Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 19 september

Publicerad: Uppdaterad:

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19 september i Göteborg bland annat om Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, en reviderad klimatstrategi och en översyn av forskningsbudgeten för att möta omställningen till nära vård. Dessutom delades Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 ut till textilkonstnären Elsa Agélii.

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030

Regionfullmäktige antar ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” ("Strategiska vägval"), vilket innebär en revidering av Klimatstrategins arbetssätt och fokusområden.

”Strategiska vägval” är en plan för hur Västra Götalandsregionen ska prioritera och höja tempot i arbetet med att nå målet i Klimatstrategin för Västra Götaland. Klimatstrategins formulerade målsättning kommer att kvarstå, men mot bakgrund av slutsatserna i ”Strategiska vägval” föreslås att nuvarande fokusområden ersätts med nya arbetssätt, fokusområden och satsningar.

De fyra fokusområdena är: Hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara/resurseffektiva produkter/tjänster och sunda/klimatsmarta bostäder/lokaler. Inom dessa återfinns bland annat följande satsningar:

  • Accelererad omställning till fossilfria bränslen
  • Främja hållbart lantbruk
  • Design för en hållbar livsstil
  • Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder

Genomförandet av den reviderade Klimatstrategin kommer fortsättningsvis att kommuniceras under namnet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Läs pressmeddelande

Fördelning av medel för forskning och utveckling ses över för att möta omställning till nära vård

Jim Aleberg (S), med flera, har i en motion från november 2016 föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att se över fördelningen av FoU-medlen (forskning- och utveckling). Detta för att kunna möta omställningen till den nära vården. Motionen föreslår också att prioritera ökade FoU-anslag till primärvård, tandvård och Habilitering & Hälsa.

Motionen lyfter fram att den nära vården står inför en rad utmaningar. Dels kommer en omfattande omställning från sjukhusbunden specialistvård till ett närvårdskoncept att ställa krav på utvecklingen, dels kommer en ökad regionalisering av en expanderande läkarutbildning att resultera i ett ökat krav på forskning och utveckling samt utbildningsverksamhet för ST-läkare inom den nära vården.

Samtliga remissinstanser ställer sig bakom motionen.

Regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen  uppdraget att göra en översyn av den totala forskningsbudgeten. Och i samband med detta överväga att prioritera forskningen inom primärvård, tandvård samt Habilitering & Hälsa.

Alla beslut i korthet

Pressmeddelande Västra Götalandsregionens kulturpris 2017


Publicerad: