Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 26 januari 2021

Ärenden till regionfullmäktige  

1. Förslag på regional utvecklingsstrategi inför beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fattar beslut om regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till Västra Götalands utveckling. Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är den gemensamma förmågan att vara innovativ och ställa om till ett hållbart samhälle. Strategin är samlad och sektorsövergripande och beskriver mål och långsiktiga prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver öka fram till 2030. 

Förslag till beslut:  
1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030. 

Beslut: enligt förslag. 

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

Mer information om förslaget till regional utvecklingsstrategi


2. Omtag i arbetet med ersättningar till sjukhus i egen regi  

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att ta fram en förenklad ersättningsmodell för sjukhusen i egen regi under åren 2022-2023. 

Förslag till beslut:  
1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att återta tidigare beslut om former och tider för införande av ändrat ersättningssystem vid regionens sjukhus och ersätta detta med två uppdrag:  

- Regionstyrelsen får i uppdrag att lämna förslag till en förenklad ersättningsmodell för sjukhusen under åren 2022-2023.  
- Regionstyrelsen får i uppdrag att göra en utvärdering och lämna förslag till ett reviderat ersättningssystem för hälso- och sjukvården från 2024 och framåt.  

Regionstyrelsen beslutar för egen del:  

2. Regionstyrelsen beslutar att styrgruppen för detaljutformning av den politisk organisationen även utgör politisk styrgrupp för arbetet med reviderat ersättningssystem för hälso- och sjukvården från 2024 och framåt.  

Beslut: enligt förslag 

3. Samverkan för barn och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen  

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar överenskommelsen om barns och ungas hälsa som gäller från och med den 1 januari 2021.  

Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Förslag till beslut:  
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa som gäller från och med den 1 januari 2021. 

Beslut: enligt förslag 

4. Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035 – kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner handlingsplanen för att nå målen i kollektivtrafikprogrammet för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Handlingsplanen ger en helhetsbild över vilka större investeringar och utredningar som är möjliga att påbörjas och/eller genomföras under tidsperioden 2020–2024.  

Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  
1. Regionfullmäktige godkänner ”Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035”. 

Beslut: enligt förslag 

5. Genomförandebeslut nybyggnation resecentrum och markförvärv vid Västlänkens stationer Korsvägen och Haga 

Trafikverket kommer att bygga tre nya stationer under mark utmed Västlänken; station Centralen, station Haga och station Korsvägen. I direkt anslutning till Trafikverkets huvuduppgångar för stationerna Haga och Korsvägen behöver det förvärvas mark och byggas nya resecentrum, för att säkerställa Västtrafiks resenärsfunktioner. 

Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  
1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att förvärva del av fastigheterna Göteborg Haga 715:15 och Vasastaden 710:44 för Haga resecentrum, inklusive att teckna erforderliga handlingar.  
2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att förvärva del av fastigheten Göteborg Heden 705:24 för Korsvägen resecentrum, inklusive att teckna erforderliga handlingar.  
3. Regionfullmäktige uppdrar åt fastighetsnämnden att genomföra förvärven inom en total investeringsutgift om 11 miljoner kronor.  
Regionstyrelsen beslutar, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget:  
4. Beslutet ”Västlänken – Station Haga – Godkännande av att påbörja byggnation av källare” från regionstyrelsen daterat 2018-11-13 §319 återkallas.  
5. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra den ägarstyrda investeringen ”Västlänken nybyggnation resecentrum Korsvägen” i enlighet med fastställd genomförandeplanering, inom en investeringsutgift om totalt 141,6 miljoner kronor (löpande pris).  
6. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra den ägarstyrda investeringen ”Västlänken nybyggnation resecentrum Haga” i enlighet med fastställd genomförandeplanering, inom en investeringsutgift om totalt 95,8 miljoner kronor (löpande pris).  
7. Fastighetsnämndens behov av budgetram för konstnärlig utsmyckning om 2,15 miljoner kronor ska beaktas i kommande budgetarbete.  
8. Fastighetsnämnden ska teckna internt upplåtelseavtal.  

Beslut: enligt förslag 

6. Begäran om genomförandebeslut - Naturbruksgymnasium med hästinriktning Axevalla  

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra fastighetsinvesteringen i en ny skola, Axevalla Hästcentrum, inom en total utgift om 227,3 miljoner kronor. Skolan planeras för 192 gymnasieelever och 64 elever som studerar vid Biologiska yrkesskolan i Skara. Inflyttning är planerad till höstterminen 2023. 

Förslag till beslut:  
Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att besluta följande:  

1. Regionfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att förvärva del av fastigheten Skara Ingelstorp 1:2 inom en investeringsutgift om totalt 4,5 miljoner kronor (fast pris) att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar. 
2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra den ägarstyrda investeringen ”Ny hästskola vid Axvall, projektnummer 21124” i enlighet med fastställd genomförandeplanering, inom en investeringsutgift om totalt 227,3 miljoner kronor (löpande pris).  
3. Naturbruksstyrelsen får i uppdrag att genomföra ägarstyrda följdinvesteringar inom en investeringsutgift om totalt 16 miljoner kronor (löpande pris).  
4. Fastighetsnämndens behov av tillkommande årligt hyresbidrag om 5,7 miljoner kronor ska beaktas i framtida budgetarbete.  
5. Fastighetsnämndens behov av budgetram för konstnärlig utsmyckning i projektet om 2,15 miljoner kronor, ska beaktas i kommande budgetarbete.

Beslut: enligt förslag 

7. Försäljning av Västtrafiks aktieinnehav i Vänertåg AB  

Västtrafik har inkommit med en hemställan om försäljning av bolagets aktieinnehav i Vänertåg AB till SJ AB. Köpeskillingen för Västtrafiks aktieinnehav är satt till 12 046,25 SEK, vilket motsvarar 25 procent av det egna kapitalet. I nuläget ägs Vänertåg av SJ med 50 procent samt Västtrafik och Region Värmland med 25 procent vardera. Avtalet löper ut i december 2020 och parterna har därefter inget intresse i att behålla det gemensamma bolaget. 

Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

1. Regionfullmäktige godkänner Västtrafik AB:s hemställan om försäljning av aktieinnehavet i Vänertåg AB till SJ AB.  

Beslut: enligt förslag 

8. Tillfällig förändring av vissa patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om tillfälliga förändringar av patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19 under perioden 1 mars 2021 - 30 juni 2021. Förändringen innebär bland annat att avgiften vid ett avbokat besök tas bort och att patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att de inte uppfyller krav på sjukresa enligt den medicinska bedömningen. 
Enligt folkhälsomyndigheten (FHM) är ålder den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19. I syfte att minska smittspridning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten (FHM) bland annat att avstå resor med buss, tåg, spårvagn eller motsvarande och att stanna hemma även om man bara känner sig lite förkyld. 

Förslag till beslut: 
1. Regionfullmäktige godkänner tillfälliga förändringar av patientavgifter på grund av covid-19, att gälla under perioden 1 mars 2021 - 30 juni 2021: 

- Avgiften vid avbokat besök senare än 24 timmar innan avtalad tid tas bort. 
- Om väntetiden för en patient till ett besök/distanskontakt blir längre än 30 minuter efter avtalad tid, har patienten inte rätt att få tillbaka/slippa betala sin patientavgift. 
- Den extra avgiften om 100 kronor vid hembesök tas bort för personer som är 70 år eller äldre eller tillhör riskgrupp. 

2. Regionfullmäktige godkänner tillfälliga förändringar av sjukreseregelverket att gälla under perioden 1 mars 2021 - 30 juni 2021: 

Patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att de inte, enligt den medicinska bedömningen, uppfyller krav på sjukresa. 
- Vid förgävesresor faktureras inte vårdgivaren på grund av att förvaltningarna inte ska bli lidande ekonomiskt av snabba omprioriteringar i vården. 
- Ingen ”bom-avgift” tas ut av patienten för sena avbokningar av taxi. 
- Ersättning för sjukresa betalas också för resor från tillfälligt boende på grund av covid-19 även om det inte är patientens folkbokföringsadress. 
- Ersättning betalas för parkeringsavgifter och trängselskatt på grund av att patient nu tar egen bil, även de som vanligtvis åker sjukresetaxi. 
- Ersättning betalas för resor med egen båt till och från fastlandet från öarna i Västra Götalands skärgård för personer över 70 år eller de som har sjukreseintyg för taxi. Ersättningen är 450 kr för tur- och returresan.  
- Egenavgift vid sittande sjuktransport till och från vårdinrättningar tas bort för personer med misstänkt/bekräftad covid-19 som inte är i behov av ambulanssjukvård. 
3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att besluta om tillfällig förlängning av besluten, inklusive mindre justeringar, i syfte att minska smittspridningen. Detta gäller under förutsättning att fortsatt behov föreligger. 

Beslut: enligt förslag 

9. Tillfällig förändring av sjukreseregler med anledning av vaccination för covid-19 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om tillfälliga förändringar av regelverket för sjukresor under perioden 1 mars - 30 juni 2021. Förändringen innebär bland annat att personer som är 70 år eller äldre samt medicinska riskgrupper får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården för att vaccineras mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor. Förslaget är en förlängning av hälso- och sjukvårdsstyrelsens tidigare beslut som gäller fram till 28 februari. 

Förslag till beslut: 
1. Regionfullmäktige godkänner tillfälliga förändringar av sjukreseregelverket att gälla under perioden 1 mars 2021 - 30 juni 2021: 

Patienter som är 70 år eller äldre samt de medicinska riskgrupper som är definierade enligt Fas 2 i vaccinationsplanen får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården för vaccination mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor. 

I syfte att minska smittspridning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten (FHM) bland annat att avstå resor med buss, tåg, spårvagn eller motsvarande. För personer 70 år och äldre finns sedan tidigare beslut om en tillfällig förändring att använda sig av sjukresetaxi vid besök i hälso- och sjukvården trots att de inte uppfyller kraven på sjukresor. 
Personer över 70 år som smittas och insjuknar i covid-19 får oftare en svårare sjukdomsbild än yngre. Det är därför viktigt att så många som möjligt i denna grupp vaccineras för att minska på sjukdomsbördan. Koncernkontoret ser därför ett behov av att dessa personer åka sjukresetaxi utan krav på intyg för att komma till hälso- och sjukvården för vaccination och inte avstå på grund av rädsla för smitta i kollektivtrafik. 

Beslut: enligt förslag 

10. Justering av regelverk för sjukresor 

 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige justerar regelverket för sjukresor. Genom justeringen höjs egenavgifterna och högkostnadsskyddet för sjukresor. Högkostnadsskyddets justering innebär samtidigt att patienter som reser ofta kommer att nå högkostnadsgränsen snabbare. 
Förslaget har tagits fram på uppdrag av regionstyrelsen mot bakgrund av en hög kostnadsutveckling för Västra Götalandsregionen (VGR) för sjukresor. Egenavgifter och högkostnadsskydd har varit oförändrade sedan 2003 fram till 2019. Nuvarande nivå är under medelvärdet i Sverige. 

Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  
1. Regionfullmäktige fastställer egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik till att motsvara Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1, 34 kronor per enkelresa. 2. Regionfullmäktige fastställer egenavgiften för sjukresa med egen bil och sjukresetaxi med 125 kronor per enkelresa.  
3. Regionfullmäktige höjer högkostnadsskyddet för sjukresor till 2 000 kr.  
4. Förändringen träder i kraft den 1 juli 2021.  
5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om att egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik ska följa Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1.  
6. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om att uppräkna egenavgiften för sjukresetaxi och sjukresa med egen bil enligt index.  

Beslut: enligt förslag 

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

11. Årlig översyn av styrdokument antagna av regionfullmäktige och regionstyrelsen 

Under 2015 gjordes en översyn av gällande styrdokument och regionfullmäktige beslutade att ett styrande dokument inte bör gälla under längre tid än fem år. Dokumentet ska därefter antingen upphöra eller uppdateras. Syftet är att sträva mot färre samt tydligare styrdokument och om möjligt revidera befintliga dokument istället för att skapa nya. 

Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen noterar informationen om gällande styrdokument antagna av regionfullmäktige och regionstyrelsen. 
2. Regiondirektören får i uppdrag att gå igenom uppföljningen av samtliga styrande dokument i syfte att förenkla uppföljning och rapportering, samt se till att uppföljning kan ske på ett överskådligt och samlat sätt. 
3. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar informationen om gällande styrdokument antagna av regionfullmäktige och regionstyrelsen. 
4. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att maritim strategi antagen 2015-02-03 upphör att gälla.

Beslut: enligt förslag 


12. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter 

Arkivlagen kräver att regionfullmäktige fattar beslut om överlämnande av allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan.  

Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar: 
1. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva Skaraborgsenheten vidare inom styrelsen för Regionhälsan från och med den 1 januari 2021. 
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva ambulansverksamheten avseende Alingsås, Lerum och Vårgårda vidare inom sjukhusen i väster från och med 1 januari 2021. 
3. Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten Grön Rehab vidare inom nämnden för Hälsan och stressmedicin från och med 1 januari 2022. 
4. Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskrivs i beslutspunkt 1-3 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden. 

Beslut: enligt förslag 

13. Styrgrupp för detaljutformning av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 

De politiska partierna i regionfullmäktige genomför inför varje ny mandatperiod en översyn av den politiska organisationen. En tillfällig beredning med representanter från samtliga partier i regionfullmäktige har tagit fram ett underlag till stöd för utformning av förslaget till politisk organisation. Ansvaret för att genomföra översynen och ta fram ett förslag till politisk organisation för mandatperioden 2023–2026 åläggs en särskild politisk styrgrupp och följer uppdragshandlingens arbetsprocess. 

Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar: 
1. Regionfullmäktige noterar rapporten och förklarar uppdraget för den tillfälliga beredningen för det politiska arbetets förutsättningar och styrmodellen fullgjort. 
Regionstyrelsen beslutar för egen del: 
1. Regionstyrelsen godkänner förslag till uppdragshandling för styrgruppen för detaljutformning av den politiska organisationen 2023–2026. 
2. Regionstyrelsen utser Johnny Magnusson (M), Lars Holmin (M), Helén Eliasson (S), Jörgen Hellman (S), Kristina Jonäng (C), Gunilla Druve Jansson (C), Conny Brännberg (KD), Magnus Berntsson (KD), Carina Örgård (V), Claes-Göran Borg (V), Ulrika Frick (MP), Tony Aderum (MP), Heikki Klaavuniemi (SD), Håkan Lösnitz (SD), Jonas Andersson (L), Carina Liljesand (L) att utgöra styrgrupp, med Johnny Magnusson som ordförande och Helén Eliasson som vice ordförande. 
3. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bistå styrgruppen med utrednings- och administrativt stöd. 

Beslut: enligt förslag 

14. Yttrande över motion av Carina Örgård (V) om brukarstyrd inläggning vid svåra självskadebeteenden 

Carina Örgård (V) har i en motion föreslagit brukarstyrd inläggning som metod vid svåra självskadebeteenden. Motionen lyfter fram metoden som en krishanteringsstrategi för patienten som själv kan kontakta avdelningen för att lägga in sig och på sikt kan fungera förbyggande för målgruppen. I motionen hänvisar motionären till Skåne och Nederländerna som arbetar med metoden. 
Under hösten 2017 fattade det regionala processteamet personlighetssyndrom/självskada ett beslut om att införa brukarstyrd inläggning på samtliga sjukhus i VGR där psykiatrisk akutsjukvård bedrivs.  

Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 
1. Motionen är besvarad. 

Beslut: enligt förslag 

15. Yttrande över motion av Annica Erlandsson (S) om samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommuner för att möta den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar 

Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion ökad samverkan mellan region och kommun för att möta den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Motionen lyfter fram att ohälsan ökar och orsakerna till detta varierar samt vikten av preventiva insatser. Motionen har skickats på remiss till södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för regionhälsan och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 
1. Motionen är besvarad. 

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

16. Yttrande över motion av Carina Örgård med flera (V) om en kö till IVF/provrörsbefruktning 

Carina Örgård (V), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Jan Alexandersson (V) och Marjan Garmroudi (V) har i en motion föreslagit en genomlysning av åldersgränser och utredningsrutiner vid provrörsbefruktning/IVF i Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för yttrande. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 11 november 2020 att föreslå att motionen avslås. 

Förslag till beslut: 
Regionstyrelsens föreslår att regionfullmäktige beslutar: 
1. Motionen avslås. 

Beslut: enligt förslag 

Ärenden som avgörs av regionstyrelsen

  
17. Återrapport kring uppdrag om regiongemensam beställning och finansiering av den prehospitala verksamheten 

Vid regionstyrelsens sammanträde 2019-11-12 fick regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag till regiongemensam beställning och finansiering av den prehospitala verksamheten i VGR.  

Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsstyrelsen att från och med 2021 ta fullt finansieringsansvar för avtalen med SOS Alarm och Regionhälsan vad gäller sjukvårdens larmcentral. Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen befarar underskott på grund av detta beslut ska frågan lyftas för dialog med regionstyrelsen. För att få en regiongemensam och enhetlig bas att basera beställningarna på uppmanas hälso- och sjukvårdsnämnderna att använda kommande plan för prehospital vård i sitt beställningsarbete. 
2. Uppdraget om regiongemensam beställning och finansiering är därmed avslutat.

Beslut: enligt förslag 

18. Detaljprojektering för planerat byggande av ny bussdepå vid Radiomasten 

För att skynda på tidplanen för den planerade investeringen av ny bussdepå vid Radiomasten önskar Västfastigheter förbereda och påbörja arbetet med detaljprojektering innan regionstyrelsen beslutar om investeringen ska genomföras eller ej.  

Förslag till beslut: 
1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att påbörja detaljprojektering för planerat byggande av ny bussdepå vid Radiomasten i Västra Frölunda. 
2. Västtrafik står för hela kostnaden för den påbörjade detaljprojekteringen om regionstyrelsen längre fram skulle besluta att inte genomföra investeringen. 

Beslut: enligt förslag 

19. Beslut om fortsatt genomförandeplanering Sahlgrenska Life 

Regionstyrelsen godkänner fortsatt genomförandeplanering för Sahlgrenska Life. Beslutet innebär att regionstyrelsen går vidare med genomförandeplanering av hus 2 och 3 och att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fastighetsnämnden får i uppdrag att komplettera och förtydliga driftskostnader och evakueringskostnader för hus 1. 

I Sahlgrenska Life knyts framtidens vård, forskning och näringsliv samman. Syftet är att stärka kopplingen mellan resultat från forskningen och konkreta förbättringar i vården, till nytta för patienterna.  

Huvudaktörer i projektet är Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, med bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin.  

Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen godkänner fortsatt genomförandeplanering för Hus 2 och Hus 3 med utgångspunkt i den samlade programrapporten Sahlgrenska Life januari 2020, tillhörande supplement daterat oktober 2020 samt programrapportens delrapporter för programarbete Hus 2-3 och Odontologen, daterade 2020-01-15. 
2. Regionstyrelsen återremitterar styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fastighetsnämndens begäran om fortsatt genomförandeplanering för Hus 1 för komplettering och förtydligande. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att snarast återkomma med en tydlig plan för finansiering av de driftkostnader som följer av projektet Sahlgrenska Life. I ny begäran ska fastighetsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset återkomma med beskrivning av hur lokalbehovet för evakuerade verksamheter kan lösas långsiktigt med beaktande av att använda befintliga lokaler inom VGR. 
3. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Tandvårdsstyrelsen med stöd av fastighetsnämnden får delta i Vitartes fortsatta genomförandeplanering av Hus 2 och Hus 3. Genomförandeplaneringen ska ske med utgångspunkt i upprättad programrapport januari 2020, tillhörande supplement daterat oktober 2020 samt programrapportens delrapporter för programarbete Hus 2-3 och Odontologen, daterade 2020-01-15. 
4. Fortsatt genomförandeplaneringen hos respektive nämnd/styrelse ska ske samordnat med det uppdrag regiondirektören fick av ägarutskottet 2020-12-02 avseende vidareutveckling av konceptet Sahlgrenska Life i samarbete med Göteborgs universitet och Sahlgrenska Akademin. 
5. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionens andel av Vitartes upparbetade kostnader för program- och systemhandlingsarbete för Hus 2 och Hus 3, i händelse av uteblivet genomförandebeslut, till 10 procent ska belasta berörda utförarstyrelser enligt andel av förhyrd yta. Resterande 90 procent belastar regionstyrelsen genom moderförvaltningen. 
6. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att teckna projekteringsavtal med Vitartes avseende fortsatt arbete för Hus 2 och Hus 3 avseende fördjupat programarbete och systemhandling fram till att ett förhandlat hyresavtal föreligger. 
7. Regionstyrelsen förklarar paragrafen för omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag 

20. Ersättning för provtagning med antigentest/snabbtest för påvisande av covid-19 till enheter inom Vårdval Vårdcentral 

Antigentester eller så kallade snabbtester kan användas som ett komplement till PCR-testning för Covid-19 när det finns behov av ökad testkapacitet. Provtagande enheter får idag 400 kr i ersättning per registrerad antigentest. Överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten innebär att staten i ett första skede kommer att betala ett ersättningsbelopp om 300 kronor för alla antigentester som regionerna utför, från och med 2021-01-01. 

Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen beslutar att ersätta enheter inom Vårdval Vårdcentral med 400 kr per registrerad antigentest/snabbtest för Covid-19. 
2. Regionstyrelsen beslutar att enheter inom Vårdval Vårdcentral får beställa förbrukningsmaterial för LumiraDx antigentest till 0-pris på Marknadsplatsen. 

Beslut: enligt förslag 

21. Koldioxidbudget för Västra Götaland 2020-2040 

Miljönämnden har beslutat om en koldioxidbudget för Västra Götaland 2020-2040. Koldioxidbudgeten visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet.   

Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen godkänner Koldioxidbudget för Västra Götaland 2020-2040. 
Beslut: enligt förslag 

22. Svar på initiativärende av Janette Olsson (S) om krisstöd till vård- och omsorgspersonal 

Socialdemokraterna har lämnat in ett initiativärende om krisstöd till vård- och omsorgspersonal. Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 19 januari att fördela statsbidraget för covid-19 bland annat till krisstöd till vård- och omsorgspersonal. 

Förslag till beslut: 
1. Initiativärende om krisstöd till vård- och omsorgspersonal är besvarad. 

Beslut: enligt förslag 

23. Initiativärende från SD om ambulanssjukvård 

Beslut: Anses besvarat.

 
24. Initiativärende från SD om massvaccinationer 

Beslut:  Anses besvarat.

25. Avslut av centralt personuppgiftsansvar för nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning Q-IVF 

Regionstyrelsen har centralt personuppgiftsansvar för det nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning Q-IVF. I dialog mellan Registercentrum Västra Götaland, centralt personuppgiftsansvarig myndighet på Karolinska Universitetssjukhuset och QIVF har det funnits lämpligt att överföra centrala personuppgiftsansvaret (CPUA) till Karolinska Universitetssjukhuset. 

Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen beslutar att överföra det centrala personuppgiftsansvaret för det nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning Q-IVF till Karolinska Universitetssjukhuset.

Beslut: enligt förslag 

26. Delegation av tilldelningsbeslut för upphandling av IT-konsultmäklare 2021 

Regionstyrelsen har delegerat beslut enligt lag om offentlig upphandling om ramavtal eller tilldelning av kontrakt för varor och tjänster med ett kontraktsvärde till och med 500 miljoner kronor till regiondirektören.  

Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om tilldelningsbeslut av kontrakt enligt lag om offentlig upphandling, för upphandlingen av IT-konsultmäklare till regiondirektören. 

Beslut: enligt förslag 

27. Hantering av organisationsbidrag folkhälsa från 2021 

En utredning hur Västra Götalandsregionen hanterar organisationsbidrag inom folkhälsoområdet har genomförts. Utredningen föreslår att nuvarande stödform organisationsbidrag för folkhälsa upphör och ersätts av ett sökbart verksamhetsstöd för civila samhället från och med år 2023 enligt VGR:s policy för ekonomiskt stöd till civila samhället.  

Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen beslutar att nuvarande organisationsbidrag för folkhälsa upphör och ersätts av ett sökbart verksamhetsstöd för civila samhället från och med år 2023. 

Beslut: Ärendet återremitterades efter yrkande från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

28. Fullmakt att företräda Västra Götalandsregionen inför domstol och andra myndigheter med mera 2021 

Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen ger chefsjuristen Lina Kolsmyr, eller den hon sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2021 vid domstolar och andra myndigheter föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter i alla mål och ärenden där detta inte på grund av lag eller regionfullmäktiges beslut ankommer på annan. 
2. Regionstyrelsen ger fastighetsdirektören Lars Janson, eller den han sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2021 vid kommunal byggnadsnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, inskrivningsmyndighet, arrendenämnd samt hyresnämnd föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter. 

Beslut: enligt förslag 

29. Yttrande över remiss promemoria – Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag från Socialdepartementet  

Västra Götalandsregionen har getts möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets promemoria . Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag.  

Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen avstyrker förslagen i promemoria – Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag.  

Beslut: enligt förslag 

30. Remissvar på inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037  

Trafikverket har skickat ut inriktningsunderlaget inför revideringen av nationell transportinfrastruktur plan 2022–2033/37 på extern remiss. Inriktningsunderlaget har två huvudsakliga fokusområden i klimatmålet och underhåll av befintlig infrastruktur tillsammans med hur stambanorna ska finansieras. Västra Götalandsregionen är remissinstans på inriktningsunderlaget i egenskap av länsplaneupprättare. Inriktningsunderlaget och remissvaren beaktas av regeringen som under våren förväntas lägga fram en infrastrukturproposition för riksdagen.  

I sitt svar säger regionstyrelsen bland annat att den delar Trafikverkets bild att klimatmålet förutsätter kraftfulla beslut och åtgärder. Regionstyrelsen framhåller att ny stambana mellan Göteborg-Borås är den mest angelägna åtgärden i Västra Götaland.  

Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen godkänner yttrande över remiss på inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022– 2037. 

Beslut: enligt förslag 

31. Remissyttrande om Ett särskilt hedersbrott - SOU 2020:57 

Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att yttra sig över remissen Ett särskilt hedersbrott SOU:57. Västra Götalandsregionen anser i likhet med utredarna att införandet av ett särskilt hedersbrott sänder ut viktiga signaler om att samhället ser strängt på hedersrelaterat våld. Västra Götalandsregionen anser även att det är bra att straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps. 

Västra Götalandsregionen instämmer med förslaget om att införa en särskild brottstyp som tar sikte på hedersrelaterade gärningar, i enlighet med utredningens förslag om ett Hedersbrott i BrB 4 kap. 4b §.  

Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen antar yttrande om Ett särskilt hedersbrott SOU:57 enligt förslag. 
Beslut: enligt förslag 

32. Valärenden 

Regionstyrelsen förrättade val som bordlades vid förra sammanträdet. 

Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen nominerar NN till ny ledamot av Vänerns vattenvårdsförbund för tiden till årsmötet 2023. (ej klart)
2. Regionstyrelsen utser NN till ledamot i beredningen för externa relationer för resten av mandatperioden. (ej klart) 
3. Regionstyrelsen utser Angela Fast Torstensson (M) till ersättare i personalutskottet. 
4. Beslutet ovan ersätter regionstyrelsens beslut 2020-10-06 § 295 

Beslut: enligt förslag 


33. Världsarvet Tanums hällristningar - representanter till ledningsgrupp och förvaltningsråd  

Den övergripande styrningen av arbetet i Världsarvet Tanums hällristningar leds av en ledningsgrupp med en representant från vardera parter Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen och Tanums kommun.  

Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen utser Conny Brännberg (KD) som representant till Världsarvets ledningsgrupp för tiden fram till den 31 december 2022.  
2. Regiondirektören får i uppdrag att för samma tid utse två representanter till Världsarvets förvaltningsråd. 

Beslut: enligt förslag 

 

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsens ledamöter
 


Senast uppdaterad: 2021-01-26 12:42