Ökade kostnader för inhyrd vårdpersonal

Publicerad:

Västra Götalandsregionens kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökade med drygt 23 procent 2022 jämfört med året innan. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sjukhusvården står för den största ökningen men också i primärvården och i psykiatrin ökade kostnaden för både inhyrda sjuksköterskor och läkare. Totalt ökade kostnaden för inhyrda sjuksköterskor med 32 procent och för inhyrda läkare med drygt 19 procent. Den totala kostnaden för inhyrd personal var 785 miljoner kronor för 2022. Totalt utgjorde kostnaden för hyrpersonal 3 procent av de totala personalkostnaderna. 

- Pandemin har pressat verksamheterna under lång tid, vilket påverkat medarbetarnas arbetsmiljö och ytterligare försvårat möjligheterna att bemanna, säger Charlotta Cellbrot, tillförordnad HR-direktör i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen har också, liksom flera andra regioner, behövt hantera uppskjuten vård genom att hyra in personal.

Kompetensförsörjning en nyckelfråga 

Tillgången till personal med rätt kompetens beräknas minska de kommande åren samtidigt som vårdbehoven ökar i takt med att allt fler blir allt äldre. 

- Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för att möta de ökade vårdbehoven. Att hitta rätt kompetens är en av våra största utmaningar. Men när arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler. Vi behöver också ta tillvara och utveckla kompetensen hos våra medarbetare, utveckla nya arbetssätt och stärka arbetsmiljön, säger Charlotta Cellbrot.

Minska beroendet

Sedan flera år tillbaka samarbetar regionerna för att minska beroendet av inhyrd personal i vården. Nu pågår ett arbete för att genomföra en gemensam upphandling av hyrpersonal.

- Att minska beroendet av inhyrd personal är viktigt för patienternas kontinuitet, personalens arbetsmiljö och den långsiktiga kompetensförsörjningen, säger Charlotta Cellbrot. Ett visst behov av inhyrd vårdpersonal kommer alltid finnas för att täcka arbetstoppar och särskilda behov, men med en gemensam upphandling kan vi ställa tydligare krav på kvalitet och kostnader.

Tidplanen för upphandlingen är något förskjuten eftersom upphandlingen är överprövad till Förvaltningsrätten.

 

SKR:s rapport Bemanningstrend inhyrd personal