Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 2017-09-12

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

 

Ärende 1

Så här fördelas omställningskostnaderna för Naturbruksförvaltningen

Sedan några år tillbaka pågår en omställning av naturbruksskolor i regionen. Utvecklingen har varit positiv i den mening att antalet sökande elever ökat mer än bedömt, att alla lärare är behöriga, studieresultaten har ökat, skolorna är fossilfria och att kostnaderna för omställningen är lägre än vad som bedömdes 2015.

I naturbruksstyrelsens detaljbudget för 2017 begärdes resurstillskott för att fortsätta omställningen av skolverksamheten i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

Beredningen har kommit fram till att av det redovisade behovet för omställningsåtgärder är 31,7 miljoner kronor kostnader för avveckling och 14,5 miljoner kronor kostnader för utveckling.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att naturbruksstyrelsens avvecklingskostnader om 31,7 miljoner kronor finansieras av regionstyrelsen och att naturbruksstyrelsen får avropa ytterligare 9,7 miljoner kronor utöver de tidigare beslutade 22 miljoner kronor för avvecklingsåtgärder 2017.

Dessutom föreslås regionfullmäktige besluta att utvecklingskostnaderna finansieras av både moderförvaltningen och regionutvecklingsnämnden 2017. Moderförvaltningen står för 8,9 miljoner kronor och regionutvecklingsnämnden står för 5,6 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att regiondirektörens uppdrag att återkomma med förslag angående avgränsning mellan omställningskostnader och utvecklingskostnader och fördelning av finansieringsansvaret mellan regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen, är gjort.

Beslut: enligt förslag och tilläggsyrkande från GrönBlå samverkan

 

Ärende 2

Regionutvecklingsnämnden arbetar med att värna kontanthantering på landsbygden

Egon Frid (V), med flera, föreslår i en motion att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att värna kontanthanteringen på landsbygden och vara en aktiv samarbetspartner till Länsstyrelsen i att bevaka och påverka frågan.

Inom ramen för det Regionala Serviceprogrammet arbetar redan i dag regionutvecklingsnämnden tillsammans med Länsstyrelsen med att stödja och stimulera tillgången till kommersiell och offentlig service i landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland. Kontanthanteringen på landsbygden är nära kopplat till detta uppdrag. Huvudansvaret för grundläggande betaltjänster ligger på Länsstyrelsen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom det Regionala Serviceprogrammet.

Beslut: enligt förslag
V reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Styrelseärenden

 

Ärende 3

Mål och fokusområden i regionstyrelsens detaljbudget

Arbetet med förslag till regionstyrelsens detaljbudget för 2018 pågår. I regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet anges att nämnder och styrelser får besluta om ytterligare högst ett mål utöver de regionövergripande målen som anges i budgeten. Regionstyrelsen ska även ange vilka fokusområden som är prioriterade att arbeta med under 2018.

Regionstyrelsen diskuterar mål och fokusområden inför detaljbudget 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Beslut om övergripande teknisk infrastruktur på Skaraborgs sjukhus Skövde

Skaraborgs sjukhus Skövde genomför åtgärder på kort och lång sikt för att nå målet att bli ett hållbart sjukhus. För att klara de om- och tillbyggnadsprojekt som planeras i den fysiska utvecklingsplanen och samtidigt skapa tekniska förutsättningar för en framtida fortsatt utbyggnad av sjukhuset krävs åtgärder på sjukhusets tekniska infrastruktur. Västfastigheter har i samråd med Skaraborgs Sjukhus därför arbetat fram en fysisk utvecklingsplan kallad

”Framtidsvision 2025+”.

Regionstyrelsen godkänner fastighetsnämndens förslag och ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet: Skaraborgs sjukhus Skövde övergripande teknisk infrastruktur, med central finansiering inom 453 miljoner kronor. Projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar.

Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämndens behov av årligt koncernbidrag till följd av investeringen ska beaktas i framtida budgetarbete. Regionstyrelsen beslutar att utöka investeringsramen för konst med 4,5 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Kungälvs sjukhus får ett större teknikhus

Utbyggnaden av Kungälvs sjukhus som tidigare beslutats med bland annat Hus 19 som var avsett för enbart reservkraft, föreslås nu få utökade funktioner med kyla, sprinkler och medicinska gaser.

Byggnadsytan behöver utökas från 250 kvadratmeter till 643 kvadratmeter och tilläggsbeloppet för investeringen är beräknat till 90 miljoner kronor i fast pris.

Regionstyrelsen godkänner fastighetsnämndens förslag och ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet Kungälvs sjukhus teknikhus inom 94 miljoner kronor, vilket finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar.

Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämndens behov av årligt koncernbidrag om 6,6 miljoner kronor, till följd av investeringen, ska beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Kartläggning och analys över utvecklingen av antalet nettoårsarbetare

Regionstyrelsen gav i maj regiondirektören i uppdrag att kartlägga och analysera utvecklingen av antalet nettoårsarbetare och sambandet till utvecklingen inom akutsjukvården samt ökningen av tjänster inom administration och serviceverksamheter. Regionstyrelsen noterade regiondirektörens rapport och förklarade detta uppdrag slutfört.

Regiondirektören fick i nytt uppdrag att särskilt belysa utvecklingen av nettoårsarbetare i nästa delårsrapport.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Närhälsan kommer att driva alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion

Regionfullmäktige beslutade i april att alarmeringstjänsten ska organiseras genom ett fortsatt avtal med SOS Alarm AB med prioriteringsfunktionen bedriven i egen regi.

Regionstyrelsen föreslås besluta att det blir styrelsen för beställd primärvård som blir den organisatoriska hemvisten för alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion, med start den 1 oktober 2017.

Finansiering och beställning via hälso- och sjukvårdsstyrelsen kommer att ske i enlighet med tidigare beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med Närhälsan genomföra överflyttning av prioriteringsfunktionen inom Koncernkontoret till Närhälsan.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

EU-handslag för ökad delaktighet

Regeringen har frågat Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs Stad och
Göteborgsregionen (GR) att, tillsammans med EU-minister Ann Linde, ta ett EU-handslag
den 29 september i Göteborg. Handslaget syftar till att göra ett gemensamt
åtagande om att öka delaktigheten i EU-frågor.

Regeringen har för egen del föreslagit åtgärder för att förbättra EU-arbetet i Sverige,
bland annat genom att skapa en bättre dialog med lokal och regional nivå tidigt i lagstiftningsprocessen och att göra information om regeringens och myndigheters EU-arbete mer tillgängligt. Regioner och kommuner uppmuntras att arbeta för ökad kunskap och bättre förutsättningar för påverkan av EU-beslut, men det är upp till var och en att själva besluta om man vill ta särskilda åtgärder för det och i så fall överlämna ett skriftligt åtagande till regeringen.

VGR föreslås åta sig ett antal åtgärder som grundar sig i det arbete som redan görs idag och utifrån VGR:s remissyttrande på utredningen "EU på hemmaplan". VGR föreslås även åta sig att utveckla dialogen mellan regionen och kommunerna i Västra Götaland genom beredningen för hållbar utveckling (BHU) gällande EU-frågor. Med anledning av det föreslås BHU vara delaktiga och representerade vid handslaget tillsammans med VGR, Göteborgs Stad och GR.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Beslut om Centralt personuppgiftsansvar för nationellt kvalitetsregister, Nationellt register för ortognatkirurgi

Registerhållaren för det nationella kvalitetsregistret Nationellt register för ortognatkirurgi, Lars Rasmusson, har anmält att det är lämpligt att regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen tar på sig centralt personuppgiftsansvar för Nationellt register för ortognatkirurgi. Eftersom registret är anslutet till Registercentrum Västra Götaland är det naturligt att regionstyrelsen tar på sig ett centralt personuppgiftsansvar för registret.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Beslut om Centralt personuppgiftsansvar för nationellt kvalitetsregister, Mammografiscreeningsregistret

Det nationella kvalitetsregistret Mammografiscreeningsregistret är ett nystartat nationellt kvalitetsregister och registerhållaren Martin Malmberg har anmält att det är lämpligt att regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen tar på sig centralt personuppgiftsansvar för detta kvalitetsregister. Eftersom registret är anslutet till Regionalt Cancercentrum Väst är det naturligt att regionstyrelsen tar på sig ett centralt personuppgiftsansvar för registret.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Beslut om centralt personuppgiftsansvar för nationellt kvalitetsregister, Svenska Epilepsikirurgregistret

Epilepsikirurgregistret (SNESUR) har tidigare bedrivits vid Akademiska Sjukhuset i Region Uppsala. Då den pågående registerforskningen huvudsakligen utförs i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset och registret fortsättningsvis kommer att vara anslutet till Registercentrum Västra Götaland är det lämpligt att regionstyrelsen tar på sig ett centralt personuppgiftsansvar för Svenska Epilepsikirurgregistret.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Riskanalys inför plan för intern kontroll och säkerhet för regionstyrelsen

Varje nämnd ska årligen besluta om en plan för intern kontroll. Planen ska baseras på en aktuell värdering av risker inom nämndens ansvarsområde. För regionstyrelsens del görs en gemensam plan för intern kontroll och säkerhet. Planen kommer att beslutas samtidigt som regionstyrelsen beslutar om detaljbudget för 2018. 

Vid sammanträdet gjordes en redovisning av pågående arbete med riskanalys för regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Yttrande över remiss - Betänkandet personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig över remissen av betänkandet ”Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål".

I delbetänkandet redovisas uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs. VGR stödjer i allt väsentligt förslagen i delbetänkandet.

VGR ser dock gärna att frågan vilken aktör som är personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde vid forskning, där flera olika juridiska personer är inblandade, belyses ytterligare. Avseende skyddsåtgärder är VGR tveksam till varför pseudonymisering och kodning ska utgöra två olika typer av åtgärder och befarar att detta kommer att leda till oklarheter.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

VGR positiv till kamerabevakning inom hälso- och sjukvårdsverksamheter och kollektivtrafik

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att lämna synpunkter på regeringens förslag till ny kamerabevakningslag.

VGR delar i huvudsak utredningens föreslagna lagändring kring att slopa generell tillståndsplikt för kamerabevakning. Men enligt förslaget kvarstår tillståndsplikt för myndigheter och VGR anser att tillståndsplikt för hälso- och sjukvårdens verksamheter och för kollektivtrafiken ska slopas.

Utredningen är omfattande och VGR begränsar sig i detta yttrande till några korta resonemang och synpunkter som bland annat handlar om kamerabevakning och integritet. Flera av VGR:s verksamheter bedrivs i miljöer där brottsliga angrepp, hot och våld förekommer. Det finns risk att patienter, resenärer, medarbetare med flera drabbas av oönskade händelser kopplat till hot och våld. VGR menar att de positiva effekterna med kamerabevakning i vissa fall väger tyngre än den integritetskränkning som kan uppkomma.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Yttrande över remiss - översyn om interkommunal ersättning till folkhögskolor

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har undersökt om det går att ta fram ett nytt system för interkommunal ersättning. Den arbetsgrupp på SKL som genomfört undersökningen har identifierat utmaningar med modellen framöver. Utmaningarna och kompletterande frågor har skickats ut på remiss till bland annat Västra Götalandsregionen (VGR).

VGR anser i sitt yttrande bland annat att nuvarande system med rekommendationer för interkommunala ersättningar bör avvecklas och att SKL bör arbeta med folkbildningsfrågorna på samma sätt som SKL arbetar med andra politikområden.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Johan Hellström (MP) ny ledamot i styrgruppen för utvärdering av den politiska organisationen

Johan Hellström (MP) utses till ny ledamot i styrgruppen för utvärdering av den politiska organisationen under mandatperioden 2015-2018. Han ersätter Kristina Körnung (MP), som har avsagt sig sitt uppdrag.

Beslut: enligt förslag


Publicerad:
Uppdaterad: