Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 2017-10-03

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Upphandling av kärnsystem inom ramen för framtidens vårdmiljö

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning. Med den införs en ny sammanhållen informationsmiljö som kan möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet.

För FVM pågår upphandling av ett kärnsystem som en viktig del i arbetet. Praktiskt sker detta genom att VGR genomför upphandlingen för egen räkning och på uppdrag av de kommuner som lämnat fullmakt till VGR att delta i upphandlingen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att fatta beslut om slutligt förfrågningsunderlag i upphandlingen av kärnsystem och att regionstyrelsen får fatta beslut om tilldelning i upphandlingen av kärnsystem.

Regionfullmäktige noterar informationen om pågående arbete inom ramen för framtidens vårdinformationsmiljö.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg – ny förbundsordning 

Västra Götalandsregionen (VGR) är medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) sedan 2016 då kommunalförbundet bildades. Nu har det konstaterats att det behövs en revidering av förbundets förbundsordning. De flesta förändringar är av mindre art förutom punkt 15 lån, borgen mm. Förändringen är att det belopp KSA får låna upp, 600 miljoner kronor, ändras till ”600 miljoner kronor i 2015 års prisnivå”. Detta lån ska finansiera de ambulansflygplan som håller på att upphandlas och som beräknas levereras de kommande åren.

KSA:s finansiering har behandlats av medlemmarnas ekonomidirektörer. Dessa har kommit fram att det sannolikt är fördelaktigast att medlemmarna lånar KSA pengarna för att finansiera flygplanen än att låna i bank.

Regionfullmäktige föreslås godkänna den nya förbundsordningen. Dessutom föreslås att VGR lånar ut 100,2 miljoner kronor i 2015 års prisnivå jämte index till KSA för finansiering av ambulansflygplan under förutsättning att övriga medlemmar i KSA fattar motsvarande beslut.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Redovisning av partistödets användning 2016 och utbetalning av partistöd 2018

Regionstyrelsen tog del av partiernas redovisning för hur partistödet för 2016 har använts och fastställde partistödet för 2018 i enlighet med presenterat förslag.

Partistödet ska årligen räknas upp med 3 procent under mandatperioden. Förslaget innebär ett fast partistöd för 2018 på 1 034 812 kronor per parti och ett mandatbundet partistöd för 2018 på

350 478 kronor per mandat, totalt 60,5 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Religiöst neutrala andaktslokaler på sjukhusen

Regionstyrelsen godkänner motionen från Jessica Wetterling, med flera (V) som handlar om att genomföra en utredning för att se hur nuvarande andaktslokaler kan förändras till icke-religiösa andaktslokaler.

Motionärerna anser att andaktslokalerna på Västra Götalandsregionens sjukhus ska vara lika välkomnande för alla. De föreslår att de religiösa symbolerna ska tas bort från rummen och att olika religioner ska kunna ha tillgång till ”religiösa symboler och tillbehör” i exempelvis ett skåp i lokalen.

Mot bakgrund av inkomna remissvar görs bedömningen att motionens intentioner att tillsätta en utredning ska bifallas men att andaktslokalerna hellre bör beskrivas som religiöst neutrala än icke-religiösa och att en mindre värderande benämning, som exempelvis stilla rum, används.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 5

Räntefri delbetalning för tandvård

Regionstyrelsen avslår motionen från Jessica Wetterling och Lars-Erik Hansson (V) angående möjligheten att ha en räntefri delbetalning för tandvård och att alla patienter kan få möjlighet att delbetala till Västra Götalandsregionen.

Motionen berör tandvård för den vuxna befolkningen. Kostnaden för denna tandvård ersätts genom det statliga tandvårdsstödet och av patienten själv. Patienten kan vända sig till både offentliga såväl som till privata utförare. Med motionsställarnas förslag skulle konkurrensneutraliteten påverkas. Därför föreslås att motionen avslås.

Beslut: Återremitteras

 

Styrelseärenden

 

Ärende 6

Delegation av tilldelningsbeslut för upphandling av inkontinens-, urologi- och mag/tarmprodukter

Regionstyrelsen beslutar att avsteg får göras från delegationsrätten så att regiondirektören kan fatta beslut i den pågående upphandlingen av inkontinens-, urologi- och mag/tarmprodukter. Den generella delegationsrätten som regiondirektören har gäller upp till 600 miljoner kronor. Denna upphandling uppgår till cirka 692 miljoner kronor.

Utvärdering av 500 kravställda produkter, indelade i 139 produktgrupper, pågår av utsedd projektgrupp enligt formerna i förfrågningsunderlaget. Tilldelning i upphandlingen beräknas ske den 15 oktober.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Ombyggnation patientkök och produktionskök, Södra Älvsborgs sjukhus

Regionstyrelsen godkänner att fastighetsnämnden får genomföra en ombyggnad av patient- och produktionsköket på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Det totala investeringsbeloppet uppgår till 29 miljoner kronor och ombyggnaden innefattar hela köket på 1949 kvadratmeter.

