Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 10 april

Publicerad: Uppdaterad:

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 10 april att godkänna årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017. Dessutom godkändes delar av en motion om Cochleaimplantat och en motion om att fråga om våld på rutin inom vården.

Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2017

Resultat

Västra Götalandsregionens (VGR) resultat uppgår till -223 miljoner kronor och inkluderar medfinansiering med 841 miljoner kronor till kollektivtrafiksatsningen inom Sverigeförhandlingen. Detta innebär i ett helhetsperspektiv att resultatet är lägre än föregående år och avviker negativt mot budget med 359 miljoner kronor. Exklusive kollektivtrafiksatsningen om 841 miljoner kronor är resultatet positivt med 618 miljoner kronor.

Akutsjukhusens resultat för 2017 visar ett samlat underskott på 487 miljoner kronor, men hälso- och sjukvårdsstyrelsen, beställarnämnderna tillsammans med Folktandvården och Närhälsan redovisar ett överskott på 94 miljoner kronor.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin kommenterar årsredovisningen:

– 2017 har varit ett år av fokusering och kraftsamling. Det gläder mig även att kunna säga att vi nu har brutit den negativa trenden vad gäller kötider till vården.

– Beslutet om fördubblad ob-ersättning till vårdpersonal som arbetar natt var ett viktigt steg mot att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och som omedelbart ökat nattpassens attraktivitet.

– #metoo visade världen hur utbrett problemet med sexuella trakasserier mot kvinnor är. Det gav även oss skäl att aktualisera vår egen dialog inom området där vi har en absolut nolltolerans.

– Om 2017 kännetecknades av fokusering så vill jag att 2018 blir ett år av genomförande där vi ser resultaten av föregående års vägval.

Ekonomi i balans och tillgänglighet till vård

Regionfullmäktige har under 2017 uppdragit till nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans, förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården samt att bryta den negativa utvecklingen inom kvalitets- och patientsäkerhetsområdet.

Det sammantagna resultatet av besluten innebär att de ekonomiska målen inte har klarats men trendförbättringar kan ses inom tillgängligheten till vård, även om sjukhusen i flera fall inte uppnått de produktionsåtaganden som de har accepterat.

Bemanning

Sjukvårdens förvaltningar lyfter fram problem med att rekrytera och behålla rätt kompetenser som en bidragande orsak till att produktiviteten inte förbättras. Införandet av normtal för chefer, utveckling av arbetsgivarvarumärket samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för att långsiktigt bidra till kompetensförsörjning och god vård.

Genom att förenkla administrationen och i vissa fall helt ta bort administrativa uppgifter för både chefer och vårdpersonal, kan mer tid frigöras för direkt patientarbete och förbättringsarbete.

Antalet nettoårsarbetare har ökat med cirka 1600 i förhållande till 2016. Uppdelat på grupper:

 • 850 Nya/utökade uppdrag och verksamheter
 • 410 Uppgiftsväxling
 • 150 Bemanning, normtalsuppfyllelse
 • 130 Minskad sjukfrånvaro
 • 34   Konsultväxling

Viktiga händelser under året i sammanfattning

 • Under året har en överenskommelse nåtts mellan Sverigeförhandlingen, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen avseende storstadsåtgärder för kollektivtrafik och cykel för cirka 7 miljarder kr.
 • En ny stambana på sträckan Göteborg-Borås har gjorts till gemensam och högsta prioritet för VGR och de 49 kommunerna i påverkansarbetet mot nationell infrastrukturplan.
 • Kollektivtrafikens marknadsandel 2017 har ökat till 33 procent jämfört med drygt 29 procent 2016.
 • Inom hälso- och sjukvården finns det flera positiva tendenser. För första gången på många år minskar köerna inom specialistsjukvården. Antal väntade mer än 90 dagar till besök och behandling har minskat med 5 000 personer den senaste 12-månadersperioden. Den negativa trenden är bruten under 2017.
 • I maj antog regionfullmäktige en gemensam strategi för omställning av hälso- och sjukvården. Genomförandeplan med konkreta aktiviteter är under framtagande. Samordnare för omställningen har utsetts.
 • Arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö följer plan.
 • Inom arbetsmiljöområdet har en rad olika insatser lett till en minskning av sjukfrånvaron från 6,8 procent 2016 till 6,6 procent 2017. Personalomsättningen exklusive ålderspensioner bedöms ha stabiliserats på 7 procent.
 • Implementeringen av arbetsgivarvarumärket har startat och ett strategiskt vägval har gjorts för det fortsatta arbetet med VGR:s organisationsvarumärke.
 • Genom att arrangera och delarrangera 12 seminarier på Almedalsveckan har VGR lyft och synliggjort några av sina viktigaste frågor.
 • Genom nya rutiner för samordnat deltagande vid mässor och arrangemang, har VGR som helhet blivit tydligare, fått mer genomslagskraft samt blivit mer kostnadseffektiva. Ett exempel är West Pride där samtliga förvaltningar deltog gemensamt som VGR.

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen 2017 och beslutade att återställa det negativa resultatet för 2017 om 279 miljoner kronor genom att åberopa särskilda skäl för ökade pensionskostnader i enlighet med beslut 2005. Dessutom gav regionfullmäktige i uppdrag till styrelser och nämnder inom hälso- och sjukvården att tydliggöra sina krav på ökad tillgänglighet, ökad produktivitet, medicinsk kvalitet och ekonomi i balans samt att förbättra prognosarbetet.

Länk till årsredovisning

Revisionsberättelse för 2017 års verksamhet

Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under år 2017. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter.

Under år 2017 har revisorerna särskilt granskat nämnders och styrelsers ansvarsutövande med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget. Fokus har varit på ansvarstagande för verksamhetens resultat och om nämnder och styrelser säkerställer att verksamheten bedrivs inom de ramar fullmäktige beslutat om samt inom ramen för den lagstiftning som gäller för offentlig verksamhet.

Revisorerna riktar anmärkning mot styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset på grund av dels bristande måluppfyllelse, dels bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. För Sahlgrenska Universitetssjukhuset omfattar anmärkningen även styrelsens underlåtelse att upprätta realistiska prognoser för det ekonomiska utfallet.

Regionfullmäktige riktade en anmärkning mot styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus och mot styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset med samma motivering som revisorskollegiet. Regionfullmäktige beviljade regionstyrelsen, övriga nämnder och styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2017.

Förutsättningar för fler Cochleaimplantat till vuxna utreds

Mikael Melby (S) har i en motion från februari 2017 föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att:

 • utreda hur köer till Cochleaimplantat-operationer kan kortas för att nå en jämlik vård i riket

 • se över hur vuxna med behov ska kunna erbjudas dubbla implantat

 • se över förutsättningarna för att samla all utprovning av hörhjälpmedel, inklusive Cochleaimplantat i en och samma organisation.

Cochleaimplantat (CI) är ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger hörselskadade möjlighet att uppfatta ljud. CI består dels av en inopererad del med en elektrodrad och en mottagare och dels en talprocessor.

Samtliga remissinstanser stödjer motionens förslag. Regionfullmäktige föreslås därför besluta att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att:

 • utreda förutsättningarna för ett ökat uppdrag vad gäller behandling med Cochleaimplantat av vuxna.

 • vidta åtgärder för att tillgodose behov av dubbla implantat till vuxna.

 • utreda möjligheten att inom rimlig tid (5-7 år) kunna byta ut gamla processorer för Cochleaimplantat till nya.

Motionens första och andra förslag bifalles därmed. Motionens tredje förslag, om att se över förutsättningarna för en samlad organisation på området, avslås.

Fråga om våld på rutin

Carina Örgård med flera (V) föreslår i en motion att alla verksamheter i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård ska genomgå grundläggande utbildning om våld i nära relationer. Dessutom föreslås att de verksamheter som arbetar med hälsobedömningar ska genomgå en utbildning om att fråga om våld som en del i rutinen vid hälsobedömningar. Det innebär att verksamheten utarbetar en rutin för hur frågor om våld ska ställas och att personalen har utbildning i hur man frågar.

Syftet är att ökad kunskap om våld och om hur man frågar om våld ska leda till att fler av de patienter som har eller haft erfarenheter av våld i nära relation ska uppmärksammas och få rätt stöd och hjälp när de möter hälso- och sjukvården.

Regionfullmäktige biföll motionen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att samordna genomförandet av utbildning om våld i nära relationer och om att fråga om våld på rutin enligt motionens förslag och i linje med pågående insatser på området.

 # # #

Regionfullmäktige sammanträder nästa gång den 29 maj i Vänersborg.

Alla beslut i korthet


Publicerad: