Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 29 januari

Publicerad: Uppdaterad:

Regionfullmäktige fattade idag beslut om ny kommunikations- och påverkanspolicy, en avveckling av Sahlgrenska International Care AB som aktiebolag, bifall av motion om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Prideaktiviteter och bifall av en motion om att starta en gemensam funktion för tandemrekrytering. Dessutom delades Västra Götalandsregionens folkhälsopris 2018 ut.

Ny kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023

Kommunikation är ett medel för att uppnå de mål som ställs upp av regionens förtroendevalda. Kommunikations-och påverkanspolicyn ska vägleda politiker, chefer och medarbetare kring hur Västra Götalandsregionen (VGR) kommunicerar och bedriver påverkansarbete. Policyn ska skapa förutsättningar för att VGR blir en kommunikativ organisation.

Policyn bidrar till visionen ”Det goda livet”. Den bidrar till att målen nås i det som är grunden för VGR:s kommunikation och påverkansarbete, nämligen politiskt beslutade budgetar, planer och strategier.

Regionfullmäktige antog Kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023 och ger uppdraget till regionstyrelsen att besluta om riktlinjer för kommunikation och påverkan för samtliga förvaltningar och bolag.

Kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023 ersätter Västra Götalandsregionens kommunikationspolicy från 1998.

 

Sahlgrenska International Care AB avvecklas som aktiebolag

Sahlgrenska International Care AB marknadsför, säljer och koordinerar planerad vård utförd av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) till utländska patienter. Bolaget arrangerar också specialistutbildning för utländska läkare och tandläkare i nära samarbete med SU och Folktandvården Västra Götaland.

Bolaget fick 2008 i uppdrag av regionstyrelsen att driva, samordna och utveckla Västra Götalandsregionens samlade materialbistånd. Det genomförs i samarbete med erkända svenska biståndsorganisationer och består i att utrangerat material från regionens olika verksamheter samlas, kontrolleras och transporteras till sjukhus och andra vårdinrättningar i behövande länder.

Koncernkontorets bedömning är att verksamheten inom bolaget inte motiverar den formella åtskillnaden gentemot SU, som står för den helt dominerande försäljningen av tjänster. Verksamheten bör framgent utgöra ett samlat team och en tydlig resultat- och balansenhet inom SU med förutsättningar att vidareutveckla tjänsteexporten och bidra till ökad internationalisering.

Sahlgrenska International Care, som en enhet inom SU, ska fortsatt samarbeta med Folktandvården och andra förvaltningar vid export av hälso- och sjukvårdstjänster och därtill kopplade internationella frågor.

Regionfullmäktige beslutar att Sahlgrenska International Care AB ska avvecklas som aktiebolag. Verksamheten ska fortsatt bedrivas under styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset får uppdraget att fortsatt utveckla verksamheten som ett kompetenscentrum med samlad kunskap och erfarenhet kring export av hälso- och sjukvårdstjänster och därtill kopplade internationella frågor.

Regionstyrelsen får uppdraget att lämna ägaruppdrag till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om utveckling av Västra Götalandsregionens export av hälso- och sjukvårdstjänster och av materialbiståndet till utvecklingsländer. Regionstyrelsen får också uppdraget att innan ordinarie bolagsstämma säkerställa att verksamheten ges förutsättningar att agera affärsmässigt och får en ökad genomförandeförmåga efter förändringen.

Regionfullmäktige upphäver sitt beslut den 27 november 2018 om val av ledamöter i styrelsen för Sahlgrenska International Care AB och utser i enlighet med valberedningens förslag ägarutskottets ledamöter till styrelse för Sahlgrenska International Care AB från ordinarie bolagsstämma den 5 mars 2019.

 

Bifall av motion om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Prideaktiviteter

Karin Engdahl (S) med flera föreslår i motion att det påbörjas en utredning med uppgift att ta fram regler för hur Västra Götalandsregionen (VGR) ska bidra finansiellt och medverka i de Prideaktiviteter som anordnas i Västra Götaland.

Motionärerna poängterar det positiva av Pride i Västra Götaland, men efterlyser att ett antal praktiska frågor reds ut för att säkerställa att Prideaktiviteter sker på fler platser än i Göteborg. Motionärerna vill veta på vilket sätt VGR ska medverka i Pride utanför Göteborg, hur VGR ska delta i finansieringen och vilken nämnd som ska finansiera.

Kommittén för mänskliga rättigheter och kulturnämnden har yttrat sig över motionen. Båda föreslår bifall, bland annat eftersom de mänskliga rättigheterna för hbtq-personer kan främjas genom Pride och att en utredning kan ge svar på hur VGR kan bidra till att dessa rättigheter uppfylls.

Regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå regler för hur VGR ska bidra finansiellt och medverka i de Prideaktiviteter som anordnas i Västra Götaland.

Motion om att starta en gemensam funktion för tandemrekrytering bifölls

Karin Engdahl (S) föreslår i en motion Västra Götalandsregionen (VGR) utreder möjligheten att tillsammans med kommunerna och större företag i länet starta en gemensam funktion för tandemrekrytering. Syftet är att locka fler personer med högskoleutbildning att ta tjänst utanför universitets- och högskoleorterna.

Tandemrekrytering betyder att privata och offentliga arbetsgivare samverkar i syfte att attrahera och behålla rätt kompetens, genom att underlätta för och stötta den rekryterades partner/familjemedlem att hitta jobb i regionen som motsvarar deras kompetens och tidigare erfarenhet.

Tandemrekrytering kan främja både distans- och utlandsrekrytering och bidra till hållbarhet. Målet är att hela familjen ska ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning i vår region.

Kompetensbristen ställer krav på flera olika insatser. Långsiktig samverkan kring kompetensförsörjning är viktig i både låg- och högkonjunktur samt utifrån ett stad- och landperspektiv. Regionutvecklingsnämnden är därmed positiv till motionen eftersom en funktion för tandemrekrytering är intressant ur ett regionutvecklingsperspektiv.

Koncernstab HR är också positiv till förslaget. Det bedöms ha positiv inverkan på VGR:s egen kompetensförsörjning och en funktion för tandemrekrytering skulle vara ett värdefullt stöd i förvaltningarnas rekryteringsarbete.

Regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionutvecklingsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att tillsammans med kommunerna och större företag i länet starta en gemensam funktion för tandemrekrytering.

 

Pressmeddelande Folkhälsopriset

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad: