Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 5 juni 2018

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Budget 2019

19 juni ska regionfullmäktige fastställa budget 2019 för Västra Götalandsregionen (VGR). Regionstyrelsen godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP) och beslutade lämna det till regionfullmäktige.
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna förslag.

Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter. Budgetförslaget från Grönblå samverkan definierar utmaningar, strategiska mål, långsiktiga mål och prioriterade mål för planperioden 2019-2021 samt fokusområden för 2019.

Med anledning av att det är valår 2018 föreskriver kommunallagen att nyvalda fullmäktige ska fastställa budgeten. Beslut ska tas före november månads utgång.

Budgetförslaget innehåller fortsatta satsningar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom att OB-ersättning för helgtjänstgöring höjs med 50 procent, därmed ökar personalutskottets ram med 155 miljoner kronor. Åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och arbetstidsmodeller fortsätter.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillförs ytterligare 200 miljoner kronor för att stärka den nära vården och VGR:s närsjukvårdscentrum. Alla hälso- och sjukvårdsnämnder garanteras en ramökning i grunden på minst två procent. Nämnderna tillförs 23,5 miljoner kronor för gynekologisk cellprovtagning.

Andra satsningar som enligt förslaget fortsätter är:

 • Insatser för att korta köerna inom sjukhusvården genom köp av extern vård.
 • Satsningar inom psykiatri.
 • Insatserna för framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), med digitala tjänster.
 • Fokus på klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030. Riktade medel för att underlätta för de nya tågstoppen i enlighet med Västtågsutredningen avsätts.

Flera stora investeringar planeras framöver och summan för investeringar för 2019 höjs till 6,4 miljarder kronor.  Investeringar bedöms behövas i bland annat VGR:s sjukhus, FVM och kollektivtrafik, ett nytt växthus och besökscentrum för Göteborgs botaniska trädgård samt investeringar inom naturbruksskolorna.

För 2019 har regionutvecklingsnämnden 70 miljoner kronor till förfogande, kulturnämnden tillförs 16,7 miljoner kronor för 2019 i tillfällig ramökning för att finansiera det ökade antalet deltagarveckor vid länets folkhögskolor.

VGR har en i grunden stark och stabil ekonomi. Men under 2017 ökade nettokostnaderna sammanlagt med 6,6 procent. Långsiktigt är det inte möjligt att nettokostnaderna överstiger intäkterna. Trots tillskott redovisar sjukhusen problem när det gäller att hålla budget.
 

För 2017 innebar en avsättning med 841 miljoner kronor till storstadsavtalet att resultatet blev negativt om 223 miljoner kronor. VGR har ett eget kapital på 7,688 miljarder kronor. Budgeten visar ett positivt resultat även om marginalerna är små. Skattesatsen på 11,48 kronor föreslås vara oförändrad.

Läs alla budgetförslagen här

 

Ärende 2

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen mandatperioden 2018-2022

Grundarvodet på 68 000 kronor per månad för regionråd är utgångspunkt för övriga årsarvoden sedan den 1 november 2017. Från och med 2019 sker en årlig uppräkning den 1 januari med hänsyn tagen till löneutvecklingen för heltidsanställda i Västra Götalandsregionen. Den årliga uppräkningen av grundarvodet fastställs av arvodesberedningen.
Några exempel på ersättningar är att ordförande i regionstyrelsen ersätts med 130 procent, vice ordförande med 120 procent, regionstyrelseledamot med uppdrag motsvarande minst 35 procent i nämnd har 110 procent och ledamot 100 procent.

Några av de största förändringarna i reglementet är:

 • Förtroendevald som sammanlagt har uppdrag med årsarvode över sju procent har inte rätt till dagarvode för uppdraget och de uppdrag som är en följd av det uppdrag som årsarvodet gäller.
 • Begränsningarna för dagarvoden har förtydligats.
 • Uppdaterade procentsatser för årsarvoden samt att bilagan med årsarvodena anpassats efter den politiska organisationen för mandatperioden 2018–2022.
 • Regionråd med ordförandeuppdrag motsvarande minst 35 procent i nämnd eller i regionstyrelsens utskott har ett årsarvode som uppgår till 110 procent av grundarvodet.

 • Uppdaterad skrivning om sjukfrånvaro enligt nya kommunallagen och Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer.

Arvodesberedningen föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar fastställer arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2018–2022.

Regionstyrelsen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg

Göteborgs stad bedriver sedan lång tid spårvägstrafiken inom Göteborg på uppdrag av Västtrafik AB, som har detta uppdrag från kollektivtrafikmyndigheten Västra Götalandsregionen (VGR). Nuvarande avtal för spårvagnstrafiken löper ut 2019 och ett nytt avtal behövs. Nuvarande avtal håller inte längre juridiskt enligt gällande lagstiftning från 2012 och kan därför inte förlängas, varför organiseringen behöver ses över och anpassas efter gällande lagstiftning.

VGR och Göteborgs Stad ser gemensamt behoven av att förstärka kollektivtrafiksystemet i Göteborg, där spårvägstrafiken idag och på längre sikt är en grundförutsättning för en effektiv kollektivtrafik.

Genom överenskommelsen ges VGR som trafikhuvudman genom Västtrafik AB rådighet över den samlade kollektivtrafiken samtidigt som Göteborgs stad genom Göteborgs Spårvägar AB till och med minst 2034 kommer att svara för driften av spårvägstrafiken i Göteborg och Mölndal.

Översiktligt innebär avtalen:

 • Västtrafik AB ska förvärva 15 procent av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB. Genom aktieägaravtal ska samverkan mm regleras. Regionfullmäktige ska besluta om aktieägaravtalet.
 • Västtrafik AB ska direkttilldela Göteborgs Spårvägar AB uppdraget att bedriva spårvagnstrafik till och med 2034.
 • Västtrafik AB ska ingå banavgiftsavtal för bananläggningen med Göteborgs stad.
 • VGR ska genom köp av Fastighetsbolaget AB Rantorget förvärva spårvagnsdepåerna Rantorget och Slottsskogen
 • VGR ska teckna 50-årigt tomträttsavtal avseende Depå Majorna med Göteborgs stad
 • VGR ska förvärva mark av Göteborgs stad på Ringön och uppföra en ny spårvagnsdepå (detta regleras närmare i särskilt samarbetsavtal i ett separat ärendet)
 • Västtrafik AB ska ta över befintliga finansiella leasingavtal för spårvagn M31 och M32 från Göteborgs Spårvägar AB
 • VGR ska överta leveransavtalet med Bombardier AB avseende spårvagn M33 från Göteborgs Leasing AB
 • Göteborgs stad och VGR ska gemensamt pott om 600 miljoner kronor avsätts för investeringar.
 • Ett samverkansforum ska inrättas för att bereda gemensamma spårvägs- och kollektivtrafikfrågor samt den gemensamt avsatta investeringspotten
 • Finansieringen av förvärv till följd av dessa avtal föreslås ske utöver ordinarie investeringsram. Regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med ett förslag hur finansieringen ska ske.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bland annat:

 • godkänner förslaget till ”Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals Stad” mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
 • godkänner förslaget till ”Principavtal avseende åtgärder för genomförande av avsiktsförklaringen och Huvudavtalet”.
 • uppdrar till regionstyrelsen att bereda och samordna förslag av genomförandet av dessa avtal i samverkan med berörda styrelser, nämnder och bolag. De formella besluten fattas av berörda nämnder, styrelser och bolag enligt gällande delegationer, bolagsordningar och ägardirektiv.

Beslut: enligt förslag

V och SD reserverade sig till förmån för egna yrkanden

 

Ärende 4

Samarbetsavtal med Göteborgs stad om spårvagnsdepå Ringön

En förutsättning för väl fungerande spårvagnstrafik är tillgång till centralt placerade spårvagnsdepåer. För organisering av spårvägstrafiken har parterna i en avsiktsförklaring kommit överens om följande gemensamma viljeinriktning:

”Västra Götalandsregionen och Staden ser gemensamt behoven av att förstärka kollektivtrafiksystemet i Göteborg, där spårvägstrafiken idag och på längre sikt är en grundförutsättning för en effektiv kollektivtrafik i staden."

I avsiktsförklaringen mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs stad anges särskilt vikten av byggandet av spårvagnsdepå Ringön samt att arbetet ska ske skyndsamt.

Samarbetsavtalet ska klargöra förutsättningarna mellan VGR och Göteborgs stad för markförvärv, byggnation och finansiering en spårvagnsdepå inklusive serviceanläggning på Ringön i Göteborg.

Projektet spårvagnsdepå Ringön består av in och utfartsspår från Hjalmar Brantingsgatan, en serviceanläggning, driftshall, verkstad och övrigt depåområde. Byggnationen av depå Ringön är uppdelad i två etapper. Projektet måste genomföras snabbt för att klara depåplats inför leverans av nya spårvagnar.

Hyresgäst i depån kommer att vara Västtrafik AB som ställer den till Göteborgs Spårvägars förfogande för spårvägstrafikens bedrivande. Hyran för depån finansieras inom Västtrafiks budget.

Samarbetsavtalets giltighet bygger på att förutsättning att ”Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals Stad” och ”Principavtal avseende åtgärder för genomförande av avsiktsförklaringen och Huvudavtalet” godkänns av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och kommunfullmäktige i Göteborgs stad.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 • Godkänna samarbetsavtalet mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen avseende genomförandet av projekt spårvagnsdepå Ringön under förutsättning att ”Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals Stad” och ”Principavtal avseende åtgärder för genomförande av avsiktsförklaringen och Huvudavtalet” godkänns av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och kommunfullmäktige i Göteborgs stad.
 • Godkänna genomförandet av projekt spårvagnsdepå Ringön
 • Godkänna förvärv av den blivande fastigheten för spårvagnsdepå Ringön i enlighet med upprättat samarbetsavtal och principavtal mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.
 • Att fastighetsförvärvet för spårvagnsdepå Ringön finansieras utöver beslutad investeringsbudget, inom en ram av 190 miljoner kronor
 • Uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra fastighetsförvärvet och teckna samtliga handlingar som krävs för att genomföra förvärvet.
 • Uppdra till Fastighetsnämnden att genomföra projekt ”Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 och 2 inklusive serviceanläggning” inom en ram av 1780 miljoner kronor utöver beslutad investeringsbudget.
 • Uppdra till Fastighetsnämnden att återkomma till regionstyrelsen med tidplan för genomförande och en mer preciserad kalkyl så snart dessa är framtagna.
 • Uppdra till Fastighetsnämnden att utarbeta en internhyresmodell för kollektivtrafikfastigheter och återkomma till regionfullmäktige för godkännande.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Vårdcentral

Vårdval Vårdcentral infördes i Västra Götalandsregionen 2009. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. Ärendet avser förslag att revidera nuvarande förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem med förutsättningar att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral från och med 1 januari 2019. I förslaget till 2019 års Krav- och kvalitetsbok har omställningen av hälso- och sjukvården arbetats in i dokumentet, dels i det inledande kapitlet och i kapitelinledningar, dels genom att utdrag från strategidokumentet visualiseras löpande.

Förslag på revideringar i 2019 års Krav- och kvalitetsbok gäller framförallt förtydliganden och utveckling i enlighet med politiska beslut och styrande dokument. Utöver det ges även förslag på krav att alla vårdcentraler ska leverera data till Primärvårdskvalitet liksom en viss justering i kraven på läkarbemanning. Dessutom har en granskning av texten genomförts och en layoutmässig förändring föreslås.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fastställa Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Rehab

Vårdval Rehab infördes i Västra Götalandsregionen i september 2014. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. Ärendet avser förslag att revidera nuvarande förfrågningsunderlag om valfrihetssystem med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 1 januari 2019.

I 2019 års Krav- och kvalitetsbok har omställningen av hälso- och sjukvården arbetats in i dokumentet, dels i det inledande kapitlet och i kapitelinledningar, dels genom att utdrag från strategidokumentet visualiseras löpande i texten. I revideringen har förändringar föreslagits avseende ersättning, digitala besök, revideringar utifrån utvärderingen av tilläggsuppdrag för neurovårdteam samt tydliggörande kring registrering av arbetsterapibesök och rehabplan. Dessutom har en granskning av texten genomförts och en layoutmässig förändring föreslås.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fastställa Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Stiftelsers rapportering till Västra Götalandsregionens årsredovisning 2017

Årsredovisning för 2017 har lämnats av stiftelserna för Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmeröds barnhus.  Revisionsberättelser har lämnats för samtliga och dessa tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för stiftelsernas styrelser.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 • Styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
 • Styrelsen för stiftelsen för Västsvenska fritidsområden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
 • Styrelsen för stiftelsen för Simmeröds barnhus beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för kommunalförbunden

Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet. Tolkförmedling Väst som bedriver språktolktjänster, Avancerad strålbehandling som driver en nationell anläggning för avancerad strålbehandling och Svensk Luftambulans som bedriver ambulanshelikopterverksamhet.

Kommunalförbunden har lämnat årsredovisningar för 2017. I revisionsrapporterna för kommunalförbunden tillstyrker revisorerna att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionerna. Västra Götalandsregionen bedriver också verksamhet genom kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Detta kommunalförbund har ett förbundsfullmäktige som tar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet har lämnats till Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 • Årsredovisningen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
 • Årsredovisningen för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
 • Årsredovisningen för kommunalförbundet för Svensk Luftambulans godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
 • Notera informationen att förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har beviljats ansvarsfrihet för kommunalförbundets styrelse

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Arkivmyndighet för stiftelsen Bohusläns museum

Stiftelsen Bohusläns museum driver sedan 2016 verksamheten i egen regi och behöver därför ett beslut om arkivmyndighet för verksamheten. Stiftare är Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Bohusläns hembygdsförbund.

Mot bakgrund av att Västra Götalandsregionen är största finansiär av verksamheten samt att regionarkivet bedöms ha bättre förutsättningar att ge stiftelsen stöd i arkivfrågor än Uddevalla kommun, föreslås att arkivnämnden ska vara arkivmyndighet för stiftelsen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att arkivnämnden ska vara arkivmyndighet för stiftelsen Bohusläns museum.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Översyn av policy och riktlinjer för föreningsbidrag, ekonomiskt stöd till det civila samhället

 Beslut: Återremiss, återkommer till regionstyrelsen 28 augusti

 

Ärende 11

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2019

Regionfullmäktige och regionstyrelsen ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar. Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena. Regionfullmäktige återremitterade ärendet den 29 maj för vidare beredning. Koncernkontoret har därefter reviderat ärendet som föreslås beslutas vid junisammanträdet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 • Regionfullmäktige sammanträder under 2019 den 29 januari, 9 april, 28 maj, 10-11 juni, 8 oktober, 5 november och 3 december 2019.
 • Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 09:30. Tvådagarssammanträde börjar kl. 09:30 dag 1 och kl. 09:00 dag 2.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 29

Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 – beslut om fastställande av planen

Regeringen har fattat beslut om den nationella planen för transportinfrastrukturen för åren 2018 –2029 vilket innebär att den ekonomiska ramen för länsplanerna är fastställd. Regionfullmäktige ska, enligt direktivet, fastställa länsplanen senast två månader efter att regeringen har beslutat om de definitiva ramarna. Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 –2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning lyfts nu för fastställande till regionstyrelsen och sedan till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 –2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Beslut: enligt förslag

Styrelseärenden

Ärende 12

Återrapport av uppdrag tjänstemannafunktion till stöd för föreningslivet

Regiondirektören fick i juni 2016 i uppdrag att utveckla en gemensam funktion inom Koncernkontoret till stöd för föreningslivet och med uppgift att handlägga bidragsfrågor inför beslut. Med anledning av detta uppdrag gav regiondirektören koncernstab regional utveckling och koncernavdelning kultur i uppdrag att samordna beredningen av ansökningar, utbetalningar och uppföljning av föreningsbidrag beslutade av kulturnämnden, kommittén för mänskliga rättigheter och folkhälsokommittén.

Syftet med uppdraget har varit att underlätta för föreningarna att nå in till Västra Götalandsregionen och att skapa gemensamma principer för föreningsbidrag.

Uppdraget har gällt:

 • utlysning av föreningsbidrag inklusive utformning av extern webbsida
 • beredning av inkomna ansökningar i relation till nämnders/kommittéers olika regelverk
 • verkställande av utbetalning
 • uppföljning av bidrag

Dessutom har staben haft i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en samordnande funktion från och med 2018 kan handlägga alla föreningsbidrag på staben.

Under 2017 bildades en arbetsgrupp med representation från bidragsgivande  nämnder/kommittéer.

Följande åtgärder har vidtagits:

 • En ”Söka stöd”- sida är tillgänglig på externa webben
 • En beredningsmodell har tagits fram
 • En förenkling av utbetalningsprocessen har genomförts
 • En modell för uppföljning har tagits fram

Vad gäller förslag till organisering av den samordnande funktionen har staben valt att avvakta beslut kring ny policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället. Den nya inriktning som där föreslås kommer i hög grad att påverka utformningen av en sådan funktion.

Regionstyrelsen föreslås förklara uppdraget, att utveckla en gemensam funktion inom Koncernkontoret till stöd för föreningslivet och med uppgift att handlägga bidragsfrågor inför beslut, för fullgjort.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Avrapportering 2017 för projekt enkelt avhjälpta hinder i Västra Götalandsregionens egna lokaler

Fastighetsnämnden har fått i uppdrag från regionstyrelsen att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i syfte att förbättra tillgängligheten i Västra Götalandsregionens egna lokaler. Uppdraget genomförs under åren 2016-2019 och ska avrapporteras årligen till regionstyrelsen.

Fastighetsnämnden har nu lämnat en rapport för 2017. Samtliga fastigheter som ägs av regionen har inventerats och åtgärder planerats. Under hösten 2017 har genomförandet av åtgärderna tagit fart och detta fortsätter kommande år. Det ekonomiska utfallet har inte nått upp till budgeterade nivå under 2017 då det varit svårt att få entreprenörer som kunnat utföra åtgärderna.

Regionstyrelsen föreslås godkänna fastighetsnämndens avrapportering avseende enkelt avhjälpta hinder 2017 och att nästa avrapportering sker under andra halvåret 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Slutredovisning Kärnsjukhuset Skövde huvudetapp 1, etapp1, ombyggnad vårdavdelningar

Fastighetsnämnden har enligt plan genomfört uppdraget huvudetapp 1, etapp1, ombyggnad av åtta vårdavdelningar inklusive PCB-sanering. Beslutad projektbudget var 103 miljoner kronor och projektets utfall blev 104,6 miljoner kronor.

Regionstyrelsen föreslås godkänna slutredovisningen av Kärnsjukhuset Skövde, huvudetapp 1, etapp 1, ombyggnad vårdavdelningar.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Kungälvs sjukhus – tilläggsbeslut om kulvertplan med mera

Fastighetsnämnden har begärt ett tilläggsbeslut avseende Kungälvs sjukhus ”Ny byggnad för somatisk vård”. Tillägget grundar sig på de slutsatser som dragits från rapporten "Kungälvs sjukhus ökade roll i akutsjukvården i Göteborgsområdet" som beslutades av regionfullmäktige i april 2015. De behov som tilläggsbeslutet handlar om var inte omhändertagna i fastighetsnämndens begäran om genomförandebeslutet om ny byggnad för somatisk vård på Kungälvs sjukhus.

De åtgärder som begäran om tilläggsbeslut omfattar hade till största delen redan genomförts när fastighetsnämnden fattade beslut i ärendet i oktober 2017 och åtgärderna är nu i sitt slutskede.

Koncernkontoret konstaterar att gällande regelverk inom VGR inte har följts då tilläggsinvesteringen till stor del har genomförts innan erforderligt beslut fattats och föreslår därför att regionstyrelsen uppmärksammar fastighetsnämnden på vikten av att beslut ska finnas innan genomförande påbörjas.

Regionstyrelsen föreslås godkänna fastighetsnämndens begäran att genomföra en tilläggsinvestering på 92,2 miljoner kronor (löpande pris) avseende kulvert, utökade ytor på kulvertplan och fläkthus på Kungälvs sjukhus att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar. Fastighetsnämndens ytterligare behov av årligt hyresbidrag om 5,1 mnkr till följd av investeringen föreslås beaktas i framtida budgetarbete. Dessutom vill regionstyrelsen uppmärksamma fastighetsnämnden på vikten av att följa VGR:s regelverk som innebär att beslut ska finnas innan genomförande påbörjas.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Om- och tillbyggnad av NÄL neonatal

Styrelsen för NU-sjukvården skickat önskemål till regionstyrelsen om ett genomförandebeslut för om- och tillbyggnad av NÄL neonatal.

En ombyggnad av befintliga lokaler och utbyggnad, ska ge verksamheten de rätta förutsättningarna för att nå de övergripande målen. Syftet med investeringen är att skapa en modern och ändamålsenlig avdelning för barn i behov av god och säker vård i anslutning till födelsen. Och med förutsättning för optimal anknytning mellan barn och föräldrar samt bra arbetsmiljö för medarbetare.

Regionstyrelsen föreslås ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra ”Om-och tillbyggnad av NÄL neonatal” samt konstnärliga utsmyckningar inom 80 miljoner kronor (löpande pris). Finansiering sker inom ramen för ägarstyrda investeringar. Fastighetsnämndens behov av årligt hyresbidrag på 2,5 miljoner kronor till följd av investeringen föreslås beaktas i framtida budgetarbete. Dessutom föreslås att styrelsen för NU-sjukvården tilldelas ett investeringsutrymme för följdutrustning om 9 miljoner kronor 2020 från ägarstyrd ram för utrustning.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Riktlinjer om dofter i hälso- och sjukvård

Regiondirektören fick i uppdrag att revidera alternativt samordna "Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök" med liknande dokument.  I riktlinjen från 2008 framgår att påträngande dofter från produkter, personer eller cigarettrök inte får utgöra ett hinder för besök, vistelse eller arbete i Västra Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvårdsmiljöer. Riktlinjen tar upp fyra områden:

 1. Produkter som används för tvätt, rengöring, lokalvård och kroppsvård
 2. Hygien- kosmetika- och kroppsvårdande produkter hos personal inom hälso- och sjukvården
 3. Hygien- kosmetika- och kroppsvårdande produkter hos brukare inom hälso- och sjukvården
 4. Rökfri miljö för personal och brukare inom hälso- och sjukvården

Vid genomgång av styrande dokument inom området konstaterar Koncernkontoret att några av områdena ovan omhändertas i andra styrande dokument:

 • Produkter som används i VGR för tvätt, rengöring, lokalvård och kroppsvård återfinns i policy och riktlinje för inköp och miljöpolicy för VGR:s verksamheter
 • Lokaler ska vara rökfria enligt regiongemensam riktlinje - Rökfri Västra Götaland. Riktlinjen omfattar också ett miljö- och hälsoperspektiv. Här beskrivs VGR:s hälsofrämjande målsättning och arbetsgivarens ansvar att erbjuda rökavvänjningsstöd till personal och patienter. För den senare finns också Regional medicinsk riktlinje Sjukdomsförebyggande åtgärder vid tobaksbruk.

Hygien-, kosmetika- och kroppsvårdande produkter och dofter i hälso- och sjukvård finns inte omhändertaget i någon annan nyare regiongemensam riktlinje i VGR. Koncernkontoret har därför tagit fram ett förslag: "Dofter i hälso- och sjukvård - medarbetare, vårdtagare och besökare" och föreslår att denna riktlinje ersätter den tidigare riktlinjen "Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök".

Regionstyrelsen föreslås anta "Riktlinje om dofter i hälso- och sjukvård – medarbetare, vårdtagare, besökare". Riktlinjen ersätter "Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök." Regiondirektören får i uppdrag att göra nödvändiga justeringar i den regiongemensamma riktlinjen "Rökfri Västra Götalandsregion" med anledning av detta beslut.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Koncentration av sällanvård

”Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet” är en del av strategin för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland som beslutades av regionfullmäktige i maj 2017. Omställningsområdet koncentration består av tre uppdrag:

 • Översyn av traumasjukvården
 • Nivåer i det akuta omhändertagandet
 • Planerad specialiserad vård (koncentration av mindre volymer)

Detta förslag berör koncentration av planerad specialiserad vård.

Koncernkontoret har tagit fram ett förslag till inriktning för uppdraget koncentration av planerad specialiserad vård. Förslaget berör 9 olika medicinska specialiteter och 32 specifika koncentrationsaktiviteter. Syftet med att koncentrera verksamhet är i första hand att stärka verksamhetens kvalitet och tillgänglighet.

Regionstyrelsen ansvarar enligt sitt reglemente för att utveckla, upprätthålla och samordna vårdproduktion i egen regi. Styrelsen ska särskilt beakta de områden där det finns särskilda skäl för en regiongemensam produktions- och kapacitetsplanering.

Regionstyrelsen föreslås godkänna inriktningen för koncentration av specialiserad vård. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att genomförandeplaner, inklusive risk- och konsekvensanalyser, tas fram för berörda förvaltningar.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Sammanträdestider för regionstyrelsen, utskott och beredningar 2019

Regionfullmäktige och regionstyrelsen ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar. Regionstyrelsen har redan beslutat om sammanträdestider för regionfullmäktige 2019. Regionfullmäktige behandlade fullmäktiges sammanträdestider den 29 maj 2018.

Inför planeringen av nästa års sammanträdesdagar har bland annat hänsyn tagits till SKL:s sammanträdestider, tidpunkt för ekonomiska rapporter, religiösa högtider samt krav på en sammanträdesfri vecka på våren och en på hösten.

Efter regionstyrelsens beslut om sammanträdestider för 2019 kommer det att ske en samordning av sammanträdestiderna för hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden, beredningen för hållbar utveckling och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Regionstyrelsen föreslås sammanträda under 2019 på följande dagar: 15 januari, 5 februari, 19 februari, 5 mars, 26 mars, 23 april, 14 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti, 10 september, 24 september, 15 oktober, 12 november och 17 december.

Beslut: enligt förslag

Förslag till sammanträdesdatum för övriga utskott och beredningar återfinns i handlingarna.

 

Ärende 20

Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser årsredovisning 2017

Västra Götalandsregionen (VGR) har 92 stycken anknutna stiftelser och 15 stycken gåvor. Stiftelsernas och gåvornas sammanlagda bokförda värde uppgick vid årets utgång till 470 miljoner kronor. Marknadsvärdet på placeringarna uppgår till 516 miljoner kronor jämfört med 491 miljoner kronor föregående år.

Stiftelsernas och gåvornas ändamål omfattar olika områden. Stiftelser inom det patientsociala området lämnar bidrag till behövande sjuka bosatta i VGR. Bidrag utdelas också till förbättringar av den sociala miljön vid sjukhus. Kulturstiftelserna lämnar bidrag bland annat till Naturhistoriska museet och Göteborgs botaniska trädgård och till Göteborgs musikliv och utbildningsstiftelser delar ut bidrag och stipendier till elever inom specifika områden. Dessutom finns det forskningsstiftelser där bidrag lämnas till forskning inom olika sjukdomsområden.

Stiftelserna delar löpande ut avkastningen på kapitalet i enlighet med stiftelsernas urkunder. Under 2017 har 8,6 miljoner kronor delats ut.

Några av stiftelserna har inte kunnat dela ut några medel på grund att det saknas sökande.

Regionstyrelsen föreslås godkänna årsredovisningarna för VGR:s anknutna stiftelser 2017 och ge ekonomidirektör Joakim Björck och strateg Lars Hillerström i uppdrag att underteckna de anknutna stiftelsernas årsredovisningar 2017.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Ersättningsnivå för samråd med regionala pensionärsrådet

Regionala pensionärsrådet föreslås ersättas med motsvarande ersättningsnivå 1 i Riktlinjerna för ersättning vid samråd. Det innebär att deltagarna ersätts med dagarvode enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevalda samt att deltagarna kompenseras fullt ut för utlägg, exempelvis resor och parkeringskostnader.

Regionstyrelsen fattade 2018-02-06 beslut om riktlinjer för ersättning vid samråd. Riktlinjen innebär att samråd kan ersättas först efter det att ansvarig politisk instans fattat ett beslut om vilken ersättning som ska betalas ut för samrådet.

Förslaget innebär att deltagarna i Regionala pensionärsrådet får rätt till dagarvode helt/halvt enligt samma bestämmelser som tillämpas för de förtroendevalda. Deltagarna får även rätt till ersättning för övriga utlägg mot kvitto.

Regionstyrelsen föreslås att det regionala pensionärsrådet ersätts motsvarande ersättningsnivå 1 i Riktlinje för ersättning vid samråd. Kostnaden belastar regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 22

Statligt driftbidrag för Trollhättan -Vänersborgs flygplats för 2018

Trollhättans-Vänersborgs flygplats har inkommit med en ny ansökan om statligt driftbidrag från den regionala transportinfrastrukturplanen för åren 2018 –2020.

Fördelningen av det statliga driftbidraget till icke-statliga flygplatser har sedan 2012 överförts till den regionala transportinfrastrukturplanen. Budgeten är statlig och betalas ut av Trafikverket. Nivån för driftbidraget är satt till 2,2 mnkr/år för hela planperioden och har genom åren höjts, genom beslut i regionstyrelsen efter samråd i BHU, för att tillmötesgå flygplatsens utvecklingsplaner.

För Västra Götalandsregionen så är det endast Trollhättans –Vänersborgs flygplats som kan söka driftbidraget och regionen har tidigare beviljat driftbidrag för tre år i taget.

Trollhättans –Vänersborgs flygplats har nu inkommit med en ny ansökan om statligt driftbidrag som avser perioden 2018 –2020 enligt följande:

 • 2018 3,5 miljoner kronor
 • 2019 3,9 miljoner kronor
 • 2020 4,4 miljoner kronor

I ansökan framgår att flygplatsen äskar om att driftbidraget höjs successivt för att bland annat täcka avskrivningar och räntekostnader på kommande investeringar samt för att täcka ökande personalkostnader då möjligheter till integrerade tjänster på flygplatsen minskas i nya EU regelverk.

Det aktuella ärendet avser beslut av driftbidraget för år 2018 med 3,5 mnkr. Inför kommande beslut för åren 2019 och 2020 ska flygplatsens framtida roll för regional utveckling lyftas i en principdiskussion inom BHU.

Nivån för det statliga driftbidraget har varit konstant medan behoven har ökats genom åren. Trafikverket region väst tittar närmare på grunderna för dagens fördelning av driftbidraget och möjligheterna till en ökning av dagens nivå inom den statliga budgeten.

Beredningen för hållbar utveckling diskuterar målkonflikten mellan en utökad flygtrafik och arbetet med målsättningarna i Klimat 2030. Denna diskussion tas med till fortsatta samtal med flygplatsen inför nästa ansökan om driftbidrag.

Regionstyrelsen föreslås godkänna förslag till statligt driftsbidrag på 3,5 miljoner kronor till Trollhättans-Vänersborgs flygplats för året 2018. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 23

Återkoppling frivillig deltid Koncernkontoret

Regionfullmäktige beslutade i januari att ge utförarstyrelserna i uppdrag att kartlägga förekomsten av deltidsarbete på grund av att heltidsarbete är för psykiskt eller fysiskt krävande.

Undersökningen som gjordes på Koncernkontoret inklusive VGR IT visade att 51 personer arbetar deltid, majoriteten inom administration. De berörda personerna vill inte arbeta heltid eller arbetar deltid på grund av olika skäl som sjukdom, föräldraledighet, för att de har en annan anställning eller för att de önskar trappa ner inför pensionen. 28 personer, majoriteten inom administration, har en heltidsanställning, men väljer att vara partiellt ledig på grund av egna angelägenheter.

Upplevelsen är att inga av de personer som arbetar deltid på Koncernkontoret gör det på grund av att arbetet är för psykiskt eller fysiskt krävande för att orka arbeta heltid.

En sammanställning över samtliga utförarstyrelsers kartläggningar kommer presenteras för personalutskottet under hösten 2018. Där kommer uppgifterna för Koncernkontoret inklusive VGR IT att ingå.

Regionstyrelsen föreslås godkänna undersökningen som gjorts i regionstyrelsens förvaltning Koncernkontoret.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 24

Rapport högprioriterade områden

Vid sammanträdet informerade regiondirektör Ann-Sofi Lodin om högprioriterade områden 2018 för sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslås ha tagit del av informationen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 25

Det fortsatta arbetet inom Västsvenska paketet

Västsvenska paketet är en av de största satsningarna som görs på vägar, järnvägar, kollektivtrafik och cykelbanor i Västsverige på mycket lång tid. Paketet är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Trafikverket och i november 2009 undertecknades det första av flera avtal mellan parterna.

Paketet beräknas kosta 34 miljarder kronor (2009 års prisnivå) att genomföra. Enligt huvudavtalet står staten för hälften av kostnaden (17 miljarder kronor) och den andra hälften (17 miljarder kronor) sker i form av lokal och regional medfinansiering. Vilka åtgärder som ska genomföras regleras i ingångna avtal samt genom projektavtal.

Följande större åtgärder finansieras helt eller delvis av Västsvenska paketet: Västlänken, Marieholmstunneln med anslutande förbindelser, Hisingsbron, Korsvägen, Gamlestaden och Bangårdsförbindelsen. Dessutom ingår mindre infrastrukturåtgärder för att utveckla ett hållbart transportsystem, såsom busskörfält, plattformsförlängningar med mera.

Regionstyrelsen föreslås notera informationen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 26

Samarbetsavtal om ElectriCity 2018-2021

ElectriCity är ett samarbete mellan offentliga och privata parter inom test och demonstration av hållbara transportlösningar. Samarbetet har sedan 2014 reglerats via ett samarbetsavtal. Inför kommande fas av samarbetet har avtalet uppdaterats avseende vilka parter som deltar samt inom vilka områden som samarbetet gäller.

Förslaget till ett nytt samarbetsavtal är en uppdatering av tidigare avtal från 2014 som löper fram till och med juni 2018. Samarbetsavtalet bygger också vidare på och ersätter delvis den avsiktsförklaring som slöts 2013 om samverkan kring innovativa elektrifierade busskoncept för kollektivtrafiken.

Syftet med det nya samarbetsavtalet är att förbereda för en breddning av samverkan där det öppnas upp för demonstration av olika slag av elektrifierade transportlösningar, samt test och demo av olika grad av automatisering inom dessa elektrifierade transportlösningar.

Avtalet undertecknas av Keolis Sverige AB, Ericsson AB, Chalmers Tekniska Högskola; Chalmersfastigheter, Akademiska Hus, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park; Västtrafik, Västra Götalandsregionen, AB Volvo samt Göteborgs Stad.

Samarbetet inom ElectriCity ligger i linje med VG2020 och programmet för hållbara transporter.

Regionstyrelsen föreslås godkänna det nya samarbetsavtalet om ElectriCity 2018-2021 och ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna det. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 27

Svar på granskning av beslut om avtal med SOS-alarm AB

Revisorskollegiet har granskat beredningen av beslut om avtal med SOS-alarm AB. Granskningens syfte har varit att bedöma om hälso- och sjukvårdsstyrelsen och regionstyrelsen i sin beredning av ärendet i tillräcklig omfattning analyserat de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för att ingå ett avtal med SOS-alarm AB för att förhindra att bolaget utnyttjar sin monopolställning på marknaden.

Revisorskollegiet gör bedömningen att regionstyrelsen har brustit i sin beredning av ärendet då den inte har säkerställt att kommunallagens krav på en tillräcklig beredning samt regionens riktlinjer för ärendeberedning har följts avseende juridisk och ekonomisk analys i beredning av ärendet till regionfullmäktige. Revisorskollegiet drar slutsatsen att en bristande beredning har försvårat för regionfullmäktige att fatta beslut utifrån en allsidig belysning av ärendets komplexitet. Det har även försvårat för hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Koncernkontoret att genomföra förhandlingen med SOS-alarm AB på jämbördig grund. Det finns därmed risk för att bolaget har kunnat utnyttja sitt monopolläge.

Revisorskollegiet lämnar slutligen rekommendationen att regionstyrelsen bör stärka sina beredningsrutiner så att de av regionstyrelsen fastställda riktlinjerna för ärendehantering följs.

Regionstyrelsen har sedan beslutet om avtal med SOS-alarm AB antagit nya riktlinjer för regionstyrelsens ärendeberedning. Koncernkontoret har för egen del antagit handläggarrutiner som stöd för handläggarna i beredningen av ärenden till regionstyrelsen. Syftet med de nya riktlinjerna och handläggarrutinerna är att säkra efterlevnaden av riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslås översända upprättat tjänsteutlåtande som svar på revisorskollegiets granskning av beslut om avtal med SOS-alarm AB.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 28

Valärende Styrelseledamot till Sahlgrenska science park

Regionstyrelsen utser Birgitta Losman till Västra Götalandsregionens representant till styrelsen för Sahlgrenska Science Park 2018

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets alla handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: