Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 25 juni 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare till regionfullmäktige)

Ärende 1

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2018

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige tar varje år ställning till frågan om ansvarsfrihet för deras verksamhet. Under 2018 bedrev 14 förbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Samordningsförbunden fick 2018 sammanlagt 160,2 miljoner kronor från huvudmännen, varav cirka 25 procent från Västra Götalandsregionen. Bidragen från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna var 39,2 miljoner kronor för 2018.

Samordningsförbundens sammanlagda resultat uppgick till 2,1 miljoner kronor, med ett spann från -1,1 till +2,4 miljoner kronor. Det egna kapitalet ökade med 2,1 miljoner kronor och var vid 2018 års bokslut 38,3 miljoner kronor.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för verksamhetsåret för samtliga samordningsförbund: Älv och Kust; Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng; Göteborg Centrum; Göteborg Hisingen; Göteborg Nordost; Göteborg Väster; Insjöriket; Norra Skaraborg; Sjuhärad; Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp; Vänersborg och Mellerud; Väst; Västra Skaraborg och Östra Skaraborg.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Motion om en långsiktig beredskap för konjunktursvängningar - föreslås besvarad

I motion av Jim Aleberg (S) med flera om en långsiktig beredskap för konjunktursvängningar, föreslås en långsiktig samverkansplattform och ekonomisk fond för att minska de negativa effekterna av konjunktursvängningar.

Den sammanfattande bedömningen är att existerande plattformar för dialog med näringsliv till stora delar redan har den funktion som efterfrågas i motionen. En separat fond bedöms inte väsentligt kunna förändra läget när en stor del av ekonomin drabbas samtidigt. En omdisponering av regionala medel från utveckling till krishantering är mindre effektivt för syftet att minska påverkan av kriser.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag
S och V reserverade sig

 

Ärende 3

Motion om kontrollen av vårdgivare med taxeavtal fungerar - föreslås besvarad

2014 kritiserade Revisionskollegiet Västra Götalandsregionens (VGR) uppföljning av privata vårdgivare verksamma enligt lag om läkarvårdsersättning, (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi, (LOF). Ann-Christine Andersson (S) har i en motion i januari 2019 begärt att regionstyrelsen svarar regionfullmäktige på ett antal frågor.

Dessa besvaras utförligt i ett tjänsteutlåtande och regionstyrelsen förslår därför att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Styrelseärenden

Ärende 4

Koncernens uppföljningsrapport maj 2019 Västra Götalandsregionen

Bedömningen är ett ekonomiskt resultat för helåret på minus 200 miljoner kronor.

Det är en förbättring jämfört med delårsrapporten per mars med 200 miljoner kronor. Förbättringen beror på tillkommande statsbidrag där Koncernkontoret bedömer att kostnaderna för respektive ändamål i de flesta fall redan är budgeterade i årets planerade verksamhet.

Kostnadsutvecklingstakten har förbättrats men inte tillräckligt för en ekonomi i balans. Det ekonomiska resultatet i maj visar att förvaltningar och bolag måste fortsätta verkställa sina åtgärdsplaner för att nå budget eller bättre. För sjukhusen gäller att inte bara hålla budget resterande månader, utan även hämta in nuvarande underskott för att undvika reglering av dessa under 2020 i enlighet med regionfullmäktiges beslut 2019-05-28.

Koncernresultatet efter maj månad är minus 985 miljoner kronor, det är cirka 114 miljoner kronor bättre än budget.

Inom hälso- och sjukvården visar sjukhusen fortsatt på stort underskott trots åtgärder. Underskottet har sedan mars månad ökat med cirka 175 miljoner till minus 426 miljoner kronor. Det finns ingen trend som visar på resultatförbättring.

Trots en faktisk minskning av antalet nettoårsarbetare så finns ingen tydlig minskning av personalkostnaderna. Koncernkontorets bedömning är att styrelserna för sjukhusen måste öka insatser och krav på genomförandekraft för att åtgärdsplanerna skall ge avsedd effekt.

Inom ramen för genomförd controlling har regionstyrelsens beslut om omprövning av budget följts upp. Förvaltningar och bolag har uttryckt att budgetarna har prövats och i några fall justerats.

Regionteater Väst, nämnder inom regional utveckling, Regiongemensam hälso- och sjukvård samt Västfastigheter har redovisat förbättrade prognoser.

Regionstyrelsen godkänner koncernens uppföljningsrapport maj 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Priser 2020 för DRG-ersatt vård och sluten psykiatrisk vård vid regionens sjukhus

Regionstyrelsen fick i april fullmäktiges uppdrag att fastställa priser för slutenvårdspsykiatri, DRG-ersatt vård och strukturersättningar. Fullmäktiges beslut innebar att modellen införs under en tvåårsperiod.

Under våren har ett arbete genomförts för att beräkna priser för 2020. Priserna inkluderar ett antal olika ställningstaganden kring förändringar i ersättningssystemet, främst kring vad som ska ersättas via DRG (diagnosgrupper) och vad som ska ersättas i ersättningsformen riktat uppdrag.

I kommande utvecklingsarbete behöver övriga delar av ersättningsmodeller för sjukhusen utvecklas och förfinas. Detta gäller särskilt sjukhusens öppna vård och hälso- och sjukvårdsstyrelsens anslag för Sahlgrenska sjukhusets särskilda uppdrag som universitetssjukhus.

Ärendet har koordinerats med riktlinjer för detaljbudget 2020 samt anvisningar för vårdöverenskommelser 2020. Tillsammans ger dessa tre dokument en komplett bild av förutsättningar för budget och beställning inför 2020.

Regionstyrelsen fastställer priser som anges under rubrik ”Priser 2020” i upprättat tjänsteutlåtande. Priserna gäller för DRG-ersatt öppen och sluten region- och länssjukvård, slutenvårdspsykiatri för vuxna och barn samt pris per plats inom rättspsykiatri.

Priser och strukturersättningar/avdrag enligt upprättat tjänsteutlåtande ska användas i vårdöverenskommelser år 2020.

Hälso- och sjukvårdsnämnder och sjukhusstyrelser ska i vårdöverenskommelser 2020 utgå från de ersättningsnivåer för akutmottagningar och receptläkemedel, hjälpmedel och läkemedelsnära produkter som framgår i upprättat tjänsteutlåtande. Hälso- och sjukvårdsnämnder och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset ska i vårdöverenskommelse 2020 utgå från ersättningsnivå för rikssjukvård i upprättat tjänsteutlåtande. Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska gemensamt ta fram en modell för fördelning av ekonomiska risker under införandeperioden.

Hälso- och sjukvårdsnämnder ska använda resterande resurser för tilläggsbudget 2015 på 263,1 miljoner kronor för att upprätthålla vårdvolymer vid sjukhusen.

Regiondirektören får i uppdrag att inför 2021 att utreda omfattning, kostnader och finansiering av Sahlgrenska universitetssjukhusets särskilda uppdrag som universitetssjukhus. Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska 2020 ersätta Sahlgrenska universitetssjukhuset med 100 miljoner kronor för det särskilda uppdraget som universitetssjukhus.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Budgetprocess för Västra Götalandsregionen

I april gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på ett övergripande ramverk för budgetprocessen för Västra Götalandsregionen (VGR) i syfte att skapa mer långsiktiga planeringsförutsättningar.

Ett övergripande syfte är att få större genomslag för regionfullmäktiges beslut om budget samt öka inslaget av dialog och partnerskap som del av processen med vårdöverenskommelser och uppdrag. Ett annat syfte är att nämnder och styrelser så tidigt som möjligt ska få besked om förutsättningarna för sitt budgetarbete och på så sätt flytta fokus från intäkter till kostnader.

Regionstyrelsen fastställer utgångspunkter och inriktning för uppdraget att ta fram förslag till övergripande ramverk för budgetprocessen. Syftet är att:

 • Nå större genomslag för regionfullmäktiges beslut om budget
 • Öka inslaget av dialog och partnerskap
 • Ge tidigare besked för nämnder och styrelser om förutsättningarna för sitt budgetarbete
 • Tydligare budgetprocess

Regionstyrelsen uppmanar nämnder och styrelser anpassa sin planering även för kommande år till de tider som regionfullmäktige fastställt för beslut om detaljbudget, överenskommelser och beslut som har ekonomisk påverkan på andra nämnder och styrelser.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2020

I enlighet med regionfullmäktiges beslut om budget för 2020 har regionstyrelsen i uppdrag att besluta om regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2020. Syftet med riktlinjerna är att ange förtydligande förutsättningar och villkor för nämnder och styrelser. 

Som komplement till dessa riktlinjer fastställer hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) detaljerade anvisningar för vårdöverenskommelserna 2020-2021.

Ärendet har koordinerats med HSS anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2020-2021 och ärendet om gemensamma priser. Tillsammans ger dessa tre ärenden en samlad bild av förutsättningar för budget och beställning inför 2020.

Tidigare strategiska mål har ersatts med två övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot:

 • Hållbar, innovativ och kreativ region
 • Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård

Nämnder och styrelser ska i arbetet med detaljbudgetarna omhänderta eventuella obalanser i ekonomi och verksamhet. Detta innebär att nämnder och styrelser i budgetarbetet och i vårdöverenskommelser/uppdrag måste hantera och säkerställa effektiviseringar, prioriteringar och eventuella ransoneringar.

De riktade statsbidragen till psykisk hälsa samt ALF (avtal om läkarutbildning och forskning) och TUA (avtalet om tandläkarutbildning och odontologisk forskning) har förändrats efter beslutad budget och därför justeras de i detta beslut. Korrekta nivåer enligt tabell i de regiongemensamma riktlinjerna. 

Regionstyrelsen fastställer regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2020 och nämnder och styrelser får i uppdrag att inrapportera detaljbudget till regionstyrelsen senast den 31 oktober 2019. Fastighetsindex fastställs till två procent. Statsbidraget för stöd till riktade insatser inom psykisk hälsa har förändrats efter beslutad budget och därför justeras de med –80 miljoner kronor. Statsbidragen till ALF och TUA justeras uppåt med 30,8 miljoner kronor respektive 1 miljon kronor.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Lägesrapport - Omställningen av hälso- och sjukvården

I rapporten beskrivs status och fortsatt genomförande av omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland samt förslag till åtgärder för ökat och snabbare genomförande.

Övergripande är det inte rimligt att anta att omställningen ännu har lett till mätbara effekter. Inom de pågående projekten pågår utvecklingen i rätt riktning men eftersom breddinförande i de flesta fall inte har eller alldeles nyligen har påbörjats, finns ännu inte synliga regionövergripande resultat. Dessa kommer någon tid efter breddinföranden.

Resultaten för patienter som omfattas av mobil närvård inom nära vård är de hittills tydligaste och mest uppmuntrande. Övergripande föreslås att regionstyrelsen ska uppmana alla berörda styrelser och nämnder att fokusera ytterligare på att omställningen både ska öka värdet för dem regionen är till för och minska personalintensitet och kostnader för utförandet av hälso- och sjukvården.

Regionstyrelsen noterar informationen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Koncentration av den öppna barn- och ungdomsmedicinska verksamheten i Södra Älvsborg

Regionstyrelsen uttalar att utredningen om den öppna barn- och ungdomsmedicinska verksamhetens förvaltningstillhörighet inte utgör hinder för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus att genomföra den samordning av barn- och ungdomsmottagningarna som beslutades den 25 april 2019, § 33.

Inför beslut om genomförande ska styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus samråda med berörda hälso- och sjukvårdsnämnder och säkerställa att risk- och konsekvensanalys är genomförd.

Beslutet från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus innebär att barn- och ungdomsmottagningarna i Lerum och Alingsås samordnas till Alingsås och att barn- och ungdomsmottagningen i Ulricehamn samordnas med mottagningen Viskan i Borås.

Bakgrunden är att SÄS försöker komma tillrätta med sitt förväntade minusresultat för 2019. Denna åtgärd, som är en av många föreslagna av SÄS sjukhusstyrelse, beräknas leda till en besparing på 9 miljoner kronor.

Åtgärden, som planeras genomföras innan årsskiftet, förväntas också leda till att öka möjligheten till att bedriva en god och säker vård, en nära vård för alla barn och ungdomar i upptagningsområdet. Något som sammanfaller väl med de grundläggande idéerna för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Nu kan man samla en bred kompetensbas på tre orter (Borås/Viskan och sjukhuset, Alingsås och Skene) med möjlighet att erbjuda en mer jämlik hälso- och sjukvård. Genom bland annat öppethållande alla vardagar i veckan och mer tid för telefonrådgivning så ökar tillgängligheten.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig

 

Ärende 10

Uppföljning av ansvar och mandat för frågor som gäller kvalitetsregister och registercentrumorganisationen

Regionstyrelsen fattade i augusti 2018 beslut i vissa frågor om ansvar och mandat för frågor som gäller kvalitetsregistren och registercentrumorganisationen. I ett tjänsteutlåtande redogörs för det pågående arbetet med genomförande av de aktuella besluten.

Regionstyrelsen noterar informationen och förklarar regionstyrelsens uppdrag att följa upp genomförandet av beslut i ärendet för avslutat.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Medborgardialog ersätter Demokratitorg

Regionstyrelsen gav 2018 regiondirektören i uppdrag att göra en utvärdering av Demokratitorg och regionstyrelsen fick en återrapport av utvärderingen i december 2018. Slutsatsen i utvärderingen är att Demokratitorg är en välfungerande form för medborgardialog, men att formen kan utvecklas.

Utvecklingen kan stärka dialogen med unga och förbättra återkopplingen, både gentemot ungdomarna och till de förtroendevalda.

Regionstyrelsen godkänner återrapportering av uppdraget att föreslå former för dialog som ersätter Demokratitorg. Nämnder och styrelser rekommenderas att anordna dialoger med barn och unga, inför beslut som berör dem. Regiondirektören ansvarar för att samordna och tillhandahålla metod- och kunskapsstöd för de invånardialoger som efterfrågas av nämnder och styrelser.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Förbundsordningar för de fyra samordningsförbunden i Göteborg

Regionstyrelsen beslutade i mars att godkänna ett reviderat förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Göteborg, vilket gav förbundets styrelse mandat att arbeta med planeringen för ett övertagande av verksamheten från de fyra tidigare förbunden i Göteborg från den 1 juli 2019.

Intentionen från de fyra parterna – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen – har hela tiden varit att kvarvarande tillgångar, skulder, egendom och verksamhet ska överföras till det nybildade Samordningsförbundet Göteborg den 1 juli 2019. Efter samråd med bland andra jurister hos de fyra parterna konstateras att de överlämnande förbundens förbundsordningar därför måste kompletteras med nedanstående text under § 16 Likvidation och upplösning:

 • Efter samråd och beslut kan förbundet träda i likvidation. Kvarvarande tillgångar, skulder, egendom och verksamhet överförs från och med den 1 juli 2019 till det nybildade Samordningsförbundet Göteborg.

Parterna är därför överens om att fatta ett kompletterande beslut, där gällande förbunds-ordningar justeras med ovanstående tillägg som gäller när alla parter fattat sitt respektive beslut. Sådana beslut har redan fattats av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stads kommunstyrelse den 29 maj 2019.

Regionstyrelsen godkänner förbundsordningar för Samordningsförbunden Göteborg Centrum, Göteborg Hisingen, Göteborg Nordost och Göteborg Väster. Förbundsordningarna gäller så snart samtliga medlemsorganisationer fattat motsvarande beslut.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Remissyttrande: "Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet"

Agenda 2030-delegationen har lämnat sitt slutbetänkande ”Världens utmaning – världens möjlighet” på remiss till Västra Götalandsregionen (VGR). Kommittén, i form av en nationell delegation, tillsattes av regeringen 2016 och fick i uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. I detta betänkande presenterar Agenda 2030-delegationen förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av agendan.

Delegationens förslag handlar om vem som har ansvaret att genomföra agendan, hur det ska genomföras och när. Enligt delegationen är ansvaret för genomförandet gemensamt, utöver statliga myndigheter krävs engagemang från civilsamhället, kommuner och regioner, forskning och näringsliv. Genomförandet ska ske genom att använda kraften i ordinarie styrsystem och arbetet ska vara långsiktigt. En stor del av Agenda 2030 genomförs på lokal och regional nivå eftersom det är där kontakterna främst sker mellan det offentliga och medborgare, näringsliv och civilsamhälle med flera.

VGR välkomnar Agenda2030-delegationens betänkande och ställer sig positiv till att betänkandet ska leda till en svensk strategi för implementering av de globala hållbarhetsmålen. VGR tillstyrker en stor del av delegationens förslag. Yttrandet fokuserar bland annat på behov av förtydliganden när det gäller ansvar och roller på regional nivå, frågor kring upphandling och civila samhällets roll.

Regionstyrelsen godkänner yttrandet enligt förslaget från beredningen för hållbar utveckling.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Yttrande i EU:s samråd om utvecklingen av TEN-T

Mellan april och juli håller Europeiska kommissionen ett öppet samråd i syfte att samla synpunkter inför utvärderingen av EU:s förordning av det transeuropeiska nätet för transporter (TEN-T).

TEN-T reglerar vilka transportstråk som inkluderas i de europeiska transportkartorna och därmed också vilka sträckor som är behöriga att söka medfinansiering från EU. Flera av Västra Götalandsregionens (VGR:s) prioriterade transportstråk är idag en del av TEN-T och ingår även i en av de nio stomnätskorridorerna, Skandinavien-Medelhavet. Det innebär att VGR, och andra aktörer i Västra Götaland, är behörig att söka medfinansiering från EU för transport- och infrastrukturinvesteringar i dessa stråk. Det innebär också att regeringen har ett åtagande att färdigställa dessa transportstråk i enlighet med de tekniska kriterierna till och med 2030 respektive 2050 och att TEN-T därför ska beaktas i nationell infrastrukturplanering.

TEN-T-förordningen identifierar tre nivåer av det europeiska transportnätet: (1) stomnätskorridorerna, (2) det övriga stomnätet och (3) det övergripande nätet. Stomnätskorridorerna respektive det övriga stomnätet ska båda vara färdigställda till och med år 2030 och det övergripande nätet ska vara färdigt till år 2050.

I och med att Västra Götalands transportstråk redan har en förmånlig plats i TEN-T är det viktigt att kartorna inte ändras i någon större utsträckning. I förslaget till yttrande betonar därför VGR att TEN-T framför allt bör inkludera följande transportstråk i respektive nivå:

Stomnätskorridoren (Skandinavien-Medelhavet):

 • Järnvägssträckan Oslo-Göteborg-Hamburg
 • Göteborgs hamn
 • Göteborg som identifierad urban knutpunkt och väg- och järnvägsterminal
 • Landvetter flygplats
 • E6

Stomnätet:

 • Västra stambanan
 • Väg 40
 • E20 (lyfts från övergripande till stomnät)

Övergripande nät:

 • Göteborg-Jönköping
 • Stenungsund hamn
 • Strömstad hamn
 • Inlandsvattenvägar Göta älv-Vänern
 • E45

TEN-T innehåller även mål och satsningar på infrastruktur för alternativa bränslen, ny teknik och innovation. Det är viktigt att dessa mål fortsatt finns kvar i den nya förordningen i syfte att stödja omställningen till ett klimatneutralt transportsystem.

Regionstyrelsen godkänner samrådssvar om utvecklingen av TEN-T och skickar det till Europeiska kommissionen och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Västra Götalandsregionens påverkansarbete - Rapport juni 2019

I mars 2018 antog regionstyrelsen extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen. Genom påverkansagendan har sex frågor pekats ut som prioriterade för organisationen att påverka beslut inom:

 1. Ökat regionalt självstyre
 2. Lokalisering av statliga myndigheter och verksamheter till Västra Götaland
 3. EU:s politik för sammanhållning, forskning och innovation
 4. Statliga infrastruktursatsningar i Västra Götaland
 5. Integritetslagstiftningen
 6. Utveckla sjuksköterskeutbildningen

Sedan beslutet om agendan har framför allt två ytterligare påverkansfrågor vuxit fram utan att omfattas av beslutet om påverkansagendan:

 • Elektrifiering av transportsystem
 • Miljö och klimat

Koncernkontoret avrapporterar nu vilka påverkansinsatser som gjorts inom respektive fråga och föreslår att påverkansagendan revideras för att hållas aktuell och säkra att påverkansarbetet fokuserar på de frågor regionstyrelsen prioriterar.

Regionstyrelsen noterar informationen i ”Västra Götalandsregionen påverkansarbete –Rapport juni 2019” och beslutar att externa påverkansagendan för Västra Götalandsregionen 2018–2021 ska revideras.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Regionalt samarbete i Megaregion Western Scandinavia

OECD publicerade våren 2018 sin studie av området Western Scandinavias förutsättningar för tillväxt och utveckling och vad som krävs för att utveckla en megaregion. Studien OECD Territorial Reviews: ”The Megaregion of Western Scandinavia” genomfördes på uppdrag av Akershus fylkeskommune, Göteborgs Stad, Helsingborgs stad, Oslo kommune, Region Halland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune.

OECD konstaterar att området Oslo-Göteborg-Malmö/Köpenhamn är attraktivt, har hög kapacitet och goda förutsättningar att utvecklas till en Megaregion. Den viktigaste slutsatsen är att områdets förutsättningar inte tas tillvara fullt ut. Avsaknaden av investeringar i infrastruktur minskar tillväxt av ekonomi, jobb och ger allvarliga effekter på miljön. Det nordiska samarbetet behöver utvecklas och arbetet med att minska gränshinder bör ha fortsatt hög prioritet.

Ställningstagandet uttrycker en viljeinriktning och innehåller åtta punkter om att utveckla det regionala samarbetet i Megaregion Western Scandinavia. Strategin är att samverkan ska ske inom befintliga nätverk som parterna är medlemmar i som bland annat String Network och Svinesundskommittén. Ställningstagandet har arbetats fram av studiens styrgrupp och förankras nu hos medverkande parter.

Regionstyrelsen beslutar att för sin del godkänna ”Ställningstagandet om regionalt samarbete i Megaregion Western Scandinavia” och beslutar att i det gränsöverskridande arbetet ska befintliga samarbetsorganisationer som String Network och Svinesundskommittén användas.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Riktlinje för användande av e-post i Västra Götalandsregionen

Riktlinjerna för användande av e-post i Västra Götalandsregionen förtydligar de krav på hantering av allmänna handlingar som regleras i offentlighets- och sekretesslagen och i tryckfrihetsförordningen.

Riktlinjen vänder sig till alla användare av e-post i VGR, oavsett typ av brevlåda. Riktlinjen gäller för alla myndigheter, förvaltningar och bolag. Tidigare gällande riktlinjer vid användning av e-post i Västra Götalandsregionens verksamheter upphörde genom beslut i regionstyrelsen i december 2018.

Regionstyrelsen fastställer riktlinje för användande av e-post i Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Ingen ersättning till av kommunalförbunden valda ledamöter i beredningen för hållbar utveckling

Ärendet tar upp om ledamöter i beredningen för hållbar utveckling ska ha rätt till ersättning motsvarande följande delar av arvodesbestämmelserna: Dagarvode, Förlorad arbetsinkomst och Övriga ersättningar (t.ex. reseersättning).

Koncernkontorets bedömning är att även om VGR kallar till mötena med beredningen så ligger ersättningsfrågan hos de som utsett ledamöterna det vill säga kommunalförbunden. Dessa ledamöter är inte att betrakta som förtroendevalda enligt VGR arvodesbestämmelser. Detta då ledamöterna från kommunalförbunden sitter på platser som VGR tillhandahåller men som sedan kommunalförbunden själva förrättar val till.

Regionstyrelsen beslutar att av kommunalförbunden valda ledamöter till Beredningen för hållbar utveckling inte har rätt till ersättning.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Synpunkter på nytt nationellt program för ESF+ 2021-2027

Svenska ESF-rådet har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till ett nationellt program utifrån EU-kommissionens förslag till ESF+ för perioden 2021–2027. Det första steget i arbetet är att göra en omvärldsanalys och lämna förslag till preliminära prioriteringar senast den 1 oktober 2019. Därefter ska ESF-rådet utifrån omvärldsanalysen redovisa ett förslag till nytt program senast den 1 april 2020. Som ett led i arbetet med omvärldsanalysen har svenska ESF-rådet efterfrågat Västra Götalandsregionens (VGR) synpunkter på inriktningen till ett nytt program.

Regionstyrelsen avger yttrande angående ESF+ 2021-2027. I yttrandet presenterar VGR prioriteringar för regionen. Bland annat kring insatser för att bemöta arbetskraftsbrist, långtidsarbetslöshet, fullföljda studier, jämlik arbetsmarknad, kompetensförsörjning och minskad segregation.

Beslut: enligt förslag

 

Fullmäktigeärende

Ärende 20

Svar på framställan från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus med anledning av sjukhusets prognostiserade underskott

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har tillskrivit regionfullmäktige med anledning av tre frågor: budgetöverskridande om 10 miljoner kronor, önskemål om förtydligande av samrådsprocessen mellan beställare och utförare och klargörande kring gemensamma DRG-priser (diagnosrelaterade grupper).

Regionfullmäktige fattar inte beslut under pågående budgetår att tillåta  budgetöverskridanden. Samrådsprocessen förtydligas och regiondirektören tar fram ett förslag till riktlinjer för samråd. Frågan om gemensamt DGR-pris är besvarad i och med regionstyrelsens beslut om regiongemensamma priser 2020.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus begäran om godkännande av budgetöverskridande.

Beslut: enligt förslag
S och V reserverade sig till förmån för eget yrkande om bordläggning

 

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: