Regionstyrelsen 28 juni 2022

Ärenden till regionfullmäktige
 

1. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2021

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundens verksamhet.

Beslut: 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att ge följande samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021:

 • Styrelsen för samordningsförbundet Älv och Kust
 • Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng
 • Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg 
 • Styrelsen för samordningsförbundet Insjöriket Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund
 • Styrelsen för samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
 • Styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
 • Styrelsen för samordningsförbundet Väst beviljas
 • Styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg beviljas ansvarsfrihet
   

2. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att säkerställa att inte kriminella driver vård i regionen

Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) har föreslagit i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att alltid ta ut ett utdrag ur belastningsregistret på ägare inom vårdvalet vid nyetablering och ägarförändring i Västra Götalandsregionen.

Möjligheten att begära utdrag ur belastningsregistret finns i dagsläget inom vårdvalet. Motionen föreslås därmed vara besvarad.

Beslut: 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

3. Yttrande över motion av Carina Örgård med flera (V) om att utlysa klimatnödläge

Carina Örgård (V), Jan Alexandersson (V), Louise Jeppsson (V) och Evalena Öman (V) har föreslagit i en motion att regionfullmäktige ska utlysa klimatnödläge. Regionstyrelsen bedömer att fokus bör ligga på att öka takten i klimatarbetet och prioritera konkreta åtgärder som bedöms göra störst nytta för att nå klimatmålen. Att utlysa klimatnödläge bedöms varken tillföra eller stärka klimatarbetet.

Beslut: 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

4. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) med flera om anonymt stöd via nätet vid cannabisanvändning

Janette Olsson (S), Annica Erlandsson (S), Ann-Christine Andersson (S) och Tomas Angervik (S) har föreslagit i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) startar ett pilotprojekt för att erbjuda anonymt, internetbaserat behandlingsprogram vid cannabisberoende.

Regionstyrelsen bedömer att anonyma webbaserade insatser behövs och att det ger individer möjlighet till stöd och väg in i behandling. Det finns nationella anonyma stödprogram som är tillgängliga för alla invånare i Sverige. Då det är kostsamt att bygga upp sådan resurs på egen hand pågår arbete för att sprida kunskap inom VGR:s beroendevård om de nationella stödprogrammen.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete för att tillgängliggöra självhjälpsprogram för personer med cannabisberoende.

5. Yttrande över motion av Malin Sjunneborn (S) om vårdinformation på finska

Malin Sjunneborn (S) föreslår i en motion att vårdinformation på finska görs tillgänglig på alla vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen konstaterar att det pågår en utredning av behovet av koncernövergripande samordnad, tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad mot bakgrund av pågående arbete.

6. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) med flera om ägarbyte digitala vårdtjänster

Janette Olsson (S), Håkan Linnarsson (S), Jim Alberg (S), Maria Brauer (S) och Tomas Angervik (S) föreslår i en motion att:

 • Västra Götalandsregionen (VGR) säkerställer att nätläkarna hanterar VGR:s patientdata på ett korrekt sätt.
 • VGR utarbetar rutiner för att ägarprövning sker när ägarbyte av vårdgivare görs.
 • VGR verkar för att stoppa privata vårdgivare att genom avtal med privata vårdcentraler kan fakturera regionen för digital vård utan att ha avtal med regionen.
   

Regionstyrelsen bedömer att gällande lagstiftning och VGR:s rutiner väl svarar upp mot de behov som lyfts i motionen.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

7. Yttrande över motion av Kerstin Brunnström (S) om ungdomars medverkan och engagemang inför beslutsfattande i Västra Götalandsregionen

Kerstin Brunnström (S) har föreslagit i en motion att Västra Götalandsregionen bör involvera och engagera unga i olika åldrar på en mer permanent basis i både beslut och verksamhet. Motionären föreslår att:

 • Västra Götalandsregionen öppnar för medverkan och inflytande från unga i VGR:s beslutsfattande senast 2023
 • Västra Götalandsregionen utreder formerna för en sådan medverkan och återkommer till regionfullmäktige med förslag
   

Regionstyrelsen konstaterar att VGR sedan 2021 genomför ett sådant utvecklingsarbete tillsammans med Rädda Barnen.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad mot bakgrund av pågående arbete.

Ärenden som beslutas av regionstyrelsen
 

8. Information om avsiktsförklaring gällande Framtidens vårdinformationsmiljö
 

Beslut:

Regionstyrelsen noterar informationen.

9. Reviderad budget för projektet nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård


Projektet ”Nya växthus och besökscentrum” i Göteborgs botaniska trädgård bedöms bli betydligt dyrare än planerat. En ny kalkyl visar på en investeringsutgift motsvarande 740 miljoner kronor. Ungefär hälften av fördyringen går att härleda till ökade material- och byggnadskostnader medan resterande del förklaras av tidigare inte kända faktorer och förändringar under bygglovsprocessen.

Beslut:

 • Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård och fastighetsnämnden ska genomföra projektet ”Nya växthus och besökscentrum” inom en total investeringsutgift om 650 miljoner kronor.
 • Regionstyrelsen ger styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård och fastighetsnämnden mandat att besluta om avsteg från regionalt beslutade mål kopplat till investeringens utförande för att kunna genomföra projektet inom beslutad budget. Fördelningen i olika budgetramar ska ske i samsyn, men i det fall att berörda nämnder har olika uppfattning om hur den totala ramen ska fördelas har styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård tolkningsföreträde.
   

10. Investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2023-2025 

Beslut:

Ärendet återremitteras och behandlas på regionstyrelsens nästa sammanträde.

11. Koncernövergripande behovsanalys investeringsidéer våren 2022

Det ska göras en koncernövergripande behovsanalys för alla idéer om ägarstyrda investeringar i fastigheter, allmän utrustning eller fordon. Detta för att säkerställa att investeringarna stämmer överens med de regionövergripande målen.

Till vårens beredning av den koncernövergripande behovsanalysen har anmälts sju investeringsidéer:

 • Elektrifiering av två fartyg - Västtrafik
 • Elevboende Axevalla Hästcentrum - Naturbruksförvaltningen
 • Mobile First (VGR Mobil) - Regionstyrelsen/Koncernkontorets digitaliseringsstab
 • Totalrenovering av byggnad IK på Östra sjukhuset - Västfastigheter
 • Totalrenovering av låg- och höghus inom Östra sjukhusets barnkvarter - Västfastigheter
 • Kardiologilaboratorium på sjukhuset i Skövde - Skaraborgs Sjukhus
 • Ny logistik och försörjning Kungälvs sjukhus - Sjukhusen i väster, Regionservice och Västfastigheter
 • Säkra reservkraftförsörjning SÄS Borås - Södra Älvsborgs sjukhus
   

Beslut:

Regionstyrelsen fastställer beslut om anmälda investeringsidéer.

12. Riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2023


Regionstyrelsen beslutar om regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2023 och 2024 samt inriktningen för 2025. Syftet med riktlinjerna är att förtydliga förutsättningar och villkor för nämnder och styrelser.

Beslut:

Regionstyrelsen fastställer regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2023 och 2024 samt inriktning för 2025.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet med hänvisning till egna budgetförslag. Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning. 

13. Fortsatt process för ny huvudman för Studio Västsvensk Konservering


Regionfullmäktige beslutade i maj 2019 att ge regionstyrelsen i uppdrag att överföra Studio Västsvensk Konservering till en ny huvudman.

Beslut:

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att underteckna en avsiktsförklaring med Göteborgs Universitet avseende den fortsatta processen för övertagande av huvudmannaskapet för Studio Västsvensk Konservering.

14. Statusrapport om energiinvesteringar för 2021


Under 2021 beslutade fastighetsnämnden om 16 energiinvesteringsprojekt som omfattar knappt 148 miljoner kronor. Investeringarna avser ett flertal ventilationsbyten, storskaliga värmeåtervinningssystem samt merinvesteringar för att förbättra befintliga byggnadsskal, till exempel fönsterbyten och tilläggsisolering. Även flera förstudier och systemhandlingar, som förbereder för kommande energiåtgärder, ingår bland beslutade projekt. Den totala förväntade energibesparingen av dessa är drygt 10 000 MWh/år. Besparingen uppnås när investeringsprojekten är färdigställda.

Beslut:

Regionstyrelsen godkänner fastighetsnämndens statusrapport om energiinvesteringar 2021.

15. Verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning mänskliga rättigheter 2023-2025 


Regionstyrelsen beslutar att fördela 6,5 miljoner kronor i verksamhetsstöd till organisationer som företräder nationella minoriteter, hbtqi- och barnrättsorganisationer samt paraplyorganisationer inom funktionshinderrörelsen.

Stödet syftar till att främja mänskliga rättigheter och skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor för barn, nationella minoriteter, hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättning. Stödet ska användas till att samordna, främja och effektivisera arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götaland och på så sätt bidra till mer jämlika livsvillkor för invånarna.

Stödet är en del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021- 2030 och bidrar till att uppfylla Västra Götalandsregionens mål för social hållbarhet 2030.

Beslut:

Regionstyrelsen antar fördelning av verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning mänskliga rättigheter för år 2023 med intentionen att fortsätta 2024-2025.

16. Verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning folkhälsa 2023-2025 

Regionstyrelsen beslutar att fördela sammanlagt 36,2 miljoner kronor för 2023-2025, varav 12,2 miljoner kronor under 2023, i verksamhetsstöd till organisationer som arbetar för att stärka folkhälsan i Västra Götaland. Stödet syftar till att gynna folkhälsan i Västra Götaland. Utgångspunkten är den regionala utvecklingsstrategin och VGR:s mål för social hållbarhet 2030.

Följande organisationer får del av stödet:

 • Elektra/Fryshuset
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
 • Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
 • Kvinnojourer i Västra Götalandsregionen
 • Tjejjouren Väst
 • Räddningsmissionen
 • Stadsmissionen Göteborg
   

Beslut:

Regionstyrelsen antar fördelning av verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning folkhälsa för år 2023 med intentionen att fortsätta 2024-2025.

17. Pris för social hållbarhet med inriktning på folkhälsa och mänskliga rättigheter 2022 


Regionstyrelsen utser pristagaren till VGR:s pris för folkhälsa och mänskliga rättigheter 2022. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna goda insatser för social hållbarhet med fokus på att främja folkhälsa och mänskliga rättigheter i Västra Götaland.

Priset delas ut på regionfullmäktiges sammanträde den 11 oktober.

18. Återrapportering av uppföljning av arbetet med arbetstidsmodeller inom förlossningsvården

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare beslutat om åtgärder för stärkt samordning av förlossningsvården i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen har gett personalutskottet i uppdrag att intensifiera arbetet med dessa förslag och åtgärder. I beslutet ingick att följa upp hur sjukhusstyrelserna arbetar med hållbara arbetstidsmodeller inom förlossningsvården.

Beslut:

Regionstyrelsen noterar informationen för uppföljningen hur sjukhusstyrelserna arbetar med hållbara arbetstidsmodeller inom förlossningsvården och beslutar att uppdraget från regionstyrelsen är fullgjort.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar anteckning till protokollet.

19. Permutation för fem anknutna stiftelser

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen är förvaltare av regionens nittiotvå anknutna stiftelser. Vid en genomgång av ovanstående stiftelser har konstaterats att det krävs anpassning av stadgar till förvaltarskapet hos Västra Götalandsregionen. Kammarkollegiet kan ge tillstånd att ändra eller upphäva villkor i gåvobrev eller testamenten. Vid en sådan ändring gäller permutationslagen.

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar att ansöka hos Kammarkollegiet om permutation för

 • Stiftelsen Göteborgs Botaniska trädgårds gåvofond
 • Stiftelsen Fonden för forskning rörande hörselskador och orsaken till dövhet
 • Stiftelsen Alf Hillmans donationsfond för stöd till Göteborgs Botaniska trädgård
 • Stiftelsen Fonden för studerande av läkarvetenskap vid Sahlgrenska sjukhuset
 • Stiftelsen Oscar och Hanna Björkboms donationsfond

Regionstyrelsen beslutar också att kontaktperson mot Kammarkollegiet skall vara redovisningschef Annika Andersson Regionstyrelsen beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen om förändringar i stadgarna enligt förslaget.

20. Rapport om genomförande Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål 2030


Regionfullmäktige beslutade i april 2021 om Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål (mål för social hållbarhet 2030 och miljömål 2030). För att nå målen krävs ett samordnat genomförande inom samtliga förvaltningar och bolag.

Under våren har en granskning gjorts av hur hållbarhetsmålen har prioriterats i VGR:s ledningsprocesser. Granskningen visar bland annat att styrelser och nämnder, förvaltningar och bolag inom VGR bedriver och planerar ett stort antal insatser som har bäring på de mål och delmål som är uppsatta för att bidra till långsiktig hållbarhet. Granskningen visar också att följsamheten av anvisningarna för årsredovisning och detaljbudget varierar.

I granskningen identifieras ett antal utvecklingsbehov för VGR som helhet:

 • tydligare styrning och ledning för genomförandet
 • struktur för dialog, samverkan och kunskapsutveckling i och mellan verksamheterna för mer målinriktat genomförande
 • kommunikation i organisationen om hållbarhetsmålen i sig samt de rutiner och anvisningar som tagits fram för planering och uppföljning av dem
 • stöd och kommunikation kring plan- och styrmodulen i VGR-gemensamma strategier och planer
   Det pågår ett arbete med insatser och rutiner utifrån dessa utvecklingsområden.

Beslut:

Regionstyrelsen noterar informationen om ”Rapport genomförande Västra Götalandsregionen hållbarhetsmål 2030”. Uppdraget till regiondirektörens att integrera mål för social hållbarhet 2030 respektive miljömål 2030 i Västra Götalandsregionens ledningsprocesser är slutfört.

21. Svar på revisorernas granskning av hälso- och sjukvårdens insatser för att omhänderta ett uppdämt vårdbehov

Västra Götalandsregionens revisorskollegium har ställt frågor till regionstyrelsen om hur Västra Götalandsregionen arbetar för att omhänderta ett uppdämt vårdbehov. Av regionstyrelsens svar framgår bland annat att regionstyrelsen fått extra medel under åren 2021-2022 för att förstärka arbetet med ökad tillgänglighet och för att omhänderta det uppdämda vårdbehovet till följd av pandemin. Regionstyrelsen har också tillsatt en särskilt tillgänglighetsledning för att i samarbete med förvaltningarna nå målet att uppfylla vårdgarantin till utgången av 2022. Uppdraget går ut på att:

 • samordna, leda och utveckla tillgänglighetsarbetet
 • säkerställa nyttjandet av den totala vårdkapaciteten för planerad vård, detta inkluderar de avtalsbundna privata utförarna
 • vid behov initiera ändringar av avtal med privata utförare
 • vid behov omdisponera vårdvolymer mellan utförare
   

Beslut:

Regionstyrelsen översänder tjänsteutlåtandet till revisorskollegiet som svar på den inkomna skrivelsen.

22. Initiativärende från Sverigedemokraterna: Upphandling av behandlingar inom barn- och ungdomspsykiatrin 

Sverigedemokraterna har lämnat ett initiativärende om att upphandla behandlingar inom barn- och ungdomspsykiatrin hos privata vårdgivare.

Beslut:

Regionstyrelsen remitterar ärendet till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för fortsatt beredning.