Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 4 maj 2021

Ärenden till regionfullmäktige

1. Finansiering av införande av avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral för alla över 65 år  

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att sjuksköterskebesök på vårdcentral blir avgiftsfria för alla personer över 65 år. Förändringen ska gälla från 1 januari 2022. 
De slopade patientavgifterna innebär minskade intäkter med cirka 15 miljoner kronor per år. Finansieringen hanteras i regionfullmäktiges budget för 2022. Antingen som tillskott till hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller omfördelning inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget för 2022. 

Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  
1. Avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral införs för personer fyllda 65 år från och med den 1 januari 2022.  
2. Finansiering av avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral för patienter fyllda 65 år i Västra Götalandsregionens hanteras i regionfullmäktiges budget för 2022. Antingen som tillskott till hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller omfördelning inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget för 2022. 
 
Beslut: enligt förslag  

GrönBlå Samverkan lämnade en protokollsanteckning.


2. Yttrande över motion av Martin Wannholt (D) med flera om vulvamottagning vid Angereds Närsjukhus 

Martin Wannholt (D) och Mariette Risberg (D) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att:  
1. Avskaffa kravet på remiss för patientbesök vid vulvamottagningen vid Angereds Närsjukhus.  
2. Utreda ur ett patientperspektiv var vulvamottagningen bäst kan vara belägen.  
 
Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  
1. Motionens första förslag är besvarat.  
2. Motionens andra förslag avslås.  
 
Regionstyrelsen beslutar för egen del:  
3. Regionstyrelsen konstaterar att hälso- och sjukvårdsstyrelsen själva kan ta initiativ att utifrån ett patientperspektiv utreda organisering och långsiktig finansiering av vård vid könsstympning i Västra Götalandsregionen. Detta för att säkerställa god och jämlik vård i hela Västra Götaland. 
 
Beslut: enligt förslag 
 

3. Yttrande över motion av Carina Örgård (V) om åtgärder vid allvarliga förlossningsskador  

Carina Örgård (V) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen vidtar åtgärder för att förbättra vården för kvinnor som drabbats av allvarliga förlossningsskador. 
 
Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  
1. Motionen är besvarad. Carina Örgård (V) har i en motion anmäld på regionfullmäktige 22 september 2020 föreslagit att Västra Götalandsregionen vidtar åtgärder för att förbättra vården för kvinnor som drabbats av allvarliga förlossningsskador. 
 
Beslut: enligt förslag 

4. Arkivmyndighet för Västkuststiftelsen  

Västkuststiftelsen är enligt arkivlagen likställd med en myndighet när det gäller handlingsoffentlighet eftersom Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionen tillsammans utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över stiftelsen. 
 
Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:  
1. Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad utses till arkivmyndighet för Västkuststiftelsen.  
2. Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen ska tillämpas av Västkuststiftelsen 
 
Beslut: enligt förslag 

Ärenden som avgörs av regionstyrelsen 

5. Initiativärende (S): Mer pengar till sjukhusen - förstärkning av sjukhusförvaltningarnas ramar med 1 miljard kronor  

 
Beslut: Ärendet bordlades till regionstyrelsens sammanträde den 25 maj.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkande från (S). 
 

6. Status regional särskild tillgänglighetssatsning till och med mars 2021

Beslut: Ärendet bordlades till regionstyrelsens sammanträde den 25 maj.

7. Förlängning av avtal gällande flygambulans  

Västra Götalandsregionen är sedan 2016 medlem i Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg vars ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.  
 
Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen beslutar att förlänga avtal gällande flygambulans i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 2021-04-12.  
 
Beslut: enligt förslag 

 
8. Uppdaterad finansieringsmodell IS/IT  

Västra Götalandsregionens nuvarande IS/IT-organisation har funnits i sin nuvarande form sedan årsskiftet 2012/2013. I regionfullmäktiges budget 2020 betonas vikten av att ta till vara digitaliseringens möjligheter och öka takten i implementeringen av digitala lösningar.  
Den uppdaterade finansieringsmodellen ska bidra till att digitalisering och IT 2025 är en integrerad del som stödjer verksamheterna att digitaliseras genom att olika funktioner arbetar samordnat och i partnerskap. I förslaget till ny finansieringsmodell betalar förvaltningar och bolag i relation till de tjänster som de nyttjar. Regionstyrelsen finansierar strategiska satsningar, nationella satsningar och Inera.  
 
Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen beslutar om uppdaterad modell för finansiering av IS/IT.  
2. Regionstyrelsen beslutar att införandet av finansieringsmodellen för IS/IT sker under tre år. 
3. Regionstyrelsen beslutar att effekterna av införandet av finansieringsmodellen för IS/IT fördelas som ett avdrag eller påslag i digitaliseringsöverenskommelsen.  
4. Regionstyrelsen beslutar om ett utökat centralt ägande av IT-utrustning.  
 
Beslut: enligt förslag 

9. Måluppföljning mars 2021 för regionstyrelsen 

Regionstyrelsen har i sin detaljbudget prioriterat fyra av regionfullmäktiges mål. Arbete pågår med alla aktiviteter som kopplats till mål och fokusområden till och med mars 2021. Bedömning och prognos är att tre av målen kommer att uppnås delvis vid årets slut och att ett av målen bedöms kunna uppnås helt.  
 
Det ekonomiska utfallet uppgår till +246 miljoner kronor och avvikelsen mot budget per sista mars uppgår till +272 miljoner kronor. Prognosen indikerar ett helårsresultat med -37 miljoner kronor. 
 
Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen godkänner måluppföljning för mars 2021.  
 
Beslut: enligt förslag 
 

10. Uppföljning av plan för intern kontroll till och med mars 2021  

Intern kontroll är en del av styrningen i Västra Götalandsregionen och ett redskap för ständiga förbättringar. Regionstyrelsen fastställde sin plan för intern kontroll för 2021 i december 2020. Möjligheten att genomföra planerade kontroller påverkas fortfarande till viss del av den pågående coronapandemin. Ingen av de kontrollerade riskerna bedöms ha några allvarliga avvikelser men tre kontroller noterar avvikelser som kan behöva åtgärdas.  
  
Förslag till beslut: 
1. Regionstyrelsen godkänner redovisningen av genomförda kontroller för januari till och med mars 2021.  

Beslut: enligt förslag

11. Ersättning till avtalade vaccinatörer för vaccinering av covid-19, fas 4  

Det utgår ett statsbidrag till Västra Götalandsregionen för varje vaccinering som genomförs. Det är 275 kronor per dos. Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut om ersättning för vaccinering som utförs av egna förvaltningar och avtalade leverantörer av vård i Västra Götalandsregionen. Nu beslutas även ersättning till de avtalade vaccinatörer som blivit tilldelade uppdrag att vaccinera i upphandlingen av vaccinationskapacitet för fas 4. 
 
Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionens avtalade vaccinatörer av covid-19 inom fas 4 enligt ”Nationell plan för vaccination mot covid-19” ersätts med 200 kronor för given och registrerad vaccinering mot covid-19.  
 
Beslut: enligt förslag 

12. Projektstöd för social hållbarhet med inriktning på mänskliga rättigheter  

Beredningen för mänskliga rättigheter har utlyst 2,5 miljoner kronor till utvecklingsprojekt för social hållbarhet med inriktning mänskliga rättigheter 2021. Syftet är att utveckla och stärka förutsättningarna för mänskliga rättigheter och minska skillnader i livsvillkor och hälsa.  
 
Beredningen för mänskliga rättigheter har bedömt ansökningarna utifrån följande kriterier:  

  • Öka inkluderingen för tillit och sammanhållning
  • Främja medskapande, delaktighet och inflytande  
  • Skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor 
     

Förslag till beslut:  
1. Regionstyrelsen beviljar föreningen RFSU Göteborg 2,5 miljoner kronor för projektet ”SRHR genom deltagandemetoder” 2021–2023. Av dessa kan 400 000 kronor betalas ut i form av ett förskott i samband med beslutet. 

Beslut: enligt förslag

13. Initiativärende från (SD) om att förbättra tillgängligheten på 1177 på telefon 

 
Beslut: Ärendet bordlades till regionstyrelsens sammanträde 25 maj. 
 

14. Västra Götalandsregionens synpunkter på översynen av TEN-T-förordningen 

EU-kommissionen kommer att presentera ett förslag till en reviderad förordning om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) under hösten 2021, i överensstämmelse med den europeiska gröna given och strategin för hållbar och smart mobilitet. Västra Götalandsregionen har lämnat ett yttrande om vilka områden TEN-T-förordningen bör fokusera på.  
 
Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen avger yttrande till EU:s offentliga samråd i anslutning till konsekvensbedömningen inför översynen av TEN-T-förordningen. 
 
Beslut: enligt förslag 
 

15. Remiss av SOU 2020:59 Innovation som drivkraft - från forskning till nytta  

Regeringen beslutade i oktober 2019 att tillkalla en särskild utredare för att föreslå en utvecklad struktur för innovationsstödet vid statliga universitet och högskolor.  
 
I remissvaret betonar VGR att lärosätena ingår i en regionalt sammanhang av innovationsstöd och att det på regional nivå finns en styrka att bygga på, inte enbart lärosätena emellan, utan även med näringsliv och övrig offentlig sektor. 
 
Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen godkänner yttrande över betänkandet Innovation som drivkraft – från forskning till nytta.  
 
Beslut: enligt förslag 
 

16. Initiativärende från (V): Högre ersättning för semester utanför juni - augusti  

  
Beslut: Ärendet avslogs. 

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag. 
 

17. Investering i egna lokaler för extern part - boende för klienter med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning, Skaraborgs Sjukhus Mariestad  


Mariestads kommun driver idag verksamhet vid sjukhuset i Mariestad. För kommunens räkning avser Västfastigheter att genomföra en ombyggnation av våningsplan 3 i hus 10 till ett boende för klienter med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning.  
 
Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen godkänner förslaget att genomföra ombyggnad avseende boende för klienter med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning vid Skaraborgs Sjukhus Mariestad, med Mariestads kommun som hyresgäst, inom en investeringsutgift om totalt 36,4 miljoner kronor (löpande pris).  
2. Regionstyrelsen beslutar att projektet genomförs under förutsättning att Mariestads kommun tecknar ett hyreskontrakt som medför fullständig återbetalning av investeringsutgiften.  
3. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden ska teckna hyresavtal med Mariestads kommun.  
4. Regionstyrelsen beslutar att projektet finansieras utanför ordinarie investeringsbudget.  
5. Regionstyrelsen delegerar till Västra Götalandsregionens ekonomidirektör att fatta beslut om eventuellt tilläggsbeslut i investeringen, förutsatt oförändrat innehåll och syfte.  
 
Beslut: enligt förslag 

 

Sammanträdets handlingar

 

 


 

 


Senast uppdaterad: 2021-05-04 14:54