Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 21 november

Publicerad: Uppdaterad:

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 21 november att godkänna delårsrapport august 2017 och kompletteringsbudget för 2018. Dessutom beslutade fullmäktige om den stora infrastruktursatsningen på 1,89 miljarder.Under mötet delades Västra Götalandsregionens Jämställdhetspris och Folkhälsopris för 2017 ut.

Delårsrapport augusti 2017

Västra Götalandsregionen (VGR) visar ett överskott i augusti med 1 407 miljoner kronor och bortsett från sjukhusen har VGR:s verksamheter en ekonomi i balans och prognoser bättre än budget. Helårsprognosen visar ett överskott med 900 miljoner kronor, vilket är 764 miljoner kronor bättre än budget.

Bakgrunden till det förbättrade resultatet finns i antaganden om att VGR erhåller utökade statsbidrag för läkemedel och förlossningsvård samt får lägre personal- och övriga kostnader. Beroende på regionfullmäktiges beslut om storstadsförhandlingen 21 november kan VGR:s resultat 2017 komma att belastas med en kostnad på 810 miljoner kronor. Denna kostnad avser VGR:s andel för medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder inom Göteborgs stad.

Viktiga händelser under året

 • Under året har en överenskommelse nåtts mellan Sverigeförhandlingen, Göteborgs stad och VGR avseende storstadsåtgärder för kollektivtrafik och cykeltrafik för cirka 7 miljarder kronor.

 • En ny stambana på sträckan Göteborg-Borås har gjorts till gemensam och högsta prioritet för VGR och de 49 kommunerna i påverkansarbetet mot nationell infrastrukturplan.

 • Det första halvåret 2017 har visat på en fortsatt ökning av marknadsandelen för kollektivtrafiken jämfört med bilen - 31 procent jämfört med drygt 28 procent 2016.

 • Inom hälso- och sjukvården finns det flera positiva tendenser. För första gången på många år minskar köerna inom specialistsjukvården. Antal väntade mer än 90 dagar till besök och behandling har minskat med 5 000 personer den senaste 12-månadersperioden.

 • I maj antog regionfullmäktige en gemensam strategi för omställning av hälso- och sjukvården. Under hösten pågår ett intensivt arbete för att omsätta framtagna genomförandeplanerna i konkreta aktiviteter.

 • Inom arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö pågår en ett omfattande arbete inför upphandling av ett nytt kärnsystem. Under hösten kommer mer än tusen medarbetare i regionen att på olika sätt engageras i kvalitetssäkringen av kraven.

 • Inom arbetsmiljöområdet har en rad olika insatser lett till en minskning av sjukfrånvaron från 6,8 procent 2016 till 6,5 procent i år.

 • Implementeringen av arbetsgivarvarumärket har startat och ett strategiskt vägval har gjorts för det fortsatta arbetet med VGR:s organisationsvarumärke.

 • Genom att arrangera och delarrangera 12 seminarium på Almedalsveckan har VGR lyft och synliggjort några av sina viktigaste frågor.

 • Genom nya rutiner för samordnat deltagande vid mässor och arrangemang, har VGR som helhet blivit tydligare, fått mer genomslagskraft samt blivit mer kostnadseffektiva. Ett exempel är West Pride där samtliga förvaltningar deltog gemensamt som VGR.

Regionfullmäktige godkänner delårsrapporten augusti 2017 för VGR. Dessutom beslutar regionfullmäktige bland annat följande:

 • Att ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) beslut om tillgänglighetssatsningar

 • Att uppdra åt regionstyrelsen att ersätta HSS med upp till 105 miljoner kronor vid ett redovisat underskott som kan härledas till beslutet om ”brutna tak”

 • Att uppdra åt nämnder och styrelser att när de beslutar om nya satsningar eller uppdrag ska beslutet omfatta en redovisning av eventuella förändringar i personalbehov som behövs för att genomföra beslutet

 • Att uppdra åt sjukhusstyrelserna att vidta åtgärder för att säkerställa att den negativa utvecklingen inom kvalitets- och patientsäkerhetsområdet bryts

 • Att uppdra åt HSS och sjukhusens styrelser att revidera gällande program och åtgärdsplaner för tillgänglighet till akutmottagningarna i syfte att säkerställa att målet om vistelsetid på akutmottagningarna uppnås

 • Att  uppdra åt regionstyrelsen att i bokslutsdispositionerna för 2017 göra en sammanvägd bedömning av det ekonomiska resultatet och av hur respektive sjukhus når måluppfyllelse och förbättringar inom de högprioriterade områdena.

 • Att uppdra åt regionstyrelsen och HSS att aktivt följa utvecklingen och att HSS vid behov ska samordna hälso-och sjukvårdsnämndernas insatser samt för egen del vidta ytterligare åtgärder för att förbättra tillgängligheten

S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Kompletteringsbudget 2018 med satsningar på kvinnors hälsa och goda arbetsvillkor

Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 att fastställa budget för 2018 samt plan för 2019 och 2020. I beslutet noterades att regionfullmäktige behöver ta ställning till en kompletteringsbudget under hösten 2017 eftersom det då fanns stor osäkerhet om statsbidrag och skatteprognoser. Nu finns dessa underlag.

Här är några exempel på vad de riktade statsbidragen föreslås används till:

 • 326 miljoner kronor för ”Goda arbetsvillkor och arbetssätt” för Västra Götalandsregionen, bidraget ska användas till att stödja goda förutsättningar för sjukvårdens medarbetare, förbättra personalsituationen och utveckla vårdens verksamhet.
 • 163 miljoner kronor från "patientmiljarden" används till att stärka primärvården och samordningen mellan olika delar av vården. Av dessa pengar får primärvården 30 miljoner kronor och framtidens vårdinformationsmiljö stärkas med ytterligare 90 miljoner kronor.
 • 150,5 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård.
 • Psykisk hälsa får 75 miljoner konor.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnderna får 20,6 miljoner kronor för tillgänglighet för barnhälsa så som exempelvis utökat antal hembesök under spädbarnsperioden och ökad information om vaccinationer, matvanor och tandhälsa.

Regionfullmäktige beslutar:

 • att regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2017 kompletteras med framlagda justeringar i budget för 2018 samt flerårsplanen för 2019 och 2020
 • att regionbidrag till styrelser och nämnder för 2018 fastställs i enlighet med framlagt förslag till kompletterad budget
 • att inriktningen för år 2019 och 2020 fastställs i enlighet med framlagt förslag som underlag för fortsatt planering
 • att resultat- och balansräkning fastställs i enlighet med framlagt förslag till kompletterad budget
 • att fastställda strategiska mål, prioriterade mål, finansiella mål samt fokusområden i budget för 2018 och planperioden ligger fast.

SD, S och V reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden

Sverigeförhandlingen - Investering på 1,89 miljarder i Göteborg

Staten har genom Sverigeförhandlingen initierat förhandling med kommuner, landsting och Västra Götalandsregionen (VGR) om investering i och medfinansiering av investeringar i kommunal infrastruktur. Syftet är att stimulera investeringar i infrastruktur som förbättrar tillgänglighet och kapacitet i transportsystemen och som leder till ett ökat bostadsbyggande.

I det slutliga förslaget för Göteborg finns sex objekt: spårvagn norra älvstranden, spårvagn Linnéplatsen-Lindholmen, spårvagn Hjalmar Brantingsplatsen-Brunnsbo, linbana, BRT*) till Backa och BRT norra älvstranden.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 • att godkänna förslaget till ramavtal mellan VGR, Göteborgs stad och staten om investeringar i kommunal infrastruktur för kollektivtrafiken i Göteborg
 • att godkänna förslagen till objektsavtal linbana centrum –Järntorget -Wieselgrensplatsen, objektsavtal spårväg och citybuss norra Älvstranden centrum, objektsavtal citybuss -BRT norra Älvstranden västra och nordvästra delen och objektsavtal citybuss –BRT Backastråket
 • att VGR medfinansierar angivna objekt med 1890 miljoner kronor i 2016 års kostnadsläge
 • att kostnadsföra 810 miljoner kronor år 2017 inom moderförvaltningen avseende objekten linbana, spårvagn norra Älvstranden och BRT norra Älvstranden västra delen och BRT Backastråket
 • att resterande del av medfinansieringen 1080 miljoner kronor läggs som en ansvarsförbindelse i moderförvaltningens balansräkning
 • att mindre justeringar av avtalen kan godkänns av regionstyrelsen

*) BRT = Bus Rapid Transit - ett koncept för busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet

 

Under dagen kunde mötet följas via webbradio, närradio och webb-tv. Se sammanträdet i repris på   Västra Götalandsregionens hemsida.

Regionfullmäktige sammanträder nästa gång den 30 januari i Borås.

Alla beslut i korthet

Pressmeddelande  Jämställdhetspriset

Pressmeddelande Folkhälsopriset


Publicerad: