Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 25 maj 2021

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 25 maj om förslag till budget 2022 för Västra Götalandsregionen, om delårsrapport och bokslutsdispositioner samt om att låta sjukhusen få gå med 1 miljard kronor i underskott för 2021.

Ärenden till regionfullmäktige  

1. Budget 2022 för Västra Götalandsregionen  

De styrande partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, har lämnat ett gemensamt förslag till budget för år 2022 och plan för ekonomin för åren 2023–2024. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna lämnade egna budgetförslag. 
Votering genomfördes. 
 
Beslut:   

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar Grönblå samverkans förslag till budget.   

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag till budget. De fackliga företrädarna lämnade en tvärfacklig protokollsanteckning. 
Regionfullmäktige behandlar förslag till budget vid sitt sammanträde 7-8 juni. 
  

2. Västra Götalandsregionens delårsrapport april 2021 

Västra Götalandsregionens verksamheter är fortsatt kraftigt påverkade av pandemin, både av den pågående allvarliga situationen, men också av det uppdämda vårdbehovet och en mycket ansträngd personalsituation. Omfattande anpassningar har genomförts för att hantera de nya förutsättningarna och medarbetarna gör en mycket stor insats för både enskilda patienter och för samhället i stort.  
 
Trots detta har pandemin en fortsatt stor negativ påverkan på tillgängligheten. Betydande delar av den planerade vården har ställts in eller skjutits upp för att omfördela resurser till högre prioriterad vård, vaccinationsmottagningar, akut- och intensivvård. Sjukhusen arbetar nu intensivt för att öka antalet besök och behandlingar samt nyttjandet av privata vårdgivare. 
 
Resultatet per april uppgår till -645 miljoner kronor, vilket är 107 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Resultatförbättringen beror på högre skatteintäkter och riktade statsbidrag, vilka kompenserar för en större engångskostnad inom pensionsskuldsberäkningen, högre personalkostnader, vikande biljettintäkter inom kollektivtrafiken och särskilda kostnader för covid-19 inom hälso- och sjukvården. Prognosen för helåret 2021 kommer att präglas av stora svängningar i positiv och negativ riktning, men som sammantaget balanserar ut varandra. Resultatet bedöms därför ligga i nivå med budget. Prognosen innehåller osäkerheter och bygger på antagandet om ett mer normaliserat läge gällande smittspridning, covid-19-vård och restriktioner från och med september.   
 
Beslut:  
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 

 1. Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens delårsrapport april 2021.  
 2. Regionfullmäktige godkänner reviderade bokslutsdispositioner enligt tabell i tjänsteutlåtandet. 

3. Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans samt förslag om att låta sjukhusen gå med 1 miljard i underskott 2021 
 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige medger att sjukhusstyrelserna i Västra Götalandsregionen sammantaget får gå med 1 miljard i underskott under 2021. Summan täcker 84 procent av sjukhusens prognostiserade underskott. Förutsättningen är att respektive sjukhusstyrelse beslutar om och lämnar in åtgärdsplaner för att säkerställa ekonomi och verksamhet i balans. De sjukhusstyrelser som hittills lämnat in åtgärdsplaner är NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus.

Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige skjuter fram det tidigare målet att uppfylla vårdgarantin till utgången av 2022. Hälso- och sjukvårdsnämnderna uppmanas att säkerställa att vård beställs där det finns kapacitet så att hela den regionala vårdkapaciteten används optimalt. 

Den långsiktiga ekonomin för Västra Götalandsregionens sjukhus är fortsatt problematisk. Lättnader under 2021 behöver kombineras med planer för balans på sikt. Sjukhusstyrelserna får i uppdrag att besluta om och börja genomföra åtgärder för att säkerställa en ekonomi och tillgänglighet i balans under 2022 så fort pandemiläget och återhämtning tillåter.  
 
Beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:  

 1. Regionfullmäktige medger att sjukhusstyrelserna för NU-sjukvården och SÄS får gå med underskott med 97 miljoner kronor respektive 194 miljoner kronor i enlighet med tjänsteutlåtandet. 
 2. Regionfullmäktige medger att sjukhusstyrelserna sammantaget går med underskott motsvarande en miljard kronor för 2021. Fördelning mellan styrelserna görs i enlighet med tjänsteutlåtandet. Förutsättningen för att underskott ska medges är emellertid att respektive sjukhusstyrelse hörsammar regionstyrelsens uppmaning om att inkomma med handlingsplan för att säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans i enlighet med regionstyrelsens beslut 2021-02-09. 
 3. Regionfullmäktige förskjuter det tidigare målet att uppfylla vårdgarantin till utgången av 2022.  

Regionstyrelsen beslutar för egen del:  

 1. Regionstyrelsen uppmanar samtliga sjukhusstyrelser att fortsätta sin planering för ekonomi och verksamhet i balans under 2022 och att vidta erforderliga åtgärder när pandemiläget tillåter. Regionstyrelsens medskick ska omhändertas av respektive styrelse.  
 2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanas förstärka de regionala, årliga målen för hälso- och sjukvårdens omställning så att det blir ett verktyg i arbetet med verksamhet och ekonomi i balans.  
 3. Hälso- och sjukvårdsnämnderna uppmanas att säkerställa att vård beställs där det finns kapacitet så att hela den regionala vårdkapaciteten nyttjas optimalt.  
 4. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa ett snabbare införande av logistik- och försörjningsstrategin för att minska materialkostnader.  
 5. Regiondirektören får i uppdrag att i samband med förslag till regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2022 återkomma med möjliga alternativ för hantering av ökade hyror och avskrivningskostnader.  
 6. Regiondirektören får i uppdrag att i samband med förslag till regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2022 återkomma med process och tidplan för regionstyrelsens fortsatta dialog och uppföljning av sjukhusstyrelsernas åtgärdsplaner samt redovisa handlingsplan för övriga beslut och uppmaningar.  
   

4. Bifallen motion av Linnea Wall (S) med flera om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år  


Regionfullmäktige har bifallit en motion av Linnea Wall (S), Annika Erlandsson (S) och Hanne Jensen (S) om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år och gav hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten. Koncernkontoret har utrett frågan och bedömer att det inte finns förutsättningar för införandet av ett avgiftsfritt årligt besök hos tandhygienist till personer över 65 år bland annat på grund av bristen på tandhygienister och på grund av att det saknas vetenskapligt underlag för enstaka besök hos tandhygienist i den aktuella åldersgruppen. 
 
Beslut:   

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att inte införa ett årligt avgiftsfritt tandhygienistbesök för alla över 65 år utan inväntar den reform av det statliga tandvårdsstödet som föreslås träda ikraft den 15 januari 2026.  

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag. 
Socialdemokraterna lämnade protokollsanteckning. 

 
5. Genomförandebeslut om inköp av 45 meter långa spårvagnar  

I september 2019 fattade Västtrafiks styrelse beslut om att planera för anskaffning av 45 meter långa spårvagnar. Västtrafik föreslår i nuläget ett avrop av 40 nya 45-meters vagnar för att helt kunna ersätta återstående så kallade pedalvagnar. 
 
Beslut:   

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västtrafik får i uppdrag att lösa ut option för inköp av 40 stycken 45 meter långa spårvagnar av modellen M33C, inom en investeringsutgift om totalt 143 156 000 euro (fast pris).  
 2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att investeringen ska redovisas och finansieras utanför VGR:s investeringsbudget och finansieringen sker genom externa lån. 
   

6. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024 
 

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har överlämnat en plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt en plan för ekonomi 2023-2024. 
 
Beslut:  

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna planen för verksamhet och ekonomi 2022.  
 2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner planen för ekonomi 2023-2024. 

7. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2020 

  
Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundens verksamhet. 
 
Beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att:  

 1. Styrelsen för samordningsförbundet Älv och Kust beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 2. Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 3. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 4. Styrelsen för samordningsförbundet Insjöriket beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 5. Styrelsen för samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 6. Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 7. Styrelsen för samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 8. Styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 9. Styrelsen för samordningsförbundet Väst beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 10. Styrelsen för samordningsförbundet Västra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 11. Styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
   

8. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2022  

 
Beslut:  

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Regionfullmäktige sammanträder 22 februari, 12 april, 24 maj, 13-14 juni, 11 oktober, 25 oktober och 29 november 2022.  
 2. Regionfullmäktiges sammanträden börjar klockan 09.30. Tvådagarssammanträde börjar klockan 09.30 dag 1 och klockan 09.00 dag 2. 

 

9. Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Magnus Harjapää (SD) om regional samverkan  

 
Heikki Klaavuniemi (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till ett utökat samarbete med andra regioner.  
 
Beslut:   

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
   

10. Yttrande över motion av Jan Alexandersson (V) med flera om Lysekilsbanans framtid 
 

Jan Alexandersson, Kerstin Joelsson-Wallsby, Jesper Johansson och Louise Jepsson samtliga (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att genomföra en utredning med syfte att utreda förutsättningarna för fortsatt gods- och persontrafik på Lysekilsbanan. 
 
Beslut:  

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  
   

Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckning och reserverade sig till förmån för eget förslag. 

11. Initiativärende (S): Mer pengar till sjukhusen - förstärkning av sjukhusförvaltningarnas ramar med 1 miljard kronor. (Bordlagt RS 210504)  
 

Beslut: se ärende 3.  
 

Ärenden som avgörs av regionstyrelsen 

 
12. Status regional särskild tillgänglighetssatsning till och med mars 2021 (bordlagt RS 210405) 

Pandemin har lett till att Västra Götalandsregionen tvingats skjuta upp vård och trots ökade ansträngningar för att ge patienter vård inom rimlig tid bedömer Västra Götalandsregionen att det uppdämda vårdbehovet vid årets slut kan uppgå till 30 000 besök och 30 000 operationer/behandlingar.   

För att minska det uppdämda vårdbehovet nyttjar VGR de upphandlade avtalen med privata vårdgivare i större utsträckning än tidigare. Planen är också att regionens egna sjukhus under hösten kommer att utföra mer vård än vad man gjorde 2019.  

Regionstyrelsen beslutar att utesluta karensklausulen i de flesta framtida LOU-avtal med privata vårdgivare för att åstadkomma stabilitet och långsiktighet i den planerade vården och att korta köerna. Regionstyrelsen ger också regiondirektören i uppdrag att förbereda förfrågningsunderlag inom flera medicinska områden för att göra det möjligt att besluta om kompletterande upphandlingar i samband med att vårdöverenskommelserna för 2022 och 2023 är klara. Vidare får regiondirektören i uppdrag att se över regelverket för bisysslor för att skapa möjlighet för medarbetare i VGR att arbeta för privata vårdgivare för att ytterligare korta köerna efter pandemin. 

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen noterar informationen om status för regional särskild tillgänglighetssatsning till och med februari 2021.  
 2. Regionstyrelsen beslutar att huvudregeln i framtida LOU-avtal med privata vårdgivare är att utesluta karensklausulen.  
 3. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att se över regelverket för bisysslor i syfte att skapa möjlighet för VGR-personal inom vissa grupper att arbeta för privat vårdgivare utan att behöva säga upp sig. Utgångspunkten är att åtgärden ska vara temporär och riktad till specifika grupper. 
 4. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att förbereda förfrågningsunderlag inom de flesta medicinska produktions- och kapacitetområdena för att göra det möjligt för regionstyrelsen att besluta om eventuella kompletterande upphandlingar i samband med att vårdöverenskommelserna mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusen för 2022 och 2023 har träffats. 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkande. 

 
13. Initiativärende (SD) om att förbättra tillgängligheten på 1177 på telefon 

 
Sverigedemokraterna har lämnat ett initiativärende om att förbättra tillgängligheten på 1177 på telefon. Ärendet bordlades på regionstyrelsen 4 maj. Grönblå Samverkan lämnade eget yrkande inför sammanträdet om att identifiera möjliga åtgärder för att sänka kostnaderna och öka tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon. 
 
Beslut:  

 1. Regionstyrelsen avslår initiativärendet. 
 2. Regionstyrelsen uppdrar åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att genomföra en fördjupad studie av 1177 Vårdguiden i Västra Götalandsregionen samt identifiera möjliga åtgärder för att sänka kostnader och öka tillgängligheten samt att återrapportera dessa till regionstyrelsen senast under det första kvartalet 2022.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet och lämnade protokollsanteckning. 

 
14. Patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen avseende 2020  

 
Varje år upprättas en regional patientsäkerhetsberättelse i VGR. Under 2019 har patientsäkerhetsarbetet präglats av covid-19-pandemin och de patientsäkerhetsutmaningar pandemin gett upphov till. De regiongemensamma målen i patientsäkerhetsplanen 2020 nås endast delvis. Bedömningen är att det är angeläget med fortsatt fokus på de största vårdskadeområdena för att nå uppsatta mål. 
 
Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner regional patientsäkerhetsberättelse för 2020.  
 2. Regionstyrelsen översänder patientsäkerhetsberättelsen till utförarstyrelser inom hälso- och sjukvården som underlag för arbetet med att stärka patientsäkerheten. 

15. Återkallelse av genomförandebeslut - Vuxenpsykiatrisk mottagning Södra Älvsborgs Sjukhus, Skene  


Den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Mark, med Mark och Svenljunga kommuner som upptagningsområde med ungefär 44 000 invånare, var tidigare lokaliserad i externt förhyrda lokaler i Skene. Verksamheten har nu flyttat till Södra Älvsborgs sjukhus, Skene och den externt förhyrda lokalen är uppsagd.  
 
Beslut: 

 1. Regionstyrelsen återkallar beslutet från 5 mars 2019 ”Vuxenpsykiatrisk mottagning Södra Älvsborgs Sjukhus, Skene”.  
 2. Regionstyrelsen beslutar att upparbetade kostnader för projektet om 3 500 000 kronor ska faktureras styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.  
   

16. Komplettering - Nytt Regionens hus i Vänersborg  

 
Ägarutskottet återremitterade i december 2020 ett ärende om Regionens hus i Vänersborg. I det ärendet beskrevs två alternativ och ägarutskottet återremitterade ärendet för att få ytterligare ett alternativ där förvaltningarna flyttar in i nya lokaler men där residenset i Vänersborg behålls för regionstyrelsens politiska verksamhet. De tre alternativen är:

1. Ett nytt samlat regionens hus i Vänersborg  
2. Behåll Residenset och Östergatan  
3. Behåll Residenset och samla övrig verksamhet i ett ”nytt” hus 
 
Beslut: 

 1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att planera vidare utifrån alternativ 1, ett nytt samlat Regionens hus i Vänersborg och att återkomma med beslutsunderlag.  


17. Fortsatt genomförandeplanering för Sahlgrenska Life Hus 1 - svar på regionstyrelsens återremiss  

 
Vid sammanträdet den 26 januari 2021 återremitterade regionstyrelsen fastighetsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) begäran om fortsatt genomförandeplanering för Sahlgrenska Life Hus 1. I återremissen uppmanades fastighetsnämnden och SU:s styrelse att snarast återkomma med en tydlig plan för finansiering av de driftskostnader som följer av projektet Sahlgrenska Life. Fastighetsnämnden och styrelsen för SU uppmanades även att återkomma med beskrivning av hur lokalbehovet för evakuerade verksamheter kan lösas långsiktigt, med beaktande av att använda befintliga lokaler inom Västra Götalandsregionen. 
 
Beslut:  

 1. Regionstyrelsen godkänner begäran från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets och fastighetsnämnden om fortsatt genomförandeplanering för Sahlgrenska Life Hus 1.  
 2. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska säkerställa att en tydlig lösning för finansiering av driftskostnader tas fram och kan genomföras inför det att lokalerna tas i bruk.   
 3. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att i den fortsatta genomförandeplaneringen identifiera även andra verksamheter som kan lokaliseras till lokaler i Västra Götalandsregionen utanför Sahlgrenska sjukhuset för att minska kostnader till följd av evakuering.  
   

18. Slutredovisning av byggprojekt omgång 2 2020  

 
Fastighetsnämnden har slutredovisat byggprojekt som regionstyrelsen fattat beslut om under perioden 2008-2019. Totalbudget vid genomförandebeslut var 3 843 miljoner kronor att jämföras med en total bedömd kostnad om 3 914 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse motsvarande 1,8 procent. 
 
Beslut:  

 1. Regionstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av byggprojekt enligt förteckning i tjänsteutlåtande daterat 2021-03-17. 
   

19. Utbudspunkt Wieselgrensplatsen  
 

Västra Götalandsregionen ska ta ställning i frågan gällande omfattningen av vårdverksamheten vid utbudspunkt Wieselgrensplatsen för att kunna ge besked i frågan till Göteborg stad avseende Västra Götalandsregionens behov av byggrätt på tomten.  
 
Beslut:

 1. Ärendet återremitterades till regionstyrelsens sammanträde den 15 juni. 
   

20. Slutredovisning av åtgärder kring enkelt avhjälpta hinder i Västra Götalandsregionens egna lokaler  


Regionstyrelsen beslutade den 17 mars 2015 att uppdra åt fastighetsnämnden att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att förbättra tillgängligheten i egenägda lokaler. Projektet påbörjades 2016 och avslutades 2020. TD-enheten (Tillgänglighetsdatabasen) har inventerat och rapporterat hinder i 31 fastigheter, däribland sjukhus, naturbruksgymnasier, folkhögskolor, kulturlager och ett museum. Tiotusentals åtgärder har sedan utförts av Västfastigheter. 
 
Beslut:  

 1. Regionstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av projektet ”Åtgärder kring enkelt avhjälpta hinder i Västra Götalandsregionens egna lokaler”  
   

21. Utökad lagerkapacitet  


Pandemins utbrott i början av 2020 fick stor påverkan på materialförsörjningen, såväl globalt som för Västra Götalandsregionen. Efterfrågan på visst material, till exempel skyddsutrustning, ökade kraftigt. Trots utökad produktionskapacitet kunde den globala tillgången inte möta den globala efterfrågan.  
 
Beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att fortsätta hyra lagerlokaler till och med 2023-09-30 för att säkerställa materialförsörjning.  
 2. Regionstyrelsen beslutar att servicenämnden ersätts för utökad lagerhållning med anledning av pandemin. Finansiering sker genom erhållen ersättning för civilt försvar 2021 på 2,5 miljoner kronor. För 2022 (7,5 miljoner kronor) och 2023 (5,7 miljoner kronor) hanteras finansieringen inom ordinarie budgetprocess. 
   

22. Genomförandebeslut om Försörjnings- och logistikprojektet - Installation av avfalls- och textilsugsystem samt rivning av automatiskt transportsystem för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra Sjukhuset  
 

Föreliggande investering ingår i investeringsplan 2021–2023. Investeringen omfattar installation av avfalls- och textilsugsystem samt demontering av befintligt automatiskt transportsystem vid Östra Sjukhuset i Göteborg. Investeringen kommer att effektivisera hanteringen av avfall och textiler som i dag till stor del sker manuellt vilket är personalkrävande och utgör ett arbetsmiljöproblem. Dessutom kommer investeringen att avlasta trafiken med manuella truckar för matleveranser, läkemedel, sjukvårdsmateriel och gods som idag går via ATS-systemet. 
 
Beslut:  

 1. Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra den ägarstyrda fastighetsinvesteringen ”Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra Sjukhuset – Försörjnings- och logistikprojektet - Installation av avfalls-och textilsugsystem samt rivning av automatiskt transportsystem”, inom en investeringsutgift om totalt 105,3 miljoner kronor (löpande pris).  
  Fastighetsnämndens behov av tillkommande årligt hyresbidrag om 7,1 miljoner kronor (fast pris) ska beaktas i framtida budgetarbete.   

 

23. Reviderad struktur för styrande dokument 2021  
 

Syftet med en gemensam struktur för styrande dokument är att det ska vara lätt att förstå hur Västra Götalandsregionens styrmodell fungerar i praktiken och lätt för chefer och medarbetare att agera enligt fattade beslut. Genom att styrande dokument fastställs på rätt nivå i förhållande till var mandat och ansvar ligger, kan både detaljstyrning och onödig administration minska.  
 
Beslut:  

 1. Regionstyrelsen godkänner reviderad struktur för styrande dokument.  
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fastställa regional rutin och stödmaterial för styrande dokument, samt revidera dessa vid behov.  
   

24. Ansvar och finansiering avseende fasta kostnader för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg  
 

Regionstyrelsen gav vid sitt sammanträde 2021-03-02 regiondirektören i uppdrag att utreda ansvar och finansiering avseende de fasta kostnaderna för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg från och med 2022. Koncernkontoret bedömer att de fasta kostnaderna från 2022 inte längre ska belasta moderförvaltningen utifrån att kommunalförbundets verksamhet nu övergår från uppbyggnad till drift.  
 
Beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar om ansvar och finansiering avseende fasta kostnader för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2021-04-27.  
 2. Regionstyrelsen beslutar att uppdraget till regiondirektören från 2021-03-02 är fullgjort.  
   

25. Fråga om prissättning av läkemedel  
 

Inom EU har kommissionen uppmärksammat att konkurrenshämmande åtgärder vidtagits av tillverkare av läkemedel och andra intressenter i branschen. Kommissionen har med anledning av detta utfärdat bötesbelopp mot aktörerna. En enskild part som lidit skada av agerandet har dock att själv föra talan mot de inblandade parterna för att få ersättning för den skada som det konkurrenshämmande agerandet medfört.  
 
Beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören ges i uppdrag att ingå avtal med extern part i syfte att utreda frågor om prissättning av läkemedel.  

 
26. Uppdragsbeskrivning för Västra Götalandsregionens medverkan i samordningsförbund  

 
I Västra Götaland finns nio samordningsförbund som baseras på samverkan mellan kommun, region, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Västra Götalandsregionen har flera roller i samordningsförbunden, bland annat är VGR en av fyra parter/ägare i förbunden. 
  
Uppdragsbeskrivningen syftar till att förtydliga Västra Götalandsregionens medverkan i samordningsförbunden. En ökad tydlighet bidrar på ett positivt sätt till samverkan mellan parterna i samordningsförbunden och till att nå målet att rehabilitera människor för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Uppdragsbeskrivningen fastställer bland annat att VGR:s politiska företrädare sitter på VGR:s mandat i samordningsförbundens styrelser.  
 
Beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner uppdragsbeskrivning för Västra Götalandsregionens företrädare i samordningsförbund.  

 
27. Arvode för uppdrag som ordförande i CPMR:s Nordsjökommission 2020-2022 

Regionstyrelsen beslutade den 25 augusti 2020 att ställa sig bakom Kerstins kandidatur till återval till posten som ordförande i Conference of Periphere Maritime Regions (CPMR:s) Nordsjökommission. 
 

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen beviljar Kerstin Brunnström årsarvode motsvarande 10 procent av ett årsarvode för uppdraget som ordförande i CPMR:s Nordsjökommission retroaktivt från 6 november 2020 till och med mandatets slut 2022-06-30.  
   

28. Justerad överenskommelse om verksamhetsstöd för barnrätt 2020-2022 till Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund  

 
Regionstyrelsen beslutade 2020-12-15 att dela ut verksamhetsstöd till organisationer som verkar för mänskliga rättigheter, bland andra till Röda Korsets Ungdomsförbund. Verksamhetsstödet utgår från en överenskommelse mellan organisationen och Västra Götalandsregionen från 2019-12-12. 
 
Beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner innehållet i ny överenskommelse om verksamhetsstöd för barnrätt 2020-2022 till Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund.  
 2. Regionstyrelsen ger ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter i uppdrag att underteckna överenskommelsen.  
   

29. Hantering av organisationsbidrag folkhälsa från 2023  


Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet har beslutat att föreslå regionstyrelsen att nuvarande organisationsbidrag för folkhälsa upphör och ersätts av ett sökbart verksamhetsstöd till civila samhället från och med 2023.  
 
Beslut: ärendet bordlades 
 
 

30. Ett samlat arbete för varje människa. Slutlig utvärdering av VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter 2017-2020  

 
Västra Götalandsregionen antog Sveriges första regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter (MR). Den slutliga utvärderingen av MR-planen har fokus på planens övergripande måluppfyllelse. Sammantaget är det tre mål som anses vara uppfyllda och fem mål där det skett en god utveckling och där befintliga strukturer troligtvis kommer att medföra att målet kan uppnås inom en snar framtid. För två av målen är måluppfyllelsen oklar och för två mål behövs ytterligare insatser eller ett omtag för att måluppfyllelse ska realiseras. MR-planen bedöms sammantaget ha bidragit till ökad systematik och samling kring MR-frågor i VGR. 
 
Beslut: 

 1. Regionstyrelsen noterar informationen om ”Ett samlat arbete för varje människa. Slutlig utvärdering av VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter 2017-2020”. 
   

31. Återrapport av motion av Malin Sjunneborn (S) med flera om att efterlevnad av lagen kring nationella minoriteters rättigheter måste förbättras  
 

I slutet av 2019 lämnade Malin Sjunneborn, Louise Åsenfors, Linda Åshamre och Hanne Jensen, samtliga (S), in en motion till regionfullmäktige om att ge Koncernkontoret i uppdrag att följa upp hur minoritetslagen efterlevs, se över om minoritetsspråken finns tillgängliga på 1177 och Närhälsan Online samt se över om det finns broschyrer på minoritetsspråken.  
 
Den sammanvägda bedömningen är att Västra Götalandsregionen uppfyller kraven som lagen ställer men att tillgången till översättningar behöver förbättras. 
 
Beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner återrapport av motion av Malin Sjunneborn (S) med flera om att efterlevnad av lagen kring nationella minoriteters rättigheter måste förbättras, i enlighet med bilagan ”Uppföljning av efterlevnaden av Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i Västra Götalandsregionen”.  

 
32. Yttrande över remiss av betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)  
 

Västra Götalandsregionen välkomnar och ställer sig positivt till en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning som ett led i förenkling och förbättring av informationsdelning mellan olika vård- och omsorgsgivare för en ökad patientsäkerhet.  
 
VGR är dock kritiska till att: 

 • informationsåtkomst ska villkoras till den enskildes samtycke  
 • offentligt finansierade utförare ska kunna välja att inte lämna ut uppgifter till ansvariga huvudmannen för ändamålet kvalitetsuppföljning  
 • den enskilde patienten eller omsorgsmottagaren ska ha möjlighet att motsätta sig personuppgiftsbehandlingen för ändamålet kvalitetsuppföljning 
   

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen yttrar sig över betänkandet informationsöverföring inom vård och omsorg enligt Koncernkontorets förslag.  
   

33. Remiss av SOU 2020:83 betänkande Havet och människan  
 

Miljömålsberedningen har genom ett tilläggsdirektiv haft i uppdrag att ta fram en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Syftet med utredningen är att göra miljöarbetet kopplat till havet enklare och tydligare.  
 
I yttrandet pekar VGR på att arbetet både i egna verksamheter och i VGR:s uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig har beröringspunkter med åtgärdsarbetet för havet. VGR efterfrågar ett tydligare sätt som ansvaret och verksamheten kan knytas till de processer som omger havsmiljöförvaltning. Ett sätt kan vara genom att regionerna knyts till den regionala åtgärdssamordnare som föreslås i utredningen.   

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner remissyttrande över SOU 2020:83 betänkande Havet och människan.  
   

34. Remissyttrande - Struktur för ökad motståndskraft  
 

Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på delbetänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25). Delbetänkandet föreslår ändringar i lagar, regelverk och strukturer som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen och uppgifter framförallt mellan myndigheter på den nationella nivån. Delbetänkandet förslår även principiellt viktiga förändringar för regioner och kommuner. 
 
VGR menar att flera av förslagen som berör regioner och kommuner saknar nödvändig analys och att de inte går att ta ställning till utan vidare utredning. VGR poängterar behovet av statlig långsiktig finansiering för de insatser som är kostnadsdrivande i utredningens förslag.  
 
Beslut:  

 1. Regionstyrelsen godkänner yttrande över SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft och skickas till justitiedepartementet.  
   

35. Valärenden 

 
Nicklas Attefjord (MP) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag i Västra Götalandsregionen 
 
Beslut:  

 1. Regionstyrelsen utser Madeleine Jonsson (MP) till beredningen för forskning och utveckling för resten av mandatperioden.  
 2. Regionstyrelsen utser Madeleine Jonsson (MP) till regionala pensionärsrådet för resten av mandatperioden. 

Senast uppdaterad: 2021-12-01 11:44