God tillgång till vård och bra upplevelse av primärvården

Uppdaterad:
Publicerad:

Hälso- och sjukvårdsbarometern och Nationell Patientenkät visar att en majoritet av invånarna i Västra Götaland upplever en god tillgång till vård och patienterna som har besökt primärvården har haft en bra upplevelse.

83 procent av invånarna svarar att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. 44 procent av invånarna anser att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga, medan motsvarande andel för vårdcentraler är 63 procent.

− Väntetiderna arbetar vi ständigt med för att korta. Men tillgången till vård handlar också om att få kontinuerlig information från vården under pågående behandlingar, hjälp med egenvård och möjlighet att få svar på frågor när man behöver, säger Kaarina Sundelin, direktör, beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård.

61 procent av invånarna i Västra Götaland menar att de har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Det är en minskning jämfört med pandemiåren 2020 och 2021, men något högre än åren före pandemin.

− Under pandemin ökade invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården men nu ses återgång till hur det var innan pandemin. Att invånare har förtroende för vården är viktigt för att de ska kontakta vården när de behöver och för att de ska följa behandlingsråd, säger Kaarina Sundelin.

Generellt sett har personer över 60 år och män större förtroende för hälso- och sjukvården jämfört med yngre personer och kvinnor.

Fortsatt bra upplevelse av primärvården

De flesta patienter i primärvården upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre koordinering. Det visar Nationell Patientenkät.

Drygt 17 000 patienter i regionen har tyckt till om sitt läkarbesök hos primärvården. Majoriteten av de tillfrågade patienterna upplever att de blivit mycket väl bemötta och respekterade av vårdpersonalen. Tillgängligheten upplevs som god, till exempel att det var enkelt att ta sig till vårdcentralen eller att det fanns möjlighet att ställa frågor. Störst andel positiva svar får frågor som rör respekt och värdighet, därefter om personalen bemött patienten med medkänsla och omsorg.

De områden där det finns störst behov av förbättring handlar om kontinuitet och koordinering av patientens vård. Knappt hälften av alla respondenter svarade att de får träffa samma läkare vid besök på vårdcentralen och något färre angav att personalen, under besöket, informerade om eventuella förseningar.

Resultaten är på samma nivåer som vid föregående undersökning år 2021.  Västra Götalandsregionens resultat är något sämre än övriga Sveriges förutom när det gäller tillgänglighet.

Äldre mer positiva än yngre

Patienter i åldersgruppen 65 år eller äldre är mer positiva än patienter 0–34 år eller 35–64 år. Likaså är män mer positiva än kvinnor. Personer upp till 34 år är minst positiva. Sammantaget anger patienter som haft ett fysiskt vårdbesök en något mer positiv patientupplevelse än patienter med distanskontakt, förutom när det gäller information och kunskap.

− Att fråga båda patienter och invånare hur de upplever vården är viktigt för att kunna upptäcka brister och utveckla vården. Genom svaren får vården viktig information som ger förutsättningar för att förbättra sjukvården för alla. Varje verksamhet har nu tillgång till resultaten för att kunna analysera och förbättra, säger Kaarina Sundelin.

Fakta om Hälso- och sjukvårdsbarometern och Nationell Patientenkät primärvårdsmätning

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen för 2022 års undersökning genomfördes under perioden 4 april – 4 juni samt 3 oktober – 5 december. Sammanlagt har 8 831 personer över 18 år i Västra Götaland svarade på enkäten.

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.  Undersökningen genomfördes under september-december 2022. Enkäten besvarades av drygt 17 000 personer som varit på ett fysiskt läkarbesök eller haft en digital läkarkontakt.

Fakta om undersökningarna

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen för 2022 års undersökning genomfördes under perioden 4 april – 4 juni samt 3 oktober – 5 december. Sammanlagt har 8 831 personer över 18 år i Västra Götaland svarade på enkäten.

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.  Undersökningen genomfördes under september-december 2022. Enkäten besvarades av drygt 17 000 personer som varit på ett fysiskt läkarbesök eller haft en digital läkarkontakt.

Länkar och kontakt

Resultaten från Hälso- och sjukvårdsbarometern och Nationell Patientenkät finns tillgängliga på Uppfattning om vården - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Kontakt:

Elin Arnö, sakkunnig, regionutvecklare, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, telefon: 073-572 88 23, E-post: elin.arno@vgregion.se