Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 26 juni 2018

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Ansvarsfrihet beviljas för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2017

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Under 2017 bedrev 15 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har lämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Samordningsförbunden fick 2017 sammanlagt 165,5 miljoner kronor från huvudmännen, varav cirka 25 procent från Västra Götalandsregionen. Bidragen från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna uppgick till 40,2 miljoner kronor.

Samordningsförbundens sammanlagda resultat uppgick till -0,9 miljoner kronor, med ett spann från -2,6 miljoner kronor till +3,0 miljoner kronor. Det egna kapitalet minskade med 0,9 miljoner kronor och var vid 2017 års bokslut 36,2 miljoner kronor.

För samtliga Samordningsförbund har revisionsrapporterna yrkat på ansvarsfrihet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beviljar samtliga samordningsförbund ansvarsfrihet för 2017.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Motion om att använda ultraviolett ljus mot multiresistenta bakterier i sjukhusmiljöer avslås

Patrik Silverklinga (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i en motion från oktober 2017 föreslagit att regionfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda inom vilka vårdmiljöer det är lämpligt att använda ultraviolett ljus för desinfektion och efterkontroll av städning och kostnaden för detta, samt därefter att börja använda ultraviolett ljus i konstaterat utsatta vårdmiljöer. Motionärerna motiverar sitt förslag med att Västra Götalandsregionen bör intensifiera kampen mot spridning av antibiotikaresistenta bakterier och därför använda sig av denna metod för desinfektion.

Motionen har skickats på remiss till servicenämnden, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och styrelsen för Skaraborgs sjukhus. Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen avslås bland annat på grund av otillräcklig evidens och att det inte bedöms kostnadseffektivt.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 3

Motion om regionala yrkesvuxutbildningar för länets företag och arbetsgivares kompetensförsörjning anses besvarad

I motionen lyfter Karin Engdahl (S), med flera, ett regeringsbeslut från 2016-10-28 om en ny förordning om en modell för fördelning av statsbidrag till regional yrkesvuxutbildning. Modellen ska öka kopplingen mellan arbetsmarknadens behov av kompetens och behovet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå.

Motionärernas förslag är att:

 • inventera vilka yrkesområden det är möjligt att starta regionala yrkesvux inom Västra Götaland.
 • utreda vilka yrkesområden där Västra Götalandsregionen (VGR) har ett stort behov av arbetskraft och med utredningen som grund starta regionala yrkesvux.
 • återkomma med rapport till regionfullmäktige om hur arbetet med regionala yrkesvux i Västra Götaland går senast 2018-03-01.

Den samlade bedömningen är att VGR är starkt engagerad i arbetet med regionala yrkesvuxutbildningar och att påverkan kommer att öka ytterligare genom planerade samarbeten. Påverkan sker bland annat genom regionala och delregionala utbildnings-och arbetsmarknadsanalyser, samverkan med branscher och Arbetsförmedlingen samt samordning med kommunalförbunden inför ansökningar av yrkesvuxutbildningar.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Motion om Västra Götalandsregionen som attraktiv och levande kulturregion anses besvarad

I april 2017 inkom Anne-Charlotte Karlsson (S) med en motion om Västra Götalandsregionen som attraktiv och levande kulturregion. Motionären vill stärka villkoren för regionens kulturarbetare genom ökade ekonomiska satsningar, fler arbetsplatser, mer stabila anställningsformer samt kompetensförsörjning och fortbildning.

Mot bakgrund av inkomna remissvar gör koncernstab HR bedömningen att motionen ska anses besvarad.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Koncernprognos maj 2018 visar resultatförsämring

Koncernkontorets bedömning är ett ekonomiskt resultat på helåret om cirka minus 250 miljoner kronor. Det är en försämring jämfört med delårsrapporten per mars med samma belopp.

Koncernresultatet efter maj månad är -862 miljoner kronor, vilket är cirka 97 miljoner kronor bättre än budget men cirka 824 miljoner kronor sämre än resultatet för maj 2017.

Den positiva budgetavvikelsen hänför sig till bolag och förvaltningar inom regional utveckling, serviceverksamheter samt regiongemensamt. Styrelser och nämnder för de verksamheter som nu har ett prognostiserat överskott ska säkerställa att detta bibehålls.

Styrelserna för sjukhusen måste öka insatserna för att sjukhusens åtgärdsplaner ger avsedd effekt. Det försämrade resultatet beror på utvecklingen vid akutsjukhusen, eftersom de beslutade åtgärderna om kostnadsminskningar inte ger avsedd effekt - trots omfattande och ambitiösa planer.

Koncernkontorets bedömning är att det nu behövs ett tydligt ledarskap med inriktning på genomförandekraft. Försämringen innebär också att Koncernkontoret bedömer att det inte finns utrymme att öka det brutna taket enligt tidigare beslut med 50 miljoner kronor. Brutna tak innebär att sjukhusen får ytterligare ersättning när de producerar mer sjukvård än vad de kommit överens med nämnderna om.

Enligt Koncernkontorets bedömning ger koncernprognosen per maj anledning att föreslå regionstyrelsen att överväga ytterligare åtgärder än de som tidigare beslutats.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige återtar beslutet om höjning av så kallat brutet tak från 250 miljoner kronor till 300 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att regiondirektören får i uppdrag att

 • utifrån koncernprognos maj återkomma till regionstyrelsen 28 augusti med förslag på ytterligare åtgärder i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen och långsiktigt nå verksamhet och ekonomi i balans
 • och ta fram en konsekvensbeskrivning av ett stopp för att anlita bemanningsföretag och återkomma till regionstyrelsen med detta den 28 augusti.

Regionstyrelsen bemyndigar regiondirektören att besluta om omfördelningar mellan sjukhusen av utrymme för ökad produktion inom så kallt brutet tak.

Beslut: enligt förslag
S och V reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden

 

Styrelseärenden

 

Ärende 6

Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2019

Regionfullmäktige beslutade 2018-06-19 om budget för 2019. I beslutet fick regionstyrelsen i uppdrag att besluta om tillkommande regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2019. Syftet med riktlinjerna är att ange förtydligande förutsättningar och villkor för nämnder och styrelser.

Som komplement till detta beslut kommer hälso- och sjukvårdsstyrelsen att fastställa riktlinjer för förlängningen av vårdöverenskommelserna och arbetet med hälso- och sjukvårdsnämndernas detaljbudget.

Regionstyrelsen uppmanar styrelser och nämnder att arbeta med att minska administration och dubbelarbete samt skaffa sig en tydlig bild över kostnadsutveckling och antalet anställda. Sjukhusstyrelserna behöver utöver det fokusera sitt styrelsearbete på att uppnå kostnadskontroll och produktivitetsökning och ställa krav på förvaltningschefer att genomföra beslutad budget.

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:

 • Att 2018 års vårdöverenskommelser förlängs att gälla även 2019 i syfte att öka tempot i omställningsarbetet och ökat fokus på ekonomi och verksamhet i balans, i enlighet med regionfullmäktiges beslut om budget 2019.
 • Att besluta överföra 50 miljoner kronor från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnderna för mobila närsjukvårdsteam. Fördelning sker enligt resursfördelningsmodellen.
 • Att nämnder och styrelser får i uppdrag att inrapportera detaljbudget till regionstyrelsen senast den 30 november 2018.
 • Att fördelning av riktade satsningar, inklusive statsbidrag, från hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska vara fördelade till utförarna senast den 19 september.
 • Att fastställa i övrigt föreliggande förslag till regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2019.
 • Att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra höjningen av ob-helg i enlighet med regionfullmäktiges intentioner. Finansiering sker från personalutskottets tillförda medel för riktade lönesatsningar för natt-ob samt ob-helg.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Förtydligande av inköpspolicy och riktlinjer för inköp

I samband med införandet av inköpspolicyn har det uppkommit ett behov av att formalisera ett undantag från regeln om att alla inköp ska hanteras av upphandlingsfunktionerna. Detta avser mindre direktupphandlingar av varor och tjänster under 100 000 kronor, av vissa unika behov, där beställningen av praktiska skäl är mer lämpad att genomföras av verksamheten.

De majoritetsägda bolagen har ännu inte infört inköpspolicyn och detta arbete behöver påbörjas. Tanken är att bolagen i enlighet med policyn lämnar fullmakt och deltar på så många regionala upphandlingar som möjligt. Bolagen kan fortsatt genomföra egna upphandlingar i de fall det är mer lämpligt.

Regionstyrelsen föreslås besluta att inköp av vissa unika mindre behov och service- och supportavtal till och med 2019-12-31 undantas från inköpspolicyn. Dessutom föreslås att regiondirektören, tillsammans med de majoritetsägda bolagen, ska införa inköpspolicyn i bolagen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Genomförande av om- och tillbyggnad Skaraborgs Sjukhus etapp 3

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus (SkaS) vill få ett genomförandebeslut kring ett nytt akut- och psykiatriblock samt ombyggnad av operation/serviceblocket, inklusive PCB-sanering etapp 4. Projekten nominerades först som separata projekt men har under hand omarbetats för att förbättra flöden och samarbete mellan olika funktioner inom sjukhuset.

Akutmottagningen dimensioneras för att kunna ta hand om akutuppdraget för hela sjukhusets upptagningsområde. Även öppenvården inom psykiatrin dimensioneras för att kunna ta emot fler besök än idag. Inom operationsverksamheten görs en förstärkning i ytterligare en hybridsal gentemot dagens situation.

Styrelsen för SkaS vill med anledning av besluten föra en dialog med regionstyrelsen om de tillkommande driftkonsekvenserna.

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:

 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet ”SkaS – Om- och tillbyggnad av akutmottagningen” samt konstnärliga utsmyckningar inom 1 527 miljoner kronor att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.
 2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet ”SkaS – Om- och tillbyggnad av operation” samt konstnärliga utsmyckningar inom 936 miljoner kronor att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.
 3. Fastighetsnämndens behov av årliga hyresbidrag på 50,4 miljoner kronor (om- och tillbyggnad av akutmottagning) samt 34,2 miljoner kronor (om- och tillbyggnad av operation) till följd av investeringarna ska beaktas i framtida budgetarbete.
 4. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inarbeta evakueringskostnaderna (om- och tillbyggnad av operation) på 15 miljoner kronor i aktuell årsbudget.
 5. Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna internt upplåtelseavtal.
 6. Styrelsen för Skaraborgs sjukhus ska beakta resultatet från arbetet med närsjukvårdskoncept i genomförandet av investeringarna.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Genomförande av etapp 1 för smågodstransportör-rörpost vid Östra Sjukhuset

System för smågodstransportör-rörpost ingår som en del i projektet försörjning och logistik och teknisk infrastruktur på Östra sjukhuset. Detta genomförandebeslut avser etapp 1 och inkluderar hela systemlösningen samt installationer för en första etapp som innebär att systemet ska vara tillgängligt när tillbyggnaden av barnsjukhuset (TBS) är klar. Även befintliga byggnader kommer att kunna använda systemet.

Fastighetsnämnden föreslås få i uppdrag att genomföra projektet ”Etapp 1 för smågodstransportör-rörpost” vid Östra sjukhuset inom 18,85 miljoner kronor att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar. Fastighetsnämndens behov av årligt hyresbidrag om 1,230 miljoner kronor till följd av investeringen föreslås beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Förberedande arbeten inför byggnation av Högsbo specialistsjukhus får starta

Regionfullmäktige beslutade i april 2015 att utveckla och förstärka närsjukvården i göteborgsområdet genom ett funktionellt sammanhållet sjukvårdssystem utanför akutsjukhusen. Det innebär att etappvis bygga ut den öppna specialistsjukvården i göteborgsområdet med specialistsjukhus. Två specialistsjukhus ska byggas, ett i Högsbo och ett på Hisingen/Lundby.

Regionstyrelsen beslutade i november 2015 att nominera Högsbo specialistsjukhus som verksamhetsdriven fastighetsinvestering. Specialistsjukhuset ska stå klart för att tas i bruk under 2022/2023.

För att nå projektets tidsmässiga mål, finns behov att redan nu fatta beslut om att rivning och vissa markarbeten får genomföras under hösten 2018.

Regionstyrelsen beslutar att:

 • Fastighetsnämnden får i uppdrag att uppdra åt Västfastigheter att genomföra förberedande markarbeten, innan genomförandebeslut, inför byggnation av Högsbo specialistsjukhus:
  • Rivning av tre befintliga byggnader.
  • Flytt av VA-ledningar i mark samt markarbeten såsom schaktning och pålning.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Finansiering av planarbete för Botaniska trädgården

I dialog mellan presidierna för styrelsen för Botaniska trädgården, fastighetsnämnden och miljönämnden har beslut tagits om att uppdatera 2011 års övergripande lokalutvecklingsplan för Göteborgs botaniska trädgård. Syftet är att ge en helhetsbild över beslutade och kommande förändringar av anläggningen. Den nya uppdaterade planen ska ses som en konkretisering och följd av regionfullmäktiges beslut i november 2016 om långsiktig inriktning för Göteborgs Botaniska trädgård.

Uppdateringen av planen föreslås ske i två steg, dels genom upprättande av en lokalförsörjningsplan som beskriver verksamhetens samlade lokal- och anläggningsbehov, dels genom en fastighetsutvecklingsplan som beskriver fastighetens kapacitet och möjlig bebyggelse- och anläggningsutveckling med hänsyn till teknisk status.

Regionstyrelsen föreslås finansiera upp till 700 000 kronor till styrelsen för Botaniska trädgårdens arbete under 2018 med övergripande planer för trädgårdens utveckling och ökade tillgänglighet. Finansiering föreslås ske genom regionstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2018.

Under år 2019 – 2022 uppmanas miljönämnden att tillföra medel för att täcka de driftkostnadsökningar som följer av utvecklingsarbetet. Regionstyrelsen föreslås garantera fastighetsnämndens kostnad för förstudien om förbindelsen över Vitsippsdalen om projektet inte kommer till genomförande. Regiondirektören föreslås få i uppdrag att återkomma med förslag till riktlinjer för vilka plandokument som ska ingå i regionens fastighetsförsörjningsprocess.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Sammanslagning av Göteborgs samordningsförbund

I Göteborgs kommunfullmäktiges budget för 2017 formulerades ett uppdrag till Stadsledningskontoret, att i dialog med övriga medlemmar/samverkansparter (Västra Götalandsregionen (VGR), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan), utreda förutsättningarna för en sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till ett gemensamt samordningsförbund.

Förutsättningarna har utretts och i utredningsrapporten från 2017 konstateras att skälen för en sammanslagning till ett samordningsförbund överväger klart.

Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har samtliga beslutat om inriktningen om ett gemensamt samordningsförbund för Göteborg.

Regionstyrelsen föreslås ställa sig bakom inriktningen om ett gemensamt samordningsförbund i Göteborg och medverka till framtagandet av förslag till förbundsordning.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

VGR går ur den Skandinaviska arenan

Den Skandinaviska Arenan (DSA) är ett politiskt samarbete som etablerades år 2000 och syftar till att knyta samman Öresundsregionen, Halland och Göteborg-Osloregionen. DSA anses inte längre som rätt forum för samarbetet på grund av låg aktivitet både politiskt och tjänstemannamässigt sedan 2014. Merparten av DSA:s medlemmar har dessutom gått med i STRING-nätverket under 2018.

Samtliga kvarvarande medlemmar är eniga om att avveckla DSA under 2018. Det arbete som hittills gjorts inom ramen för DSA kommer att fortsätta i STRING-nätverket.

Regionstyrelsen föreslås besluta att VGR går ur Den Skandinaviska Arenan och besluta att VGR  avvecklar Den Skandinaviska Arenan tillsammans med övriga medlemmar.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Finansiering av klinisk behandlingsforskning

Västra Götalandsregionen (VGR) har deltagit med finansiering för klinisk behandlingsforskning genom regionstyrelsens anslag för oförutsett under åren 2014-2017. Nytt beslut behövs om finansiering för 2018.

VGR föreslås delta i finansiering av klinisk behandlingsforskning enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendation med 12,5 miljoner kronor 2018 och att detta finansieras ur regionstyrelsens anslag för oförutsett. Dessutom föreslås att regiondirektören får i uppdrag att inför detaljbudgeten 2019 föreslå vilken styrelse som är mest lämplig att under 2019, och långsiktigt, finansiera och följa upp VGR:s medverkan i finansiering av klinisk behandlingsforskning.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Ägartillskott till Skara skolscen

Stiftelsen Skara Skolscen har anhållit om ett ägartillskott från sina stiftare då det uppstått en förlust vid försäljning av stiftelsens fastighet Bromsen 1 i Skara. Stiftare är Västra Götalandsregionen (VGR) och Skara kommun och enligt gällande avtal svarar VGR för 70 procent och Skara för 30 procent av stiftelsens kostnader. Totalt anhåller stiftelsen om ett ägartillskott om 1 067 430 kronor varav 747 201 kronor begärs från VGR och resterande del från Skara kommun.

Kulturnämnden föreslår, efter samråd med Skara kommun, att ägartillskottet ska beviljas. Presidieöverläggning i frågan har genomförts mellan kulturnämnden och ägarutskottet. Vid överläggningen konstaterades att en genomgripande granskning av stiftelsens verksamhet och ekonomi bör genomföras. Skara kommun har beslutat ge ägartillskott motsvarande sin andel.

Regionstyrelsen föreslås tillföra ett ägartillskott om 747 201 kronor till Skara Skolscen för att återställa stiftelsens negativa egna kapital Ägartillskottet finansieras från regionstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Dessutom föreslås regionstyrelsen uppdra till regiondirektören att genomföra en genomlysning av stiftelsens ekonomi och verksamhet

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Harmonisering av avtalstid med Göteborgs stad om patientnämndsverksamhet

Sedan 1999 tillhandahåller Västra Götalandsregionen (VGR) patientnämndsverksamhet till samtliga kommuner i länet. Åtagandet regleras i samverkansavtal mellan VGR och respektive kommun. Nuvarande samverkansavtal gäller till och med 2019 med undantag av avtalet med Göteborg stad, som gäller till och med 2018. Avtalen förlängs automatiskt med ytterligare 2 år om ingen av parterna sagt upp dem.

Det finns ett värde i att se över samarbetsavtalen då de inte har uppdaterats sedan 1999. En harmoniering av avtalstiderna ger möjlighet för parterna att tillsammans se över alla samverkansavtal i syfte att uppdatera avtalsinnehållet efter dagens förhållanden och regelverk. Indikationerna om nuvarande samverkansavtal är att de är välfungerande och att parterna är nöjda med den verksamhet som ges. Även den ekonomiska modellen med årlig uppräkning enligt index upplevs fungera bra.

Göteborgs stad och VGR är överens om att förlänga nuvarande samverkansavtal med ett år - till och med 2019 för att möjliggöra en gemensam översyn.

Regionstyrelsen föreslås besluta att nuvarande avtal med Göteborgs stad om patientnämndsverksamhet förlängs med ett år vilket innebär att avtalet gäller till och med den 31 december 2019. Beslutet om ändrad förlängningsperiod sker i samråd med Göteborgs stad och förutsätter ett motsvarande beslut.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Granskning av vård på lika villkor - Delstudie 2

Revisorskollegiet har genomfört en granskning om vård på lika villkor – delstudie 2. Revisorskollegiet lämnar med anledning av rapporten tre rekommendationer på generell nivå:

 1. Att nämnder och styrelser ser över att befintlig information om en jämlik vård används på ett ändamålsenligt sätt.
 2. Att nämnder och styrelser vid behov ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa och påvisa att styrningen är effektiv som en grund för att analysera verksamhetens resultat.
 3. Att nämnder och styrelser mer aktivt omvärderar sin styrning med grund i sådana analyser (se rekommendation 2) när resultat uteblir och en ojämlik vård kvarstår.

Berörda nämnder och styrelser uppmanas i övrigt att beakta de synpunkter som lämnas i rapporten. I rapportens avsnitt som berör respektive nämnd/styrelse framgår mer specifikt de konkreta bristerna och hur de generella rekommendationerna kan tillämpas.

Regionstyrelsen lämnar en beskrivning av hur rekommendationerna omhändertas som svar på revisorskollegiets granskning.

Regionstyrelsen föreslås översända upprättat tjänsteutlåtande som svar på revisorskollegiets granskning av vård på lika villkor – delstudie 2.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Remissvar: Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet av finansdepartementet att yttra sig över utredningen ”Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå”.

VGR ställer sig i allt väsentligt bakom förslagen i  "Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå". Undantaget är förslagen om att begreppet län ska ingå i namnsättning av regionerna och att regionerna ska hämta synpunkter från sina medlemmar vid ändring i landstingsindelningen. VGR motsätter sig också möjligheten för en enskild region att hindra en förändring av regiongränser som är av nationellt intresse.

Regionstyrelsen föreslås yttra sig över utredningen enligt förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Remissvar: Ändringar av det kön som framgår av folkbokföringen

Västra Götalandsregionen (VGR) har av Socialdepartementet fått möjlighet att yttra sig över remissen "Ändringar av det kön som framgår av folkbokföringen”. Avsikten är att lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall ska ersättas av två nya lagar, en som avser vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en som avser ändring av det kön som är registrerat i folkbokföringen, det som brukar kallas juridiskt kön.

Den föreslagna nya lagstiftningen innebär att ändring i folkbokföringen skiljs från medicinsk vård och behandling. Koncernkontoret har tagit fram ett förslag till yttrande där VGR i stort stödjer lagförslaget men också har reservationer utifrån promemorians rubriker.

Regionstyrelsen föreslås avge yttrande över remissen enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Remissvar: Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått ett slutbetänkande på remiss. Betänkandet kom från kommittén av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital ”Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift".

Kommittén har utrett om större offentliga infrastrukturinvesteringar kan finansieras genom uttag av en särskild statlig skatt eller avgift. Till exempel om det går att införa statlig skatt till en fastighetsägare vars fastighet ökat i värde tack vare en infrastruktursatsning.

Men kommittén gör bedömningen att det inte är möjligt. Det går inte att fastställa och kvantifiera skattebasen för den värdeökningen på ett tillförlitligt sätt och därför bör en skatt inte utformas så. Kommittén anser heller inte att man kan göra en schablon som grund för skatten.

Regionstyrelsens remissyttrande om finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift innebär att VGR delar utredningens bedömning. Samtidigt förordar VGR fortsatt utredning av alternativa metoder för breddad finansiering.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Remissvar: Förslag till föreskrift för elbusspremien

Från och med februari 2018 har förordningen om elbusspremien ändrats i vissa avseenden. I några delar av den ändrade förordningen har regeringen lämnat möjlighet för Energimyndigheten att via en föreskrift reglera vad som gäller för de som tänker söka elbusspremien. Det som föreslås regleras i föreskriften är:

 • Vilka uppgifter som behövs för att visa att en buss uppfyller kraven i förordningen
 • Vad som menas med närmast jämförbara buss
 • Vad som menas med att laddhybrider ska köras huvudsakligen på el
 • Hur premien ska betalas ut.

Västra Götalandsregionen tillstyrker förslaget, som stämmer väl överens med regionens ambitioner och principer kring introduktion av elbussar. Regionstyrelsen lämnar remissyttrande till energimyndigheten enligt förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: