Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 30 januari

Publicerad: Uppdaterad:

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 30 januari att godkänna detaljbudgeten för 2018, en höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg som ingår i Sverigeförhandlingen, en ny regional infrastrukturplan för 2018-2029 och att kartlägga förekomsten av ”frivillig deltid”.

Detaljbudget 2018

Det budgeterade resultatet uppgår till -185,9 miljoner kronor. I resultatet ingår Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens budgeterade resultat om -65 miljoner kronor.

Koncernkontorets budgetöversyn visar att flera sjukhus befarar stora underskott. Inga åtgärdsplaner har dock rapporterats i samband med att detaljbudgeten lämnades in. Koncernkontoret förutsätter att åtgärder vidtas av styrelserna om dessa bedömer att det finns risk för ekonomisk obalans. Koncernkontoret kommer även att följa upp sjukhusens kostnadsutveckling och åtgärdsplaner samt återrapportera till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen godkände detaljbudgeten den 16 januari. Regionfullmäktige medger att Västra hälso- och sjukvårdsnämnden får budgetera ett underskott på 65 miljoner kronor.

S, V och SD deltog inte i beslutet.

Sverigeförhandlingen - höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Göteborg

Sverigeförhandlingens övergripande syfte är att bygga ut ett mer effektivt järnvägsnät och på så sätt skapa större arbetsmarknader, hållbart resande och incitament för ökat bostadsbyggande.

Västra Götalandsregionen (VGR), Borås stad och Sverigeförhandlingen har tagit fram ramavtal 3 som är höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg, inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag. Dessutom har VGR, Göteborgs stad och Sverigeförhandlingen tagit fram förslag till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg inom samma ram.

Regionfullmäktige godkänner ramavtal 3 – höghastighetsjärnväg sträcka Jönköping-Göteborg och godkänner förslaget till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg.

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att genomföra intentionerna i avtalet och överenskommelsen.

Regional infrastrukturplan för perioden 2018 - 2029

Den befintliga regionala planen för transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2014-2025. Planen är reviderad och kompletterad med en miljökonsekvensbeskrivning. Den föreslås gälla för perioden 2018-2029.

I november 2017 ställde sig beredningen för hållbar utveckling bakom planen. Nästa steg är att den tas den upp i regionfullmäktige den 30 januari. Därefter levereras den till regeringen.

Regeringen tar troligen beslut om de definitiva ekonomiska länsramarna under april/maj 2018 samtidigt som innehållet i den nationella planen fastställs. Regionfullmäktige måste därefter fastställa den regionala planen senast två månader efter regeringens beslut.

Regionfullmäktige antar förslaget till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Läs mer om infrastrukturplanen

Frivillig deltid ska kartläggas - en del av S-motion föreslås bifallas

Karin Engdahl (S) hänvisar till att det finns ett betydande antal anställda i Västra Götalandsregionen som har frivillig deltid till följd av upplevd hög arbetsbelastning på arbetsplatsen.

Karin Engdahl föreslår i en motion att en regiongemensam plan ska tas fram för hur andelen heltidstjänster ska öka. Hon föreslår också att alla förvaltningar ges i uppdrag att arbeta aktivt för att skapa arbetsmiljöer som leder till att fler vill, orkar och kan arbeta heltid. Och hon föreslår en kartläggning av förekomsten av "frivillig" deltid till följd av arbetsbelastning.

Regionfullmäktige beslutar att motionen vad gäller regiongemensam plan och uppdraget att skapa arbetsmiljöer så att fler kan arbeta heltid är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Däremot bifaller regionfullmäktige motionen på punkt 3 vilket innebär att alla utförarstyrelser ges i uppdrag att kartlägga förekomst av ”frivillig deltid” till följd av arbetsbelastning.

Motion om ickereligiösa andaktslokaler på sjukhusen

Jessica Wetterling med flera (V) föreslår i sin motion att genomföra en utredning för att se hur nuvarande sjukhuskyrkor kan förändras till icke-religiösa andaktslokaler.

Motionärerna anser att andaktslokalerna på Västra Götalandsregionens sjukhus ska vara lika välkomnande för alla. De föreslår att de religiösa symbolerna ska tas bort från rummen och att olika religioner ska kunna ha tillgång till ”religiösa symboler eller tillbehör” i exempelvis ett skåp i lokalen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. Dessutom ger regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att komma med förslag på hur definition och hantering av religiöst neutrala rum i Västra Götalandsregionens sjukhus ska tydliggöras.

 Regionfullmäktige sammanträder nästa gång den 10 april i Vänersborg.

Alla beslut i korthet


Publicerad: