Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 29 juni 2021

Ärenden till regionfullmäktige 

 

1. Ansvar för uppdrag till Västra Götalandsregionens konstenhet  

Västra Götalandsregionen är en av landets största offentliga förvaltare och inköpare av konst. Konstsamlingen uppgår till cirka 65 000 konstverk. Konsten har en betydande roll i arbetet med att skapa goda offentliga miljöer och bidrar till att stärka regionens varumärke och attraktionskraft – samtidigt som den ger fastigheterna ett mervärde.  

Beslut: 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Regionfullmäktige beslutar att ansvaret för uppdrag till Västra Götalandsregionens konstenhet övergår från kulturnämnden till fastighetsnämnden och inarbetas i respektive nämnds reglementen.  
 2. Regionfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att fastställa riktlinje för konstinvesteringar. 

Regionstyrelsen beslutar följande för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att principer och riktlinjer för Västra Götalandsregionens ägande av konst, antagna av regionstyrelsen 2013-02-26 upphör att gälla. 
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att revidera riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar med hänsyn till konstinvesteringar och återkomma till regionstyrelsen för fastställande av reviderad riktlinje senast 2021-12-14. 

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

2. Försäljning av del av fastigheten Borås Fristad Hed 1:4 samt del av fastigheterna Borås Arta 1:4 och 1:16  

Fastigheterna Borås Fristad Hed 1:4, del av samt fastigheterna Borås Arta 1:4 och 1:16 föreslås försäljas till Borås Stad. Marken har värderats till 780 000 kronor. Kommunen överlåter samtidigt del av fastigheten Fristads Klockarbol 1:1 till Västra Götalandsregionen.  

Beslut: 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Regionfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Borås Fristad Hed 1:4 samt delar av fastigheterna Borås Arta 1:4 och 1:16. 
 2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna samtliga handlingar som krävs för att genomföra överlåtelsen. 
 3. Samtliga Västra Götalandsregionens kostnader i samband med försäljningen ska täckas ur köpeskillingen. 

3. Förvärv av fastigheten Tanum Vitlycke 1:6 

Västra Götalandsregionen övertog verksamhetsansvaret, tillgångar och åtagande från Stiftelsen Bohusläns Museum år 2005. Marken som omfattar hällristningsområdet om cirka 16 000 kvadratmeter ägs idag av Bohusläns museum men förvaltas av styrelsen för kulturutveckling. 

Beslut: 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Regionfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Tanum Vitlycke 1:6 på totalt 16 000 kvadratmeter. 
 2. Regionfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra förvärvet till en kostnad av 750 000 kronor samt 45 000 kronor i lagfartskostnad, och därtill teckna samtliga erforderliga handlingar som krävs för att genomföra förvärvet. 
 3. Regionfullmäktige beslutar att förvärvet ska finansieras ur styrelsen för kulturutvecklings budgetram för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar. 

Regionstyrelsen beslutar för egen del: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att förvärvet likvidregleras genom att Västra Götalandsregionen skriver ned del av fordran gentemot Bohusläns museum motsvarande köpeskillingen.  

4. Ansvarsfrihet 2020 för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Stiftelsen Stenebyskolan och Stiftelsen Simmersröds barnhus 

Årsredovisning för 2020 har lämnats av stiftelserna för Stenebyskolan, västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus. Revisionsberättelser har lämnats för samtliga, vilka tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för stiftelsernas styrelser.  

Beslut:  

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 2. Styrelsen för stiftelsen för västsvenska fritidsområden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 3. Styrelsen för stiftelsen för Simmersröds barnhus beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020  

5. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svensk Luftambulans och Avancerad strålbehandling, samt information om kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg  

Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. Tolkförmedling Väst bedriver språktolk- och översättningstjänster, Svensk Luftambulans bedriver ambulanshelikopterverksamhet och Avancerad strålbehandling driver en nationell anläggning för avancerad strålbehandling. 

Beslut: 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Årsredovisningen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 2. Årsredovisningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 3. Årsredovisningen för kommunalförbundet Avancerad strålbehandling godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 4. Notera informationen att förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har godkänt årsredovisningen samt beviljat ansvarsfrihet för kommunalförbundets styrelse och enskilda ledamöter för verksamhetsåret 2020. 

6. Yttrande över motion av Johanna Johansson (SD) om dubbelförskrivning av hjälpmedel till barn och unga  

Johanna Johansson (SD) har i en motion anmäld till regionfullmäktige föreslagit att dubbla hjälpmedel ska kunna förskrivas om behov av hjälpmedel finns i både hemmet och förskola/skola. 

Beslut: 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Motionen är besvarad. 

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

7. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) och Anders Strand (SD) om att slå samman förvaltningarna för naturbruk och folkhögskolorna  

Håkan Lösnitz (SD) och Anders Strand (SD) har i en motion föreslagit en utredning av konsekvenserna av en sammanslagning av förvaltningarna för naturbruk och folkhögskolorna. Regionutvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och naturbruksstyrelsen har fått motionen på remiss. Alla tre remissinstanser hänvisar till pågående samverkan.  

Beslut: 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Regionfullmäktige avslår motionen. 

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

8. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om att säkerställa vård efter behov i Västra Götalandsregionen  

Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) har i en motion från december 2020 föreslagit att regionfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda åtgärder för att säkerställa vård efter behov i Västra Götalandsregionen (VGR). Motionen har skickats på remiss till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Båda remissinstanserna har föreslagit att motionen avslås mot bakgrund av att det finns ett pågående regeringsuppdrag som ligger i linje med motionens intentioner. Koncernkontoret föreslår att VGR inväntar utgången av uppdraget. 

Beslut:  

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Motionen avslås. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

Ärenden som avgörs av regionstyrelsen 

9. Övergripande riskanalys över införandet av Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) med åtgärdsplan  

Den 15 december 2020 fick regiondirektören i uppdrag att genomföra och återrapportera en riskanalys, som spänner över hela programmet FVM (Framtidens Vårdinformationsmiljö). Riskanalysen omfattar endast risker på övergripande strategisk nivå då det finns en väl upparbetad process och åtgärdshantering av risker inom ramen för programmet FVM.  

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen noterar övergripande riskanalys över införandet av FVM-programmet och fastställer åtgärdsplan. 
 2. Uppföljning och resultat av genomförda åtgärder ska rapporteras till regionstyrelsen i anslutning till ordinarie rapportering. 
 3. Regionstyrelsen förklarar uppdraget om att genomföra och återrapportera en riskanalys som spänner över hela FVM-programmet slutfört.

10. Nyttorealiseringsplan och uppföljningsplan för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) samt modell för effekthemtagning 

Koncernkontoret har tagit fram en nyttorealiseringsplan och uppföljningsplan för programmet FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) och en modell för effekthemtagning. Syftet med nyttorealiseringsplanen är att frigöra tid som medarbetare i vården kan ägna åt arbete som bättre gynnar patienterna.  

Effektmålen kan indelas i fyra områden: ökad patientnöjdhet, höjd kvalitet och säkerhet, bättre arbetsmiljö, förbättrat ledningsstöd och utveckling.

Ett antal indikatorer har tagits fram som ska användas för att följa upp att effektmålen nås. Några av dessa är: vistelsetid på akutmottagning, andel patienttid av arbetad tid, korrekt läkemedelshantering och medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön.  

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget till regiondirektören att samordna och planera arbetet med nyttorealisering/effekthemtagning fullgjort. 

Vänsterpartiet lämnade en protokollsanteckning.

11. Affärsuppgörelse och reviderad tidplan i Framtidens vårdinformationsmiljö  

Ärendet utgick och tas upp på nästa sammanträde med regionstyrelsen.

12. Godkännande av underskott för vissa sjukhusstyrelser  

Regionfullmäktige beslutade 2021-06-07 att sjukhusstyrelserna under 2021 sammantaget får gå med underskott med en miljard kronor. Förutsättningen är att respektive sjukhusstyrelse inkommer med handlingsplan för att säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans. Det hade styrelsen för NU-sjukvården och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus gjort innan regionfullmäktiges beslut.   

Beslut:  

 1. I enlighet med regionfullmäktiges beslut godkänner regionstyrelsen att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, och Sjukhusen i Väster under 2021 går med underskott i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 2021-06-21. 
 2. Uppdraget till regiondirektören att återkomma med process och tidplan för regionstyrelsens fortsatta dialog och uppföljning av sjukhusstyrelsernas åtgärdsplaner samt redovisa handlingsplan för övriga beslut och uppmaningar är i och med detta tjänsteutlåtande fullgjort. 

Socialdemokraterna lämnade en protokollsanteckning.

13. Investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2022-2024  

Regionfullmäktige beslutade i början av juni om en investeringsbudget på 5,9 miljarder kronor för 2022 samt 6 miljarder kronor för 2023 respektive 2024.   

Regionstyrelsen fastställer investeringsplanen för 2022-2024 och fördelar budgeten för olika ändamål för 2022. För 2022 hålls en mindre del av budgetutrymmet (60 miljoner kronor) inne för att möjliggöra eventuella oförutsedda beslut. Betalplanerna för ett antal större beslutade investeringar har förskjutits framåt i tiden, bortom 2024, vilket förklarar de lägre nivåerna i investeringsplanen för åren 2023 och 2024 jämfört med budget. 

I den detaljerade investeringsplanen får ett antal investeringar fortsätta sin genomförandeplanering. Regionstyrelsen ger även klartecken till utförarstyrelser att påbörja genomförandeplaneringen för ett antal investeringar: 

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset får planera vidare för ny intensivvårdsavdelning och tryckkammarenhet på Östra sjukhuset i Göteborg 
 • NU-sjukvården får planera vidare för fortsatt ombyggnation av operationssalar i kirurgikorridoren på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan. 
 • Västtrafik erhåller även ett preliminärt framtida budgetutrymme för utrustning i strategiska bussdepåer. 

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen fastställer investeringsplan för budget- och planperioden 2022–2024 i enlighet med tabell 1, tabell 2, tabell 4, tabell 5 och tabell 6 i tjänsteutlåtande daterat 2021-05-18. 
 2. Regionstyrelsen beslutar att upparbetade kostnader för investeringen ”SU, Östra sjukhuset, Ny intensivvårdsavdelning och tryckkammarenhet” om 61 miljoner kronor finansieras genom upplösning av för ändamålet gjord avsättning i bokslutet 2020. 
 3. Regionstyrelsen beslutar att investeringsplanen 2022–2024 enligt tjänsteutlåtande daterat 2021-05-18 ersätter planåren 2022–2023 i investeringsplan 2021–2023 (RS 2020-06-23, § 187).  

13. Koncernövergripande behovsanalys investeringsidéer våren 2021 

Alla idéer om ägarstyrda fastighets- eller fordonsinvesteringar ska, i enlighet med beslutad investeringsriktlinje vara föremål för en koncernövergripande behovsanalys. Till vårens prövning av investeringsidéer har Västfastigheter anmält in behov av att skapa fler stöldsäkra cykelparkeringar och även utökad infrastruktur för laddning av elfordon.  

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen uppmanar fastighetsnämnden att påbörja en förstudie, enligt tabell 1 i tjänsteutlåtande daterat 2021-05-20, som svar på anmält behov av utbyggnad av säkra cykelparkeringar och laddstolpar för elfordon.  

15. Möjliga alternativ för hantering av ökade hyror och avskrivningskostnader till följd av investeringar  

I samband med att sjukhusstyrelserna har inkommit med åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans 2022 har frågan om problem med att bära ökade driftkostnader till följd av investeringar uppmärksammats på nytt. Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att i samband med förslag till regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2022 återkomma med möjliga alternativ för hantering av ökade hyres- och avskrivningskostnader. 

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att samlat utreda de fall där sjukhusen i förtid önskar säga upp interna hyreskontrakt för att koncentrera verksamhet. Uppdraget ska redovisas för ägarutskottet senast den 7 september 2021. 
 2. Regionstyrelsen beslutar att tillskjuta ägarbidrag till Skaraborgs Sjukhus om 18 miljoner kronor för 2022 för direkta kostnader till följd av krav på PCB-sanering. Beloppet finansieras från regionstyrelsens ram för oförutsedda kostnader.  
 3. Regionstyrelsen beslutar att direkta kostnader till följd av krav på PCB-sanering uppgår till 28 miljoner kronor för 2023 och 40 miljoner kronor för 2024, vilket ska beaktas i kommande budgetarbete. 
 4. Regionstyrelsen förtydligar det uppdrag regiondirektören fick av ägarutskottet den 13 november 2019, att se över befintlig internhyresmodell för ökad återhållsamhet och nödvändiga prioriteringar i samband med reviderat ersättningssystem för hälso- och sjukvården från 2024. 
 5. Regionstyrelsen beslutar att det uppdrag som gavs till regiondirektören den 25 maj 2021, om att i samband med regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2022 återkomma med möjliga alternativ för hantering av ökade hyror och avskrivningskostnader, är avslutat. 
 6. Regionstyrelsen beslutar att det uppdrag som gavs till regiondirektören den 23 april 2019 om att utreda frågan om regionala principer för eventuella ägarbidrag vid de tillfällen då en förvaltning efter ett större investeringsprojekt initialt inte har intäkter som motsvarar tillkommande driftskostnader, är avslutat.

16. Förenklad ersättningsmodell för sjukhusen från 2022  

En förenklad ersättningsmodell föreslås som innebär att sjukhusen ersätts med 100 procent anslag för de vårduppdrag som ingår i vårdöverenskommelserna, förutom viss prestationsersättning för specialisttandvård vid Skaraborgs Sjukhus och NU-sjukvården. Anslagen utgår från vårdöverenskommelserna 2021 uppräknat med av regionfullmäktige beslutat uppräkningsfaktor och med överenskomna förändringar. Samma hantering gäller nästkommande år, vilket leder till långsiktiga och transparenta förutsättningar. 

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen fastställer föreslagen förenklad ersättningsmodell för Västra Götalandsregionens sjukhus från 2022. 
 2. Regionstyrelsen uppmanar sjukhusstyrelserna och hälso- och sjukvårdsnämnderna att införa föreslagen ersättningsmodell i vårdöverenskommelser från 2022. 

17. Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2022 och planperioden 2023 – 2024  

I enlighet med regionfullmäktiges beslut om budget 2022 har regionstyrelsen i uppdrag att besluta om regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2022 och planperioden 2023-2024. Syftet med riktlinjerna är att förtydliga förutsättningarna och villkoren för nämnder och styrelser. Som komplement till dessa riktlinjer fastställer hälso- och sjukvårdsstyrelsen riktlinjer för vårdöverenskommelserna. 

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen fastställer regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2022 och planperioden 2023–2024. 
 2. Regionstyrelsen beslutar om teknisk justering, 16,2 miljoner kronor, mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och regionstyrelsen (personalutskottet).

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog inte i beslutet. Vänsterpartiet lämnade en protokollsanteckning. 

18. Fördelning av riktade statsbidrag 2022  

Regionstyrelsen fördelade de riktade statsbidragen för 2022 till nämnder och styrelser om sammanlagt 2,8 miljarder kronor. Fördelningen sker i enlighet med den inriktning som finns mellan staten och Sveriges kommuner och regioner.  

Statsbidragen fördelas främst inom områdena god och nära vård  (863 miljoner kronor), ökad tillgänglighet (380 miljoner kronor), kvinnosjukvård och förlossning (230 miljoner kronor), läkarutbildning och forskning (380 miljoner kronor) och kultursamverkan (351 miljoner kronor). 

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen beslutar att fördela riktade statsbidrag till nämnder och styrelser i enlighet med tabell i tjänsteutlåtande daterat 2021-06-10

19. Förslag till åtgärdsplan för stråk 7, Varberg - Mark - Borås (väg 41)  

I ”Regional plan för transportinfrastruktur för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 – 2029” finns nio regionala stråk utpekade utifrån att de är viktiga för studie- och arbetspendling. 

Trafikverket och Västtrafik har på uppdrag av Västra Götalandsregionen tagit fram ett förslag till åtgärdsplan för stråk 7 (väg 41). Arbetet är genomfört i samverkan med berörda kommuner och Sjuhärads kommunalförbund/ Boråsregionen. Medlen som finns avsatta inom den regionala transportinfrastrukturplanen handlar i hög utsträckning om att åtgärda flaskhalsar och genomföra punktinsatser som ger stor nytta och samtidigt förbättrar tillgängligheten i stråken 

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen godkänner förslag till åtgärdsplan för stråk 7.

20. Västsvenska paketet, omfördelning av medel till nya åtgärder av frigjorda medel  

Ett förslag har tagits fram till omfördelning av medel inom Västsvenska paketet till nya åtgärder. Projektavtalet omfattar i enlighet med förslaget 300 miljoner kronor från projektet Korsvägen. Åtgärdsområdena omfattar kollektivtrafikåtgärder på järnväg, spårväg och väg, gång- och cykelåtgärder samt pendelparkeringsåtgärder.  

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen godkänner projektavtal för nya åtgärder av frigjorda medel inom Västsvenska paketet 

21. Plan för prehospital vård inklusive plan för ambulanssjukvård  

Enligt Socialstyrelsens föreskrift för Ambulanssjukvård ska varje landsting upprätta en plan för ambulanssjukvården inom sitt geografiska område. Av planen ska det framgå vilka mål som har fastställts, vilka resurser som ska finnas och hur ambulanssjukvården ska vara organiserad. I VGR har planen utökats till att omfatta prehospital vård, vilket omfattar såväl larmbehandling som ambulanssjukvård. Syftet är att skapa en grund för regiongemensam samverkan och standardisering, för att uppnå en god och jämlik vård i Västra Götaland.  

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen noterar informationen om plan för prehospital vård inklusive plan för ambulanssjukvård. 
 2. Uppdraget från regionstyrelsen den 12 november 2019 om att regiondirektören ska återkomma med ett förslag till hur den samlade prehospitala verksamheten kan utvecklas och samordnas ytterligare så att sambandet med första linjens specialistsjukvård stärks är härmed avslutat.

Sverigedemokraterna lämnade protokollsanteckning

22. Årsredovisning för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2020  

Västra Götalandsregionen är förvaltare för de anknutna stiftelserna och har lämnat redovisning för dessa. Redovisningen omfattar 89 stiftelser och 15 gåvor. Stiftelserna och gåvornas ändamål är främst inriktat på patientsocialt arbete, kultur, utbildning och forskning. 

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen godkänner årsredovisningarna för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2020. 
 2. Regionstyrelsen uppdrar till ekonomidirektör och redovisningschef för Västra Götalandsregionen att underteckna stiftelsernas årsredovisningar för 2020. 

23. Ansökningar om projektstöd för folkhälsoprojekt våren 2021 

Regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet bereder årligen projektmedel till utvecklingsprojekt inom området folkhälsa. 

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen beviljar Noaks Ark Göteborg 579 600 kronor för sista året av projektet Girl Up– Hälsofrämjande insatser för nyanlända unga och unga vuxna tjejer.  
 2. Regionstyrelsen beviljar Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission bistånd & Entreprenad AB 750 000 kronor för sista året av projektet Catena. 

24. Verksamhetsbidrag 2021 Tjejjouren Väst - Tilläggsuppdrag  

Tjejjouren Väst är en ideell förening som beviljats verksamhetsstöd för 2021 på 1 240 000 kronor för att ge nätbaserat stöd till tjejer och unga kvinnor i Västra Götaland. Föreningen har märkt av ett minskat antal stödsökande under våren 2021 samtidigt som undersökningar visar att den upplevda psykiska ohälsan ökar hos målgruppen unga tjejer.  

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen beviljar Tjejjouren Väst 220 500 kronor för tilläggsuppdrag om informationskampanj. 

25. Finansiering av Frihamnsdagarna 2021  

Frihamnsdagarna är ett initiativ från aktörer i det civila samhället med syfte att stärka demokratin och det offentligt öppna samtalet genom en ny mötesplats. Initiativtagare till Frihamnsdagarna är den ekonomiska föreningen Village Impact Fund som är en samhällsnyttig ekonomisk förening utan vinstsyfte.  

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen avsätter 300 000 kronor för finansiering av Frihamnsdagarna 2021. 

26. Pris för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter 2021  

Regionstyrelsen beslutade 2020-12-15 att inrätta pris för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna goda insatser för social hållbarhet med fokus på att främja folkhälsa och mänskliga rättigheter i Västra Götaland.  

Beslut:

 1. Ärendet bordläggs till 26 augusti

27. Sammanträdestider för regionstyrelsen, dess utskott och dess beredningar 2022  

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen sammanträder år 2021 på följande dagar: 18 januari, 8 februari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 17 maj, 7 juni, 28 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 25 oktober (RS nyvalda), 15 november och 13 december. 
 2. Ägarutskottet sammanträder år 2021 följande dagar: 25 januari, 15 februari, 22 mars, 3 maj, 31 maj, 21 juni, 16 augusti, 13 september, 4 oktober, 22 november och 20 december.
 3. Personalutskottet sammanträder år 2021 följande dagar: 19 januari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 22 juni, 17 augusti, 14 september, 19 oktober, 23 november och 21 december. 
 4. Beredningen för hållbar utveckling sammanträder år 2021 följande dagar: 1 februari, 8 mars, 10 maj, 30 augusti, 8 november och 6 december. 
 5. Beredningen för forskning och utveckling sammanträder år 2021 följande dagar: 25 januari, 22 mars, 28 juni, 20 september, 20 oktober och 13 december. 
 6. Beredningen för externa relationer sammanträder år 2021 följande dagar: 8 februari, 6 april, 7 juni, 6 september och 15 november. 
 7. Beredningen för mänskliga rättigheter sammanträder år 2021 följande dagar: 15 februari, 5 april, 21 juni, 13 september, 18 oktober och 22 november. 8. Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet sammanträder år 2021 följande datum: 18 februari, 25 mars, 4 maj, 16 september, 14 oktober och 9 december. 
 8. Digitaliseringsberedningen sammanträder år 2021 följande dagar: 18 januari, 1 mars, 26 april, 17 maj, 23 augusti, 4 oktober och 20 december 
 9. Krisledningsnämnden sammanträder under år 2021 på följande dagar: 4 mars, 13 maj och 7 oktober. 
 10. Utskotten och beredningarna beslutar själva om ändringar av sina sammanträdestider för 2022. 

28. Riktlinje för användande av e-post i Västra Götalandsregionen  

Riktlinjerna för användande av e-post i Västra Götalandsregionen förtydligar de krav på hantering av allmänna handlingar som regleras i offentlighets- och sekretesslagen och i tryckfrihetsförordningen. 

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen fastställer riktlinje för användande av e-post i Västra Götalandsregionen att gälla från 1 juli 2021. 
 2. Regiondirektören får i uppdrag att göra löpande justeringar av mindre karaktär i riktlinje för användande av e-post i Västra Götalandsregionen. 

29. Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen

Ärendet behandlades under sekretess.

30. Remissyttrande delbetänkande En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården  

Västra Götalandsregionen lämnar remissyttrande till delbetänkandet om stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. VGR stödjer i allt väsentligt utredningens förslag för att stärka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap och stödjer också i stort de slutsatser som redovisas. VGR pekar dock på några områden som utredningen helt eller delvis inte berör.  

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen godkänner yttrande över SOU 2021:19 delbetänkande En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården  

31. Projektstöd till konferensen Future of Democracy – Sustainable Citizenship in a Digital Age 2021  

Medier och demokrati och AI Sweden vid Lindholmen Science Park söker 500 000 kronor för att genomföra en konferens på temat medborgarskap och digitalisering och belysa ”demokratiska perspektiv utifrån samhällets digitala och teknologiska omvandling”. Konferensen ska genomföras på Lindholmen Science Park i oktober och har planerats sedan hösten 2020 med hjälp av förstudiemedel från Västra Götalandsregionen.  

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen avsätter högst 500 000 kronor till Lindholmen Science Park för medfinansiering av projektet ”Future of Democracy – Sustainable Citizenship in a Digital Age” under perioden 2021-06-01–2021-11-30.  
 2. Regionstyrelsens beslut gäller under förutsättning att allmänna villkor uppfylls. 
 3. Finansieringen av beslutet ska i första hand ske inom budgeten för regionstyrelsens beredningar.

 


Senast uppdaterad: 2021-12-02 15:30