Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 2017-11-07

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Regionfullmäktige har fått in 39 motioner och beslutat om 32 sedan förra årets avstämning

De motioner som inte beretts klart inom ett år från de att de väcktes ska anmälas till regionfullmäktige, det reglerar kommunallagen. Enligt regionfullmäktige ska också  antalet bifallna motioner redovisas varje år. Sedan förra årets motionsbalans har 39 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 32 motioner.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige lägger motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Vårdepisodersättning införs inom obesitaskirurgi, ryggkirurgi samt höft- och knäproteskirurgi

Vårdepisodersättning innebär att vårdgivaren får ersättning för en paketlösning som inkluderar alla delar i den definierade vårdepisoden och är ett led i att utveckla ett ersättningssystem för kvalitetsdriven vård.
Tanken är att modellen ska ge vårdgivare incitament att ta helhetsansvar för patienten, vilket innefattar såväl rutinmässiga vårdkontakter som hantering av eventuella komplikationer. Ersättningen beror delvis också på hur lyckad behandlingen varit för patienten.

Arbetet med att utveckla ersättningssystemen drivs just nu parallellt kring ytterligare områden.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner att vårdepisodersättning införs inom obesitaskirurgi, ryggkirurgi samt höft- och knäproteskirurgi.
Regionstyrelsen föreslår också regionfullmäktige att besluta att samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder, styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs Sjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus får i uppdrag att teckna tilläggsöverenskommelser om att införa vårdepisodersättningar 2018 i enlighet med förslaget.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar informationen om arbetet med att fortsätta utveckla ersättningssystemet till sjukhusen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Förslag på samarbetsavtal för produkter inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion

Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för patienter. Samarbetsavtalet säkerställer samverkan och gemensam utveckling av tjänsterna och försörjningen av produkterna inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion för Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna.

Ledningsrådet läkemedelsnära produkter har bedömt att avtalet är gynnsamt och effektivt för försörjningen av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. Det politiska samrådet mellan VästKom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) och VGR står bakom avtalsförslaget.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner samarbetsavtal för försörjning av produkter inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion. Och föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att underteckna samarbetsavtal för försörjning av produkter inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Kompletteringsbudget 2018 med satsningar på kvinnors hälsa och goda arbetsvillkor

Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 att fastställa budget för 2018 samt plan för 2019 och 2020. I beslutet noterades att regionfullmäktige behöver ta ställning till en kompletteringsbudget under hösten 2017 eftersom det då fanns stor osäkerhet om statsbidrag och skatteprognoser. Nu finns dessa underlag.

Här är några exempel på vad de riktade statsbidragen föreslås används till:

 • 326 miljoner kronor för ”Goda arbetsvillkor och arbetssätt” för Västra Götalandsregionen, bidraget ska användas till att stödja goda förutsättningar för sjukvårdens medarbetare, förbättra personalsituationen och utveckla vårdens verksamhet.
 • 163 miljoner kronor från "patientmiljarden" används till att stärka primärvården och samordningen mellan olika delar av vården. Av dessa pengar får primärvården 30 miljoner kronor och framtidens vårdinformationsmiljö stärkas med ytterligare 90 miljoner kronor.
 • 150,5 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård.
 • Psykisk hälsa får 75 miljoner konor.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnderna får 20,6 miljoner kronor för tillgänglighet för barnhälsa så som exempelvis utökat antal hembesök under spädbarnsperioden och ökad information om vaccinationer, matvanor och tandhälsa.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 • att regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2017 kompletteras med framlagda justeringar i budget för 2018 samt flerårsplanen för 2019 och 2020
 • att regionbidrag till styrelser och nämnder för 2018 fastställs i enlighet med framlagt förslag till kompletterad budget
 • att inriktningen för år 2019 och 2020 fastställs i enlighet med framlagt förslag som underlag för fortsatt planering
 • att resultat- och balansräkning fastställs i enlighet med framlagt förslag till kompletterad budget
 • att fastställda strategiska mål, prioriterade mål, finansiella mål samt fokusområden i budget för 2018 och planperioden ligger fast.

För egen del beslutar regionstyrelsen att regiondirektören får i uppdrag att analysera de faktorer, kostnader med mera som ligger bakom Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska obalanser och återkomma med förslag till åtgärder.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande
S reserverade sig till förmån för eget yrkande
V reserverade sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 5

Reglemente och samverkansavtal för arkivnämnden

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad är en gemensam nämnd som har arbetat med att ta fram förslag till föreskrifter och riktlinjer för arkiv-och informationshantering i VGR och Göteborgs Stad. Det har då  visat sig att arkivnämndens reglemente och samverkansavtalet mellan huvudmännen behöver ändras i vissa delar.

Förslagen till reglemente och samverkansavtal medför inte att arkivnämnden får några nya uppdrag utan är i huvudsak en anpassning till verksamheten som nämnden i dag ansvarar för. Strukturen för reglementet förändras och en språklig översyn görs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar förslag till reglemente för Arkivnämnden för VGR och Göteborgs Stad och antar förslag till samverkansavtal för gemensam arkivnämnd för VGR och Göteborgs Stad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Justeringar och förtydliganden i reglementen med anledning av ny kommunallag med mera

Riksdagen har fattat beslut om ny kommunallag och om ny lagstiftning om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvårdsverksamhet. Dessa gäller från 1 januari 2018. Den ändrade lagstiftningen innebär i vissa fall justeringar eller nya tolkningar av reglementen i andra fall finns övergångsbestämmelser.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige:

 • fastställer nytt reglemente för patientnämnderna
 • att en ny paragraf, läggs till i regionstyrelsens reglemente med lydelsen "(regionstyrelsens ska) beakta patientnämndernas systematiska återkoppling av synpunkter på verksamheten”
 • att 2 § i reglementet för styrelsen för beställd primärvård får ändrad lydelse ”styrelsen ska bedriva vård enligt vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna och enligt uppdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen och regionstyrelsen. Styrelsen ska inte bedriva vård som faller under lagen om valfrihet (LOV)”
 • att med hänvisning till övergångsbestämmelse i den nya kommunallagen inte förändra reglementena för kommittén för mänskliga rättigheter och folkhälsokommittén under innevarande mandatperiod
 • att hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden och miljönämnden ska utifrån sitt systemansvar följa och årligen återrapportera utvecklingen inom respektive ansvarsområde till regionfullmäktige
 • godkänner i övrigt de förtydliganden som görs i upprättat tjänsteutlåtande av nämnders och styrelsers reglementen.

Regionstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, att regiondirektören får i uppdrag att utforma rutiner och anvisningar för den årliga återrapportering som ska göras från de nämnder som har systemansvar.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad har utarbetat ett förslag till nya föreskrifter och riktlinjer om arkiv-och informationshanteringen i VGR.

Förslaget ska den 1 januari 2018 ersätta befintligt Arkivreglemente för VGR och Riktlinjer till arkivreglemente för VGR om redovisning och gallring av allmänna handlingar. Innehållet är i stort oförändrat jämfört med de två styrande dokument som ska ersättas.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar förslag till föreskrifter och riktlinjer för arkiv-och informationshantering i VGR och att de ska gälla från och med den 1 januari 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Policy för attest och utanordning

Tidigare styrdokument och tillämpningsanvisningar för attest- och utanordningsreglemente har uppdaterats och regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar en ny policy för attest och utanordning. Den ska gälla för Västra Götalandsregionen (VGR) och dess majoritetsägda bolag från 2018-01-01.

Dessutom föreslås regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att fastställa riktlinjer för attest och utanordning i enlighet med policyn. Regionstyrelsen beslutar för egen del att fastställa riktlinjer för attest och utanordning att gälla VGR:s samtliga förvaltningar och att rekommendera dess majoritetsägda bolag att i tillämpliga delar fastställa riktlinjer att gälla från årsskiftet.

Den nya policyn, kompletterad med riktlinjer, ska öka tydligheten kring ansvar, attest och kontroll för att säkerställa en hög säkerhetsnivå, en trygg arbetsmiljö och god ekonomisk hushållning avseende VGR:s resurser.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Nytt samverkansavtal och bolagsordning för Almi Företagspartner Väst AB*)

Västra Götalandsregionen är delägare i Almi Företagspartner Väst AB till 36,75 procent. Övriga delägare är Almi Företagspartner AB med 51 procent och Business Region Göteborg med 12,25 procent.

Det har tagits fram förslag till reviderad bolagsordning och samverkansavtal mellan delägarna i bolaget.

Revideringen av bolagsordningen innebär en anpassning till förändringarna i aktiebolagslagen samt reglering av förköpa av aktier mellan parterna, förändrat antal ledamöter i styrelsen och ärendelistan till bolagsstämman.

Revideringen av samverkansavtalet har uppdaterats med hänsyn till frågor som rör samgåendet med Innovationsbron och inkubatorsverksamheten då denna inte längre finns kvar.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslagen till ny bolagsordning och samverkansavtal.

Beslut: enligt förslag

*) Almi Företagspartner i Väst AB utvecklar och stöttar företagande i Västra Götalandsregionen med bland annat rådgivning, lån och riskkapital. De har kontor i Göteborg, Trollhättan, Skövde och Borås.

 

Ärende 10

Sverigeförhandlingen - Investering på 1,89 miljarder i Göteborg

Staten har genom Sverigeförhandlingen initierat förhandling med kommuner, landsting och Västra Götalandsregionen (VGR) om investering i och medfinansiering av investeringar i kommunal infrastruktur. Syftet är att stimulera investeringar i infrastruktur som förbättrar tillgänglighet och kapacitet i transportsystemen och som leder till ett ökat bostadsbyggande.

I det slutliga förslaget för Göteborg finns sex objekt: spårvagn norra älvstranden, spårvagn Linnéplatsen-Lindholmen, spårvagn Hjalmar Brantingsplatsen-Brunnsbo, linbana, BRT*) till Backa och BRT norra älvstranden.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 • att godkänna förslaget till ramavtal mellan VGR, Göteborgs stad och staten om investeringar i kommunal infrastruktur för kollektivtrafiken i Göteborg
 • att godkänna förslagen till objektsavtal linbana centrum –Järntorget -Wieselgrensplatsen, objektsavtal spårväg och citybuss norra Älvstranden centrum, objektsavtal citybuss -BRT norra Älvstranden västra och nordvästra delen och objektsavtal citybuss –BRT Backastråket
 • att VGR medfinansierar angivna objekt med 1890 miljoner kronor i 2016 års kostnadsläge
 • att kostnadsföra 810 miljoner kronor år 2017 inom moderförvaltningen avseende objekten linbana, spårvagn norra Älvstranden och BRT norra Älvstranden västra delen och BRT Backastråket
 • att resterande del av medfinansieringen 1080 miljoner kronor läggs som en ansvarsförbindelse i moderförvaltningens balansräkning
 • att mindre justeringar av avtalen kan godkänns av regionstyrelsen

Beslut: enligt förslag

*) BRT = Bus Rapid Transit - ett koncept för busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet

 

Ärende 11

Revidering av kulturstrategin En mötesplats i världen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta en reviderad kulturstrategi för Västra Götalandsregionen.

I styrdokumentet anges fem strategiska områden för vilka kulturnämnden till och med innevarande år successivt antagit särskilda riktlinjer:

 • Vidga deltagandet
 • Utveckla kapaciteter
 • Gynna nyskapande
 • Nyttja tekniken
 • Öka internationaliseringen

Strategin är också ett nödvändigt paraply för den kulturplan som förutsätts i kultursamverkansmodellen och som regleras genom lag. Den regionala kulturplanen ligger under kulturstrategin i dokumenthierarkin. Efter att den nuvarande kulturplanen, som gäller till och med 2019, har löpt ut är ambitionen att slå samman de två dokumenten till ett.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Uppdatering av regler för partistöd

Koncernkontoret har föreslagit administrativa förenklingar för utbetalning av partistödet. Kravet på rekvisition slopas och ersätts av fullmäktiges beslut om partistöd för nästa år. Formerna för redovisning av partistödet har förtydligats.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer uppdateringen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Motion om att belöna medborgare som visat civilkurage

Johanna Johansson (SD) har i en motion från november 2016 föreslagit att Västra Götalandsregionen inrättar ett pris som årligen går till mottagare som visat civilkurage.

Flera remissinstanser har föreslagit att motionen avslås och regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige gör detsamma.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 14

Motion om att ansluta sig till "100 million lives"

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från november 2017 föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) ansluter sig till ”100 million lives”, en kampanj med syfte att öka livskvalitén för barn och utsatta i alla samhällen.

Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till det aktiva folkhälsoarbete som redan pågår i VGR. Dessutom pågår inom Sveriges kommuner och landstings (SKL) projektet Strategi för hälsa. Projektet syftar till en långsiktigt gemensam strategi för en god och jämlik hälsa, god kvalitet samt en hållbar och uthållig hälsa.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 15

Motion om att implementera rTMS-behandling i Västra Götalandsregionen

Magnus Harjapää och Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från april 2017 föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för implementering av rTMS i Västra Götalandsregionen (VGR). Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

rTMS (repetitiv transkraniell magnetstimulering) är ett alternativ till läkemedels-behandling eller ECT. Behandlingsmetoden är relativt ny och på senare år har det tillkommit forskning som visar att rTMS har god effekt vid medelsvår till svår egentlig depression, samt för personer som inte haft effekt av antidepressiv läkemedelsbehandling. Metoden tycks ha främst lindriga biverkningar och till skillnad mot vid ECT kan patienten vara vaken underbehandlingen.

Motionen grundar sig på Socialstyrelsens reviderade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som ligger ute på remiss.

Implementeringen av de reviderade riktlinjerna har påbörjats i VGR enligt den arbetsprocess som är upparbetad för omhändertagande av nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. Därför föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad arbete pågår enligt motionens syfte.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 16

Motion om Västra Götalandsregionens initiativ inför regionala miljömål

Motionärerna Claes Redberg och Christer Ahlén (S) inleder med att konstatera att Västra Götalandsregionen (VGR) formellt saknar befogenhet att åta sig ett direkt ansvar för tillämpning och uppföljning av de nationella miljömålen. VGR har dock historiskt haft en god ambition att aktivt delta i arbetet och vara pådrivande.

Motionärerna menar att det är viktigt att VGR fortsätter att visa handlingskraft och bör ta initiativ till en bred process i syfte att få fram nya regionala miljömål för Västra Götaland för perioden 2020 – 2030.

Bedömningen är att VGR redan samverkar väl med länsstyrelsen i miljömålsarbetet och under 2017 är VGR delaktig när länsstyrelsen och skogsstyrelsen tar beslut om ett ”regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020”. Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig till förmån för eget yrkande

Styrelseärenden

 

Ärende 17

Lokal för regionfullmäktiges möten

Regionstyrelsen meddelar Vänersborgs kommun att regionfullmäktiges tidigare beslut om att Västra Götalandsregionens säte är Vänersborg ligger fast. Detta under förutsättning att en fast ändamålsenlig lokal för regionfullmäktiges sammanträden finns i Vänersborgs kommun.

I slutet av 2016 stod det klart att den dåvarande fullmäktigesalen hos Vänersborgs kommun inte längre kunde användas på grund av arbetsmiljöbrister. Under 2017 har därför regionfullmäktige sammanträtt på olika platser i regionen.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att tillsammans med Vänersborgs kommun snarast återkomma med förlag till hur regionfullmäktiges lokalbehov kan tillgodoses.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Regionfullmäktiges anslag 2018

Efter en genomgång av regionfullmäktiges ekonomi har fullmäktiges presidium konstaterat att det ekonomiska läget de närmaste åren är bekymmersamt.

Under ett antal år får fullmäktige söka tillfälliga lokaler för sina möten då sessionssalen hos Vänersborgs kommun drabbats av miljöproblem. Detta medför betydligt ökade kostnader för lokaler, förtäring, kringservice och hotellkostnader för regionfullmäktige och för partierna.

För att kompensera för de ökade kostnaderna, samt den redan beslutade ökningen av partistödet, beslutar regionstyrelsen att regionfullmäktiges mötesbudget utökas med två miljoner kronor under 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Projektavtal för Marieholmstunnelns anslutningar

För att reglera omfattning, finansiering, genomförande och färdigställande av de projekt som ingår i Västsvenska paketet, följer en rad projektavtal. Projektavtalet för Marieholmstunnelns anslutningar 302 och 303 är det andra i en rad projektavtal som ska tecknas mellan parterna i det Västsvenska paketet.

Genom det redan beslutade medfinansieringsavtalet har totalt 700 miljoner kronor avsatts för Marieholmstunnelns anslutningar. Genom tidigare projektbeslut har 254 miljoner av dessa avropats. Projektavtalet för Marieholmstunnelns anslutningar tilldelar projektet 341 miljoner kronor för fortsatt genomförande. Avtalet innebär inte några ytterligare finansiella åtaganden än de redan beslutade.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Plan för intern kontroll och säkerhet för regionstyrelsen 2018

Regionstyrelsen fastställer plan för intern kontroll och säkerhet 2018. Regiondirektören får i uppdrag att redovisa uppföljning av genomförda kontrollmoment i anslutning till delårsrapportering och årsredovisning under 2018.

En del förbättringsmöjligheter har upptäckts i det interna förvaltningsarbetet som direkt förts över till en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kommer att genomföras under 2018.

Beslut: enligt förslag


Publicerad:
Uppdaterad: