Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 21 januari 2020

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare till regionfullmäktige)

Ärende 1

Motion om införande av ett PSA-provprogram i VGR föreslås bifallen

Håkan Linnarsson (S) och Ann-Christine Andersson (S) kom i november 2018 in med en motion till regionfullmäktige om införande av PSA-provprogram i Västra Götalandsregionen (VGR). I motionen föreslås regionfullmäktige att besluta att införa PSA-provprogram i VGR för män mellan 50 och 70 år.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i april 2019 om införande av pilotprojektet organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen 2020-2022. Pilotprojektet är en förberedelse för att successivt, över ytterligare sju år, eventuellt införa organiserad prostatacancertestning för samtliga män mellan 50 och 74 års ålder i Västra Götalandsregionen. En utvärdering av pilotprojektet ska tas fram under 2022 och redovisas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen inför beslut om ett eventuellt fullskaligt införande av organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska bifalla motionen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Motion om att avsluta linbaneprojektet föreslås besvarad

Anders Strand (SD) lämnade i april 2019 in en motion med förslag om att avsluta linbaneprojektet i sverigeförhandlingen. Motionen föreslår regionfullmäktige att omförhandla avtalet om linbanan och dra sig ur projektet. Vidare föreslås att de 415 miljoner kronor som reserverats för delfinansiering av projektet återförs moderförvaltningen. Skälen som anges är att linbaneprojektet kraftigt har överskridit de tids- och kostnadsramar som tidigare redovisats.

Vid regionstyrelsens sammanträde den 14 maj 2019 förordades att linbaneprojektet pausas medan möjligheten att sänka kostnaderna för linbanan utreds.

Göteborgs stads trafikkontor har sedan dess utrett hur linbanans kostnader kan sänkas och Västtrafik har parallellt utrett alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket. Båda utredningarna redovisades för Göteborgs stad trafiknämnden och för Västtrafiks styrelse den 30 oktober 2019.

Trafiknämnden, Göteborgs stad, beslutade vid sammanträdet den 28 november att avbryta projektet linbanan och Västtrafik beslutade vid sitt sammanträde samma dag att föreslå regionstyrelsen att avsluta projektet linbanan. Både Göteborg stad trafiknämnden och Västtrafik har föreslagit fortsatt utredning av alternativ till linbanan samt omförhandling med staten avseende storstadsavtalet i Sverigeförhandlingen där linbanan har ingått.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Motion om handlingsplan för eliminering av hepatit C föreslås besvarad

Carina Örgård (V) och Anette Holgersson (V) föreslår i en motion att det ska tas fram en regional medicinsk riktlinje (RMR) för förebyggande arbete och behandling av Hepatit C i Västra Götalandsregionen (VGR). Motionärerna lyfter fram två områden där de bedömer att förbättringar behövs och att en RMR skulle vara ett stöd. Det första handlar om tillgängligheten till behandling till vård vid hepatit C och det andra handlar om arbetet för att förebygga hepatit C i regionen.

Från och med 2019 pågår ett arbete i VGR för att förbättra hälso- och sjukvården för personer med hepatit C inom ramen för den regionala kunskapsstyrningen. I och med detta arbete planeras insatser som ligger i linje med motionärens förslag.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Motion med flera om stärkt roll för servicemedarbetare föreslås besvarad

Janette Olsson (S), med flera, har i ”Motion om stärkt roll för servicemedarbetare” föreslagit att regionfullmäktige beslutar om att en handlingsplan tas fram i samarbete med de fackliga organisationerna kring uppgiftsväxling och kompetensutveckling för Västra Götalandsregionens (VGR) servicemedarbetare och att pengar avsätts i budget för att uppfylla handlingsplanens mål.

Som ett led i omställningen av hälso- och sjukvården pågår en mängd aktiviteter inom området uppgiftsväxling eller ”rätt använd kompetens”. Ett fokuserat utvecklingsarbete har bedrivits inom NU-sjukvården i samarbete med Regionservice, som utmynnat i ett förslag till regiongemensam riktlinje för fördelning av arbetsuppgifter mellan vård och servicepersonal. Förslaget till riktlinje kommer att beredas vidare tillsammans med berörda förvaltningar innan det behandlas i regionstyrelsen.

Koncernkontoret gör bedömningen att piloten som genomförts inom NU-sjukvården och det arbete som nu pågår med att bereda servicenämndens förslag till riktlinje ligger i linje med motionens intentioner.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar föreslås besvarad

Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska få i uppdrag att utreda kostnaderna för, och möjligheten att införa humant papillomvirus (HPV)-vaccin för pojkar.

Folkhälsomyndigheten har utrett frågan om HPV-vaccin till pojkar. Västra Götalandsregionen (VGR) var remissinstans till Folkhälsomyndighetens förslag om att erbjuda pojkar HPV-vaccin inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. VGR ställde sig mycket positiv till förslaget under förutsättning att regionen får full kostnadstäckning.

Folkhälsomyndigheten lämnade 2017 ett underlag till regeringen om att även pojkar kan erbjudas denna vaccination inom ett allmänt nationellt vaccinationsprogram. Underlaget kompletterades på uppdrag av regeringen under våren 2019. Folkhälsomyndigheten bedömning är att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram.

I budgetpropositionen för 2020 avsattes pengar för att finansiera ett vaccinationsprogram som även omfattar HPV-vaccin för pojkar. Folkhälsomyndigheten har påbörjat arbetet med att ändra föreskrifterna så att ett vaccinationsprogram för pojkar mot HPV ska kunna börja gälla från och med höstterminen 2020.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Motion om Vårdval Geriatrik föreslås avslag

Rose-Marie Antonsson (SD) föreslår i en motion att det ska inledas en utredning om att skapa ett Vårdval geriatrik inom Västra Götalandsregionen.

Som anges i motionen finns det inom Västra Götalandsregionen en klar intention att primärvården ska vara basen inom hälso- och sjukvården. Primärvården har bred kompetens och ska se till både helhet och kontinuitet över tid och ytterligare ett vårdval skulle kunna medföra en risk för fragmentisering av vården.

Primärvården har en god geografisk täckning vilket skulle vara svårt att uppnå inom geriatrik. I jämförelse med exempelvis Stockholm som just infört motsvarande vårdval, finns stora skillnader kring sjukvård, organisation och inte minst demogeografi. Som projekt betraktat är Vårdval geriatrik i Stockholm relativt nytt och med få utbudspunkter så slutsatser är ännu svåra att dra.

Utifrån regionstyrelsens beslut 23 april 2019 om åtgärder för att minska regionens underskott och arbetssätt som stödjer budgetföljsamhet, så uppmanar regionstyrelsen utskott, nämnder och styrelser att vara restriktiva med nya uppdrag, utredningar och utvärderingar.

Sammantaget skulle ett utredningsuppdrag om skapa Vårdval geriatrik gå mot flera av nuvarande intentioner, inklusive minskade utredningsuppdrag. Detta bedöms inte bidra till en jämlik vård i regionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Regionstyrelseärenden

 

Ärende 7

Åtgärder till följd av granskning av stängning av vårdcentral i Åmål

Resultatet av granskningen av uppsägningen av avtalet med Balderkliniken, om vårdcentralsverksamheten i Åmål redovisades för regionstyrelsen i december 2019. Ett antal iakttagelser och rekommendationer framkom. Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med vad som har gjorts, bör göras samt en tidsplan över detta med anledning av händelserna i Åmål och konsulternas rapport.

Av åtgärder som återstår att göra kan bland annat noteras följande:

Delar av uppföljningshandboken bör lyftas för politiskt ställningstagande. Främst gäller detta uppföljningarnas omfattning, inriktning och hur återapportering från avtalsuppföljningen till de politiska uppdragsgivarna ska ske. Det bör också finnas beredskap inom Koncernkontoret för att lämna förslag till politiska beslut som föranleds av uppföljningen.

Koncernkontoret föreslås återkomma med förslag till regionstyrelsen om att uppmana nämnder och styrelser att anta riktlinjer för ärendeberedning om sådana inte redan finns eller att vid behov revidera befintliga riktlinjer i syfte att klargöra roller och ansvar mellan ordförande, presidium och nämnd/styrelse.

Det ska  utvärderas om styrelsen för Närhälsan ska ha ett ansvar att med kort varsel kunna starta verksamhet eller om det räcker med HSS:s övergripande ansvar. Denna fråga fanns inte klarlagd vid den aktuella tidpunkten för händelserna i Åmål, vilket bidrog till den oklarhet som rådde.

En riktlinje behöver tas fram med definition av vad ”omedelbar verkan” betyder i beslutssatser vid uppsägning av kontrakt.

Regionstyrelsen noterar de åtgärder som genomförts utifrån gjorda erfarenheter vid stängningen av vårdcentralen i Åmål och ger regiondirektören i uppdrag att genomföra de återstående åtgärder som redovisas.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Reviderad extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen 2020

I mars 2018 antog regionstyrelsen Extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen (VGR) 2018-2021.

Eftersom regionstyrelsen beslutat att VGR:s påverkansagenda ska revideras i syfte att hållas aktuell och därmed fortsatt fokusera på frågor som är prioriterade av regionstyrelsen har den nu reviderats.

De mest prioriterade områdena för externa påverkansagendan för 2020 föreslås bli:

 • Regional kompetensförsörjning
 • Infrastruktursatsningar i Västra Götaland
 • En översyn av Patientdatalagen
 • Elektrifiering av transportsektorn
 • EU-budget för Västra Götaland     
 • Harmonisering av statsstödsregler.

Den externa påverkansagendan för VGR är styrande för aktiviteter och dialoger med nationell och europeisk nivå. Det ger goda resultat att fokusera på ett antal frågor med tydligt formulerade budskap.

Den nya agendan ersätter den tidigare påverkansagendan för åren 2018-2021.

Regionstyrelsen antar den externa påverkansagendan för Västra Götalandsregionen 2020.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Svar på Södra Älvsborgs Sjukhus framställan i delår augusti 2019

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har i en framställan till regionstyrelsen begärt besked om finansiering efter övertagande av ansvaret för neuropsykiatriska patienter som flyttats från verksamheten Habilitering & Hälsa.

Medicinsk riktlinje ”ansvarsfördelning och samverkan mellan, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering” innebar ett skifte av behandlingsansvaret mellan Habilitering & Hälsa och sjukhusen för patientgruppen autismspektrumstörning utan intellektuell funktionsnedsättning, 6–17 år. Mot bakgrund av ansvarsförändringen beslutade regionstyrelsen i juni 2017,  i regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet att hälso- och sjukvårdsnämnderna skulle skifta 16 miljoner kronor i vårdöverenskommelserna för 2018 från Habilitering & Hälsa till sjukhusen och följa upp patientvolymerna kommande år. Regionstyrelsen utgår från att berörda styrelser och nämnder genomför de förändringar som följer av regionstyrelsens beslut.

Styrelsen för SÄS hemställde även om en tydlig inriktning om produktionen ska upprätthållas och vilken ersättning som gäller för produktion över tak under 2019. Regionstyrelsen beslutade i oktober att 328 miljoner kronor av statsbidrag 2019 kommer användas för att höja ramen för brutna tak med 248 miljoner kronor och för köpt vård med 80 miljoner kronor.

Regionstyrelsen förklarar frågan om eventuell ekonomisk ramväxling mellan barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshabiliteringen med anledning av 2014 års regionala medicinska riktlinje för slutligt reglerad med anledning av det ökade statsbidraget om 27 mnkr.

Regionstyrelsen beslutar att som svar på Södra Älvsborgs sjukhus framställan om vilken ersättning som gäller för produktion över tak under 2019 översända regionstyrelsens beslut om höjd ram för brutna tak 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Uppföljning av regionfullmäktiges riktlinjer för folktandvårdens prislista

Regionfullmäktige beslutade i april 2018 om riktlinjer till tandvårdsstyrelsen för fastställande av folktandvårdens prislista. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra regionfullmäktiges intentioner kopplat till utvecklingen av prislistan. Intentionerna är en god tandhälsa och en god tandvård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland samt att folktandvården skall arbeta för en jämlik hälsa.

Koncernkontorets bedömning av den årliga analysen av riktlinjerna i folktandvårdens rapport är att riktlinjerna ger en bra genomlysning av folktandvårdens prissättning, men att riktlinjerna upplevs som motsägelsefulla och inte harmoniserar med övriga styrdokument för folktandvården. Styrmedel av folktandvården utgörs idag av ett flertal dokument. För närvarande pågår en nationell utredning av tandvårdssystemet. Koncernkontoret bedömning är att avvakta tills det att den statliga utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik hälsa” presenterat sitt slutbetänkande för att kunna göra en samlad bedömning angående eventuella åtgärder. Nuvarande riktlinjer för fastställande av folktandvårdens prislista behålls tillsvidare.

Regionstyrelsen noterar informationen om ”Uppföljning av regionfullmäktiges riktlinjer för folktandvårdens prislista”.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Åtgärder till följd av granskning av intern styrning och kontroll av investeringsprojekt

Ägarutskottet beslutade i november 2019 att uppdra till regiondirektören att till ägarutskottets återkomma med förslag till förstärkt styrning av investeringsprojekt utifrån de slutsatser och rekommendationer som redovisades i en oberoende granskning av Västra Götalandsregionens interna styrning och kontroll av investeringsprojekt. Granskningen har genomförts på uppdrag av regiondirektören och har särskilt fokuserat på Västfastigheters rutiner, styrning och kontroll vid byggnationen av Drottning Silvias barnsjukhus.

På sammanträdet antog en enig regionstyrelse skrivningarna i ett yrkande från S och V istället för tidigare formulerat förslag.

Regionstyrelsen beslutade att:

 1. Kompletteringar ska göras av riktlinjer för hantering av VGR:s investeringar:
  • med en starkare bestämmelse om att avvikelser från regionstyrelsens beslut avseende verksamhetsinnehåll, ekonomi och tidsplan eller andra förändrade förutsättningar för projekten, skyndsamt ska anmälas till ägarutskottet och därefter godkännas av regionstyrelsen
  • med ett klarläggande om ansvarsförhållanden och om vilka milstolpar som finnas i investeringsprojekt, beslutsunderlagets innehåll, när milstolpen ska passeras, vem som beslutar om varje milstolpe och hur uppföljningsrapporter och prognoser ska utformas. Detta gäller för den regiongemensamma investeringsprocessen, såväl som vid genomförande av enskilda projekt.
 2. Uppföljning av större ägarstyrda investeringar ska ske i delårsrapporter inom ramen för ordinarie uppföljning och innehålla en prognos för hela projektet, inte bara för innevarande år.
 3. En politisk dialog inleds med fastighetsnämnden om hur den politiska beredningen för att fördjupa kunskapen om enskilda projekt, följa investeringsprocesserna, samråda med berörda politiska organ och föreslå prioriteringar av investeringsobjekt inför beslut i ägarutskottet/regionstyrelsen kan förbättras.
 4. Regiondirektören ges uppdraget att precisera uppdraget till de styrgrupper som utses för större ägarstyrda investeringar och fastställa styrgruppernas sammansättning och ägarens representation.
 5. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag:
  • som ger förutsättningar för nödvändiga prioriteringar mellan nominerade investeringsprojekt
  • som innebär starkare incitament till kostnadseffektiva lokallösningar
  • till hur evakueringskostnader ska bäras
  • till reglemente för fastighetsnämnden
  • till revidering av riktlinjer för hantering av VGR:s investeringar i enlighet med föreslagna åtgärder
  • till hur en stärkt styrning och uppsikt över lokalförsörjningsprocessen bör organiseras

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Förgäveskostnader i ägarstyrda fastighetsinvesteringar 2019

Med anledning av regionstyrelsens beslut den 20 mars 2018 samt den 23 april 2019, har fyra identifierade projekt som har varit eller är med i VGR:s investeringsplan stoppats eller förändrat inriktning. Ägarutskottet har vid sitt decembermöte 2019 fått information om uppkomna förgäveskostnader och efter vidare genomlysning är Koncernkontorets bedömning att förgäveskostnader för identifierade projekt uppgår till total 61,9 miljoner kronor. Dessa utgifter har upparbetats under flera år. I avsaknad av ett tydligt regelverk kring vem som bär risken för förgäveskostnader för projekt som avslutas föreslår Koncernkontoret att moderförvaltningen belastas med identifierade förgäveskostnader 2019.

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet eller uppförandet av en anläggningstillgång räknas in i anskaffningsvärdet. Investeringsutgifter i pågående investeringar som inte längre är väsentliga för att få tillgången på plats på grund av förändrad inriktning i projektet blir så kallade förgäveskostnader som ska kostnadsföras.

Regionstyrelsen beslutar att:

 • inträffade förgäveskostnader i de fyra identifierade projekten om totalt 61,9 miljoner kronor ska belasta moderförvaltningen 2019.
 • uppmana fastighetsnämnden att korrigera projektens budget i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2019-12-23.
 • det i kommande investeringsbeslut ska framgå vem som står risken för eventuella förgäveskostnader.
 • regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till princip för ansvarsfördelning för förgäveskostnader mellan utförarstyrelse, fastighetsnämnden och regionstyrelsen i revidering av riktlinjer för hantering av VGR:s investeringar.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Övergripande regional logistik- och försörjningsstrategi

Servicenämnden har i sitt reglemente uppdraget att inom sitt område ta initiativ rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor. Servicenämnden gav i november 2017 servicedirektören i uppdrag att ta fram förslag på en övergripande regional logistik- och försörjningsstrategi i Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med berörda förvaltningar. Servicenämnden beslutade i december 2018 för egen del att fastställa framtagen regional logistik- och försörjningsstrategi inklusive framtagen handlingsplan.

Logistik- och försörjningsstrategin har tagits fram i samarbete mellan Regionservice och berörda förvaltningar. Strategin har tagit ett helhetsgrepp kring logistik- och försörjningskedjan; från upphandling till leverans i rätt tid, på rätt plats och på rätt sätt utifrån vårdens behov. Strategin har sett bortom organisatoriska gränser och den inkluderar samtliga materialflöden till hälso- och sjukvården. Strategin innebär att servicenämnden samordnar arbetet men att ansvaret för respektive process åligger berörda nämnder och styrelser.

Logistik- och försörjningsstrategin för VGR baseras på fyra strategiska områden och ett antal delområden. De fyra strategiska områdena är:

 • Effektiva försörjningslösningar med vårdprocessen i centrum
 • Effektiv logistik som stöder vårdens behov
 • Anpassad infrastruktur för effektiv försörjning
 • Kunskap och kompetens för effektiv och framtidssäkrad materialförsörjning

De strategiska områdena skall vara ett bidrag till att VGR har en enhetlig, hållbar och resurseffektiv logistik och materialförsörjning som styrs med utgångspunkt att stödja patientsäkra vårdprocesser med hög kvalitet i hela regionen.

Regionstyrelsen godkänner Logistik- och försörjningsstrategi för Västra Götalandsregionen och handlingsplanen med dess prioriterade insatser.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Tillbyggnad Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus - Korrigering av tilläggsbeslut

I underlaget till regionstyrelsens beslut i oktober 2019 fanns ett fel avseende den totala ägarstyrda ramen för projektet Tillbyggnad barnsjukhuset produktion för vilket fastighetsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset hade begärt tilläggsbeslut.

Detta ärende avser en korrigering av tidigare, felaktigt beslutade totalbelopp om 2155 miljoner kronor och innebär i sig inga ytterligare ökade kostnader eller åtaganden. Den del av delprojektet som finansieras från ramen för ägarstyrda investeringar uppgår efter kompletteringsbeslutet till totalt 2056,5 miljoner kronor vilket är cirka 100 miljoner kronor lägre än vad som angavs i det tidigare beslutet.

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i fortsatt uppdrag att genomföra investeringen ”Tillbyggnad av Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus” i enlighet med tidigare genomförandebeslut med ett tillägg på 418 miljoner kronor (löpande pris) till totalt 2056,5 miljoner kronor (löpande pris) att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar. Regionstyrelsen beslutar att upphäva beslutsparagraf 1 i styrelsens beslut vid mötet 15 oktober 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Utvärdering av överföringen av VGR Campus från regionstyrelsen till servicenämnden

I samband med att regionstyrelsen i november 2017 fastställde detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige uppdrogs åt regiondirektören att skyndsamt utreda förutsättningarna att överföra VGR Campus Nya Varvet till servicenämnden. Detta som ett led i arbetet med att renodla Koncernkontorets uppdrag.

Efter utredning beslutade regionstyrelsen i maj 2018 att överföra VGR Campus Nya Varvet till servicenämnden. Överföringen skedde i två steg; den 1 juli 2018 överfördes samtliga anställningar och den 1 januari 2019 övergick det ekonomiska ansvaret. Regionstyrelsen beslutade också att ge regiondirektören i uppdrag att utvärdera den organisatoriska förändringen och återrapportera resultatet.

Utvärderingen har genomförts av Koncernkontoret i samverkan med Regionservice. En fråga som diskuterats är hur målbilden och det unika för VGR Campus Nya Varvet ska upprätthållas också efter överföringen till servicenämnden. En överenskommelse har därför träffats mellan regiondirektören och servicedirektören om den fortsatta inriktningen för VGR Campus Nya Varvet. En annan fråga är hur styrningen mot att använda interna lokaler ytterligare kan stärkas så att VGR Campus Nya Varvet i första hand används för heldags- och flerdagsutbildningar och konferenser.

Utvärderingens resultat föranleder inte några särskilda åtgärder i nuläget utan Koncernkontoret bedömer att frågor om VGR Campus inriktning med mera följs upp i de befintliga forum som finns mellan Regionservice och Koncernkontoret.

Regionstyrelsen förklarar uppdraget till regiondirektören att utvärdera överföringen av VGR Campus Nya Varvet till servicenämnden återrapporterat.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Fullmakt att företräda Västra Götalandsregionen inför domstol och andra myndigheter med mera 2020

Regionstyrelsen ger chefsjuristen Lina Kolsmyr, eller den hon sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2020 vid domstolar och andra myndigheter föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter i alla mål och ärenden där detta inte på grund av lag eller regionfullmäktiges beslut ankommer på annan.

Regionstyrelsen ger fastighetsdirektören Lars Janson, eller den han sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2020 vid kommunal byggnadsnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, inskrivningsmyndighet, arrendenämnd samt hyresnämnd föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Remissyttrande: Reviderat vård- och omsorgsprogram

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts möjlighet att lämna yttrande över remiss avseende förslag på justeringar i programstruktur, sju nya ämnesplaner, fem reviderade och fem upphävda ämnesplaner för vård- och omsorgsprogrammet samt Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.

Huvudmålet med ändringarna är att vård- och omsorgsutbildningen ska att bli mer sammanhållen och leda till en undersköterskeexamen. Ändringarna innebär att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng. 200 gymnasiepoäng blir därigenom kvar i programfördjupningen.

Skolverket föreslår att ändringarna i föreskrifter träder i kraft 30 april 2020. De nya bestämmelserna föreslås tillämpas på utbildningar som startar höstterminen 2021.

VGR ställer sig positiva till i princip samtliga förslag i remissen. Det enda VGR saknar i förslaget är information om i vilka av ämnen som eleven ska göra arbetsplatsförlagt lärande.

Regionstyrelsen yttrar sig enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Remissyttrande: Digifysiskt vårdval - tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet

Socialdepartementet har översänt utredningen Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet till Västra Götalandsregionen (VGR) för yttrande.

VGR ser positivt på utredningens ambition att stärka den nära vården och primärvården. VGR ser också att förslagen överlag ligger väl i linje med tidigare ställningstaganden till exempel kring utredningarna ”Samordnad utveckling för god och nära vård” och ”Effektiv vård”.

Genom ett ökat fokus på en god och nära vård kan vi skapa ett större värde för patienterna och våra invånare. VGR ser dock att flera av förslagen skulle behöva beredas ytterligare före ställningstagande och VGR har till exempel invändningar mot förslaget om listningstak. Sammanfattningsvis ligger dock många av förslagen kring att stärka den nära vården väl i linje med fattade politiska beslut och arbetet med omställning av hälso- och sjukvården som pågår i VGR.

Regionstyrelsen yttrar sig enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag
V reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Ärende 19

Förslag till beslut om slutlig fördelning av budget för ersättning av produktion över tak till sjukhusen 2019

I oktober justerade regionstyrelsen ramen för sjukhusens produktion över tak 2019. I beslutet justerades också de indikativa beloppet per sjukhus. Justeringen av de indikativa beloppen baserades på en höjning till 498 miljoner kronor och att samtliga sjukhus skulle få täckning för befintlig och prognostiserad överproduktionen 2019.

Syftet med beslutet var att stimulera ökad produktion, tydliggöra reglerna för brutet tak samt att genom indikativa volymer och belopp, ge berörda sjukhus planeringsförutsättningar för den interna budgeteringen och planeringen. Detta beslut innebär en slutgiltig justering av budgetfördelningen utifrån faktisk produktion.

Regionstyrelsen fastställer slutlig fördelning av budget för ersättning av produktion över tak till sjukhusen 2019 och ger regiondirektören i uppdrag att i förslaget till bokslutsdispositioner 2019 göra de omfördelningar som följer av detta beslut.

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till ledamöterna i regionstyrelsen


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-01-21 13:05