Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 2017-08-29

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden


(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Revisionsenhetens placering i nya Regionens hus

Revisorskollegiet vill ha egna avgränsade lokaler för Revisionsenheten i nya Regionens hus i Göteborg och i Skövde och har bett om en omprövning av den placering de fått. Revisorskollegiet menar att revisionens krav på självständighet och oberoende för granskningsverksamheten inte är förenlig med det tänkta gemensamma arbetssättet i de nya kontorshusen.

Koncernkontorets bedömning är att sekretesskänsliga frågor kan hanteras inom de miljöer som skapas i de nya kontorshusen. Bland annat genom tillgång till avskilda rum och säker förvaring av fysiska dokument. Med dessa åtgärder bedöms Revisionsenhetens ärenden kunna hanteras inom de nya kontorens aktivitetsbaserade arbetssätt.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige svarar revisorskollegiet att Revisionsenhetens placering i nya Regionens hus i Göteborg och Skövde kvarstår.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Sprututbytesprogram i Västra Götalandsregionen

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från november 2014 föreslagit att Västra Götalandsregionen på nytt lyfter diskussioner om sprututbytesprogram med bland annat Göteborgs stad samt att Västra Götalandsregionen verkar för att på prov införa ett sprututbytesprogram för att senare utvärdera om man ska fortsätta med detta program.

En förstudie har gjorts och resultatet visar att det finns förutsättningar att starta verksamheter på fyra orter i länet (Göteborg, Borås, Trollhättan och Skövde) men att vissa frågor återstår att utreda.

Inom kort planeras ett ärende till hälso- och sjukvårdsstyrelsen med förslag om uppdrag för att fortsätta utredningen för att klargöra obesvarade frågeställningar med syfte att starta sprututbytesverksamheter i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad, då arbete pågår enligt motionens intentioner.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Ärende 3

Moderna beredskapsjobb

Alex Bergström (S), med flera, har skrivit en motion om att inrätta moderna beredskapsjobb i Västra Götalandsregionens verksamheter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Motionen föreslog också att regionen tillsammans med kommunerna i länet skulle inrätta och utveckla moderna beredskapsjobb i regional och kommunal förvaltning.

Beredskapsjobb, kallat Extratjänster i regional eller kommunal verksamhet, finns redan inom VGR och är en anställningsform för personer som står långt från arbetsmarknaden. Det är anställningar i samhällsnyttiga arbeten utan krav på erfarenhet eller utbildning. VGR har en plattform som arbetar med att erbjuda praktikplatser och Extratjänster.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att första delen av motionen är besvarad eftersom denna typ av jobb redan finns inom VGR:s verksamheter. Den andra delen av motionen avslås eftersom uppgiften inte ligger i regionens uppdrag.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Ärende 4

Arbete med kompetensutveckling för medarbetare i VGR pågår

Kerstin Brunnström och Karin Engdahl (S) föreslår i en motion att regionstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta rutiner för hur man regelmässigt lyfter möjligheterna att ge Västra Götalandsregionens medarbetare kunskap och inspiration.

Enligt flera remissinstanser pågår ett arbete för att ge medarbetarna i Västra Götalandsregionen kompetensutveckling. Kunskapsutbyte, deltagande i möten och konferenser främjas. Bland annat finns VGR Akademin vars uppdrag är att skapa förutsättningar för bra, effektiv och samordnad kompetensutveckling för medarbetarna.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som görs.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Ärende 5

Fördelning av medel för forskning och utveckling ses över för att möta omställning till nära vård

Jim Aleberg (S), med flera, har i en motion från november 2016 föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att se över fördelningen av FoU-medlen (forskning- och utveckling). Detta för att kunna möta omställningen till den nära vården. Motionen föreslår också att prioritera ökade FoU-anslag till primärvård, tandvård och Habilitering & Hälsa.

Motionen lyfter fram att den nära vården står inför en rad utmaningar. Dels kommer en omfattande omställning från sjukhusbunden specialistvård till ett närvårdskoncept att ställa krav på utvecklingen, dels kommer en ökad regionalisering av en expanderande läkarutbildning att resultera i ett ökat krav på forskning och utveckling samt utbildningsverksamhet för ST-läkare inom den nära vården.

Samtliga remissinstanser ställer sig bakom motionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen  uppdraget att göra en översyn av den totala forskningsbudgeten. Och i samband med detta överväga att prioritera forskningen inom primärvård, tandvård samt Habilitering & Hälsa.

Beslut: enligt förslag

 

Styrelseärenden

Ärende 6

Granskning - genomförs regionfullmäktiges beslut?

Internrevisorerna har granskat att Regionfullmäktiges beslut genomförs. Metoden har varit att granska tre beslut från 2016. Granskningen har skett med frågor inom styr- och kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation, uppföljning och utvärdering.

Sammantaget visar granskningen att det finns potential att stärka processen kring genomförande av regionfullmäktiges beslut. Granskningen listar en rad iakttagelser och rekommendationer. De viktigaste handlar om tydligare analys och genomförandeplan i beslutsunderlagen samt vikten av att integrera genomförandet av besluten i den årliga planerings- och uppföljningsprocessen (mål, budget, delårs- och årsrapportering).

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att analysera rekommendationerna i granskningsrapporten och säkerställa att de omhändertas i pågående utvecklingsaktiviteter avseende styrning och uppföljning. Regiondirektören ska senast i december 2017 återrapportera hur rekommendationerna har omhändertagits.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Högprioriterade områden för sjukvården i VGR

Regiondirektören informerade om högprioriterade områden för sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Högsta prioritet för 2017 har bättre tillgänglighet, akutmottagningarna och flödet i den akuta vården och en ökad produktivitet. Viktiga förutsättningar för att nå detta är en minskad personalomsättning och sjukfrånvaro samt en förenkling av administrationen.

Trenderna ska brytas under 2017 och målen ska nås under 2018. Vårdgarantin ska hållas vid årsskiftet 2018/19. Då ska också 90 procent av besöken till akutmottagningarna ha en vistelsetid på under fyra timmar och i snitt ska beläggningen vara 90 procent på vårdplatserna.

Målvärdet för den minskade sjukfrånvaron 2018 är <5,5 procent (rikets medel = 6,2 procent) och målvärdet för den minskade personalomsättningen 2018 är <6,3 procent.

Regionstyrelsen har tagit del av informationen om de högprioriterade områdena.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

VGR samhällsutvecklare - strategisk inriktning för varumärket Västra Götalandsregionen

I regionstyrelsens detaljbudget 2017 konstateras att bilden av Västra Götalandsregionen, VGR, som organisation och som arbetsgivare behöver stärkas och göras tydligare genom ett varumärkesarbete.

Processen med att ta fram ett måldokument för varumärket delas in i fyra faser. Nu ska andra fasen inledas då bland annat förslag till varumärkesposition och plattform ska tas fram.

Den strategiska inriktningen är: VGR tar positionen som samhällsutvecklare med målet att minska klyftor - en organisation väl rustad att bedriva samhällsförändring.

Regionstyrelsen ställer sig bakom fortsatt arbete med varumärket VGR enligt föreslagen strategisk inriktning.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Stärkt styrning av läkares schemaläggning och bemanning

På uppdrag av revisorskollegiet i VGR gjorde Ernst & Young en granskning av hur regionstyrelsen samt styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Skaraborgs Sjukhus (SkaS), NU-sjukvården och Kungälvs sjukhus säkerställde styrning och uppföljning av läkares schemaläggning och bemanning vid sjukhusen. Det framkom brister och det  rekommenderades att berörda sjukhusstyrelser skulle stärka sin styrning och uppföljning av läkares schemaläggning.  Regionstyrelsen beslutade 2016-02-09 att berörda styrelser skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits 2016.

Sjukhusen har nu redovisat åtgärder, några exempel är rutin för läkares schemaläggning, rutin för internkontroll av arbetstider för läkare, utbildning för chefer i verksamhetsinriktad schemaläggning kopplat till produktions- och kapacitetsplanering, genomlysning av jour/beredskapslinjerna och samplanering av schema med alla kompetenser.

Regionstyrelsen uppmanar berörda styrelser att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att genomföra tidigare fattade beslut om verksamhetsanpassad bemanning.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Ersättning till politiker vid internationella uppdrag

VGR har genom åren alltid uttryckt starkt stöd för förtroendevalda att söka politiska förtroendeuppdrag i en internationell organisation. Dessa uppdrag innebär ett mer omfattande internationellt resande än de flesta övriga förtroendeuppdrag inom Västra Götalandsregionen. Men förtroendevalda med internationella uppdrag får enligt arvodesreglementet inte ersättning för resdagarna.

Regionstyrelsen beslutar att förtroendevalda med internationella uppdrag valda av regionstyrelsen har rätt till ett fast arvode motsvarande fem eller tio procent enligt gällande arvodereglemente. Kostnaden belastar regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Tf chefsjurist får fullmakt att föra VGR:s talan

Regionstyrelsen ger tillförordnade chefsjuristen Anders Falkeby eller den han delegerar till, fullmakt att under 2017 vid domstolar och myndigheter föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter i alla mål och ärendet där detta inte på grund av lag eller regionfullmäktiges beslut ankommer på annan. Paragrafen är omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

EU:s framtid med fokus på ungdomar - VGR:s arrangemang under EU-toppmötet

Den 17 november träffas EU:s 28 stats- och regeringschefer i Göteborg för toppmöte med temat rättvisa jobb och tillväxt. VGR vill tillsammans med andra lokala aktörer säkerställa kopplingen mellan toppmötet och den lokala och regionala nivån, i synnerhet medborgare. Dessutom vill man ta tillfället i akt och profilera det Västsvenska arbetet med sociala frågor.

Det finns två förslag på sidoarrangemang som officiellt kopplas till EU-toppmötet. VGR föreslås få huvudansvaret för det ena. Temat är EU:s framtid med fokus på ungdomar och äger rum 16 november. Det andra arrangemanget har Göteborgs stad huvudansvar för, det handlar om Agenda 2030 med fokus på barns uppväxtvillkor.

Vid VGR:s arrangemang diskuteras hur den lokala nivån tillsammans med EU kan arbeta för en bättre framtid för dagens ungdomar på arbetsmarknaden. Arrangemanget ska vara interaktivt med två paneldiskussioner och frågor från publiken. Inbjudna talare är bland andra Ann Linde, EU-minister och Cecilia Malmström, EU-kommissionär. Förutom att koppla ihop EU och den lokala nivån är syftet också att visa upp goda exempel från den lokala nivån.

Regionstyrelsen godkänner inriktningen kopplat till EU-toppmötet som Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt Göteborgsregionen planerar genomföra den 16 november 2017.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Regionstyrelsen positiv till ny yrkesexamen för kuratorer

Regionstyrelsen yttrar sig om remissen: Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Universitetskanslersämbetet föreslår en examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso-och sjukvård som är legitimationsgrundande och omfattar 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Den nya yrkesexamen får namnet ”hälso- och sjukvårdskuratorsexamen”.

Västra Götalandsregionen ställer sig positiv till förslaget. Paragrafen är omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Delningsekonomi både ur användares och företags perspektiv

Regionstyrelsen yttrar sig över statens utredning: Delningsekonomi på användarnas villkor.
Delningsekonomi är när till exempel privatpersoner korttidshyr bostäder, bilar eller föremål såsom gräsklippare av varandra eller samåker. Tjänsterna förmedlas mellan privatpersoner via en plattform.

Svaret tar utgångspunkt i regionens tillväxt- och utvecklingsstrategi ”Västra Götaland 2020” samt prioriteringar i budgeten 2017 för en fossiloberoende framtid och cirkulär ekonomi.

I yttrandet lyfter man bland annat fram att utredningen ger ett bra kunskapsunderlag och man ställer sig bakom förslagen, men poängterar att de två förslag som finns inte är tillräckliga för att stimulera delningsekonomi.

Det är viktigt att inte bara se till privatpersonernas perspektiv utan också stödja företagsutveckling eftersom drygt hälften av plattformarna som delningsekonomin drivs via är företag.

Västra Götalandsregionen föreslår att man på nationell nivå tar initiativ till satsningar kring hur kommunerna kan arbeta strategiskt med delandeekonomi med inspiration från till exempel Seoul samt bidra med utvecklingsmedel till olika typer av testprojekt som ger möjlighet att testa olika former av delandeekonomi.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Fler insatser för att öka informationssäkerheten behövs

Regionstyrelsen yttrar sig över remiss av betänkandet: Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Västra Götalandsregionen (VGR) delar utredningens beskrivningar kring det ökade behovet av insatser för att öka informationssäkerheten för samhällsviktiga och digitala tjänster. VGR har många synpunkter på utredningens förslag och resonemang men begränsar sig  till tre. De är  effekterna av bristande samordning, IVO:s roll och de ekonomiska konsekvenser av utredningens förslag. 

  • Utredningen har varit sparsam med resonemang kring samordning och hur konflikter ska hanteras
  • För VGR har IVO:s roll och verksamhet som tillsynsmyndighet och rådgivande myndighet stor betydelse i ett patientsäkerhetsperspektiv. VGR avstyrker förslaget med att IVO ska utses till tillsynsmyndighet över informationssäkerheten i hälso- och sjukvården och förslaget med att utfärda föreskrifter.
  • VGR tycker att det är olyckligt att utredningen inte kunnat bedöma kostnadsnivån för utredningens förslag och uppdrag. VGR ser att detta kommer innebära ökade kostnader för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster i form av ökade personalresurser och investeringar i skyddsåtgärder. För att VGR ska veta vilka ekonomiska konsekvenser utredningens förslag har för sin verksamhet ser VGR gärna att utredningen omgående kompletteras med en analys av kostnadsbilden som berörda myndigheter och VGR kan ta ställning till.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

VGR delar utredningens beskrivningar om nya dataskyddslagen

Regionstyrelsen yttrar sig över remiss: Ny dataskyddslag: Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser.

Västra Götalandsregionen, VGR, delar i huvudsak utredningens beskrivningar. VGR:s synpunkter begränsas till några resonemang som är viktiga för VRG:s verksamheter. Resonemangen handlar om hantering av känsliga personuppgifter, ålder för barns samtycke, sanktionsavgifter, nytt myndighetsundantag och myndighetsbegreppets omfattning.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Ny ledamot i utbildningsgruppen

Regionstyrelsen beslutade att utse Linus Sandqvist (MP) att ersätta Johan Hellström (MP) i utbildningsgruppen.

Beslut: enligt förslag


Publicerad: