Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 28 maj

Publicerad: Uppdaterad:
ordförandeklubba

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att godkänna sammanslagningen av Västarvet och Kultur i Väst och koncernens uppföljningsrapport för mars 2019.

Västarvet och Kultur i Väst slås samman

Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Västarvet och styrelsen för Kultur i Väst ersätts av en ny styrelse från och med 1 januari 2020. Den nya styrelsen får ansvar för en samlad regional förvaltning för kultur, natur- och kulturarv. Den nya förvaltningen ersätter Västarvet och Kultur i Väst. Vissa verksamheter ur dessa båda förvaltningar får ny huvudman.

Tanken är att underlätta för samarbetsparter och enskilda invånare att förstå hur ansvar och uppgifter är fördelade mellan regionens kulturverksamheter. Dessutom ökar möjligheterna till intern samordning, prioritering och utvecklingsresurser frigörs.

Bakgrunden är regionfullmäktiges beslut från maj 2018 om detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2019 - 2022. Då framfördes att ett fortsatt utredningsarbete skulle genomföras för att överföra vissa verksamheter inom Kultur i Väst och Västarvet till andra aktörer. Det fanns också skäl att överväga en ny gemensam förvaltning med egen utförarstyrelse.

Regionfullmäktige beslutar också att:

  • Regionstyrelsen får i uppdrag att överföra Västarvets enhet Studio Västsvensk Konservering, och ungdomsorkestern Vägus till annan huvudman.
  • Regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till hur andra verksamheter ska kunna överföras till nya huvudmän.
  • Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för den nya styrelsen.
  • Regionstyrelsen får i uppdrag att fastställa detaljbudget för 2020 för den nya styrelsen.
  • Styrelsen för Västarvet och styrelsen för Kultur i Väst ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare till den nya styrelsen för kultur, natur och kulturarv.

Koncernens uppföljningsrapport mars 2019, Västra Götalandsregionen

I koncernrapport mars presenteras en prognos för arbetet med fullmäktiges mål och fokusområden.

För hälso- och sjukvården kommer det strategiska målet om en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter, inte att nås under 2019.

För målet Västra Götalandsregionen (VGR) ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens, kommer målet delvis uppnås.

För målet inom regional utveckling, att Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen, kommer delar av målet att nås.

Den ekonomiska helårsprognosen för koncernen VGR är ett underskott om cirka minus 400 miljoner kronor. Det är 418 miljoner kronor sämre än budget.

Det är akutsjukhusen i VGR som har svårigheter att få verksamhet och ekonomi i balans.  Resultatet efter mars 2019 visar att akutsjukhusen sammantaget har ett negativt resultat om 234 miljoner kronor. Det är en negativ budgetavvikelse om 250 miljoner kronor.

Sjukhusens samlade prognoser är -409 miljoner kronor, där både Sahlgrenska universitetssjukhuset och NU-sjukvården prognostiserar att de kommer klara ett noll-resultat under 2019.

Koncernkontorets bedömning är att den sammanlagda prognosen för sjukhusen är mycket osäker, även om samtliga sjukhus nu har en sjunkande kostnadsutvecklingstakt.

Även Västtrafik AB redovisar en negativ prognos om -105 miljoner kronor. Denna baseras på intäktsutvecklingen som inte följer resandeökningen samt osäkerheterna kring Göteborgssubventionen. Koncernkontorets bedömning är att Västtrafik AB behöver vidta åtgärder samt vid behov begära att få använda obeskattade reserver. Det finns i prognosen även osäkerheter på intäktssidan kring ett antal riktade statsbidrag. Prognosen förutsätter också att nya statsbidrag inte medför ökade kostnader.

Regionfullmäktige godkänner koncernens uppföljningsrapport mars 2019 för Västra Götalandsregionen.

Dessutom:

  • noterar regionfullmäktige informationen om regionstyrelsens åtgärder för ekonomi i balans och ställer sig bakom den inriktning och de beslut som regionstyrelsen fastställt och ger samtliga styrelser och nämnder inom VGR i uppdrag att gå igenom och omvärdera sina budgetar för 2019 i syfte att uppnå ett positivt ekonomiskt resultat för 2019.
  • beslutar regionfullmäktige att styrelse eller nämnd som inte uppnår positivt ekonomiskt resultat för 2019, under 2020 ska återställa underskottet i sin helhet.
  • ger regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att behandla och besluta om samtliga statsbidrag, gällande användning samt fördelning till styrelser och nämnder.
  • sänder regionfullmäktige tjänstutlåtandet till styrelsen för SÄS som svar på skrivelsen till regionfullmäktiges presidium.

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad: