Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 2017-12-12

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Göteborg

Sverigeförhandlingens övergripande syfte är att bygga ut ett mer effektivt järnvägsnät och på så sätt skapa större arbetsmarknader, hållbart resande och incitament för ökat bostadsbyggande.

Västra Götalandsregionen (VGR), Borås stad och Sverigeförhandlingen har tagit fram ramavtal 3 som är höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg, inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag. Dessutom har VGR, Göteborgs stad och Sverigeförhandlingen tagit fram förslag till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg inom samma ram.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner ramavtal 3 – höghastighetsjärnväg sträcka Jönköping-Göteborg och godkänner förslaget till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg.

Regionfullmäktige föreslås ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra intentionerna i avtalet och överenskommelsen.

För egen del beslutar regionstyrelsen att regionstyrelsens ordförande tecknar avtal och överenskommelse under förbehåll att dessa är gällande först efter regionfullmäktiges beslut. Avtal och överenskommelse måste tecknas innan 31 december 2017.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig

Länk till pressmeddelande

 

Ärende 2

Klimatanpassning i verksamheten - S motion föreslås godkännas

Claes Redberg (S) och Christer Ahlén (S) föreslår i en motion att det utarbetas en analys, strategi och en överordnad handlingsplan för att strukturera klimatanpassningsarbetet i Västra Götalandsregionen (VGR). Motionärerna menar att båda perspektiven med förebyggande arbete och klimatanpassning är ofrånkomliga i en framgångsrik och samlad klimat- och miljöpolitik. Remissvaren anser att motionen ska bifallas. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motion om klimatanpassning i VGR och föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utarbeta en analys, strategi och en överordnad handlingsplan för att strukturera klimatanpassningsarbetet i VGR.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

SD-motion om litium-jonbatterier föreslås vara besvarad

Magnus Harjapää (SD) föreslår i en motion att berörda nämnder ska få i uppdrag att utveckla och ta fram en handlingsplan för att Västra Götalandsregionen (VGR) kan säkerhetsställa en återvinning av litium-jonbatterier på ett säkert, energieffektivt och miljövänligt sätt.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till att VGR redan idag har insamling av alla sorters batterier, inklusive litium-jonbatterier.

Beslut: enligt förslag

Styrelseärenden

 

Ärende 4

Så fördelas investeringsramarna 2018

Regionfullmäktige har i budget för 2018 och plan 2019-2020 beslutat om en investeringsram som uppgår till 4,8 miljarder kronor för respektive år. Dessutom har regionstyrelsen fått mandat att fastställa investeringsplanen och fördela låneramar för 2018. Förslaget på hur pengarna ska fördelas innebär 2,302 miljarder kronor går till fastighetsinvesteringar, 2,063 miljarder kronor går till utrustningsinvesteringar och 635 miljoner kronor går till fordon.

Två exempel:
Störst investeringsram av regionens sjukhus föreslås Sahlgrenska universitetssjukhuset få med totalt 484 miljoner kronor för fastighets- och utrustningsinvesteringar. Kollektivtrafiken föreslås få 635 miljoner kronor i investeringsram för fordon.

Regionstyrelsen fastställer förslag till fördelning av investeringsramar för 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Strategisk medicinskteknisk utrustningsinvestering för 2018 på 84,7 miljoner kronor

I Västra Götalandsregionens investeringsplan finns en investeringsram för strategisk medicinteknisk utrustning på akutsjukhusen. 23 ansökningar på totalt 288,3 miljoner kronor har kommit från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus samt Skaraborgs sjukhus.

Nio ansökningar godkänns eftersom de är strategiska. Bland dem en kapacitetshöjande magnetkamera på Skaraborgs sjukhus och en avancerad datortomograf till neurokirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionstyrelsen godkänner att totalt 84,7 miljoner kronor fördelas till strategiska medicintekniska utrustningsinvesteringar 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Komplettering till investeringsplan 2016-2018

Regionstyrelsen beslutade under våren 2016 om en detaljerad investeringsplan för perioden 2016-2018. Arbetet har löpt på men några projekt har förändrats så att det behövs nytt godkännandebeslut. Dessutom har ett projekt tillkommit.

Det nya projektet är på Östra sjukhuset, ett evakueringshus, som är en förutsättning för att andra projekt ska kunna genomföras. Syftet med den nya byggnaden är att klara delar av de evakueringsbehov som uppstår på Östra sjukhuset i samband med pågående och planerade byggprojekt de kommande 20 åren.

Tillkommande belopp för projektens hela livslängd är 1,020 miljarder kronor.

Regionstyrelsen kompletterar den detaljerade investeringsplanen för 2016-2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Samordning av transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn

I september i år beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) om en transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn. Med ett transportteam för svårt sjuka nyfödda barn ges alla invånare samma förutsättningar till intensivvårdstransporter oberoende av ålder och bostadsort.

Regionstyrelsen har enligt reglementet ett samordningsansvar för VGR:s egna utförarverksamheter.

Ägarutskottet får i uppdrag att säkerställa samordning av transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn gentemot styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus och NU-sjukvården.

Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa genomförandet av transportorganisationen för svårt sjuka nyfödda barn och att i kommande budgetunderlag beskriva behovet av finansiering av transportorganisation från 2019  och framåt.

Transportorganisationen beräknas kunna vara i full drift i maj/juni2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Förtydligande av regelverk för tilläggsöverenskommelse 2017 mellan styrelsen för Alingsås lasarett och västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Styrelsen för Alingsås lasarett har i brev till regionstyrelsen bett om ett klarläggande om regelverket kring tilläggsöverenskommelse för att stimulera ökad produktion genom så kallade brutna tak. 

Efter styrelsens brev har regionfullmäktige på förslag från regionstyrelsen fattat beslut om en ersättningsmodell för rörlig ersättning över tak. Med denna ersättningsmodell som grund har tilläggsöverenskommelse träffats mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås lasarett. Med dessa beslut klargörs regelverket för de så kallade brutna taken.

Regionstyrelsen anser därmed att frågan är besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Återredovisning av kompetensprofilen på nya chefer

I januari 2015 beslutade regiondirektören att införa ett normtal på 10 – 35 direktrapporterande medarbetare per chef. Syftet var att skapa en effektiv och kvalitetssäker verksamhet genom att öka chefers förutsättning att utföra sitt chefsuppdrag så som styra, utveckla och följa upp medarbetarnas och verksamhetens resultat.

I oktober i år frågade regionstyrelsen vilka kompetensprofiler de chefer har, som rekryteras med anledning av normtalet. Under perioden september 2014 till september 2017 har cirka 75 procent av cheferna internrekryterats inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Under samma tidsperiod har de flesta av internrekryteringarna gjorts från följande yrkeskategorier:

  • sjuksköterskor/barnmorskor
  • administration
  • läkare

Statistik visar att mellan september 2014 och september 2017 så har andelen chefer i förhållande till antalet medarbetare ökat från 3,8 procent till 4,1 procent. Ökningen innebär att VGR utökat antalet chefer med cirka 150 i förhållande till det totala antalet medarbetare. Koncernkontoret bedömer att ökningen av chefstätheten är en effekt av normtalsbeslutet.

Regionstyrelsen godkänner återredovisningen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Vägledning för nämnders och styrelsers arbete

Regionstyrelsen antar en vägledning för styrelser och nämnders arbete som regiongemensam riktlinje och rekommenderar Västra Götalandsregionens (VGR) majoritetsägda bolag att i tillämpliga delar använda vägledningen.

Vägledning för nämnders och styrelsers arbete är en regiongemensam riktlinje som bygger på de principer som fastställs i policyn för styrning i VGR. Vägledningen är tänkt att fungera som ett stöd för nämnder och styrelser i utformningen av ändamålsenlig styrning av respektive verksamhet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Granskning: ”Genomförs regionfullmäktiges beslut?”

Regiondirektören redovisade genomförda och pågående aktiviteter som ligger i linje med internrevisorernas granskningsrapport "Genomförs regionfullmäktiges beslut?”

Internrevisorernas rekommendationer:

  • Tydligare rutiner och enhetliga arbetssätt för vad ett beslutsunderlag ska innehålla.
  • Komplettera styrande dokument avseende beslutsunderlag med krav på riskanalys.
  • Komplettera styrande dokument avseende beslutsunderlag med krav på att lämna förslag på regionstyrelsens uppföljning av respektive beslut.
  • Tydliggör nämnders och styrelsers ansvar för att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas vad gäller regionfullmäktiges beslut och att genomförandet följs upp på ett ändamålsenligt sätt.
  • Tydliggör hur beställar- och utförarorganisationen beaktas i rollfördelningen vad gäller genomförandet av regionfullmäktiges beslut.

Regionstyrelsen godkände rapporteringen och förklarade regiondirektörens uppdrag som slutfört.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Yttrande över anmälan till Justitieombudsmannen

Justitieombudsmannen (JO) har bett Västra Götalandsregionen (VGR) att yttra sig över en anmälan till JO. Anmälan gäller ett ärende vid Koncernkontoret då ett överklagande av beslut att inte lämna ut allmänna handlingar inte överlämnades till kammarrätten när det inkom.

Anledningen till att överklagandet inte lämnades till kammarrätten för prövning när det inkom var att varken ansvarig handläggare för ärendet eller chefsjuristen, som fattat det aktuella beslutet, fick information om att överklagandet hade inkommit.

Att överklagandet inte hade överlämnats till kammarrätten uppmärksammandes när sökanden kontaktat VGR med förfrågan om ärendet. Överklagandet lämnades då till kammarrätten för prövning.

Sedan den aktuella händelsen har hela regionstyrelsens förvaltning infört  dokumenthanteringssystemet Public 360. Dessutom har som rutin införts att chefsjuristen alltid ska informeras om inkomna överklaganden som handlar om beslut om utlämnande av allmän handling. Genom dessa åtgärder ska situationer som den nu aktuella undvikas.

Regionstyrelsen beslutar att som svar på begäran om yttrande från JO yttra sig enligt förslag och förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

AT-tiden förkortas i VGR

Väntetiderna på att få en plats för AT-tjänstgöring är lång inom Västra Götalandsregionen (VGR). I Socialstyrelsens förordning gällande AT anges 18 månader som kortast möjliga tjänstgöringstid.  I Sverige varierar AT-blockens längd mellan 18 och 21 månader.

Det finns en prognos att antalet platser på läkarprogrammen kommer att öka, dessutom ökar antalet icke-legitimerade läkare på korta visstidsanställningar som inte kommer vidare i sin utbildning. Med intentionen att öka antalet AT-platser föreslås att AT-tjänstgöringen kortas från 21 månader till 18.

Regionstyrelsen beslutar att AT-tjänstgöringstiden inom Västra Götalandsregionen successivt övergår från 21 månader till 18 månader.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Enig regionstyrelse vill regelbundet följa upp arbetet mot trakasserier

"Det är närmast självklart att vår ambitionsnivå i att hantera #metoo kommer att granskas och sätta norm för vad andra arbetsgivare gör. Vi har uppropen som berör oss som arbetsgivare och vi har en nyligen genomförd medarbetarenkät. Nu måste vi se till att vi får ett medvetet och långsiktigt arbete för förändring", står det att läsa i ett initiativärende från Vänsterpartiet.

Västra Götalandsregionen prioriterar arbetet med att förändra den tystnadskultur och de normer som beskrivs inte minst i läkarnas #metoo. Det måste vara tydligt var den som drabbas ska vända sig. Den som drabbas måste få bästa möjliga stöd och frågan måste tas på stort allvar. Det måste ske ett medvetet arbete för att förändra maktstrukturer som förminskar kvinnor och arbetas förebyggande på våra arbetsplatser så att där inte förekommer sexistiskt språkbruk och beteenden. Det kräver ett medvetet, kontinuerligt och långsiktigt arbete.

En enig regionstyrelse ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på hur en regelbunden, kontinuerlig uppföljning kan utformas av hur VGR som arbetsgivare arbetar med och utvecklar arbetet med dessa frågor.

En första uppföljning föreslås ske under våren 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Uppdrag att utarbeta beslutsunderlag om spårvägstrafik

Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att utarbeta ett underlag för beslut om förslaget till avsiktsförklaring om hur spårvägstrafiken ska organiseras.

Beslut: enligt förslag


Publicerad:
Uppdaterad: