Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 6 mars

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022 klart

Ett nytt avtalsförslag om samverkan kring naturbruksutbildningar finns upprättat mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna, efter överläggningar mellan VGR och VästKom. Avtalet bygger på samma grundprinciper som tidigare avtal.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner det nya samverkansavtalet och att undantag från VGR:s regelverk för eget kapital ska gälla för naturbruksstyrelsen kring ”Samverkansavtal naturbruksutbildning” för den del av samverkansavtalet som handlar om Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk. Dessutom föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige säger upp nuvarande samverkansavtal från den 1 januari 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Enhetliga ersättningar för diagnostiktjänster inom VGR

I december 2013 fick regiondirektören uppdraget att utreda hur prissättningen för köpta tjänster ska vara mellan sjukhusen. Uppdraget har genomförts i diagnostikrådet och under 2017 har gemensamma prislistor prövats.

Principer för prissättning och övriga villkor för debitering ska gälla mellan sjukhus, till vårdcentraler inom vårdgivare primärvård (VGPV) och andra interna aktörer inom Västra Götalandsregionen och snart externa aktörer.

Tanken är att undersökningar och analyser har samma pris oavsett var i regionen de sker, men att priset kan variera beroende på kund och då vad som ingår i analysen eller undersökningen. Principerna för hur detta räknas ut bygger på en gemensam och enhetlig modell.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige:

 • fastställer principer för ersättning för diagnostiktjänsterna
 • ger berörda utförarstyrelser i uppdrag att införa principerna
 • att regionstyrelsen får i uppdrag att samordna införandet samt besluta om ersättning för diagnostiktjänster utifrån de fastställda principerna.

För egen del beslutar regionstyrelsen att:

 • regiondirektören får i uppdrag att snarast införa principerna, samt att årligen fastställa prislistor för diagnostiktjänster
 • uppdraget till regiondirektören den 10 december 2013, §289 att utreda hur prissättning och övriga villkor för köpta diagnostiktjänster mellan sjukhusen, är fullgjort.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Förbättrade modeller för ersättning till vårdgivare för delar av allmäntandvård för barn och unga 3-24 år och specialisttandvård för barn och unga 0-24 år

Centralt för ersättningen inom allmäntandvården är en fast ersättning per listad patient oavsett vilken behandling som ges. I den nya modellen för allmäntandvård förtydligas kopplingen till socioekonomi ytterligare. Det blir en mer korrekt ersättning till vårdgivarna utifrån socialekonomiska förhållanden. Man ska i beräkningarna ta hjälp av en ny socioekonomisk beräkningsmodell, ett index som heter Care need index.

Den socioekonomiska ersättningen kommer att öka skillnaden i ersättning mellan områden med en friskare befolkning och områden med större problem.

Utfallet av detta index per klinik minskar ersättningen för privata vårdgivare totalt, därför föreslår Enhet tandvård en utredning av möjligheten att skapa en riskfond som utjämnar och sprider riskerna för privata vårdgivare.

Förändringen för specialisttandvården innebär att ersättningen som vårdgivaren får kopplas till den vård  som utförts. Tanken är att den nya ersättningsmodellen för specialisttandvård blir en fast och en rörlig del samt ett ersättningstak per vårdgivares verksamhetsområde.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner föreslagen ersättningsmodell inom allmäntandvård för barn och unga 3-24 år och föreslagen ersättningsmodell inom specialisttandvård för barn och unga 0-24 år.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Avsiktsförklaring med Göteborgs stad avseende organisering av spårvägstrafiken

En god kollektivtrafik är en viktig del av utvecklingen av Göteborg och Västra Götalandsregionen (VGR). Där är spårvagnstrafiken det största trafikslaget. VGR betalar sedan 2012 samtliga kostnader för spårvagnstrafiken i Göteborg.

Tanken med avsiktsförklaringen är att VGR via Västtrafik AB köper 15 procent av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB. VGR får då en styrelseplats som är en del av bolagets presidium samt en ersättare i bolagets styrelse.

Dessutom ska VGR enligt avsiktsförklaringen:

 • bli ägare till spårvagnsdepåerna Rantorget, Majorna och Slottsskogen till marknadspris och om samsyn på markvärdet ej kan uppnås så upplåts marken med tomträtt
 • bli ägare till mark på Ringön och uppföra en ny spårvagnsdepå där
 • direkttilldela Göteborgs Spårvägar AB driften av spårvagnstrafiken till och med 2034
 • ingå banavgiftsavtal för spåranläggningen med Göteborgs stad.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige:

 • godkänner förslaget till avsiktsförklaring om organisering av spårvägstrafiken
 • ger regionstyrelsen i uppdrag att göra ett förslag till paraplyavtal med Göteborgs stad med utgångspunkt i avsiktsförklaringen
 • ger regionstyrelsens ordförande uppdraget att underteckna avsiktsförklaringen
 • ger fastighetsnämnden uppdraget att snarast förbereda övertagandet av projekt spårvagnsdepå Ringön.

Om regionfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen föreslås regionstyrelsen besluta:

 • att regiondirektören får i uppdrag att utarbeta förslag till paraplyavtal med utgångspunkt i avsiktsförklaring
 • att regiondirektören får i uppdrag att i övrigt utarbeta förslag till relevanta avtal och överenskommelser med Göteborgs stad om spårvagnstrafiken
 • att regiondirektören får i uppdrag att i övrigt och vidta åtgärder för att förbereda en förändring i enlighet med avsiktsförklaringen
 • att ägarutskottet är Västra Götalandsregionens politiska styrgrupp

Regionstyrelsen beslutar för egen del att uppdraget till förhandlingsgruppen/RS ordförande dnr 2016-02824 är fullgjort och  rekommenderar fastighetsnämnden att snarast påbörja förberedelserna att överta projektet spårvagnsdepå Ringön.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Gällande lagstiftning om vård för papperslösa ska följas - avslag på motion föreslås

Eva Olofsson med flera (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska erbjuda asylsökande och vissa papperslösa vård på samma villkor som svenska medborgare.

Remissinstanserna var eniga - gällande lagstiftning om vård och tandvård till asylsökande och papperslösa ska följas. Regionstyrelsen föreslår därmed att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 6

Fråga om våld på rutin - bifall på motion föreslås

Carina Örgård med flera (V) föreslår i en motion att alla verksamheter i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård ska genomgå grundläggande utbildning om våld i nära relationer. Dessutom föreslås att de verksamheter som arbetar med hälsobedömningar ska genomgå en utbildning om att fråga om våld som en del i rutinen vid hälsobedömningar. Det innebär att verksamheten utarbetar en rutin för hur frågor om våld ska ställas och att personalen har utbildning i hur man frågar.

Syftet är att ökad kunskap om våld och om hur man frågar om våld ska leda till att fler av de patienter som har eller haft erfarenheter av våld i nära relation ska uppmärksammas och få rätt stöd och hjälp när de möter hälso- och sjukvården.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att samordna genomförandet av utbildning om våld i nära relationer och om att fråga om våld på rutin enligt motionens förslag och i linje med pågående insatser på området.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Motion om att öka kompetensen i vårdens etik föreslås besvarad

Kerstin Brunnström (S) och Ann-Christine Andersson (S) föreslår i en motion att regionen ska ta fram en strategi för hur kunskap om etiska grunder och förhållningssätt ska öka hos politiker i Västra Götalandsregionen. Motionärerna vill också att regionen ska se över sina möjligheter att tillhandahålla tillräcklig kompetens i etiska frågor för att stödja politiska beslutsfattare på alla nivåer.

Remissinstanserna anser att det är en viktig fråga att öka medvetenheten om medicinsk-etiska förhållningssätt bland regionens politiker och åstadkomma en djupare insikt om hur de kan användas i politiskt beslutsfattande. Varje nämnd och styrelse har möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom olika områden genom föreläsningar och seminarier via den politiska utbildningsgruppen som redan är etablerad inom Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig till förmån för eget yrkande

Styrelseärenden

Ärende 8

Delegation av tilldelning för upphandling av insulinpump, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning

Kontraktsvärdet för upphandlingen av insulinpump, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning uppgår till cirka 645 miljoner kronor inklusive samtliga optioner.

Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören, som normalt har beslutsrätt upp till 600 miljoner kronor, får i uppdrag att fatta beslut om kontraktstilldelningen som beräknas ske i april.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Delegation av tilldelning för upphandling av läkarkonsulter specialistläkare allmänmedicin

Kontraktsvärdet för upphandlingen av läkarkonsulter specialistläkare allmänmedicin uppgår till 800 miljoner kronor inklusive samtliga optioner.

Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören, som normalt har beslutsrätt upp till 600 miljoner kronor, får i uppdrag att fatta beslut om kontraktstilldelningen som beräknas ske den 12 mars.

Beslut: enligt förslag

Ärende 10

Återrapportering med anledning av #metoo debatten

Vid regionstyrelsens sammanträde 2017-12-12 inkom Vänsterpartiet (V) med ett yrkande med anledning av #metoo-debatten. Yrkandet handlar om att Västra Götalandsregionen (VGR) som arbetsgivare ska prioritera och utveckla arbetet mot sexuella trakasserier och sexistiskt och nedvärderande språkbruk, samt hur uppföljning ska ske. En första uppföljning ska avrapporteras våren 2018. Samtliga partier ställde sig bakom yrkandet.

Koncernstab HR gör bedömningen att förvaltningar och bolag har både verktyg och rutiner för att aktivt motverka sexuella trakasserier genom rutinen mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier med tillhörande checklistor: ”Vad arbetsgivaren gör efter skriftlig anmälan inkommit”, ”Inledande samtal” samt blankett ”skriftlig anmälan”, handlingsplanen för mänskliga rättigheter mål åtta, samtalsguiden för utvecklingssamtal samt medarbetarenkäten.

För att säkra det kontinuerliga och långsiktiga arbetet mot sexuella trakasserier föreslås att:

 • årlig uppföljning av arbetet mot sexuella trakasserier ingår i förvaltningarnas och bolagens årsredovisningar för att inte belasta med separata uppföljningsprocesser
 • en första återrapportering till regionstyrelsen i mars 2018 sker genom detta tjänsteutlåtande
 • utöver att säkerställa att riktlinjer och kunskap om hanteringen finns inom organisationen har också chefer ett särskilt ansvar att lyfta frågorna och systematiskt arbeta med jämlika arbetsplatser. Särskilt viktigt är synligt och tydligt ledarskap, samt att cheferna är lyhörda för behov och önskemål om forum för dialog och förbättring lokalt och regionalt.

Regionstyrelsen rekommenderar att årlig uppföljning av arbetet mot sexuella trakasserier bör redovisas i samband med förvaltningarnas och bolagens årsredovisning från och med år 2018. Dessutom förklarar regionstyrelsen att uppdraget från 2017-12-12 är genomfört.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Svar på samråd om EU-fonder på det sammanhållningspolitiska området

Europeiska kommissionen har öppnat ett samråd som berör EU-fonder inom sammanhållningspolitiken där de önskar få in synpunkter om nuvarande programperiod 2014-2020 senast den 8 mars 2018.

Västra Götalandsregionen (VGR) lämnar svar på samrådet utifrån de erfarenheter som finns av att delta i nuvarande programperiod, samt ger förslag på förbättringar för den kommande perioden. Synpunkterna ligger i linje med ställningstagandet om EU:s framtida sammanhållningspolitik och antogs av regionstyrelsen 2016.

VGR driver just nu ett aktivt påverkansarbete för att värna den framtida sammanhållningspolitiken i EU:s budget. Sammanhållningspolitiken är en viktig pusselbit och finansiär för att kunna förverkliga målen i Västra Götalands utvecklingsstrategi VG 2020. Samrådssvaret är därför en viktig signal gentemot EU för att visa att Västra Götaland är intresserat av att även fortsättningsvis delta i EU-program som stärker den regionala utvecklingen och ger internationellt utbyte.

Beslut: enligt förslag
Paragrafen är omedelbart justerad

 

Ärende 12

Svar på samråd om EU-fonder på området värderingar och rörlighet

Europeiska kommissionen har öppnat ett samråd som berör EU-fonder inom området värderingar och rörlighet där de önskar få in synpunkter om nuvarande programperiod 2014-2020.

Området värderingar och rörlighet är brett och omfattar program och åtgärder som syftar till att skydda och främja europeiska värderingar, underlätta rörlighet samt stödja utbildning, kulturell mångfald, grundläggande rättigheter, kreativitet och europeiska historiska minnen med mera. EU-programmen som omfattas är bland annat Erasmus+, Kreativa Europa och ESF.

Västra Götalandsregionen (VGR) driver just nu ett aktivt påverkansarbete för att värna den framtida sammanhållningspolitiken i EU:s budget, där bland annat socialfonden ingår. Därför är samrådssvaret en viktig signal gentemot EU för att visa att VGR är intresserade av att även fortsättningsvis delta i EU-program som syftar till att stärka den regionala utvecklingen och som ger internationellt utbyte.

Beslut: enligt förslag
Paragrafen är omedelbart justerad

 

Ärende 13

Svar på samråd om EU-fonder på migrationsområdet

Europeiska kommissionen har öppnat ett samråd som berör EU-fonder inom området migration där de önskar få in synpunkter om nuvarande programperiod 2014-2020.

Den europeiska migrationsagendan är en övergripande politisk ram som omfattar olika aspekter av migrationen; allt från bakomliggande orsaker till irreguljär migration, gränshantering, insatser mot nätverk för människosmuggling men också stöd till integration av migranter i våra samhällen, där Västra Götalandsregionen (VGR) framförallt är involverad i den sistnämnda. Stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna kan bidra på olika sätt i detta arbete. VGR svarar på samrådet utifrån erfarenheter av deltagande i asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF) och de europeiska struktur- och investeringsfonderna, framförallt socialfonden.

VGR bedriver just nu ett aktivt påverkansarbete för att värna den framtida sammanhållningspolitiken i EU:s budget, där bland annat socialfonden ingår. Därför är samrådssvaret en viktig signal gentemot EU för att visa att VGR är intresserade av att även fortsättningsvis delta i EU-program som syftar till att stärka den regionala utvecklingen och som ger internationellt utbyte.

Beslut: enligt förslag
Paragrafen är omedelbart justerad

 

Ärende 14

Remissyttrande: Förslag till hantering av avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet för ungdomar

Näringsdepartementet har bett Västra Götalandsregionen (VGR) att svara på remiss om förslag till hantering av avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år införs 2018–2020 för ovanstående. Målgruppen är ungdomar som på vårterminen går ut årskurserna 6–9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasiet.

I remissförslaget anges att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) ska ha möjlighet att söka bidrag från staten för finansieringen enligt en särskild fördelningsnyckel. För VGR innebär det preliminärt knappt 58 miljoner kronor. Västtrafik har beräknat kostnaden för att erbjuda berörda ungdomar resmöjligheter under sommaren till 60-65 miljoner kronor/år.

VGR tycker att regelverket i huvudsak bra. Västtrafik kommer att behöva kommunernas och skolornas hjälp med information och distribution av det så kallade sommarkortet. Regelverket anger dock enbart RKM som ansvariga. Det är angeläget att det förtydligas att kommuner och skolor behöver bistå med information och distribution.

Om Västtrafik distribuerar sommarkortet bör RKM inte bli återbetalningsskyldiga för de elever som inte hämtar ut sina kort. Det bör förtydligas i regelverket. Om däremot till exempel en hel kommun blir utan erbjudandet (på grund av att de inte kan eller vill vara behjälpliga med distribution) så är det rimligt att RKM blir återbetalningsskyldiga för denna del.

En satsning på tre år hinner bygga upp förväntningar hos skolbarn och föräldrar, där Västtrafik riskerar att få ”badwill” om erbjudandet upphör. Det är angeläget att effekterna utvärderas på nationell nivå i god tid innan treårsperiodens slut för beslut om eventuell förlängning.

Om förslaget blir verklighet kommer ärendet att tas upp igen i kollektivtrafiknämnden för beslut om att söka bidrag samt genomförande. I samband med detta behöver också klargöras hur eventuellt underskott på cirka 2-5 miljoner kronor ska finansieras.

Beslut: enligt förslag
Paragrafen är omedelbart justerad

 

Ärende 15

Remissyttrande: Förslag för en stärkt minoritetspolitik

I juni 2017 redovisade Utredningen om en stärkt minoritetspolitik delbetänkandet "Nästa Steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik". I samband med det fick utredningen i uppdrag att analysera vad den finlandssvenska gruppen har för ställning och att överväga om den ska erkännas som en nationell minoritet. Två andra frågor var dels om Sverige bör utöka sina nuvarande åtaganden i språkstadgan dels att överväga behovet av åtgärder för att förbättra data om nationella minoriteter.

Västra Götalandsregionen (VGR) delar utredningens bedömning att inte acceptera finlandssvenskar som en nationell minoritet med utgångspunkt från kriteriet om historiska eller långvariga band till Sverige. För att utöka Sveriges åtaganden enligt språkstadgan krävs både lagförändringar och att kostnaderna är rimliga i förhållande till de förväntade effekterna. VGR delar slutbetänkandets bedömning om behovet av statistik för att kunna följa upp och utveckla minoritetspolitiken. Jämlikhetsdata skulle kunna utgöra en del i ett förbättrat beslutsunderlag gällande de nationella minoriteterna.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande
Paragrafen är omedelbart justerad

 

Ärende 16

Uppdaterat ställningstagande om EU:s framtida sammanhållningspolitik

Den europeiska sammanhållningspolitiken är en viktig pusselbit och finansiär för att kunna förverkliga målen i Västra Götalands utvecklingsstrategi VG 2020. Under våren 2018 förväntas europeiska kommissionen presentera förslag både på EU:s framtida långtidsbudget och därefter hur sammanhållningspolitikens kommande programperiod kommer se ut.

I ljuset av ny information som kommit Västra Götalandsregionen till del, bland annat via SKL:s arbetsgrupper och politiska arbetsgrupp för sammanhållningspolitiken, är det läge att uppdatera Västra Götalands ställningstagande från 2016 för att bättre svara mot hur diskussionen ser ut idag.

Under januari-mars 2018 presenterar europeiska kommissionen ett antal samråd om EU-fonder på olika områden – däribland sammanhållningspolitiken. Samrådssvaret kan med fördel kompletteras med ett ställningstagande från den organisation som svarar. Både regioner och landsting, kommunalförbund och enskilda kommuner såväl som privatpersoner och företag har möjlighet att besvara samråden.

Ett uppdaterat ställningstagande från Västra Götaland är ett användbart underlag i andra påverkansinsatser som planeras under året, för att delta i den aktuella diskussionen samt för att samarbeta med andra regioner och organisationer som har överensstämmande synpunkter.

Regionstyrelsen föreslås godkänna ett uppdaterat ställningstagande om EU:s framtida sammanhållningspolitik.

Beslut: enligt förslag
Paragrafen är omedelbart justerad

 

Ärende 17

Svar på samråd om EU-fonder på området strategisk infrastruktur

Europeiska kommissionen har öppnat ett samråd som berör EU-fonder inom området strategisk infrastruktur. Europeiska kommissionen önskar få in synpunkter om vad som fungerat bra i nuvarande programperiod (2014-2020) samt vad som kan bli bättre i nästa programperiod (från 2020). Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) är EU:s nuvarande program för investeringar i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). För perioden 2014-2020 är budgeten för transportprojekt cirka 24 miljoner euro.

Det är för Västra Götalandsregionen (VGR) viktigt att delta i samrådet och skapa möjlighet för VGR, och andra transport/infrastrukturaktörer i regionen, att fortsättningsvis kunna söka medfinansiering från programmet för transport- och infrastrukturinvesteringar i prioriterade stråk. Samrådssvaret fokuserar på transportområdet.

VGR:s svar till samrådet utgår från VGR:s svar om halvtidsutvärderingen av det nuvarande programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Regionstyrelsen godkänner samrådssvaret om EU-fonder inom området strategisk infrastruktur.

Beslut: enligt förslag
Paragrafen är omedelbart justerad

 

Ärende 18

Svar på samråd om EU-fonder inom investeringar, forskning och innovation, SME och inre marknad

Europeiska kommissionen har öppnat ett samråd som berör EU-fonder inom investeringar, forskning och innovation, SME och inre marknad, där de önskar få in synpunkter om vad som fungerat bra i nuvarande programperiod (2014-2020) samt vad som kan bli bättre i nästa programperiod (från 2020). Det nuvarande Europeiska forsknings- och innovationsprogrammet, Horisont 2020, har en budget på nästan 80 miljarder euro.

Det är för Västra Götalandsregionen (VGR) viktigt att delta i samrådet och skapa möjlighet för VGR, och andra forsknings-och innovationsaktörer i regionen, att fortsättningsvis kunna söka finansiering från EU:s framtida forsknings-och innovationsprogram.

VGR:s svar till samrådet utgår från VGR:s positionspapper om halvtidsutvärderingen av det nuvarande Europeiska forsknings-och innovationsprogrammet Horisont 2020.

Regionstyrelsen godkänner samrådssvaret om EU-fonder inom investeringar, forskning och innovation, SME och inre marknad.

Beslut: enligt förslag
Paragrafen är omedelbart justerad

 

Ärende 19

Beslut med anledning av det ekonomiska läget vid sjukhusen

Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att återkomma med en redovisning över vilka åtgärder sjukhusens styrelser och ledningar vidtar för att bryta utvecklingen och för att nå kostnadskontroll i enighet med regionfullmäktiges beslut om budget 2018.

I uppdraget ingår även att bedöma om vidtagna åtgärder är tillräckliga för att nå en ekonomi i balans samt att redovisa förslag till regiongemensamma generella och/eller riktade åtgärder för att uppnå kostnadskontroll.

Beslut: enligt förslag

 

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: