Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 2017-10-17

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Delårsrapport augusti 2017

Västra Götalandsregionen (VGR) visar ett överskott i augusti med 1 407 miljoner kronor och bortsett från sjukhusen har VGR:s verksamheter en ekonomi i balans och prognoser bättre än budget.Helårsprognosen visar ett överskott med 900 miljoner kronor, vilket är 764 miljoner kronor bättre än budget.
Bakgrunden till det förbättrade resultatet finns i antaganden om att VGR erhåller utökade statsbidrag för läkemedel och förlossningsvård samt får lägre personal- och övriga kostnader. Beroende på regionfullmäktiges beslut om storstadsförhandlingen 21 november kan VGR:s resultat 2017 komma att belastas med en kostnad på 810 miljoner kronor. Denna kostnad avser VGR:s andel för medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder inom Göteborgs stad.

Viktiga händelser under året

 • Under året har en överenskommelse nåtts mellan Sverigeförhandlingen, Göteborgs stad och VGR avseende storstadsåtgärder för kollektivtrafik och cykeltrafik för cirka 7 miljarder kronor.
 • En ny stambana på sträckan Göteborg-Borås har gjorts till gemensam och högsta prioritet för VGR och de 49 kommunerna i påverkansarbetet mot nationell infrastrukturplan.
 • Det första halvåret 2017 har visat på en fortsatt ökning av marknadsandelen för kollektivtrafiken jämfört med bilen - 31 procent jämfört med drygt 28 procent 2016.
 • Inom hälso- och sjukvården finns det flera positiva tendenser. För första gången på många år minskar köerna inom specialistsjukvården. Antal väntade mer än 90 dagar till besök och behandling har minskat med 5 000 personer den senaste 12-månadersperioden.
 • I maj antog regionfullmäktige en gemensam strategi för omställning av hälso- och sjukvården. Under hösten pågår ett intensivt arbete för att omsätta framtagna genomförandeplanerna i konkreta aktiviteter.
 • Inom arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö pågår en ett omfattande arbete inför upphandling av ett nytt kärnsystem. Under hösten kommer mer än tusen medarbetare i regionen att på olika sätt engageras i kvalitetssäkringen av kraven.
 • Inom arbetsmiljöområdet har en rad olika insatser lett till en minskning av sjukfrånvaron från 6,8 procent 2016 till 6,5 procent i år.
 • Implementeringen av arbetsgivarvarumärket har startat och ett strategiskt vägval har gjorts för det fortsatta arbetet med VGR:s organisationsvarumärke.
 • Genom att arrangera och delarrangera 12 seminarium på Almedalsveckan har VGR lyft och synliggjort några av sina viktigaste frågor.
 • Genom nya rutiner för samordnat deltagande vid mässor och arrangemang, har VGR som helhet blivit tydligare, fått mer genomslagskraft samt blivit mer kostnadseffektiva. Ett exempel är West Pride där samtliga förvaltningar deltog gemensamt som VGR.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten augusti 2017 för VGR. Dessutom föreslås regionfullmäktige att bland annat besluta följande:

 • Att ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) beslut om tillgänglighetssatsningar
 • Att uppdra åt regionstyrelsen att ersätta HSS med upp till 105 miljoner kronor vid ett redovisat underskott som kan härledas till beslutet om ”brutna tak”
 • Att uppdra åt nämnder och styrelser att när de beslutar om nya satsningar eller uppdrag ska beslutet omfatta en redovisning av eventuella förändringar i personalbehov som behövs för att genomföra beslutet
 • Att uppdra åt sjukhusstyrelserna att vidta åtgärder för att säkerställa att den negativa utvecklingen inom kvalitets- och patientsäkerhetsområdet bryts
 • Att uppdra åt HSS och sjukhusens styrelser att revidera gällande program och åtgärdsplaner för tillgänglighet till akutmottagningarna i syfte att säkerställa att målet om vistelsetid på akutmottagningarna uppnås
 • Att  uppdra åt regionstyrelsen att i bokslutsdispositionerna för 2017 göra en sammanvägd bedömning av det ekonomiska resultatet och av hur respektive sjukhus når måluppfyllelse och förbättringar inom de högprioriterade områdena.
 • Att uppdra åt regionstyrelsen och HSS att aktivt följa utvecklingen och att HSS vid behov ska samordna hälso-och sjukvårdsnämndernas insatser samt för egen del vidta ytterligare åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Beslut: enligt förslag

Länk till delårsrapport augusti 2017

 

Ärende 2

Positiva till medborgardialog men syftet något oklart

Regionfullmäktige gav samtliga beställarnämnder uppdraget att minst en gång om året ge medborgarna möjlighet att ställa frågor om verksamheten och regionstyrelsen fick uppdraget att utvärdera medborgardialogen utifrån de förtroendevaldas perspektiv.

En enkätundersökning  gjordes och intervjuer med samtliga presidier för hälso- och sjukvårdsnämnderna. Resultatet visar att de förtroendevalda är positiva till medborgardialogen, men tycker att syftet är oklart. Förtroendevalda har ambitionen att använda dialogens resultat i styrningen, men nämndernas uppdrag och förutsättningar i styrmodellen är inte fullt ut anpassade för medborgardialog.

Följande diskussionsfrågor har identifierats:

 • Vad vill Västra Götalandsregionen uppnå med medborgardialog?
 • Hur ska dialogen organiseras?
 • Hur säkerställs att dialogen har koppling till styrningen?

Frågorna föreslås hanteras av styrgruppen för den pågående översynen av den politiska organisationen inför mandatperiod 2019-2022.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner utvärderingen och lägger den till handlingarna. Utvärderingen lämnas till styrgruppen för översynen av den politiska organisationen. 

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Förlängning och justering av strategin Jämställt Västra Götaland

Strategin Jämställt Västra Götaland 2014 – 2017 togs fram under ledning av Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR), myndigheter, kommuner och idéburen sektor i länet.

VGR är delägare till strategin och har varit med och beställt en deltidsutvärdering. Alla 58 kommuner, myndigheter och ideella organisationer som har anslutit sig till strategin har fått svara på en enkät om hur arbetet fortskrider och vissa har deltagit i fokusgruppintervjuer.

Baserat på utvärderingen justeras strategin något och förlängs till 2018. Några av justeringarna i strategin är att:

 • de nya jämställdhetspolitiska målen om jämställd hälsa och utbildning läggs till
 • det tydliggörs att insatserna i strategin är förslag och inte obligatoriska
 • länsstyrelsen tas bort som central aktör för insatserna om föräldraskap

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner justeringar av strategin Jämställt Västra Götaland  och förlänger giltighetstiden för strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017 till 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Motion om Västrafiks upphandlingar

Eva Olofsson (V) med flera, föreslår i en motion att Västtrafiks upphandlingar i framtiden ska ställa krav på personalövergång och kollektivavtal. Motionen har varit på remiss hos Västtrafik AB som i grunden ser positivt på att personalen följer med vid leverantörsbyten. Men normalt är det inte möjligt för Västtrafik att ställa villkor om personalövertagande och kollektivavtal. Kravet på att en leverantör ska vara kollektivavtalsbunden strider mot EU-rättsliga principer. Ett sådant krav kan dessutom vara ett brott mot arbetsgivarens negativa föreningsfrihet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
S och V reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 5

Motion om avgiftsfri influensavaccinering avslås

Eva Olofsson (V) och Nadia Moussa (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen, (VGR), tar bort avgiften för influensavaccinering för alla som är 65 år eller äldre samt för riskgrupper. I dag betalar dessa 100 kronor för vaccinet.

En majoritet av landstingen, till exempel Stockholm och Skåne, har tagit bort avgiften för riskgrupper. Folkhälsomyndigheten rekommenderar avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupper i det nationella vaccinationsprogrammet. Enligt remissinstanserna bör VGR invänta regeringens beslut i frågan, eftersom ett regionalt beslut riskerar att skapa osäkerhet om införandet av programmet och även kring prioriteringar inom hälso-och sjukvården.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen i väntan på regeringens beslut i frågan.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig till förmån för eget yrkande

Styrelseärenden

 

Ärende 6

Investeringar i nya Regionens hus Skövde och Göteborg

Nya Regionens hus i Skövde kommer att inrymma drygt 400 anställda och 23 mötesrum i en konferensdel. Nu finns en möbleringsplan och ekonomisk kalkyl. Ambitionen är att i största utsträckning återbruka och renovera befintliga möbler och utrustning från de kontor som ersätts av den nya byggnaden.

Regionstyrelsen beslutar att i kommande investeringsplan inkludera 19,2 miljoner kronor till servicenämndens ram för inredningsarkitekt och utrustning i nya Regionens hus Skövde.

Regionstyrelsen avslår hemställan om medel för framtagande av systemstöd för hyresgäster i nya Regionens hus i Göteborg respektive i Skövde, då finansieringen kommer att ske i ordinarie former för IT-utveckling.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Förslag till parkeringsavgifter för personal 2018

Avgifter för parkeringstillstånd för personal i Västra Götalandsregionen (VGR) tas ut för att finansiera den löpande driften av personalparkeringen. Avgiften för parkering skiljer sig åt beroende på var personalen jobbar och när parkeringen används.

För parkeringarna i göteborgsområdet och i Borås finns ett marknadsvärde. För att undvika förmånsbeskattning sker en anpassning till det. På övriga personalparkeringar där avgift tas ut används den för finansiering av den löpande driften som till exempel snöröjning och sopning.

Regionstyrelsen fastställer parkeringsavgifter för 2018 och rekommenderar fastighetsnämnden att snarast hitta en lösning som säkerställer att personaltillstånd endast säljs till anställda i Västra Götalandsregionen.

Regiondirektören får, mot bakgrund av regionstyrelsens uppdrag som personalorgan, i uppdrag att särskilt bereda förslaget till tillståndspriser (personalparkering) utifrån fastighetsnämndens förslag till parkeringsavgifter för 2019.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 8

Riktlinjer för lönepolitik 2018-2020 godkända

Riktlinjer för lönepolitiken beskriver Västra Götalandsregionens (VGR) långsiktiga lönepolitiska arbete. Dokumentet anger vilka lönepolitiska ställningstaganden VGR ska arbeta med, för att stödja kompetensförsörjning och karriärutveckling på alla nivåer och bidra till att arbetsgivaren når de mål som är uppsatta för verksamheten.

Regionstyrelsen godkänner riktlinjer för lönepolitiken 2018-2020.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Delegation av tilldelningsbeslut för upphandling av rekvisitionsläkemedel 2018

Regionstyrelsen har delegerat beslut enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) om ramavtal eller tilldelning av kontrakt för varor och tjänster med ett kontraktsvärde till och med 600 miljoner kronor till regiondirektören. För upphandlingar som överstiger ett kontraktsvärde om 600 miljoner kronor har regionstyrelsen kvar beslutanderätten.

Upphandlingen omfattar läkemedel för Västra Götalandsregionens (VGR) förvaltningar, kommuner och privata vårdgivare, vilka VGR har avtal med samt betalningsansvar för.

Upphandlingen avser drygt 280 positioner som utvärderas och tilldelas separat.

Kontraktsvärdet för samtliga positioner vid fullt utnyttjande av förlängningsoptionen beräknas till cirka 2 080 miljoner kronor. Tilldelningsbeslut planeras till november 2017 med planerad avtalsstart februari 2018.

Regionstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om tilldelningsbeslut av kontrakt, enligt LOU, för upphandlingen av rekvisitionsläkemedel till regiondirektören.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Projektavtal för Västlänkens järnväg genom centrala Göteborg godkänns

Västsvenska paketet är en finansieringslösning för infrastruktur som bidrar till att Västsverige kan växa och utvecklas. Parterna är Trafikverket, Västra Götalandsregionen Göteborgs Stad, göteborgsregionens kommunalförbund och region Halland. För att reglera omfattning för bland annat genomförande och finansiering finns en rad projektavtal.

Projektavtalet för Västlänken byggnation Projekt 102 är det första i en rad projektavtal som ska tecknas mellan parterna. Västlänken, byggnation 102, innefattar en ny järnvägsförbindelse som ska byggas genom de centrala delarna av Göteborg.

Projektavtalet för Västlänken byggnation Projekt 102 tilldelar projektet 17,5 miljarder för genomförande och färdigställande. Avtalet innebär inte några ytterligare finansiella åtaganden än de redan beslutade.

Regionstyrelsen godkänner projektavtal för Västlänken byggnation Projekt 102.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Region - ett allt mer etablerat begrepp som VGR vill använda

Indelningskommittén har skickat ett antal frågor till regionstyrelsen om landstingens samverkan och om ordet landsting bör ändras gemensamt och i så fall till vad.

I svaret beskrivs olika samarbeten som Västra Götalandsregionen (VGR) har. I svaret resoneras också kring namnet Västra Götalandsregionen, som används i all daglig kommunikation och information med medborgare, patienter och samarbetsparter.

Det formella namnet är Västra Götalands läns landsting och används exempelvis vid avtal. Detta innebär en del förvirring och vid allmänna val blir namnförvirringen än större. I stort sett all information till väljarna från partier handlar om regionen, regionfullmäktige eller regionfrågor. Men när väljarna röstar är det till val till landstingsfullmäktige.

VGR:s regionstyrelse har tidigare påpekat detta förhållande och ansett att det på valsedeln bör stå regionfullmäktige. Regionen börjar bli ett allt mer etablerat begrepp hos invånarna i Västra Götaland.

Att gå tillbaka och benämnas landsting ser vi inte som en rimlig utveckling. Det finns starka skäl för att alla regioner bör ges samma formella beteckning. VGR vill dock understryka att det måste vara fritt att själva bedöma och besluta om vilken benämning organisationen använder i det dagliga arbetet, som namn eller förkortning, internt och gentemot invånarna.

Regionstyrelsen svarar på frågor från indelningskommittén om landstingens samverkan med mera enligt Koncernkontorets förslag. Paragrafen är omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Bemyndiganden och fullmakter för finansförvaltningen och moderförvaltningen

Koncernkontoret har föreslagit bemyndiganden och fullmakter avseende firmateckning för finansförvaltningen, moderförvaltningen och landstingets anknutna stiftelser för 2018. Med anknutna stiftelser avses stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare.

Regionstyrelsen beslutar att tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2018, befullmäktiga föreslagna personer att med för Västra Götalandsregionen bindande verkan företa dessa rättshandlingar.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Återrapporten om fullföljda studier godkänns

Folkhälsokommittén fick uppdraget att samordna det övergripande arbetet för handlingsplan fullföljda studier 2017-2020. Kommittén har nu gjort sin första återrapport, där arbetet under 2017 beskrivs och där rekommendationer för 2018  finns.

Aktiviteter pågår inom samtliga delområden. Rapporten föreslår sex rekommendationer för att förbättra förutsättningarna för barn och unga att fullfölja sina studier.

 • Föreslå regeringen att bli pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård.
 • Utveckla tjänstemannastrukturen för samverkan mellan VGR och samtliga kommunalförbund.
 • Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC utifrån identifierade behov och brister.
 • Säkerställa att barn inte används som språktolkar i VGR-finansierade verksamheter.
 • Skapa en strategi för VGR:s insatser för att öka barn och ungdomars fysiska aktivitet.
 • Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom att inrätta deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession.

Regionstyrelsen godkänner rapporten ”Kraftsamling fullföljda studier – uppföljning 2017 samt rekommendationer för prioritering 2018” och föreslår att berörda nämnder, styrelser och kommittéer vidtar åtgärder för att genomföra de föreslagna rekommendationerna. Regiondirektören får i uppdrag att samordna genomförandet.

Beslut: enligt förslag

För mer information klicka på länken nedan:

 

Ärende 14

Förslag som höjer lärarnas status välkomnas - men ambitionsnivån för naturbruksskolorna är onödigt låg

Regionstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över remiss om utbildning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola.

För Västra Götalandsregionens del berör delbetänkandets förslag främst naturbruksskolornas verksamheter. De flesta förslagen välkomnas eftersom de bidrar till att åtgärda problem som uppkommit av tidigare reformer av skolan. Särskilt välkomnas  förslag som syftar till att höja lärarnas status och göra skolan mer jämlik.

Men flera av delbetänkandets förslag har en onödigt låg ambitionsnivå för kvalitén inom vissa av naturbruksskolornas områden, som yrkesundervisningen och gymnasiesärskolan.

Naturbruksskolorna har vidtagit åtgärder för att öka andelen legitimerade och behöriga lärare, och anser att de föreslagna förlängningarna av undantag för olika lärarkategorier inte är motiverade med hänsyn till effekten de förväntas få för undervisningskvalitén.

Paragrafen är omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Hjälpmedelsutredningens betänkande är väl genomarbetad

Regionstyrelsen lämnar yttrande över remissen "På lika villkor - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen" och anser att betänkandet är väl genomarbetat och ställer sig bakom det.

Exempel ges på svårigheter som uppstår på grund av otydligheter i lagstiftning samt oklar ansvarsfördelning bland annat mellan olika myndigheter och mellan olika vårdgivare. Västra Götalandsregionen (VGR), tycker också att relevanta förbättringsområden är belysta och att flera förslag harmonierar med det pågående arbetet i VGR om personcentrerat arbetssätt.

VGR önskar förtydliganden bland annat när det gäller patientrörlighet, hjälpmedel som en del av hälso- och sjukvård, definition av hjälpmedel, uppföljning och statistik samt förslag till fortsatta uppdrag.

Paragrafen är omedelbart justerad

Beslut: enligt förslag


Publicerad:
Uppdaterad: