Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 24 augusti 2021

Ärenden till regionfullmäktige

1. Förlängning av beslut om tillfällig förändring av sjukreseregler med anledning av vaccination mot covid-19

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige förlänger beslutet om tillfälliga förändringar av sjukreseregler till och med 30 september 2021. Beslutet innebär att patienter som är 70 år eller äldre får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården för vaccination mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

 1. Regionfullmäktige förlänger beslutet från den 16 februari 2021 om tillfälliga förändringar av sjukreseregelverket till den 30 september 2021. Patienter som är 70 år eller äldre får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården för vaccination mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor.
 2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att besluta om tillfällig förlängning av beslutet under förutsättningar att fortsatt behov föreligger.

Beslut: enligt förslag

2. Förlängning av regional utvecklingsplan för barn‐ och ungdomspsykiatrin 2017–2020

Den regionala utvecklingsplanen för barn‐ och ungdomspsykiatrin i VGR har reviderats och förlängs nu till 2021-2023. Den reviderade utvecklingsplanen för BUP bygger vidare på intentionerna att samtliga barn och ungdomar i Västra Götaland, oavsett vart man bor eller vilka barnpsykiatriska behov man har, ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet. Den nya planen har dock ett större fokus på tillgänglighet och förbättrade vårdflöden. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 1. Regionfullmäktige förlänger den reviderade regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2021-07-06.
 2. Regionstyrelsen bemyndigas att besluta om ändringar i planen samt att besluta om en ny plan när behovet föreligger.

Beslut: enligt förslag

3. Yttrande över motion av Joakim Rosdahl (D) om flexibelt dagperiodkort på Västtrafik

I en motion till regionfullmäktige föreslår Joakim Rosdahl (D) att kollektivtrafiknämnden ges i uppdrag att skyndsamt utreda införande av ett opersonligt rabattkort i form av ett flexibelt dagperiodkort. Västtrafiks styrelse har beslutat att införa Flexbiljett under hösten 2021.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

 1. Motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

4. Yttrande över motion av Jesper Johansson (V) och Louise Jeppsson (V) om tidskluven biljett i kollektivtrafiken

I en motion till regionfullmäktige föreslår Jesper Johansson (V) och Louise Jeppsson (V) att VGR ska utreda införandet av en ny tur- och returbiljett där giltighetstiden klyvs i två delar och att resenären själv väljer när den resterande halvan ska aktiveras.

Västtrafiks styrelse har beslutat att införa Flexbiljett under hösten 2021.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

 1. Motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

5. Yttrande över motion av Ulla Nathorst-Westfelt (D) med flera om inrättande av äldremottagningar inom primärvården

I en motion till regionfullmäktige har Ulla Nathorst-Westfelt, Marianne Berntsson, Mariette Risberg och Martin Wannholt (samtliga D) föreslagit att Västra Götalandsregionen inrättar äldremottagningar på vårdcentraler.

Det pågår ett arbete inom Koncernkontoret för att säkerställa den geriatriska kompetensen inom hälso- och sjukvården i VGR. Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige avslår motionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 1. Regionfullmäktige avslår motionen

Beslut: enligt förslag

6. Yttrande över motion av Mariette Risberg (D) med flera om inrättande av digitalt kunskapscentrum för äldrevården.

I en motion anmäld på regionfullmäktige den 1 december 2020 har Ulla NathorstWestfelt (D), Marianne Berntsson (D), Mariette Risberg (D) och Martin Wannholt
(D) föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) inrättar ett digitalt
kunskapscentrum för äldrehälsovård som kan bistå alla vårdcentraler med samlad
kunskap, råd och erfarenhet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 1. Regionfullmäktige avslår motionen

Beslut: enligt förslag.

Ärenden som avgörs av regionstyrelsen 

7. Ytterligare komplettering av riktade statsbidrag 2021

I överenskommelse 2021–2022 mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner riktas, år 2021, 150 miljoner kronor i länsgemensamma statsbidrag till ungdomsmottagningarna. Syftet är att stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. För Västra Götalandsregionens del handlar detta om 25 miljoner kronor.

Regeringen har beslutat om utökad läkarkompetens till äldrevården, varav 48,9 miljoner kronor fördelas till VGR. Därutöver har Socialstyrelsen beslutat att godkänna VGR:s ansökan om 5 miljoner kronor till regionalt cancercentrum (RCC).

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar om fördelning av statsbidrag i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 23 juni 2021.

Beslut: enligt förslag

8. Kompetensförsörjning inom intensivvården i Västra Götalandsregionen

I regionfullmäktiges budget för 2022 görs en satsning om 130 miljoner kronor för att förstärka intensivvården (IVA) vid extraordinära situationer. Satsningen innebär att erfarna sjuksköterskor och undersköterskor från andra verksamheter får möjlighet till en särskild utbildning i intensivvård för att kunna komplettera och förstärka den ordinarie IVA-verksamheten. Satsningen omfattar 70 sjuksköterskor och 70 undersköterskor.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att tidigarelägga, och att redan under hösten 2021 påbörja den av regionfullmäktige beslutade satsningen på en förstärkning av intensivvården vid extraordinära situationer, och som en konsekvens av detta ha beredskap att hantera de uppstartskostnader som kan komma av beslutet för 2021.

Beslut: enligt förslag

9. Förmånscykel som personalförmån

Personalutskottet har föreslagit att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra upphandling av förmånscykel som personalförmån. Förmånen ska ske med bruttolöneavdrag och avtalet ska vara kostnadsneutralt för Västra Götalandsregionen. Syftet är att uppmuntra motion bland medarbetarna.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra upphandling av förmånscykel med bruttolöneavdrag. Avtalet ska vara kostnadsneutralt för Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

10. Västra Götalandsregionens riktlinjer kring Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Regionstyrelsen beslutar om riktlinje för handläggning av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) inom områdena folkhälsa och hälso- och sjukvård. Riktlinjen är ett stöd för enskilda nämnder/styrelser/verksamheter som enskilt beslutar om samverkan med det civila samhället genom IOP.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen antar de regiongemensamma riktlinjerna för Idéburet offentligt partnerskap (IOP).
 2. Uppdraget till regiondirektören från 2020-08-25 är genomfört.

Beslut: enligt förslag

11. Pris för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter 2021

Regionstyrelsen har inrättat ett pris för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna goda insatser för social hållbarhet med fokus på att främja folkhälsa och mänskliga rättigheter i Västra Götaland.

Jonna Burén tilldelas Västra Götalandsregionens pris för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter för sitt helhjärtade engagemang för jämlik hälsa, delaktighet och gemenskap. Priset delas ut på regionfullmäktiges sammanträde den 26 november.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen tilldelar Jonna Burén pris för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter 2021 på 50 000 kronor.

Beslut: enligt förslag

12. Bifallen motion av Michael Melby (S) med flera om uppdrag för att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa

Regionfullmäktige har bifallit en motion om uppdrag att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa. I motionen framkommer det att uppdraget för omhändertagandet av de yngre barnens psykiska hälsa är otydligt och att utbudet samt tillgången till psykologer i Västra Götaland är ojämn.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsstyrelsen att göra en översyn av uppdraget för mödra- och barnhälsovårdens psykologverksamhet och förtydliga verksamhetens ansvar att utgöra första linjens vård för de yngre barnen med psykisk ohälsa. Samt genomförande av uppdrag att ena överenskommelser och tilläggsöverenskommelser mellan nämnder och styrelser. Avsikten är att säkerställa ett bättre psykologiskt stöd för de minsta barnen.

Beslut: enligt förslag

13. Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

En person boende i Västra Götaland har överklagat beslut som rör organiseringen av en digitaliseringsstab inom Västra Götalandsregionen. VGR avger yttrande till förvaltningsrätten. Yttrandet innebär i korthet att besluten inte kan överklagas enligt kommunallagen och att förvaltningsrätten därför ska avvisa överklagandet.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen lämnar yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg enligt Koncernkontorets förslag.

Beslut: enligt förslag

14. Förenklad ersättningsmodell för sjukhusen från 2022

Västra Götalandsregionen inför en förenklad ersättningsmodell från 2022 som innebär att sjukhusen ersätts med 100 procent anslag för de vårduppdrag som ingår i vårdöverenskommelserna, förutom viss prestationsersättning för specialisttandvård vid Skaraborgs Sjukhus och NU-sjukvården.

Anslagen utgår från vårdöverenskommelser 2021 med en viss uppräkning och med överenskomna förändringar. Samma hantering gäller nästkommande år, vilket ger långsiktiga och transparenta förutsättningar.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar om föreslagen förenklad ersättningsmodell för Västra Götalandsregionens sjukhus från 2022.
 2. Regionstyrelsen uppmanar sjukhusstyrelserna och hälso- och sjukvårdsnämnderna att införa den förenklade ersättningsmodellen i vårdöverenskommelser från 2022.
 3. Regionstyrelsen fastställer priser som ska användas vid förändringar av vårduppdrag i vårdöverenskommelser mellan hälso- och sjukvårdsnämnder och sjukhusstyrelser under 2022.

Beslut: enligt förslag

15. Beslut om yttrande över betänkandet Utfasningsutredningen 

Miljödepartementet har skickat ut en remiss av betänkandet Utfasningsutredningen (SOU 2021:48). Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag om utfasning av fossila drivmedel och utreda förutsättningarna för förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar. 

En utfasning av fossila drivmedel till år 2040 stämmer väl överens med Västra Götalandsregionens strategier. Västra Götalandsregionen tillstyrker i huvudsak utredningens förslag och uttrycker en positiv syn på att fossila drivmedel fasas ut samt att ett specifikt datum beslutas i god tid innan för att ge alla aktörer möjlighet att utvecklas.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner förslag till yttrande över betänkandet Utfasningsutredningen (SOU 2021:48)

Beslut: enligt förslag

16. Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2022 och planperioden 2023–2024

Regionstyrelsen har beslutat om regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2022 och planperioden 2023-2024 vid sitt sammanträde den 29 juni. Beslutet korrigeras vid dagens sammanträde.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen fastställer regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2022 och planperioden 2023–2024.
 2. Regionstyrelsen beslutar om teknisk justering, 16,2 miljoner kronor, mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog ej i beslutet.

17. Yttrande över remiss När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)

Västra Götalandsregionen (VGR) har av Socialdepartementet beretts möjlighet att yttra sig över När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8). Utredningens förslag innebär i stort att den med det största behovet ska få den största subventionen, samt ges företräde till tandvårdens resurser.

VGR ställer sig bakom utredningen förslag i allt väsentligt men betonar vikten av att inte öka den administrativa bördan för behandlarna inom tandvården. VGR efterfrågar också så enkla regelverk och system som möjligt.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet lämnade en anteckning till protokollet.

18. Valärenden

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner Michael Kihlström (KD) avsägelse från följande uppdrag:
 2. Ledamot i arbetsgruppen för tolkningsfrågor
 3. Ledamot i politiska styrgruppen för ersättningssystem
 4. Regionstyrelsen väljer Stefan Svensson (KD) till ny ledamot i arbetsgruppen för tolkningsfrågor för resten av mandatperioden.
 5. Regionstyrelsen väljer Stefan Svensson (KD) till ny ledamot i styrgruppen för politiska ersättningsystem.

Beslut: enligt förslag

19. Initiativärende (SD) Tystnadskultur i Västra Götalandsregionen

Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende om att utreda förekomsten av tystnadskultur i Västra Götalandsregionen.

Beslut:

Ärendet remitterades till regiondirektören för beredning.

 

Sammanträdets handlingar


Senast uppdaterad: 2021-12-02 10:08