Med denna investering säkerställs de krav och föreskrifter som finns gällande livsmedelssäkerhet och god arbetsmiljö. Det årliga behovet av ett koncernbidrag på 1,04 miljoner kronor föreslås beaktas i det framtida budgetarbetet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Bedömning av Västra Götalandsregionens (VGR) generella krisberedskap 2016

Regionstyrelsen föreslås godkänna rapporten "Bedömning av Västra Götalandsregionens generella krisberedskap 2016 utifrån MSB:s indikatorer".

Enligt rapporten så är bedömningen är att VGR:s samhällsviktiga verksamheter generellt har en god krishanteringsförmåga. De samhällsviktiga verksamheterna är Alingsås lasarett, Koncernstab kommunikation och externa relationer, Kungälvs Sjukhus, NU-sjukvården, Närhälsan, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, Regionledning, Regionservice, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Smittskyddsenheten, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, VGR IT, Västfastigheter och Västtrafik.

Det finns utvecklingspotential att ta till vara erfarenheter kring inträffade oönskade händelser, identifiera, klassificera och hantera skyddsvärd information, arbetet med kontinuitetshantering och övningsverksamhet både förvaltningsspecifikt och förvaltningsövergripande.

Totalt har 73 procent av VGR:s förvaltningar och bolag under 2016 genomfört skydds- och förbättringsåtgärder som stärkt krishanteringsförmågan.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Samlad uppföljning och återrapportering av beslutet om regiongemensam produktionsstyrning

Regiondirektören rapporterade till regionstyrelsen om uppdraget kring den regiongemensamma produktionsstyrningen, kallad Målbild 2018. En del i uppdraget handlade om att koncentrera verksamheter vid sjukhus i Västra Götalandsregionen. De fem diagnoser som berördes var nedanstående:

Ventrikel- och rektalcancer (klart)
Koncentrationen av ventrikel- och rektal cancer, som bedömdes som mest angelägna, har genomförts enligt plan i sin helhet från 1 januari 2015. Ventrikelcancer opereras nu bara på SU, rektalcancer nu bara inom de fyra sjukhusgrupperna, SU, SkaS, NU-sjukvården och SÄS.

Höft och knäledsproteser (klart)
Koncentrationen av höft- och knäledsproteser har genomförts enligt plan. Protesingreppen genomförs nu på SU, NU, SkaS, SÄS, KS och AL. Volymerna för SkaS har dock inte ökat enligt tidigare plan varpå extern kapacitet nyttjas under uppbyggnad. Detta följs särskilt inom ramen för tillgänglighetsarbetet.

Ryggkirurgi (klart)
Koncentrationen av ryggkirurgin har genomförts enligt plan. De ryggkirurgiska ingreppen genomförs nu på SU, NU och SkaS. Volymerna för SkaS har dock inte ökat enligt tidigare plan varpå extern kapacitet nyttjas under uppbyggnad. Detta följs särskilt inom ramen för tillgänglighetsarbetet. I uppdraget ingick även att etablera en regiongemensam kö till ryggkirurgin. Denna startades i våren 2017. Det samlade arbetet med att etablera och bedriva arbetet med den regiongemensamma kön följs nu inom ramen för den beslutade samordningsfunktionen för tillgänglighetsarbetet 

Vad gäller obesitaskirurgi och axelproteskirurgi så pågår arbetet. Samordningsuppdraget för de områden som ska koncentreras ligger hos medlemmar inom koncernledning hälso- och sjukvård:

• Obesitaskirurgi hos förvaltningschefen för SkaS
• Axelproteskirurgi hos förvaltningschefen för SU

Regionstyrelsen tar del av informationen och rapporteringen sker som en del av ramen för genomförandet av omställningen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Delårsrapport augusti 2017 för regionstyrelsen och regionfullmäktige

I delårsrapporten redovisas insatser utifrån beslutad detaljbudget. Som exempel kan nämnas:

  • Stort fokus på högprioriterade områden för akutsjukhusen med åtgärder för att förbättra verksamheten och flödet i den akuta vården, utveckla produktiviteten och öka tillgängligheten till besök och behandling.
  • Insatser för att minska personalomsättning och förenkla administration.
  • Upphandling av ett kärnsystem för framtidens vårdinformationsmiljö pågår och tidplan hålls.
  • Implementering av arbetsgivarvarumärket har startat och ett strategiskt vägval har gjorts för arbetet med organisationsvarumärket.
  • Koncernkontorets arbete med att implementera den nya inköpspolicyn pågår.
  • Koncernkontoret, inklusive utförarverksamheter och VGR IT, hade sista augusti totalt 1 492 nettoårsarbetare, en ökning med 110 årsarbetare jämfört med augusti 2016. Orsaken är bland annat utökade uppdrag.
  •  Det ekonomiska utfallet för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige sista augusti 2017, uppgår till +282 miljoner kronor och är +223 miljoner kronor bättre än budget. Bedömd helårsprognos är +210 miljoner kronor.

Regionstyrelsen godkänner delårsrapport för augusti 2017 och den redovisning av genomförda kontrollmoment april- augusti.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör 2017

Regionstyrelsen fick en redovisning av de uppdrag som lagts ut på utskott och regiondirektören för perioden 31 mars till 20 september. Sedan förra redovisningen har 20 uppdrag återrapporterats och regionstyrelsen har gett 28 nya uppdrag.

Regionstyrelsen föreslås lägga redovisningen till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Företagshälsovårdstjänster för förtroendevalda

Regionstyrelsens råd och ersättare har sedan 2006 ett avtal kring företagshälsovård. Detta avtal behöver ses över och ett nytt avtal behöver tecknas för att motsvara nuvarande avtal för tjänstemannaorganisationen.

Regionstyrelsen föreslås upprätta ett nytt avtal som kan nyttjas av regionstyrelsens råd och ersättare. Bland annat vill man inkludera stöd till förtroendevalda i händelse av hotfull situation.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild

Västra Götalandsregionen (VGR) har av Socialdepartementet beretts möjlighet att yttra sig över delbetänkandet ”God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild.

VGR ställer sig bakom utredarens förslag i allt väsentligt. Utredningen ligger väl i linje med det arbete som pågår i VGR med att ställa om hälso-och sjukvården enligt den målbild och färdplan som bland annat pekas ut i den här utredningen. Genom ett ökat fokus på en god och nära vård kan vi skapa ett större värde för patienterna och våra invånare.
Paragrafen är omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Nästa steg? En stärkt minoritetspolitik

Kulturdepartementet har bett Västra Götalandsregionen (VGR) att lämna synpunkter på delbetänkandet ”Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik”.

VGR delar bedömningen om att minoritetspolitiken inte får bli ett eget ”stuprör” utan att den måste integreras med andra politikområden. Det finns en risk att den utvecklas till ett stuprör om kommuner och landsting förväntas upprätta separata planer och att dessa ska följas upp av en ny myndighet. VGR ställer sig bakom bedömningen om att det behövs mer kunskap om de fem nationella minoriteterna, om kvinnor och mäns olika förutsättningar samt vikten av att satsa på barn och ungdomar.
Paragrafen är omedelbart justerad. 

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Fördjupad analys av förändringar i Meddelarskyddslagen

Västra Götalandsregionen ställer sig positiva till förslagen i remissen angående Meddelarskyddslagen. Dock efterlyser man en fördjupad analys av framförallt hur de föreslagna förändringarna i meddelarskyddslagen förhåller sig till övrig lagstiftning. Framför allt om det är tillräckligt och möjligt, som utredningen föreslår, att utsträcka tillämpningsområdet för två grundlagar, i form av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, genom bestämmelse i allmän lag.
Paragrafen är omedelbart justerad. 

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Val av ersättare till personalutskottet efter Patrik Karlsson (S)

Regionstyrelsen föreslås att utse Janette Olsson (S) till ersättare i personalutskottet för tiden till det sammanträde då val av personalutskott förrättas nästa gång. Hon ersätter Patrik Karlsson (S) som avsagt sig sitt uppdrag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Fördelning av statsbidrag 2018

Det så kallade välfärdsbidraget - ett statsbidrag för att hantera de ökade flyktingströmmarna - uppgår för Västra Götalandsregionens del till 376 miljoner kronor för 2018. Av dessa ska 226 miljoner kronor fördelas av regionstyrelsen.

GrönBlå Samverkan yrkar att regionstyrelsen fördelar dessa medel enligt följande:
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tilldelas 205 miljoner kronor för att stimulera och stödja de verksamheter som i dagsläget har störst behov i sitt arbete för att förbättra och förebygga hälsan hos och vården för asylsökande och nyanlända. 

Regionutvecklingsnämnden tilldelas 5 miljoner kronor för fortsatt arbete med de satsningar som det tillfälliga statsbidraget används till under 2016 och 2017, vilket varit snabbspår för samhällsvetare samt koordinator för integrationsinsatser i styrkeområden. Genom validerings- och matchningsinsatser ska nyanlända flyktingar få chans till arbete inom områden där de redan innehar kompetens.

Kulturnämnden tilldelas 4 miljoner kronor för fortsatt arbete med stöd till aktörer i samhället. I enlighet med tidigare används pengarna till en utlysning av stöd för insatser inom de tillfälliga statsbidragens användningsområde.

Personalutskottet tilldelas 6 miljoner kronor för sina fortsatta satsningar. I detta ingår kunskapslyft för medarbetare inom kvinnosjukvård och förlossningsvård, språkutbildning i yrkessvenska för vårdpersonal, praktikplatser för nyanlända med legitimationsyrken samt lönestöd för anställning av läkarassistenttjänster.

Arbetet med kommunikationsinsatser tilldelas 2,5 miljoner kronor för fortsatt utveckling under 2018. Ett bildstöd för att minska friktioner och fel som kan uppstå på grund av språk- och tolkproblem har tagits fram för nyanlända för användning inom hälso- och sjukvården.

I regionstyrelsens budget ingår även en summa på 3,5 miljoner kronor till ej fördelade kostnader.

Beslut: enligt förslag


Publicerad:
Uppdaterad: