Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetensförsörjningen den största utmaningen

Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram riktvärden för beläggningsgrad och vårdplatser. Riktvärdena kan utgöra ett av flera stöd för regionerna i det arbete som pågår för att minska överbeläggningarna och utlokaliseringen av patienter. Västra Götalandsregionen välkomnar den nationella diskussionen om vårdens utmaningar, men vill nyansera tolkningen av Socialstyrelsens riktvärden om beläggningsgrad och vårdplatser.

- Varje region har sina egna förutsättningar och behöver arbeta utifrån dessa. Vår allra största utmaning är kompetensförsörjningen, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Förändrade vårdbehov

De senaste tio åren har konsumtionen av slutenvård minskat i hela landet. Detta trots en växande och åldrande befolkning. Vårdplatser, vårdtillfällen och vårddagar har blivit färre och vårdtiderna har i genomsnitt blivit kortare. Samtidigt har överbeläggningar och utlokaliseringar ökat.

Även i Västra Götalandsregionen har antalet vårdplatser minskat. En viktig förklaring till detta är bättre utrednings- och behandlingsmetoder som har minskat behovet av inneliggande vård. Aktiv omställning till nära vård, bland annat utveckling av mobila team, har också bidragit positivt.

I Västra Götalandsregionen fanns i april 2980 fastställda vårdplatser inom den somatiska vården, varav 2350 var disponibla. Socialstyrelsen föreslår 2890 vårdplatser. Regionens största utmaning på kort och lång sikt är att bemanna de fastställda vårdplatserna. VGR uppnår 90 procent beläggningsgrad om alla fastställda vårdplatser är bemannade och disponibla.

- Vi behöver få in nya kompetenser, utveckla nya arbetssätt och ha rätt kompetens på rätt plats, säger Kaarina Sundelin och menar att ett utvecklat samarbete mellan sjukhus och primärvård och kommunerna också kan bidra till att minska beläggningsgraden och använda befintliga vårdplatser än bättre. 

Regionalt riktvärde

Att arbeta med riktvärden för vårdplatser är inte nytt inom VGR. Sedan några år tillbaka har VGR ett regionalt riktvärde om 90 procents beläggningsgrad. I april var den genomsnittliga beläggningsgraden 104 procent inom den somatiska vården och 81 procent inom psykiatrin.

Under 2023 har den höga beläggningsgraden minskat och antalet disponibla vårdplatser ökat. Utvecklingen följs noga vad gäller beläggningsgrad, utlokaliseringar och överbeläggningar. I VGR pågår också ett arbete med att se över behovet av intensivvårdsplatser. Detta arbete beräknas vara klart i slutet av oktober.

- Vi behöver fortsätta att minska beläggningsgraden inom den somatiska vården. Det handlar om att fortsatt minska behovet av inneliggande vård och sprida bästa kunskap om hur slutenvård planeras på regionens sjukhus. Men, det är lika viktigt att tillsammans fortsätta säkerställa trygg och säker eftervård i eget eller kommunalt boende för personer som är färdigvårdade på sjukhuset. VGR behöver förbättra det egna arbetet inom och mellan sjukhus och vårdcentraler men också samverkan med kommuner, säger Kaarina Sundelin.

Handlingsplan för att minska beläggningsgrad

I oktober 2022 antog Regionstyrelsen en handlingsplan för att minska beläggningsgraden och öka antalet disponibla vårdplatser. Fokus ligger på att säkra kompetensförsörjningen, öka samverkan med kommunerna och minska behovet av slutenvård. Men också om att organisera arbetet effektivare, införa nya arbetsformer, nyttja digitala tjänster och ha rätt kompetens på rätt plats.

- Vi behöver fortsätta det målmedvetna arbete som vi har påbörjat samtidigt som vi nu gemensamt går igenom och analysera konsekvenserna av Socialstyrelsens riktvärden, avslutar Kaarina Sundelin.


Senast uppdaterad: 2023-05-31 14:01