Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 26 mars 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

Ärende 1

Bokslutsdispositioner 2018

Förslaget är att regelverket som finns används för bokslutsdispositioner 2018. Hänsyn tas till beslut om disposition av eget kapital för 2019. Förslaget innebär att negativa egna kapital återställas enligt regelverket, med undantag för om regionfullmäktige beslutar enligt ett förslag att styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus får rätt att skjuta på återställandet av eget kapital till 2020 med 39,7 miljoner kronor.

Sammantaget innebär bokslutsdispositionerna att moderförvaltningen tillförs 815,6
miljoner kronor i eget kapital.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdisposition som innebär att moderförvaltningen tillförs 815,6 miljoner kronor i eget kapital
enligt tabell i tjänsteutlåtande daterat 2019-03-05, under förutsättning att
regionfullmäktige beslutar enligt förslag i ärende RS 2018–06226 om att reducera underskottet för Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett.

Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige:

 • avslår begäran från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om att få underskottet från 2018 reducerat med 210,7 miljoner kronor
 • avslår begäran från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus att få det ackumulerade underskott om 249,2 miljoner kronor helt eller delvis reducerat
 • avslår begäran från styrelsen för sjukhusen i väster att få årets negativa resultat för Alingsås lasarett prövat och avskrivet.

Beslut: enligt förslag

S hade ett yrkande, som regionstyrelsen voterade om och avslog. SD avstod från att rösta i voteringen.
S och V reserverade sig mot beslutet.

 

Ärende 2

Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2018


Västra Götalandsregionens (VGR) ekonomiska resultat för 2018 är minus 11 miljoner kronor, det är 175 miljoner kronor bättre än budget.

Resultatet har dock påverkats positivt genom en realisering av övervärden i regionens placeringar motsvarande 480 miljoner kronor. Det betyder att VGR:s verksamheter har ett negativt resultat med 416 miljoner kronor. Hälso- och sjukvården visar ett negativt resultat med 630 miljoner kronor och inom detta är akutsjukhusens negativa resultat 728 miljoner kronor. Akutsjukhusen har sedan 2016 haft ekonomi i obalans och en stigande kostnadsutvecklingen sedan 2017. Under sista kvartalet 2018 har det skett en viss inbromsning.

Det har hänt mycket positivt inom VGR under 2018. Bland annat:

 • Upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö blev klar och kontrakt på nytt system skrevs under hösten. Detta är en viktig förutsättning för hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.
 • I Vetenskapsrådets utvärdering av kvaliteten i den kliniska forskningen som publicerades i mars 2018 rankades VGR sammantaget högst bland Sveriges regioner.
 • Arbetet med att systematiskt minska beroendet av inhyrd personal har pågått under hela året och regionens behov av inhyrd personal har minskat.
 • Närhälsan Online har ökat antal bokningsbara läkartider. Under perioden har 14 500 läkarbesök genomförts.
 • I juni tog regeringen beslut om transportinfrastrukturplan 2018–2029. Efter gemensamt påverkansarbete av VGR och länets kommuner är utbyggnaden av ny järnväg Göteborg–Borås återigen med i den planen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner koncernens årsredovisning 2018.
Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige reducerar Kungälvs sjukhus negativa resultat 2018 med 1,1 miljoner kronor, på grund av att sjukhuset bedöms ha en begränsad
organisation för att kunna ta sitt ansvar för att genomföra investeringar av den
omfattning som nu pågår.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige reducerar Alingsås lasarett negativa resultat 2018 med 3,9 miljoner kronor på grund av merkostnader relaterade till ej kända behov av
asbestsanering samt okända ventilationsschakt som ställt andra krav på vårdarbetet
än planerat.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Gemensamma priser för DRG-ersatt vård och sluten psykiatrisk vård vid regionens sjukhus


Regionfullmäktige fattade våren 2018 beslut om att godkänna modell för gemensamt Diagnosis Related Groups (DRG) pris för regionens sjukhus med inriktning att modellen genomförs från och med år 2020. Arbetet med översyn av ersättningssystemet har fortsatt med genomgång av gemensamma priser för slutenvårdspsykiatrin.

Syftet med arbetet med översyn av ersättningssystemen till sjukhusen är att bidra till att ge invånarna bättre tillgänglighet till vård, en mer jämlik vård samt vård på lika villkor. Den ersättningsmodell som föreslås införas för Västra Götalandsregionens (VGR:s) sjukhus innebär att en gemensam prissättning och ersättningsmodell tillämpas för sluten vuxen-och barnpsykiatri samt för rättspsykiatri.

För att kunna införa ett gemensamt pris behöver samtliga sjukhus ha samma fördelning av ersättningen mellan fast/rörlig ersättning, samt mellan vårddagar och vårdtillfällen. Därför föreslås att den fasta andelen sätts till 80 procent av ersättningen och den rörliga andelen sätts till 20 procent av ersättningen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 • Från och med 2020 införs gemensamma priser för DRG-ersatt vård och sluten psykiatrisk vård i VGR. Detta gäller vård vid NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus samt Sjukhusen i Väster.
 • Regionfullmäktige godkänner redovisad modell om gemensamma priser för sluten barn- och vuxenpsykiatri samt rättspsykiatri för vård vid NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus samt Sjukhusen i Väster.
 • Införandet av gemensamma priser för DRG-ersatt vård och sluten psykiatrisk vård ska ske stegvis över en period om två år, från och med 2020.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusstyrelserna får i uppdrag att anpassa vårdöverenskommelseprocessen och vårdöverenskommelser till de nya förutsättningarna.
 • Regionstyrelsen får i uppdrag att fastställa gemensamma priser för slutenvårdspsykiatri, DRG och strukturersättningar samt vid behov ta fram kompletterande anvisningar utifrån beslutade ersättningsmodeller.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnder och sjukhusstyrelser får i uppdrag att från och med 2020 beskriva riktade uppdrag i vårdöverenskommelser på ett enhetligt sätt och beräkna ersättning enligt gemensamma principer.

Beslut: enligt förslag

Ärende 4

Motion om att intensifiera arbetet mot beroende av bemanningsföretag föreslås besvarad


Heikki Klaavuniemi (SD) och Bo Antonsson (SD) har i en motion från november 2018 föreslagit att regionfullmäktige höjer karenstiden från 6 till 12 månader för vårdpersonal som säger upp sig från anställning i Västra Götalandsregionen (VGR) och tar anställning i ett bemanningsföretag och sedan genom det återgår till arbete i VGR.

Koncernkontorets sammanfattade bedömning är att motionen är besvarad eftersom syftet redan är uppnått i och med det arbete som gjorts inom ramen för projektet Oberoende av inhyrd personal.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Styrelseärenden

Ärende 5

Svar på uppföljande granskning av styrningen av naturbruksuppdraget


Revisorskollegiet överlämnade rapporten "Uppföljande granskning av styrningen av naturbruksuppdraget" till regionstyrelsen i januari. Granskningen pekade på brister i beredningen och utformningen av samverkansavtal naturbruk och regionstyrelsen rekommenderades att vidta åtgärder för att säkerställa att framtida avtal bereds i enlighet med lagstiftning och riktlinjer, samt att de synpunkter som lyfts i rapporten beaktas vid avtalets revidering.

Koncernkontoret konstaterar att riktlinjer och rutiner avseende avtalsberedning behöver förtydligas och kommuniceras och revisorskollegiets synpunkter tas därför i beaktning vid revideringen av beredningsrutinerna under våren 2019. Vidare kommer revisorskollegiets synpunkter på avtalets utformning beaktas tillsammans med de synpunkter som kommunerna kan lämna i samband med utvärdering och revidering av avtalet, som bör ske i början av 2021.

Regionstyrelsen godkänner svaret på uppföljande granskning av styrningen av naturbruksuppdraget och översänder svaret till revisorskollegiet.

Beslut: enligt förslag

Ärende 6

Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna


Sedan 1999 erbjuder Västra Götalandsregionen (VGR) patientnämndsverksamhet till samtliga kommuner i länet. Det regleras i samverkansavtal mellan VGR och respektive kommun. Nuvarande avtal gäller till och med 2019.

Avtalen har inte uppdaterats sedan de upprättades och parterna har gemensamt sett ett behov av att se över dem för att uppdatera avtalsinnehållet efter dagens förhållanden och regelverk.

Regionstyrelsen godkänner nytt avtal om att bedriva patientnämnds-verksamhet åt kommuner i Västra Götaland. Detta avtal gäller från och med 2020-01-01 till och med 2023-12-31.

Beslut: enligt förslag

Ärende 7

Investeringsplan för regionstyrelsen 2019


Investeringsplan 2019 för Västra Götalandsregionen (VGR), beslutades i regionstyrelsen 25 september 2018. Regionstyrelsen har i sin detaljbudget 2019 behandlat investeringsramarna för regionstyrelsen. Investeringsplanen är en detaljerad beskrivning av hur medlen föreslås användas.

Regionstyrelsen förfogar över sammanlagt 921 miljoner kronor. Dessa fördelas i investeringar enligt följande:

 • 3 miljoner kronor - Regionstyrelsen/Koncernkontoret
 • 135 miljoner kronor - IT-investeringar
 • 15 miljoner kronor - IS/IT strategisk investeringsram
 • 14 miljoner kronor - Strategiska IT-investeringar
 • 123 miljoner kronor - Intern leasingram
 • 660 miljoner kronor - Framtidens vårdinformationsmiljö

Regionstyrelsen fastställer investeringsplan 2019 för sin egen förvaltning och delegerar rätten att prioritera och fördela strategiska IT-investeringar för kvarvarande 14 miljoner kronor till regiondirektören.

Beslut: enligt förslag

Ärende 8

Framställan från nämnder och styrelser i samband med detaljbudget 2019

I samband med att nämnder och styrelser beslutat om budget för 2019, har ett antal framställningar gjorts till regionstyrelsen. Regionstyrelsen beslutar följande:

 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsens begäran om att få disponera 120 miljoner kronor av eget kapital avslås.
 • Styrelsen för beställd primärvårds begäran om att få disponera 10,3 miljoner kronor av eget kapital för kostnader för FVM-projektet eget kapital godkänns.
 • Styrelsen för beställd primärvårds begäran om att få disponera 1,2 miljoner kronor av eget kapital för eHälsoprojektet Journal3/Medidoc mellanarkiv 2019 godkänns.
 • Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus beslut att skjuta på återställandet av eget kapital till 2020, 39,7 miljoner kronor, godkänns.
 • Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra nämndens ansökan om central finansiering omfattande 8,6 miljoner kronor år 2019 med anledning av beslutad nybyggnad, avslås.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Handlingsplan för överenskommelsen med det civila samhället 2019-2022


Enligt regionfullmäktiges budget 2019 ska samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och det civila samhället utvecklas enligt den överenskommelse som finns mellan parterna. Detta samarbete är viktigt för att VGR ska kunna möta de samhällsutmaningar som finns inom olika områden. För det fortsatta arbetet med överenskommelsen under 2019-2022 behöver en ny handlingsplan tas fram.

Regionstyrelsen ger beredning för folkhälsa och social hållbarhet uppdraget att ta fram en handlingsplan för VGR:s överenskommelsearbete, i samverkan med det civila samhället, för åren 2019–2022.

Regionstyrelsen godkänner att utsedda ledamöter/ersättare från beredning för folkhälsa och social hållbarhet, som deltar i framtagandet av handlingsplanen får arvode enligt regionfullmäktiges arvodesbestämmelser. Finansieringen sker inom ramen för regionstyrelsens budget för beredningarna.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

 

Handlingsplan för befolkningsinriktad suicidprevention 2019


Suicidprevention är ett uppmärksammat och prioriterat område inom Västra Götalandsregionen (VGR). I budget för 2019 står det att VGR ska ha ett fortsatt fokus på ett systematiskt arbete med suicidprevention samt att förebygga psykisk ohälsa. Det suicidpreventiva arbetet beskrivs också som en viktig utmaning inom hälso- och sjukvården.

Folkhälsokommittén har sedan 2016 tagit fram en årlig handlingsplan för det befolkningsinriktade suicidpreventiva arbetet. Syftet med handlingsplanen är att minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Handlingsplanen för 2019 är en revidering av 2018 års handlingsplan och baseras på evidens, erfarenheter och behov.

Handlingsplanen innehåller följande områden:
1. Stödja lokalt suicidpreventivt arbete.
2. Stödja implementering av suicidpreventiva metoder i skolan.
3. Öka kunskapen om suicidprevention inom befintliga nätverk.
4. Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland.

Regionstyrelsen antar handlingsplan för befolkningsinriktad suicidprevention 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Regiongemensam elevhälsodatabas


Regionfullmäktiges budget för 2019 lyfter fram behovet av system för att följa och analysera utvecklingen av den ojämlika hälsan, som ett särskilt utvecklingsområde.

Nu saknas hälsodata för Västra Götalands unga mellan 6 och 18 år. Syftet med projekt Elevens hälsa i fokus, är att på ett enhetligt sätt samla in och lagra data från de hälsosamtal som elevhälsan genomför i årskurs fyra, åtta samt första året i gymnasiet. Det är ett arbete som redan idag utförs på samtliga skolor i regionen men utan möjlighet till jämförelser kommuner mellan eller över tid.

Koncernkontoret har på uppdrag av folkhälsokommittén, tillsammans med elevhälsans medicinska insats, genomfört två pilotprojekt och en förstudie. Koncernkontoret har utifrån dem tagit fram en regiongemensam elevhälsoenkät för Västra Götaland. Elevhälsoenkäten berör elevernas självupplevda fysiska och psykiska hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Kommande steg i processen innefattar en digitalisering av enkäten samt uppbyggnad och implementering av en regiongemensam elevhälsodatabas.

Jämförbara hälsodata för den unga befolkningen kommer att förbättra förutsättningarna för behovsbaserade tidiga insatser och är även en förutsättning för uppföljningsarbetet.

Regionstyrelsen godkänner finansieringen av en regiongemensam elevhälsodatabas för åren 2020 –2022 om totalt 3 miljoner kronor per år. Finansieringen sker inom regionstyrelsens budget för beredningar 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

VGR vill arrangera Forum Jämställdhet 2021


Forum Jämställdhet är en årlig konferens för förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner inom offentlig och privat sektor. I ett initiativärende föreslog Eva Olofsson (V) att Västra Götalandsregionen (VGR) ska ansöka om att tillsammans med Göteborgs stad vara värd för konferensen 2021.

I februari beslutade kommunstyrelsen i Göteborgs stad att ansöka om värdskapet för Forum Jämställdhet 2021 och om att undersöka möjligheterna för samarrangemang med VGR. 2021 är ett lämpligt år för Forum Jämställdhet i Göteborg eftersom staden fyller 400 år. 2021 är det dessutom 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i valet till riksdagens andra kammare.

Regionstyrelsen ställer sig bakom att VGR ska ansöka om värdskap för Forum för jämställdhet 2021 tillsammans med Göteborgs stad och beslutar om att avsätta 500 000 kronor år 2021 för VGR:s åtaganden som värdorganisation under förutsättning att VGR:s ansökan beviljas.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Uppdaterat ställningstagande om EU:s framtida sammanhållningspolitik


EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning fram till 2020, EU2020, har varit vägledande för den regionala utvecklingsstrategin "Västra Götaland 2020". EU ska nu ta fram en ny strategi fram till 2030 som kommer att ligga till grund för Europeiska kommissionens framtida prioriteringar och styrning av EU:s budget 2021-2027.

Om Västra Götalandsregionen i ett tidigt skede välkomnar arbetet i EU med att ta fram en ny strategi finns det möjligheter att få inflytande över innehållet så att det går i en riktning som gynnar Västra Götaland och dess invånares intressen.

Ett sätt att göra det är att ta fram ett meddelande från regionen som kan användas i kontakter med EU:s institutioner. Budskapet i meddelandet föreslås vara:
1. Regionerna bör vara delaktiga i utformandet av EU:s strategi och ambition, då lagstiftning och andra beslut kommer att påverka Västra Götaland.
2. FN:s hållbarhetsmål hänger starkt ihop med de regionala och det underlättar för förverkligande av målen om EU:s strategi bygger på samma vision.
3. Inriktning och prioriteringar i EU:s strategi bör i stort svara mot de utmaningar som finns i regionen. Klimatomställningen och social hållbarhet med fokus på utbildning och integration bör betonas.

Regionstyrelsen godkänner meddelandet "High level message on a sustainable Europe by 2030".

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Remissyttrande: Förslag till föreskrifter och tillgänglighet till digital förvaltning


Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att svara på Myndigheten för digital förvaltnings förslag till föreskrifter och tillgänglighet till digital offentlig service. VGR ställer sig bakom förslaget i allt väsentligt.

Föreskrifterna innebär inte någon större förändring i VGR:s digitala kommunikation eftersom vi redan på eget initiativ följer WCAG och webbriktlinjer.se vilket redan omfattar mycket av det föreskrifterna anger.

Vi ställer oss dock positiva till tydligare kravställande lag och föreskrifter, nationell tydlighet och klargörande runt vilka riktlinjer och minsta nivåer som ska följas. VGR prioriterar och försöker ständigt utveckla innehållet i webbplatser, mobilapplikationer med mera så att det blir tillgängligt för så många som möjligt oavsett eventuella funktionsnedsättningar.

Regionstyrelsen godkänner yttrandet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Remissyttrande: Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen


I stort har Västra Götalandsregionen (VGR) inget att erinra i förslaget till ny säkerhetsskyddslag utan ställer sig bakom förslagen till kompletteringar med undantag för förslaget till införande av straffsanktioner.

Motiveringen är att straffsanktioner inte kan anses vara ett effektivt verktyg för att förbättra säkerhetsskyddet inom regioner och kommuner samt deras bolagsverksamheter. VGR anser att det är bättre att satsa på rådgivning, utbildning och stöd inför och vid tillsynen.

Regionstyrelsen godkänner yttrandet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Val av representanter till Conference of Peripheral and Maritime Regions och geografiska kommissioner


Regionstyrelsen utser Frida Nilsson (C) och Kerstin Brunnström (S) som representanter i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) för perioden 2019–2022. Birgitta Adolfsson (L) och Kerstin Brunnström (S) utses som representanter i CPMR North Sea Commission för perioden 2019–2022. Jan-Erik Wallin (M) och Kerstin Brunnström (S) utses som representanter i CPMR Baltic Sea Commission för perioden 2019–2022.

Regionstyrelsen avsätter 340 000 kronor för kostnader som uppstår i samband med uppdragen under perioden 2019-2022. Kostnaderna hanteras inom ramen för regionstyrelsens budget för arvoden och andra kostnader för regionstyrelsen och dess ledamöter.

CPMR grundades 1973 och är en erkänd och kraftfull lobbyorganisation med sina 150 medlemsregioner från 25 länder i Europa med omnejd. CPMR företräder främst perifera och maritima regioner och arbetar för att minska de klyftor som finns mellan centrala delar av Europa och de mer perifera kustregionerna.

CPMR är en paraplyorganisation för sex geografiska kommissioner, bland annat Nordsjökommissionen och Östersjökommissionen, där en stor del av det dagliga arbetet sker med medlemmarna. CPMR arbetar som en tankesmedja och lobbyorganisation och arbetar fokuserat och genom nära kontakter med EU-kommissionen och Europaparlamentet med att påverka så att lagförslag, initiativ och finansiering på EU-nivå kommer till nytta och bidrar till en god utveckling av kustregionerna i Europa.

Prioriterade sakområden för CPMR är bland annat maritima frågor, hållbara transporter, energi och klimat samt EU:s sammanhållningspolitik och det finns ett antal arbetsgrupper kopplade till dessa områden.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Val av representanter till Sweden Emilia Romagna Network


Regionstyrelsen utser Maria Nilsson (KD) och Bijan Zainali (S) som representanter i Sweden Emilia Romagna Network (SERN) styrelse 2019–2020. Vidare utses Maria Nilsson (KD) till ordinarie ledamot 2019–2020, och Bijan Zainali (S) som ordinarie ledamot 2021–2022.

Regionstyrelsen avsätter 100 000 kronor för kostnader kopplat till uppdraget för perioden 2019–2022. Kostnaderna hanteras inom ramen för regionstyrelsens budget för arvoden och andra kostnader för regionstyrelsen och dess ledamöter.

SERN är ett svensk-italienskt nätverk som grundades 2005 och består av regioner, kommuner och aktörer från ideell sektor. Syftet är att främja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan medlemmar genom projektutveckling inom bland annat områdena kompetensförsörjning, social inkludering och miljöfrågor.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Val av ledamöter till Almi Företagspartner Väst AB


Regionstyrelsen nominerar Carina Ridenius (M) och Mats Eriksson (S) till ledamöter i Almi Företagspartner Väst AB och dessutom nomineras regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson som opolitisk ledamot i Almi Företagspartner Väst AB. Beslutet gäller för innevarande mandatperiod.

Almis uppdrag är att bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med kundernas framgång som mål.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Val av representanter till stiftarsamråd


Regionstyrelsen utser (vakans tills vidare från GrönBlå Samverkan) samt Ann-Charlott Karlsson (S) som representanter till stiftarsamråden.

Detta berör stiftarsamråden för Bohusläns museum och Västergötlands museum.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Val av representant i European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning, EARLALL


Regionstyrelsen utser Lars Holmin (M) att representera Västra Götalandsregionen i European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning, EARLALL, för mandatperioden 2019-2022.

EARLALL har sitt säte i Bryssel och arbetar främst med bevakning och påverkan gentemot EU i frågor som rör kompetensförsörjning och livslångt lärande. Organisationen initierar samverkansprojekt för medlemmarna och tematiskt drivs även arbetet på främst tjänstemannanivå i så kallade working groups under ledning av en av medlemsregionerna.

Västra Götalandsregionen leder två av arbetsgrupperna – Working Group for Integration (arbetsmarknadsintegration) och Working Group "EARLALL Mobility Academy".

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Övrigt ärende: Yrkande


Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt Ägarutskottet att skyndsamt inleda dialog med sjukhusens respektive styrelser och chefer om hittillsvarande resultat, samt att uppdra åt regiondirektören att för regionstyrelsen den 23 april redovisa åtgärder som syftar till att minska sjukhusens underskott och arbetssätt som stödjer sjukhusen i arbetet med att nå budgeterat resultat.

Beslut: enligt förslag

 

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: