vad som görs utifrån samordnings- och uppsiktsansvaret för koncernen. Koncernperspektivet tas upp i koncernens detaljbudget.

Beslut: enligt förslag.

9. Statsbidrag till regionala kulturverksamheter

Regeringen har tillfört 138 800 000 kronor till Kulturverkansmodellen, en höjning med elva procent, i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna för regionala verksamheter med anledning av coronaviruset. Västra Götalandsregionen erhåller 36 150 000 kronor. Enligt Kulturrådet bör regionerna förmedla medlen till de regionala verksamheter som erhåller medel genom modellen.

Förslag till beslut: Regionstyrelsen beslutar att fördela ändringsbeslutet avseende statsbidraget till regionala kulturverksamheter, 36 150 000 kronor, till Kulturnämnden

Beslut: enligt förslag.

10. Fördelning och användning av statsbidrag för ”Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp” 2019 och 2020

Regionstyrelsen disponerar 13 miljoner kronor av statsbidraget till Västra sjukvårdsregionen för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Samverkansnämnden i Västra sjukvårdsregionen har tagit fram ett förslag till fördelning mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland. Förslaget, som beretts via hälso- och sjukvårdsstyrelsen, innebär att 932 500 kronor fördelas till Region Halland och resterande till VGR.

Förslag till beslut: Regionstyrelsen godkänner användning av statsbidraget för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 2020

Beslut: enligt förslag. 

11. Gemensam upphandling av bemanningspersonal

Inom Sveriges kommuner och regioner har ett arbete bedrivits för att minska beroendet av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården. Syftet med arbetet är att främja trygga vårdkontakter med god kontinuitet och kvalitet, god arbetsmiljö och kostnadseffektivitet. Ett oberoende av inhyrd personal är också viktigt för att andra nödvändiga utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården ska lyckas. Sedan 2016 har regionerna arbetat med ett antal åtgärder för att minska beroendet av hyrpersonal. Målet är att kostnaden för inhyrd personal ska utgöra högst två procent av regionernas samlade personalkostnader inom hälso- och sjukvård. Inom arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal genomfördes under hösten 2019 en utredning avseende bättre upphandling av vårdpersonal. Utredningen rekommenderar en samordnad gemensam upphandling.

Förslag till beslut:
1. Västra Götalandsregionen ska delta i gemensam upphandling av bemanningspersonal tillsammans med övriga regioner i Sverige om minst 14 andra regioner deltar i upphandlingen.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att lämna fullmakt till behörig upphandlare att genomföra upphandlingen för Västra Götalandsregionens räkning.

Beslut: enligt förslag.

12. Nedskrivning av upparbetade kostnader i ägarstyrda investeringar i fastigheter 2020

Till följd av förändrade förutsättningar och mer djupgående beredning har ett antal ägarstyrda fastighetsinvesteringar lagts utanför investeringsplan. Förändrad inriktning och omtag i projekten medför att upparbetade kostnader, som inte längre är väsentliga för att få byggnaden på plats, bör kostnadsföras.

Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen beslutar att upparbetade kostnader för identifierade projekt om totalt 141 306 000 kronor ska belasta moderförvaltningen 2020.
2. Upparbetade kostnader för projektet ”Evakuering KK, operation 2 Östra sjukhuset” om 595 000 kronor ska belasta fastighetsnämnden.
3. Fastighetsnämnden uppmanas att korrigera projektens budget i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2020-10-09.

Beslut: enligt förslag.

13. Finansiering av beslutade förnyelseinvesteringar av Västarvets basutställningar

Regionstyrelsen beslutade den 25 september 2018 att styrelsen för Västarvet, numera Styrelsen för kulturutveckling, får genomföra investeringar för förnyelse av basutställningar. Investeringsramen uppgår till 20 miljoner kronor och finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.

Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen beslutar att inom egen budgetram finansiera kapitaltjänstkostnader till följd av förnyelseinvesteringar av Västarvets basutställningar.
2. Regionstyrelsen beslutar att finansieringen uppgår till 21 760 000 kr (löpande) för perioden 2020-2032, enligt tjänsteutlåtandet

Beslut: enligt förslag.

14. Årsrapport 2020 Handlingsplan Fullföljda studier

Regionfullmäktige antog januari 2017 Handlingsplan fullföljda studier 2017–2020. Regionstyrelsens beredning folkhälsa och social hållbarhet har i uppdrag att samordna och årligen per delår augusti återrapportera det övergripande arbetet utifrån handlingsplanen. Denna rapport innehåller en återrapportering av arbetet utifrån den genomförandeplan för 2020 inklusive de rekommendationer som regionstyrelsen valde att ställa sig bakom hösten 2019.

Förslag till beslut: Regionstyrelsen godkänner 2020 års återapportering av Handlingsplan fullföljda studier.

Beslut: enligt förslag.

15. Västra Götalandsregionens deltagande under Almedalsveckan 2021

Region Gotland som ansvarar för Almedalsveckan har meddelat att deras bedömning är att Almedalsveckan kan genomföras 2021. Därmed har diskussionen om hur Västra Götalandsregionen (VGR) och övriga parter i samverkansplattformen Västsvenska Arenan, genom vilken VGR har deltagit under Almedalsveckan, ska agera inför 2021. Koncernkontorets bedömning är VGR inte bör delta i den Västsvenska Arenan och att ett eventuellt deltagande under Almedalsveckan sker helt på politisk nivå.

Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inte deltar i samverkansplattformen Västsvenska Arenan under Almedalsveckan 2021.
2. Regionstyrelsen uppmanar Västra Götalandsregionens övriga nämnder, styrelser och bolag att inte anordna arrangemang i Almedalsveckan 2021.
3. Regionstyrelsen beslutar att tjänstepersoners närvaro under Almedalsveckan begränsas till stöd för förtroendevaldas deltagande och i första hand sker på distans genom lämpliga tekniska lösningar.

Beslut: enligt förslag.

16. Förlängning av beslut om tillfällig förändring av delegeringsordningen - rätt att teckna lokala kollektivtal

Ärendet utgick. 

17. Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör 2020

Regionstyrelsen har den 4 november 2008 § 221, fastställt att Koncernkontoret två gånger om året ska återrapportera arbetsläget i de uppdrag regionstyrelsen gett utskotten eller Koncernkontoret. En sammanställning över lämnade uppdrag är upprättad för tiden 2020-04-01 - 2020-09-30. Sedan förra redovisningen har tio uppdrag återrapporterats och regionstyrelsen har gett nio nya uppdrag, 42 är pågående.

Förslag till beslut: Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen.

Beslut: enligt förslag.

18. Yttrande över betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

Socialdepartementet har översänt utredningen Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) till Västra Götalandsregionen (VGR) för yttrande. VGR har inte några större principiella invändningar mot betänkandet.

Förslag till beslut: Regionstyrelsen avger yttrande över remiss om Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag. 

19. Valärenden

Ärendet bordlades då inga namn var klara. 

20. Antal deltagande vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i VGR:s regi samt ändrade ägardirektiv till GöteborgsOperan AB

Västra Götalandsregionen (VGR) har tidigare haft en mer restriktiv hållning vad gäller publika tillställningar än regeringens beslut om max 50 deltagare. De egna kulturverksamheterna har därför fått besked om att man inte ska ha några publika föreställningar. Koncernkontoret föreslår att från och med 1 november gäller att VGR begränsar antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i regionens regi i enlighet med regeringens beslut, för närvarande max 50 personer. Det innebär att regionstyrelsen föreslås besluta ändra regionfullmäktiges beslut om ägardirektiv till GöteborgsOperan AB.

Koncernkontoret kommer noga att följa hur smittspridningen utvecklar sig och kommer att skyndsamt lämna förslag till regionstyrelsen om ändrade regler om förutsättningarna ändras. Detta gäller även om de nationella besluten innebär möjlighet till fler i publiken.

Utgångpunkter för Koncernkontorets förslag är att styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett smittsäkert sätt och att man vidtar åtgärder för att:
• rutiner finns som gör att publiken kan röra sig på ett tryggt och smittsäkert sätt och att folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.
• det är ekonomiskt försvarbart att öppna upp med publika föreställningar.
• rutiner och regler för hur urvalet av publiken ska ske utarbetas.
• säkerställa att medarbetarna kan arbeta på ett smittsäkert sätt.

Att nu öppna upp förpublika förställningar även inom VGR ger möjlighet att utforma och säkerställa rutiner innan det blir tillåtet med större publik.

Beslut: enligt förslag.

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till ledamöter i regionstyrelsen


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-07 08:20