Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 28 november

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Frivillig deltid ska kartläggas - en del av S-motion föreslås bifallas

Karin Engdahl (S) hänvisar till att det finns ett betydande antal anställda i Västra Götalandsregionen som har frivillig deltid till följd av upplevd hög arbetsbelastning på arbetsplatsen.

Karin Engdahl föreslår i en motion att en regiongemensam plan ska tas fram för hur andelen heltidstjänster ska öka. Hon föreslår också att alla förvaltningar ges i uppdrag att arbeta aktivt för att skapa arbetsmiljöer som leder till att fler vill, orkar och kan arbeta heltid. Och hon föreslår en kartläggning av förekomsten av "frivillig" deltid till följd av arbetsbelastning.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen vad gäller regiongemensam plan och uppdraget att skapa arbetsmiljöer så att fler kan arbeta heltid är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Men regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen på punkt 3 vilket innebär att alla utförarstyrelser ges i uppdrag att kartlägga förekomst av ”frivillig deltid” till följd av arbetsbelastning.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 2

Omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förbättras - S-motion föreslås bifallas


Lena Hult (S) och Christin Slättmyr (S) har i en motion från november 2016
föreslagit åtgärder för att förbättra omhändertagandet av barn och unga med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inom Västra Götalandsregionen och förhindra att dessa barn faller mellan olika vårdgivare och att de uppmärksammas tidigt.

Samtliga remissinstanser är positiva till motionens förslag och några hänvisar till befintliga styrande dokument på området och pågående arbete.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att följa upp hur aktuella styrdokument och handlingsplaner inom området tillämpas.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får också i uppdrag att vidta åtgärder för att
säkerställa att alla barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tidigt får den vård de behöver.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Invänta regeringens beslut - motion om pneumokockvaccination föreslås besvarad


Svår pneumokockinfektion är exempelvis influensa och lunginflammation. Heikki Klaavuniemi (SD) föreslog i en motion från januari 2017 att regionfullmäktige ger berörd instans i uppdrag att utreda vad det hade kostat erbjuda kostnadsfri pneumokockvaccinering av riskgrupper, samt att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR ) ska erbjuda kostnadsfri pneumokockvaccinering av riskgrupper.

I april 2016 lämnade Folkhälsomyndigheten ett förslag till regeringen om att pneumokockvaccination för riskgrupper ska införas i det nationella
vaccinationsprogrammet.

VGR bör invänta regeringens beslut i frågan, med tanke på att kunskapsläget är svårtolkat, och att ett nationellt beslut innebär förbättrade möjligheter för såväl gemensamt genomförande som uppföljning.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Styrelseärenden

Ärende 4

Personalpolitiska anslaget 2018

Regionstyrelsen fastställer fördelningen i det personalpolitiska anslaget för 2018. Anslaget uppgår till strax över 1 miljard kronor och inkluderar följande förstärkningar:

 • riktade lönesatsningar till personal som arbetar obekväm arbetstid / + 262 miljoner kronor
 • friskvård och introduktion / + 20 miljoner kronor varav 8,3 miljoner kronor fördelats till nämnderna = netto 11,7 miljoner kronor
 • central styrning av ST-tjänster / + 16,2 miljoner kronor
 • Gröna Rehab / + 3,1 miljoner kronor växlad från miljönämnden
 • ett-årigt projekt för arbetsmiljö och utveckling av ett modernt arbetsliv / + 15 miljoner kronor
 • statsbidrag ökade flyktingströmmar / + 6 miljoner kronor

En omfördelning inom det personalpolitiska anslaget ger också möjlighet till en utökning av antalet AT-platser i Västra Götalandsregionen. Från 210 till 225 platser för 2018 och framåt.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2018

Regionstyrelsen kommer under 2018 att fortsätta arbetet med de frågor som varit i starkt fokus under 2017:

 • Fortsätta det konkreta arbetet för bättre akutsjukvård och bättre flöden inom den akuta vården, utveckla produktiviteten samt öka tillgängligheten till besök och behandling. Insatser för att minska personalomsättning och förenkla administration är också prioriterade.
 • Säkerställa att strategin för omställning av hälso- och sjukvården och beslutad handlingsplan genomförs.
 • Slutföra upphandlingen av ett kärnsystem för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och driva arbetet vidare utifrån det.
 • Implementera arbetsgivarvarumärket och övergripande arbeta med åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och möjligheterna att rekrytera samt behålla personal inom hälso- och sjukvård.
 • Säkerställa att inköpspolicyn implementeras och följs i hela Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktiges regionbidrag till regionstyrelsen och regionfullmäktige är totalt 2,6 miljarder kronor varav anslaget till personalpolitiska åtgärder är 1,1 miljarder kronor. Regionstyrelsen har fått ett minskat regionbidrag jämfört med 2017 och genomför därför förändringar för att anpassa verksamheten. Det berör bland annat anslaget för oförutsedda medel och bemanningen i regionstyrelsens förvaltning Koncernkontoret. Samtidigt har regionstyrelsen fått en förstärkning i regionfullmäktiges kompletteringsbudget för Framtidens vårdinformationsmiljö och IT-säkerhet.

Regionstyrelsen fastställer detaljbudget 2018 för regionfullmäktige och regionstyrelsen och beslutar bland annat följande:

 • Regionstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader minskas med 50 miljoner kronor och uppgår 2018 till 73 miljoner kronor.
 • Regiondirektören får i uppdrag att snarast förbereda underlag för att regionstyrelsen ska kunna fatta beslut om överföring av VGR Campus Nya Varvet till servicenämnden.
 • Regionstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvårdsstyrelsen att överföra projektet Hälsa i Sverige till annan nämnd.
 • Regionstyrelsen ger, utifrån sitt samordningsansvar, regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för att överföra följande verksamheter till annan aktör:
  • Skaraborgsenheten, folkhälsa
  • Tillgänglighetsdatabasen, mänskliga rättigheter

Beslut: enligt förslag
S, V och SD avstår från att delta i beslutet

 

Ärende 6

Tre miljoner för regionalt lärandecentrum för migration och hälsa

Västra Götalandsregionen (VGR) har tidigare beslutat att inrätta ett regionalt lärandecentrum för migration och hälsa. Nu beslutar regionstyrelsen att finansiera detta centrum med tre miljoner kronor under 2018. Finansiering för 2019 och framåt beaktas när verksamheten är organiserad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Dirigering av liggande transporter flyttas till styrelsen för beställd primärvård

I september i år beslutade regionstyrelsen att alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion ska bedrivas i egen regi av styrelsen för beställd primärvård.

Dirigeringsfunktionen har en nära koppling till prioriteringsfunktionen. Bedömningen är att det går att uppnå en högre grad av effektivitet och samordning om verksamheten bedrivs inom samma organisation. Uppdraget kan på längre sikt organiseras tillsammans med prioriteringsfunktionen och 1177.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Handlingsplan för ekonomisk balans för Alingsås lasarett 2017

I december 2016 beslutade styrelsen för Alingsås lasarett om en handlingsplan baserad på de aktiviteter/åtgärder som identifierats inom ramen för ägarstödet. Planen togs även fram som ett resultat av att vårdöverenskommelsen för 2016 bedömdes som underfinansierad med 30 till 35 miljoner kronor. Planen redovisades vid Ägarutskottets presidieöverläggning i februari 2017. Det beslutades att Koncernkontoret skulle analysera planen och redovisa för Ägarutskottet.

Den samlade bedömningen är att det inte fanns motiv för att tillföra ekonomiskt tillskott till Alingsås lasarett 2017 utan avvakta intäkts-och kostnadsutvecklingen under året. Regionstyrelsen delar uppfattningen att de aktiviteter som styrelsen för Alingsås lasarett för fram för att arbeta med produktivitet och kostnadskontroll är angelägna. Regionstyrelsen vill också understryka sjukhusstyrelsens ansvar för att driva och följa upp detta arbete.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Samordningsförbundet Älv och Kust bildas

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn slås samman med Samordningsförbundet Öckerö och byter namn till samordningsförbundet Älv och Kust. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2018.

Regionstyrelsen har inget att erinra mot sammanslagningen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Granskning av bisysslor i Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen svarar revisorskollegiets granskningsrapport i ett tjänsteutlåtande. Revisorskollegiets granskning visade bland annat att Västra Götalandsregionens (VGR) riktlinjer för bisysslor är tydliga och väl kända i organisationen men att tillämpningen brister. 

Under 2016 har ett IT-baserat system för hantering och bedömning av bisysslor införts i VGR som möjliggör anmälan och uppföljning av bisysslor. Därutöver har  riktlinjerna för bisyssla uppdaterats på grund av en ändring i kollektivavtalets allmänna bestämmelser, som innebär att en medarbetare självmant ska uppge bisyssla.

Under slutet av 2014 genomförde regionkansliets HR-strategiska avdelning en uppföljning av förvaltningarnas hantering av bisysslor. Uppföljningen visade att riktlinjerna var ändamålsenliga och väl kända i organisationen. Central uppföljning i VGR ska vid behov ske i samband med delårsrapportering med möjlighet till mer specifik uppföljning genom controlling.

Några ytterligare åtgärder, med anledning av revisionsrapporten, bedöms inte behöva vidtas i nuläget.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Arbetar regionstyrelsen aktivt med organisationsutveckling?

Regionstyrelsens internrevisorer har som främsta uppgift att bistå regionstyrelsen i dess arbete genom att granska förutsättningarna för regionstyrelsens beslutsfattande, genomförande av beslut och uppsikt över regionens verksamhet, inklusive funktionen att förvalta och utveckla regionens styrmodell.

Den övergripande frågan under höstens granskning har varit om regionstyrelsen arbetar aktivt med organisationsutveckling.

Tre tidigare organisationsförändringar har valts ut för att utvärdera i vad mån de uppfyller de uppställda granskningsfrågorna:

 • Sammanslagning av fem primärvårdsstyrelser (2012)
 • Sammanslagning av sju folkhögskolor (2013)
 • Bildandet av servicenämnden/Regionservice (2006)

Granskningen visar att det finns behov av att stärka regionstyrelsens arbete med organisationsutveckling.

De rekommendationer som är mest väsentliga är:

 • Tydliggör processen för att kontinuerligt utvärdera förvaltningsorganisationen
 • Analysera behov av att tydligare arbeta med organisationskulturen och gemensamma förhållningssätt
 • Förtydliga regiondirektörens och regionstyrelsens roll i organisationsfrågor
 • Ta fram metodstöd för genomförandet av organisationsförändringar inklusive riskanalys
 • Säkerställ bättre uppföljning och utvärdering av beslutade organisationsförändringar

Koncernkontoret har flera pågående/planerade uppdrag som har nära koppling till de iakttagelser och rekommendationer som lämnas.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att analysera lämnade rekommendationer i granskningsrapporten och säkerställa att de omhändertas i pågående utvecklingsaktiviteter avseende styrning och uppföljning. Rapportering ska ske i samband med delårsrapporten i augusti 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Beredningsriktlinjer för regionstyrelsen

Regionstyrelsen antar nya riktlinjer för ärendeberedning till regionstyrelsen samt dess utskott. Riktlinjerna berör främst tjänstemän som jobbar nära de förtroendevalda (inklusive de politiska sekreterarna). Utöver dessa riktlinjer finns riktlinjer för hur enskilda handläggare skriver fram sina ärenden i Västra Götalandsregionens ärendehandbok.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Västra Götalandsregionen deltar i Almedalsveckan även 2018

Regionstyrelsen beslutar att delta i Almedalsveckan även under 2018 och uppdrar åt regiondirektören att ta fram förslag till program och teman för deltagandet 2018 i nära samarbete med de politiska sekreterarna.

Kostnaden för VGR:s deltagande under Almedalsveckan 2018 beräknas till 680 000 kronor varav 500 000 kronor avser medlemskap i Västsvenska Arenan. Resterande 180 000 kronor ska täcka kostnader för program, seminarier, eventuella kringarrangemang och marknadsföringsinsatser.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

VGR och samtliga fyra kommunalförbund kritiserar starkt förslaget till Nationell plan för transportsystemet

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 och väljer att skicka ett starkt kritiskt remissvar. Det råder enighet om detta i regionen och samtliga fyra kommunalförbund står bakom prioriteringen.

I remissyttrandet kan man bland annat läsa att det för Västra Götalands del har plockats bort ett par namngivna objekt från det nya planförslaget. Detta gäller framförallt järnvägsutbyggnad Göteborg-Borås med etappen Mölnlycke-Bollebygd där 3,8 miljarder kronor finns med för byggstart under den nuvarande planperioden.

VGR tycker att det är både förvånansvärt och ovanligt att Trafikverket väljer att plocka bort ett järnvägsobjekt ur planen, som dessutom har planerad byggstart inom två år. Samtidigt föreslår Trafikverket nya järnvägsinvesteringar i andra regioner som inte fanns med i nuvarande plan. Reaktionerna från olika intressenter i Västsverige är starka och omfattande vilket också har präglat förslaget till remissyttrande som har tydligt fokus på ny stambana Göteborg-Borås.

Beslut: enligt förslag
Beslutet är omedelbart justerat

Länk till remissyttrandet

Länk till gemensamt pressmeddelande

 

Ärende 15

Remissyttrande: Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Västra Götalandsregionen har fått Göteborgs stads näringslivsstrategiska program på remiss. Programmet beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Programmet tar sin utgångspunkt i staden Göteborgs centrala roll i hela Göteborgsregionens utveckling och stadens betydelse för utvecklingen av Sverige som nation.

Förslaget till yttrande sammanfattas i följande fyra punkter:

 • Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 är ett bra program med tydlig struktur och stämmer väl överens med övriga regionala strategier.
 • Göteborg är en viktig motor för hela Västra Götaland. Strategin saknar dock en analys av programmets konsekvenser för näringslivet utanför Göteborgsregionen.
 • Nyföretagande borde få ökad tyngd i strategin. Ett högt nyföretagande genererar ökad sysselsättning och är en förutsättning för ett växande och dynamiskt näringsliv.
 • Västra Götalandsregionen efterlyser konkreta åtgärder där staden tillsammans med näringslivet kan kraftsamla mer kring utanförskap, integration och klimatomställning.

Regionstyrelsen föreslås anta remissvaret.

Beslut: enligt förslag
Beslutet är omedelbart justerat

 

Ärende 16

Val av ledamot efter avsägelse av Patrik Karlsson (S)

Efter avsägelse från Patrik Karlsson (S) utser regionstyrelsen:

 • Lena Malm som ersättare till uppdrag i föreningen Europakorridoren,
 • Aylin Fazelian, som representant till Göteborg-Oslo -samarbetet – det så kallade GO-rådet för perioden till och med 31 december 2018,
 • Kerstin Brunnström som regionens företrädare och ledamot till Sverige-Emilia-Romagna-nätverket 2017-2018,
 • Skandinaviska arenan utgår eftersom uppdraget avvecklas våren 2018.

Aylin Fazelian nomineras som ledamot i Strukturfondspartnerskapet för det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige för perioden till och med 2020-12-31.

Beslut: enligt förslag


Publicerad:
Uppdaterad: