Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 21 oktober 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Regionstyrelseärenden

 

Ärende 1

Vårdöverenskommelsen 2020

Regionstyrelsen beslutade att:

 1. Vårdöverenskommelserna är ettåriga och gäller för 2020.
 2. Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs 100 miljoner kronor från förväntade ökade statsbidrag för läkemedel.
 3. Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs 100 miljoner kronor av de statsbidrag som i tidigare beslut avsatts för tillgänglighetssatsningar inom ”brutet tak” 2020.
 4. Tillförda medel om 200 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnderna fördelas i enlighet med tabell 1 i handlingarna.
 5. Regionstyrelsen övertar temporärt hälso- och sjukvårdsnämndernas ansvar för att finansiera sjukresor samt sjukreseadministration. 356 miljoner kronor överförs från hälso- och sjukvårdsnämnderna till regionstyrelsen i enligt tabell 2 i handlingarna.
 6. Regionstyrelsen förutsätter att hälso- och sjukvårdsnämnderna ökar beställningarna till sjukhusen med totalt 279 miljoner kronor i enlighet med tabell 3 i handlingarna. Med utökad beställning följer krav på motsvarande ökning av volymer.
 7. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och berörda utförarstyrelser förutsätts i dialog enas om vilka volymer som ska utökas i beställningen.
 8. Nämnder och styrelser med negativt resultat 2019 ska återbetala underskottet senast 2022 enligt tidigare regelverk. I detaljbudget 2020 ska plan för återbetalning redovisas.
 9. Regionstyrelsen ska i detaljbudget 2020 inarbeta den underfinansieringen som övertagandet av finansieringsansvaret för sjukreseverksamheten innebär.
 10. Regiondirektören får i uppdrag att snarast återkomma med beslutsärende till regionfullmäktige med anledning av regionstyrelsens beslut om politisk överenskommelse om VÖK 2020.
 11. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till långsiktig finansiering, ansvarsfördelning, organisering, regelverk mm för att se över kostnadsutvecklingen inom sjukreseverksamheten.
 12. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag om utvecklingen av process och tidplaner inför kommande års arbete med vårdöverenskommelser.
 13. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanas att vidta åtgärder i enlighet med denna överenskommelse.

Beslut: enligt förslag
Paragrafen justerades omedelbart
V deltog inte i beslutet

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare till regionfullmäktige)

Ärende 2

Utbetalning av partistöd för 2020

Regionfullmäktige konstaterade den 8 oktober 2019 att partistöd för 2020 kan betalas ut till samtliga partier som fått partistöd för 2018. Partistöd för 2020 ska också betalas ut till parti som invalts i regionfullmäktige 2018.

I regler för partistöd har regionfullmäktige bestämt hur partistödet ska beräknas. I ett separat ärende föreslås en uppdatering av reglerna med anledning av att kommunallagen ändrats.

Regionstyrelsen återremitterade ärendet den 15 oktober 2019 för komplettering och redovisning av alternativa beräkningsmetoder. Utifrån budgeterade belopp för regionstyrelsen och regionfullmäktige föreslår Koncernkontoret att grundstödet per parti fastställs till 1 282 160 kronor och att stödet per mandat fastställs till 352 809 kr. Förslaget bygger på att grundstödet ska utgöra 18 procent av totala partistödet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Under förutsättning att regionfullmäktige fastställer förslag till uppdaterade regler för partistöd, fastställs partistödet 2020 till partierna enligt följande:
  • Grundstöd per parti: 1 119 789 kronor
  • Stöd per mandat i regionfullmäktige: 362 617 kronor
 2. Parti som mottagit partistöd ska lämna årlig, skriftlig redovisning enligt Västra Götalandsregionens regler för partistöd.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
Paragrafen justerades omedelbart

 

Ärende 3

Uppdatering av regler för partistöd

Regionfullmäktige fastställde uppdaterade regler för partistöd i november 2017. Kommunallagen har därefter ändrats. Det framgår numera att krav på årlig, skriftlig redovisning ska anges i beslut om partistöd. Regler om partistöd föreslås därför uppdateras med hänsyn till dessa ändringar.

Uppräkning av totalramen för partistöd fastställs av regionfullmäktige. Uppräkningen av partistödet i förhållande till befolkningsförändringen görs en gång per mandatperiod, då beräkningsmodellen ses över.

Regionfullmäktige får besluta att stöd ej ska betalas till parti som inte har lämnat redovisning och granskningsrapport till regionfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång, vilket är den tid som föreskrivs i 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
Paragrafen justerades omedelbart

 

Länk till sammanträdets handlingar

 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-10-21 15:31