Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 29 maj

Publicerad: Uppdaterad:

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 maj att godkänna delårsrapporten för mars 2018, detaljutformningen för den politiska organisationen 2019-2022 och en motion om räntefri delbetalning för tandvård. Dessutom delades 2018 års människorättsstipendium ut.

Delårsrapport mars 2018 Västra Götalandsregionen

Det ekonomiska resultatet för Västra Götalandsregionen (VGR) i sin helhet, har försämrats i förhållande till de senaste åren. Helårsprognosen visar på ett nollresultat vilket är 185 miljoner kronor bättre än budget. Resultatproblemen finns vid akutsjukhusen.

Viktiga händelser under perioden är till exempel:

 • Att tillgängligheten inom vårdgarantiområdena har en svag förbättring under första kvartalet, främst för besök. Men för att nå målet om noll väntande över 90 dagar vid slutet av 2018 behöver takten öka. Därför är fokus fortsatt högt på att sjukhusens kapacitet används på bästa möjliga sätt och att avtal med externa vårdgivare nyttjas fullt ut.
 • Kösituationen fortsätter att förbättras. Sjukhusen lyfter fram att bristen på operations- och narkospersonal försvårar möjligheterna att öka antalet behandlingar.
 • Under första kvartalet har Närhälsan Online kommit igång ordentligt och det har utförts 1 700 läkarbesök via internet. Nästa steg i utvecklingen är att öka läkartiderna ytterligare samt att erbjuda onlinebesök till sjuksköterska och psykolog.
 • Folkbildningsrådet, som fördelar statsbidrag till folkhögskolor, beslutade i mars om ökade statsbidrag för 2018 till VGR:s folkhögskolor. Det ger folkhögskoleförvaltningen möjligheter att nå nya deltagare. Film i Väst har fått flera fina utmärkelser för sina produktioner, som kortfilmen Min börda som förärades med ett prisregn på några av världens mest prestigefyllda filmfestivaler.
 • Regional utveckling och kollektivtrafik visar på positiva resultat för verksamheten. Regionens utveckling av mötesplatser samt stöd för projekt i syfte att stimulera nyföretagande fortsätter. Kollektivtrafikens marknadsandel bedöms till en nivå på 33 procent. Kundnöjdheten ligger stabilt över måltalet. Resultatmässigt finns en osäkerhet då trenden för trafikkostnaderna är ökande.

Regionfullmäktige godkände delårsrapporten mars 2018 för VGR och uppdrog åt hälso- och sjukvårdsnämnderna samt sjukhusstyrelserna att i samverkan genomföra åtgärder för en ökad produktivitet och därmed skapa förutsättningar för att uppnå tillgänglighetsmål och ekonomi i balans.

Detaljutformning av den politiska organisationen 2019-2022

De politiska partierna i regionfullmäktige genomför inför varje ny mandatperiod en översyn av den politiska organisationen. Uppdraget är att i god tid innan valet lämna ett förslag som regionfullmäktige slutligen ska fastställa.

Regionstyrelsen beslutade den 7 februari 2017 att tillsätta en styrgrupp för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2019-2022.

Under 2016 och 2017 har en vetenskaplig utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation pågått genom olika delstudier. Delstudierna sammanställdes i en slutlig rapport från Högskolan i Borås under hösten 2017. Rapporten har överlämnats till styrgruppen som arbetat med förslag till ny politisk organisation. En information har även genomförts i samband med regionfullmäktiges möte den i januari 2018.

Inför styrgruppens arbete med den politiska organisationen nominerade de politiska partierna in de frågor och förslag som man ansåg vara viktiga för den kommande organisationen.

Styrgruppen har behandlat såväl den grundläggande styrmodellen i regionen, med beställare och utförare, samt detaljutformning av nämnder, styrelser och beredningar med mera. Inriktningen har varit att så långt som möjligt nå kompromisser mellan partierna. Målsättningen är att beslutet ska hålla även efter valet med en ny sammansättning i regionfullmäktige.

 1. Regionfullmäktige godkände förslag till ”Detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2018-2022”.
 2. Regionfullmäktige fastställde antalet ledamöter och ersättare samt presidiesammansättning i regionens nämnder, styrelser och bolag i enlighet med bilaga till ”Detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2018-2022”.
 3. Arvodesberedningen fick i uppdrag att föreslå anpassningar av arvodesbestämmelserna, förtydligar arvodes- och reseersättningsreglerna och föreslår en korrekt och smidig hantering med hjälp av modern teknik.
 4. Regionstyrelsen fick i uppdrag att återkomma med förslag till arbetsformer för och finansiering av en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att följa det politiska arbetets förutsättningar och styrmodellens tillämpning.
 5. Regionfullmäktige upphävde sitt beslut från april 2014, om att pröva förutsättningarna för en utförarstyrelse för prehospital verksamhet, inklusive ambulansverksamhet.
 6. Regionstyrelsen bemyndigades att fastställa detaljbudget för 2019 för styrelsen för sjukhusen i väster och för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.
 7. Regionstyrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för berörda nämnder och styrelser.

V-motion om räntefri delbetalning för tandvård bifalles

Jessica Wetterling (V) och Lars-Erik Hansson (V) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder möjligheten att ha räntefri delbetalning av tandvård. Motionen berör tandvården för vuxna.

Motionen har skickats på remiss till norra hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsstyrelsen. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden gör inget ställningstagande då redovisade förslag om tandvård berör vuxna.

Tandvårdsstyrelsen föreslår att motionen ska avslås då de föreslagna subventionerna rubbar konkurrensneutraliteten och skapar otydlighet mellan offentliga och privata utförare. Koncernkontoret menar dock att det står fritt för VGR att själv bestämma över hur patienterna ska ha möjlighet att betala sin tandvård.

Koncernkontoret har efter regionstyrelsens beslut om återremittering den 10 mars 2017 berett ärendet ytterligare. Efter en samlad bedömning föreslås att motionen bifalls.

Regionfullmäktige biföll motionen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska utreda och vidta åtgärder för att säkerhetsställa att det finns möjlighet till räntefri delbetalning av tandvård.

 

Alla beslut i korthet

Regionfullmäktige sammanträder nästa gång den 18-19 juni i Stenungsund.


Publicerad: