Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 12 april 2022

Publicerad: Uppdaterad:

Regionfullmäktige beslutade om ny politisk organisation för 2023-2027.  Regionfullmäktige beslutade också om särskild lönesatsning för medarbetare inom dygnetruntvården. Närhälsan Frölunda Vårdcentral fick Västra Götalandsregionens jämställdhetspris för sitt arbete med våld i nära relationer.

Närhälsan Frölunda Vårdcentral får VGR:s jämställdhetspris

Närhälsan Frölunda Vårdcentral får Västra Götalandsregionens (VGR) jämställdhetspris 2021 för sitt arbete med våld i nära relationer. Priset delades ut under regionfullmäktiges sammanträde på tisdagen. Närhälsan Frölunda Vårdcentral får priset med motiveringen att:

  • Närhälsan Frölunda Vårdcentral har på ett framgångsrikt sätt arbetat med våld i nära relationer. Alla medarbetare vid vårdcentralen arbetar med jämställdhetsfrågor i sitt dagliga arbete där arbetet våld i nära relationer är ett återkommande ämne. Tack vare ett tätt samarbete med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer har medarbetarna fått verktyg för att kunna möta våldsutsatta vuxna och barn i ett så tidigt skede som möjligt.
  • Närhälsan Frölunda Vårdcentral ser att de har en viktig roll i samhället i arbetet mot våld i nära relationer. Vårdcentralen deltar till exempel i Islandsprojektet, ett samverkansprojekt tillsammans med polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvården. Syftet är att utveckla ett konkret och effektivt samarbete kring våld i nära relationer. Vid vårdcentralen finns även en kurator som har ett specifikt uppdrag att arbeta med våld i nära relationer.

Pristagarna har på ett systematiskt arbetssätt lyckats uppmärksamma och motverka våld i nära relationer och är en föregångare i arbetet mot våld i nära relationer.

VGR:s jämställdhetspris har delats ut sedan 2001. Syftet med priset är att stimulera till kreativitet och initiativ i jämställdhetsarbetet och att stödja ett målinriktat arbete, ta fram goda exempel och sprida erfarenheter. Sedan förra året anknyter jämställdhetspriset till olika teman och en tydlig koppling till Sveriges jämställdhetspolitiska mål och VGR:s mål för social hållbarhet 2030. Temat för jämställdhetspriset 2021 var våld i nära relationer.

Priset är på 25 000 kronor och togs emot av Jessica Bergerheim, enhetschef och Lena Petersson, kurator vid Närhälsan Frölunda vårdcentral.

I juryn för jämställdhetspriset ingår personalutskottets ordförande Linn Brandström, personalutskottets vice ordförande Janette Olsson, regiondirektör Ann-Sofi Lodin samt HR-direktör Marina Olsson.

 

Ny politisk organisation beslutad

Regionfullmäktige beslutade om ny politisk organisation i Västra Götalandsregionen för mandatperioden 2023 - 2027. Den nya politiska organisationen ska leda till:

  • tydligare styrning
  • större genomslag för politiska beslut
  • minskad administration
  • effektivare verksamhet

Den nya politiska organisationen innebär i korthet att en strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd inrättas för att hantera långsiktiga frågor och frågor av strategisk karaktär. En operativ nämnd övertar arbetet med att omsätta den strategiska nämndens strategier i praktiken, och ger uppdrag till vårdgivare utifrån ett regiongemensamt perspektiv. Fem delregionala nämnder inrättas med ansvar för dialog med olika aktörer och att driva folkhälsofrämjande insatser. Inom området regional utveckling inrättas en miljö- och regionutvecklingsnämnd, en infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd och en kulturnämnd, vilket medför att vissa befintliga ansvarsområden flyttas mellan dagens befintliga nämnder.

Arbetet med att ta fram förslag till ny politisk organisation inleddes i januari 2019. Arbetsprocessen har följt en tradition i Västra Götalandsregionen som innebär att politiskt organisatoriska frågor hanteras i samförstånd och partiöverskridande. Detta med syfte att skapa bred förankring och långsiktighet.

– Styrgruppens arbete har bestått i att analysera och försöka hitta breda lösningar på de organisatoriska problem som organisationsberedningen pekat på i sitt arbete. Jag är glad att vi återigen lyckats samla en bred majoritet för det nya förslaget, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

– Det är mycket positivt att vi kan ha en öppen kultur när vi diskuterar dessa frågor, där fokus är på att vara konstruktiv och att lösa problem. Förslaget är en kompromiss mellan olika viljor och idéer, men det är det som ger det ett brett stöd när det kommer till genomförandet, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens vice ordförande.

Nu inleds arbetet med att utforma nya reglementen till nämnderna. Det fortsatta arbetet leds av en politisk styrgrupp tillsammans med regiondirektören och en samordningsgrupp. Reglementen och andra förändringar med anledning av den nya politiska organisationen ska vara beslutade innan det nya regionfullmäktige tillträder under hösten.

Särskild lönesatsning inom dygnetruntvården

Regionfullmäktige beslutar att för 2022 avsätta 133 miljoner kronor ur moderförvaltningen för att från och med 1 maj 2022 förstärka den redan beslutade lönesatsningen, i form av ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnetruntvård. Detta efter ett initiativärende från Grönblå Samverkan.

Regionfullmäktige gav också regionstyrelsen i uppdrag att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma, så snart som möjligt, med en motsvarande lönesatsning till övriga yrkesgrupper inom dygnetruntvården. Detta efter ett tilläggsyrkande från Socialdemokraterna.

Årsredovisning och transportinfrastrukturplan godkändes

Regionfullmäktige godkände också Västra Götalandsregionens årsredovisning 2021 och den regionala transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2022 - 2023.

Pressmeddelande från regionstyrelsen 220329.

Alla beslut i korthet


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-04-19 08:50