Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 26 maj 2020

Publicerad: Uppdaterad:
Ordförandeklubba

Fullmäktigeärenden
(Ärenden som ska vidare till regionfullmäktige)

1. Budget 2021 för Västra Götalandsregionen

De styrande partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, har lämnat ett gemensamt budgetförslag för år 2021 och plan för 2022–2023. Sverigedemokraterna har lämnat ett eget budgetförslag för samma tidsperiod.

Beslut: regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige besluta att anta de styrande partiernas budgetförslag. Socialdemokraterna meddelar att de inte deltar i beslutet.

2. Initiativärende (S) & (V) Budgetprocess 2021 för Västra Götalandsregion

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår i var sitt initiativärende att budget för 2021 ska beslutas i regionfullmäktige i november 2020. Partierna menar att de ekonomiska konsekvenserna och framtida vårdbehov till följd av pandemin gör förutsättningarna alltför osäkra.

Beslut: regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att bifalla ärendet.

3. Förlängning Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2021

Med anledning av pandemin Covid-19 som belastar vårdgivarna föreslås så få förändringar som möjligt genomföras i uppdraget till vårdcentralerna 2021. I ärendet föreslås därför en förlängning med nödvändiga justeringar av nu gällande förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral, Krav- och kvalitetsboken 2020.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta:
1) Regionfullmäktige godkänner justeringar av ekonomiska förutsättningar och ersättningsnivå i kapitel 6 i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral i enlighet med bilagt förslag att gälla från 2021-01-01.
2) Regionfullmäktige godkänner i övrigt Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2020 att gälla även 2021.
3) Regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att inom ramen för revidering av förfrågningsunderlaget inför 2022 ta fram en ny modell för täckningsgradsberäkning.
4) Regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att inom ramen för revidering av förfrågningsunderlaget inför 2022 göra en översyn av vårdcentralernas digitala tillgänglighet och deras kostnadsansvar för digitala besök i andra regioner.

4. Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2021

Med anledning av pandemin Covid-19 som belastar vårdgivarna föreslås så få förändringar som möjligt genomföras i uppdraget till rehabenheterna 2021. I ärendet föreslås därför en förlängning med nödvändiga justeringar av nu gällande förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab, Krav- och kvalitetsboken 2020.

Beslut: enligt förslag.

5. Stadslinbana i Göteborg eller alternativ till denna

Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och staten har ingått avtal ”Sverigeförhandlingen” om kollektivtrafikåtgärder inom Göteborg. Ett av de objekt som är inom avtalet är en stadslinbana från Järntorget – Lindholmen – Lundby - Wieselgrensplatsen. Utredning och planering av linbanan har visat att investeringen blir väsentligt högre än ursprunglig avtalad kalkyl. Även driftkostnaden är högre än beräknat.

Beslut: regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt förslag som bland annat innebär att avsluta projekt stadslinbana i Göteborg.

6. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021

Regionfullmäktige och regionstyrelsen ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar. Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena. För att ha beredskap för ytterligare ett tvådagarsmöte med regionfullmäktige föreslås att den 25 oktober bokas upp.
Beslut: enligt förslag att regionfullmäktige beslutar att fullmäktige sammanträder 16 februari, 13 april, 18 maj, 7–8 juni, 21 september, eventuellt 25 oktober, 26 oktober och 30 november 2021.

7. Ianspråktagande av medel ur avsättningen för kollektivtrafikutveckling

AB Västtrafik har nu inkommit med skrivelser till regionstyrelsen att ur avsättningen för kollektivtrafikutveckling ianspråkta 50 miljoner kronor till hållplatsförlängningar längs spårvagnslinje 5 och 11 samt 56 miljoner kronor plus index till Engelbrektslänken, en byggnation av cirka 500 meter bananläggning på Engelbrektsgatan mellan Skånegatan och Södravägen. Projekten får betraktas som viktiga åtgärder för spårvagnstrafikens robusthet och kapacitet.

Beslut: enligt förslag.

 

Även ärende 16 ska vidare till regionfullmäktige för beslut.

Ärenden till regionstyrelsen

8. Kapitaltäckningsgaranti till GöteborgsOperan AB

Den pågående pandemin Covid-19 beräknas medföra stora ekonomiska konsekvenser för GöteborgsOperan genom det inkomstbortfall som en nedstängd vårsäsong har inneburit. De ekonomiska konsekvenserna kan komma att medföra att företaget redovisar betydande negativa resultat. Då GöteborgsOperans verksamhet bedrivs i aktiebolagsform är de ur ett civilrättsligt perspektiv mer utsatta, då aktiebolagslagen innehåller regler om att det egna kapitalet måste överstiga mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet vid varje tillfälle.

Beslut: enligt förslag att bevilja GöteborgsOperan AB en kapitaltäckningsgaranti om 90 miljoner kronor under 2020.

9. Fri parkering för personal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen i samband med covid-19

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen (VGR) under perioden 16 april 2020 — 30 maj 2020. Beslutet gäller endast på personalparkeringar vid sjukhus som förvaltas av Västfastigheter. Beslutet om kostnadsfri parkering för personal kan innebära att personalen förmånsbeskattas. Beslutet om fri parkering för personal vid sjukhus i VGR innebär minskade intäkter om cirka 1,8 miljoner kronor per månad.

Beslut: enligt förslag att personalen vid Västra Götalandsregionens sjukhus har kostnadsfri personalparkering från 31 maj 2020 till och med 31 augusti 2020.

10. Översyn av sjukreseverksamheten

Regionstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 i samband med ”Frågor med anledning om vårdöverenskommelse 2020” att uppdra åt regiondirektören att återkomma med förslag till långsiktig finansiering, ansvarsfördelning, organisering, regelverk med mera för att se över kostnadsutvecklingen inom sjukreseverksamheten.

Åtgärder har identifierats som skulle medföra en besparingspotential på 41,6 miljoner kronor per år. Inräknat trenden med minskat resande från andra halvåret 2019 bedöms besparingen hamna på cirka 58,6 miljoner kronor.

Beslut. enligt förslag.

11. Lägesrapport om Västsvenska paketet

Västsvenska paketet är ett avtal för infrastrukturåtgärder i Västsverige som innefattar åtgärder för 34 miljarder i 2009 års prisnivå, samt dess finansiering. Parterna i avtalet är Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs stad, Göteborgsregionen och staten (Trafikverket). Utgångspunkten för redovisningen är den samlade Årsrapporten 2019.

Senaste informationen från parterna till Västsvenska paketets ledningsgrupp gällande genomförandet 2020 är att de olika projekten påverkas till följd av covid-19, främst genom att personal på de olika byggplatserna inte kan resa till och från Sverige/respektive hemland helt obehindrat som tidigare, olika lösningar har dock vidtagits för att minimera detta problem. I några projekt har kritiska materielleveranser tidigarelagts för att undvika materialbrist. Det finns i nuläget inte några prognostiserade förändringar på färdigställande tid på de stora projekten i paketet med anledning av covid-19.

Beslut: enligt förslag att notera informationen.

12. Förändrade förutsättningar i projekt och verksamheter med anledning av Covid-19 – för projektägare och organisationer som erhåller ekonomiskt stöd inom områdena folkhälsa och mänskliga rättigheter

Finansiering i form av projekt- och verksamhetsstöd till externa aktörer och organisationer inom det civila samhället är viktiga verktyg för att stärka det långsiktiga och regionövergripande arbetet med folkhälsa, mänskliga rättigheter och social hållbarhet i Västra Götaland, och därigenom bidra till att minska skillnader i människors livsvillkor och hälsa.

Koncernkontorets bedömning är att det är flera projekt och organisationer som redan har påverkats av det rådande läget och som kommer att behöva bedriva sin verksamhet på delvis andra sätt än som angavs när det ekonomiska stödet beviljades.

Beslut: enligt förslag att undantag kan göras från fastställda riktlinjer och projektplaner för redan beviljade projektstöd inom området folkhälsa och för beviljade verksamhetsstöd inom området mänskliga rättigheter, i de fall förutsättningarna för verksamheten har förändrats med anledning av Covid-19. Besluten gäller till och med den 31 augusti 2020.

13. Yttrande över remiss om validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)

Västra Götalandsregionen uppfattar att valideringsdelegationen har drivit på utvecklingsarbetet inom validering och att delegationens arbete har haft positiv inverkan på förutsättningarna för att det ska skapas validering såväl i omfattning som kvalitet. Västra Götalandsregionen har bedrivit ett långvarigt utvecklingsarbete inom validering, främst genom finansiering av expertorganisationen Validering Väst. Västra Götalandsregionen har även följt och deltagit i valideringsdelegationens arbete. Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslagen i betänkandet men anser att det behövs en del justeringar.

Beslut: enligt förslag att godkänna yttrande enligt regionutvecklingsnämndens förslag.

14. Yttrande över EU-samråd om artificiell intelligens

EU-kommissionen lanserade en vitbok för artificiell intelligens (AI) den 18 februari 2020. Vitboken innehåller förslag till strategier och kommande lagar för att öka investeringar, utvecklingstakten och tillämpningar av AI.

Beslut: enligt förslag att godkänna samrådssvar om EU:s vitbok för artificiell intelligens.

15. Yttrande över remiss om huvudbetänkande långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65)

Långtidsutredningens syfte är att ge ett underlag för utformningen av den ekonomiska politiken. En central uppgift är att analysera utmaningar och möjligheter för den svenska ekonomin de närmaste 15–20 åren och vad de betyder för den ekonomiska politiken.
Västra Götalandsregionen ser det som mycket positivt att de regionala förutsättningarnas betydelse uppmärksammas och att det görs med såväl teoretiska förklaringsmodeller som empiriska data men vill peka på ett antal områden där analysen och slutsatser kunde fördjupats ytterligare. Inte minst när det gäller hur dessa förutsättningar ser ut i praktiken och kan utvecklas långsiktigt.

Beslut: enligt förslag att godkänna yttrandet.

16. Svar till styrelsen för Skaraborgs sjukhus, för Sjukhusen i Väster och för Södra Älvsborgs sjukhus om svårigheterna att genomföra åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans

I samband med koncernrapport mars har tre förvaltningar gjort likande skrivningar om ekonomi och verksamhet i balans. Det är Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster och Skaraborgs sjukhus. Alla tre styrelser vill informera regionstyrelsen och regionfullmäktige om svårigheterna att arbeta med åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans med anledning av rådande pandemi.

Regionstyrelsen och regionfullmäktige har behandlat flera ärenden om konsekvenser av covid-19. Regionstyrelsen konstaterade den 31 mars 2020 att både ekonomin för styrelser och nämnder och tillgänglighet till vård kommer att påverkas av rådande pandemi. Regionstyrelsens inriktning är att detta, i stor utsträckning, kommer att behöva hanteras gemensamt när situationen stabiliserats. Regionstyrelsen uppmanade också respektive sjukhusstyrelse att värdera vad som är möjligt att fortsätta med och vilka åtgärder som ska återupptas när arbetssituationen återgår till det normala.

Beslut: enligt förslag att föreslå regionfullmäktige besluta att översända tjänsteutlåtande som svar till de tre styrelserna.

17. Extra ersättningar med anledning av Covid-19 vård

Regionstyrelsen beslutade att ersättning med 500 kronor per arbetat ordinarie eller extra pass (ej jour- och beredskap) ska utgå till de medarbetare som tjänstgör eller har tjänstgjort på enheter som behandlar inneliggande smittsamma covid-19-patienter, där det krävs att medarbetaren bär skyddsutrustning.
Regionstyrelsen beslutar att ersättning utgår från och med den 1 april till och med den 30 juni 2020.
Regionstyrelsen ger Personalutskottet i uppdrag att fortsatt följa utvecklingen i frågan.

18. Högre ersättning för semester utanför juni-augusti

Vänsterpartiet vill i ett initiativärende att ersättningen fördubblas till vårdanställda till 16 000 kronor per vecka och att det gäller tidsbegränsat under 2020. Ersättningen ska gälla då någon av de fyra sommarsemesterveckorna förläggs utanför juni- aug.

Regionstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

 


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-02 11:01