Regionstyrelsen 7 juni 2022

Ärenden till regionfullmäktige
 

1. Västra Götalandsregionens delårsrapport per april 2022

Året inleddes med pandemins fjärde våg och i slutet av januari vårdades som mest 446 patienter på Västra Götalandsregionens sjukhus. Trots återgången till en mer normal situation är läget vad gäller disponibla vårdplatser fortfarande ansträngt vilket till stor del beror på hög sjukfrånvaro under början av året.

Tillgängligheten till första besök och operation ökar om än i lägre takt än planerat. Det finns fortfarande ett stort behov av återhämtning bland medarbetare som gjort stora insatser under pandemin och verksamheterna har arbetat intensivt för att alla ska få fyra veckors sammanhängande semester i sommar. Det är nu viktigt att ta vara på lärdomarna från pandemin såsom nya arbetssätt samt mobila och digitala vårdlösningar. Beslutet om ny tidplan för Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) kommer att bidra till en positiv utveckling inom dessa områden och nya e-tjänster kommer att införas de närmaste åren.

Sjukhusens ekonomi är fortfarande ansträngd. Regionstyrelsen uppmanar samtliga sjukhusstyrelser att fortsätta sin planering för ekonomi och verksamhet i balans under 2022 och vidta de åtgärder som behövs. Utmaningarna är stora men det finns förutsättningar för flera av sjukhusen att komma i balans till årets slut.

De avvecklade restriktionerna har inneburit ett uppsving för såväl kulturlivet som det kollektiva resandet. Normaliseringen av samhället bedöms ge en fortsatt uppgång för sysselsättningen. Den ekonomiska utvecklingen påverkas dock av höga energi- och bränslepriser samt av hög inflation och räntehöjningar.

Delårsresultatet efter finansiella poster uppgår till och med april till -258 miljoner kronor. Detta avviker positivt i förhållande till budget med 406 miljoner kronor. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster i form av värdeminskningen på VGR:s finansiella placeringar och statsbidrag för vaccinationer och tester utförda 2021 uppgår till 766 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat för koncernen i linje med budget.

Beslut:

 • Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens delårsrapport för april 2022.
 • Regionstyrelsen uppmanar samtliga sjukhusstyrelser att fortsätta sin planering för ekonomi och verksamhet i balans under 2022 i enlighet med detaljbudgeten och därmed vidta erforderliga åtgärder.
 • Regionstyrelsen noterar att GöteborgsOperan AB och Västtrafik AB prognostiserar betydande underskott för 2022 och uppmanar respektive styrelse att vidta erforderliga åtgärder för att förbättra den ekonomiska situationen under resterande del av året.
 • Täckning för merkostnader med anledning av pandemin täcks av moderförvaltningen till nämnder och styrelser.

Socialdemokraterna deltog inte i beslutet och lämnade anteckning till protokollet.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 
2. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt plan för ekonomi 2024-2025

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har överlämnat en plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt en plan för ekonomi 2024-2025. Enligt budgeten ökar Västra Götalandsregionens kostnader med cirka 1 miljon kronor.

KAS huvudsakliga syfte är att behandla tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken. I fastigheten finns även Hotel Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner planen för verksamhet och ekonomi 2023 samt att regionfullmäktige godkänner planen för ekonomi 2024-2025.

  
3. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter i samband med ny politisk organisation 2023 till 2027

Enligt arkivlagen krävs ett beslut av regionfullmäktige för att överlämna allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 • Fastighetsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för fastighet och service från och med den 1 januari 2023.
 • Fastighetsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för logistik från och med den 1 januari 2023.
 • De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna, Göteborgs, norra, södra, västra och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari.
 • Kollektivtrafiknämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Miljönämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom miljö- och regionutvecklingsnämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Miljönämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten med interna miljöfrågor vidare inom regionstyrelsen från och med den 1 januari 2023.
 • Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för fastighet och service från och med den 1 januari 2023.
 • Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för logistik från och med den 1 januari 2023.
 • Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar från beredningen av mänskliga rättigheter och beredningen för folkhälsa och social hållbarhet som behövs för att driva verksamhet vidare inom de fem delregionala nämnderna, Göteborgs, norra, södra, östra och västra delregionala nämnden, från och med den 1 januari 2023.
 • Regionutvecklingsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom miljö- och regionutvecklingsnämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Servicenämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för fastighet och service från och med den 1 januari 2023.
 • Servicenämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för logistik från och med den 1 januari 2023.
 • Styrelsen för kulturutveckling ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva strategiska frågor vidare inom kulturnämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Styrelsen för Västtrafik AB ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för regionens tåg och spårvagnar från och med den 1 januari 2023.
 • Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskrivs i beslutspunkt 1-16 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden.

Ärenden som beslutas av regionstyrelsen

4. Genomförandebeslut för förberedande arbeten för Sahlgrenska Life, hus 1

Regionstyrelsen beslutar om att gå vidare med förberedande arbeten för Sahlgrenska Life. Beslutet innebär att regionstyrelsen ger klartecken till att påbörja det som kallas förberedande arbeten och som innebär bland annat rivning av befintliga hus, för att så småningom kunna påbörja byggnation av de nya husen. Det förberedande arbetet planeras att inledas på Sahlgrenska sjukhusets område i början av hösten 2022. Investeringen omfattar närmare 380 miljoner kronor och innefattar förutom rivning också byggnation av provisorisk ambulanshall, ny kulvert, omdragning av ledningar samt paviljonger för verksamheter som flyttar från hus som rivs.

Ett av målen med Sahlgrenska Life är att underlätta omsättningen av nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter. Arbetssättet bygger på en tät och öppen dialog mellan vårdgivare, forskare och näringsliv, och är en framgångsfaktor inom life science. Tre nya hus planeras att uppföras: ett på Sahlgrenskaområdet, ett på Medicinareberget och ett över Per Dubbsgatan som binder samman verksamheterna på berget med dem på sjukhuset.

Beslut:

 • Regionstyrelsen godkänner begäran från fastighetsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att genomföra förberedande arbeten för Sahlgrenska Life, hus 1, i enlighet med fastställd genomförandeplanering daterad 2022-02-28, inom en investeringsutgift om 380,8 miljoner kronor, med följande undantag: De två externt förhyrda paviljongerna minskas med ett våningsplan vardera.
 • Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset får bära full självkostnadshyra för åtgärder kopplat till paviljonger, om 8,9 miljoner kronor.
 • Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämndens återstående behov av årligt hyresbidrag om 4,6 miljoner kronor ska bevakas i framtida budgetarbete.
 • Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämndens får kostnadstäckning för rivning och sanering om 73,4 miljoner kronor, bokfört restvärde på byggnader som rivs på 3,4 miljoner kronor, samt årligt hyresbortfall på netto 9,2 miljoner kronor.
 • Regionstyrelsen beslutar att ingen konstnärlig gestaltning ingår i projektets förberedande arbeten.
 • Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden får påbörja genomförandeplanering för att flytta helikopterflygplatsen från parkeringshuset på Sahlgrenska sjukhuset till taket på Sahlgrenska Life, hus 1 på Sahlgrenska sjukhuset.

5. Utökad kapacitet för lagring av förbrukningsmateriel

Riksdag och regering har beslutat om återuppbyggnad av det civila försvaret och att samhällets beredskap inför kris, höjd beredskap och krig ska förstärkas. Västra Götalandsregionens (VGR:s) materielförsörjning är i nuläget god, men situationen kan snabbt kan förändras och utvecklingen är svårbedömd.

För att förebygga en bristsituation ökar VGR sin kapacitet att lagra förbrukningsmateriel, som är kritiskt för sjukvård och som inte kan anstå, från i genomsnitt två veckor till tre månader. Det pågår ett arbete för att bestämma vilken materiel som ska omfattas. Kostnaden för att utöka kapaciteten beräknas till åtta miljoner kronor per år. Finansiering sker genom de statliga medlen för civilt försvar.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen utökar kapaciteten för säkerhetslagring av kritiskt förbrukningsmaterial till sjukvården från två veckor till tre månader.
 

6. Avsiktsförklaring om samverkan om ny järnväg mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Göteborgsregionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Göteborgs Stad, Mölndals stad, Swedavia AB, Bollebygds kommun, Borås Stad och Trafikverket enats om en avsiktsförklaring om samverkan om ny järnväg mellan Göteborg och Borås.

Enligt avsiktsförklaringen ska en ny järnväg mellan Göteborg–Borås:

 • vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö,
 • tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges järnvägssystem för att möjliggöra punktliga och effektiva tågresor för människor och näringsliv,
 • ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och Borås,
 • genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda förutsättningar för en stark arbetsmarknadsregion och en hållbar regional utveckling,
 • genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till förbättrade möjligheter att nå internationella noder och marknader,
 • främja hållbara resor i stråket Göteborg–Borås.
   

Beslut: Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaring om samverkan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor och ger regionstyrelsens ordförande i uppdrag att skriva under avsiktsförklaringen.

 
7. Regional riktlinje 2022 för visselblåsarfunktion inom VGR

Senast 17 juli 2022 är alla offentliga arbetsgivare skyldiga att ha en visselblåsarfunktion i organisationen. Västra Götalandsregionen (VGR) har arbetat fram en intern riktlinje för hur visselblåsning ska hanteras och organiseras i VGR. Den person som lämnar uppgifter får inte bryta mot så kallad kvalificerad tystnadsplikt eller lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. VGR får inte spåra personen, hindra eller försöka hindra att rapportering görs eller vidta repressalier mot den som rapporterat.

VGR arbetar löpande för att motverka tystnadskultur och skapa en tillitsorganisation där medarbetare tillåts uttrycka sig och framföra kritik utan repressalier. Målet är alltid att medarbetare öppet ska kunna säga till och att felaktigheter utreds och åtgärdas men visselblåsarfunktionen kan vara ett anonymt alternativ i vissa fall.

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget till regiondirektören för genomfört.

 
8. Nominering av ledamöter till övervakningskommittéer för interregprogrammen Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge och Nordsjön

Regeringen har erbjudit Västra Götalandsregionen att utse ledamöter att representera Västra Götalandsregionen i övervakningskommittén för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Beslut: Regionstyrelsen utser Lars Holmin (M) och Tina Ehn (MP) till ordinarie ledamöter i övervakningskommittén för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak 2021-2027. Utnämningen avser tiden till och med 31 december 2022. Regionstyrelsen återkommer med val av ersättare från Socialdemokraterna.


9. Val av ledamöter till politiskt forum Skagerrak

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att Västra Götalandsregionen ska bli medlemmar i Politiskt Forum Skagerrak. Det övergripande målet med Politiskt Forum Skagerrak är att verka för ett hållbart och produktivt Skagerrak, där havet är en tydlig resurs för att skapa hållbar utveckling, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Politiskt Forum Skagerrak kommer främst att fokusera på att främja näringslivsutveckling och hantera målkonflikter mellan miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Syftet är att stödja utvecklingen av ny marin livsmedelsproduktion, maritim industri och att möjliggöra för fler arbetstillfällen inom dessa områden.

Beslut: Regionstyrelsen utser Kristina Jonäng (C) till ordinarie ledamot och Bijan Zainali (S) till ersättare i Politiskt Forum Skagerrak till och med 31 december 2022. 

 
10. Handlingsplan för Europeiska socialfonden Västsverige 2021-2027

I december 2021 fick regionerna erbjudande om att ta fram en regional handlingsplan för det nationella programmet ESF+ (Europeiska socialfonden). Det nationella socialfondsprogrammet är till för att förstärka och utveckla arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Programmet innehåller mål och strategier för hur fondmedlen ska användas. Det beskriver vilken typ av utveckling som är önskvärd på arbetsmarknaden och vilka insatser Socialfonden ska finansiera för att uppnå det. Västra Götalandsregionen och Region Halland utgör gemensamt ett programområde för Västsverige och har en gemensam regional handlingsplan.

Beslut: Regionstyrelsen fastställer förslaget till "Regional handlingsplan ESF+ Västsverige för programperioden 2021-2027”.

 
11. Yttrande över remiss - En effektivare upphandlingstillsyn

Finansdepartementet har gett Västra Götalandsregionen (VGR) möjlighet att yttra sig över promemorian En effektivare upphandlingstillsyn. I promemorian föreslås att Konkurrensverket får utökade sanktions- och utredningsbefogenheter vid tillsynen över lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen om upphandling av koncessioner, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet samt lagen om kollektivtrafik.

VGR avstyrker förslaget att Konkurrensverket ska få fatta beslut om upphandlingsskadeavgift i första instans. VGR menar att en domstol är mest lämpad att avgöra om en upphandlingsskadeavgift ska påföras. VGR avstyrker även förslaget att möjligheten att besluta om upphandlingsskadeavgift utvidgas till andra överträdelser än enbart otillåtna direktupphandlingar.

Beslut: Regionstyrelsen yttrar sig över promemorian En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5) i enlighet med Västra Götalandsregionens förslag.
  

12. Yttrande över remiss om E-recept inom EES

Västra Götalandsregionen har beretts tillfälle att yttra sig över remiss E-recept inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Förslaget innebär att e-recept som förskrivs i ett EES-land till en invånare i det landet (land A) ska kunna hämtas ut i ett annat EES-land (land B). Sverige avser införa tjänsten. Utredningen handlar om vad som krävs för att möjliggöra det. VGR ställer sig positiva till förslaget i stort.

Beslut: Regionstyrelsen avger yttrande över remiss E-recept inom EES i enlighet med Västra Götalandsregionens förslag.

 
13. Yttrande över remiss om betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)

Gårdsförsäljningsutredningen har presenterat ett förslag för att tillåta svenska dryckestillverkare att själva sälja sina alkoholdrycker på platsen där de tillverkas. För att sådan försäljning ska vara förenlig med folkhälsan och EU:s regler om fri rörlighet samt Systembolagets detaljhandelsmonopol förslår utredningen ett antal begränsningar. 

Västra Götalandsregionen bedömer att utredningens förslag skulle få positiva effekter på den svenska turistnäringen, utan att det skulle försämra folkhälsan på ett avgörande sätt. Den helt centrala frågan gäller dock förslagets indirekta effekter i det fall då gårdsförsäljning, efter dess införande, bedöms vara oförenligt med EU:s regler om fri rörlighet och det svenska detaljhandelsmonopolet.

VGR menar att utredningen inte övertygar på punkten om att en sådan situation helt kan uteslutas, eller att Sverige faktiskt kan ”backa bandet” gentemot EU och dra tillbaka de ändringar av alkohollagen som förslaget om gårdsförsäljning innebär om denna situation uppstår. De förväntade vinsterna av att införa gårdsförsäljning enligt utredningens modell kan inte motivera denna risk, och förslaget bör därför inte bli
verklighet.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet över remiss om ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker” (SOU 2021:95)

 
14. Remissyttrande om slutbetänkande över hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga

Slutbetänkandet gör en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämnar förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga bör utvecklas för att hantera denna typ av händelser långsiktigt. Utredningen fokuserar på bland annat på ansvarsförhållanden, planering av beredskap och samverkan.

Västra Götalandsregionen har varit med och lämnat yttrande på tidigare delbetänkanden om hälso- och sjukvården i det civila försvaret samt om en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården 2021. VGR:s uppfattning är att slutbetänkandet i stor utsträckning har beaktat de yttranden som gjorts vid tidigare delbetänkanden. VGR anser dock att justeringar avseende finansiering och förtydligande av händelsebegrepp måste göras.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner yttrande på SOU 2022:6 – Slutbetänkande hälso- och sjukvårdens beredskap – Struktur för ökad förmåga.

 

15. Initiativärende från Sverigedemokraterna om barn- och ungdomspsykiatrin att Västra Götalandsregionen ska upphandla även behandling.

Beslut: Regionstyrelsen remitterar ärendet till Koncernkontoret för vidare beredning.