Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 5 november 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att godkänna VGR:s delårsrapport för augusti, delvis bifalla en motion om ett tydligare och utvecklat regionarbete för att motverka människohandel och att bifalla en motion om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år.

Delårsrapport augusti 2019, Västra Götalandsregionen

Resultatet för delåret augusti är 999 miljoner kronor, det är 613 miljoner kronor bättre än budget. I resultatet ingår orealiserade vinster i kapitalförvaltningen om 537 miljoner kronor.

Den ekonomiska helårsprognosen för koncernen Västra Götalandsregionen (VGR) är plus 50 miljoner kronor, det är 250 miljoner kronor bättre än koncernprognosen från maj månad. Prognosförbättringen beror framförallt på tillkommande statsbidrag och ökade skatteintäkter. I prognosen ingår inte de orealiserade vinsterna från kapitalförvaltningen.

Inom hälso- och sjukvården visar sjukhusen fortsatt på stora underskott och försämrade prognoser. Kostnadsutvecklingen har dock dämpats, mycket beroende på en personalkostnadsutveckling som är mer anpassad till intäkterna. Just kring den förbättrade trenden för personalkostnader har NU-sjukvården kommit längst.

Inom regional utveckling visar prognosen på en verksamhet och ekonomi i balans med undantag för Västtrafik AB, GöteborgsOperan samt Folkhögskolorna. Västtrafiks prognos har förbättrats och GöteborgsOperans har försämrats.

Regionfullmäktige godkänner koncernens delårsrapport augusti 2019 för VGR och noterar informationen om regionstyrelsens åtgärder för ekonomi i balans och ställer sig bakom den inriktning och de beslut som regionstyrelsen fastställt.

Regionfullmäktige avslår NU-sjukvårdens framställan om ett justerat resultatmål för 2019.

Regionfullmäktige förlänger tidplanen för styrelser och nämnders beslut om detaljbudget till 30 november och bemyndigar regionstyrelsen att vid behov justera tidplanen ytterligare.

Delvis bifall för S-motion om ett tydligare och utvecklat regionarbete för att motverka människohandel

Louise Åsenfors (S) har i en motion föreslagit ett tydligare och utvecklat regionalt arbete för att motverka människohandel. Regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter har behandlat motionen.

Motionen innehåller tre förslag: att Västra Götalandsregionen (VGR) tar initiativ till att bjuda in föreningar som arbetar med människohandel i regionens nätverksarbete, att VGR undersöker möjligheter kring utbildning för att öka kunskapen om människohandel samt att VGR i kommande plan för mänskliga rättigheter lyfter in människohandel som fokusområde.

Beredningen har tre övergripande svar på motionens förslag:

 • VGR har redan idag flera föreningar som arbetar med frågor som rör människohandel i sitt nätverksarbete.
 • VGR utbildar inte om människohandel. Det vore möjligt att undersöka vilka verksamheter som behöver kunskap om människohandel och hur en sådan kunskapshöjning skulle kunna se ut.
 • Beredning för mänskliga rättigheter har beslutat att ta fram nya mål för VGR:s arbete med mänskliga rättigheter från och med 2021. Arbetet startar under hösten 2019, och det är därför för tidigt att besluta om fokusområden.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • anse förslaget om att bjuda in föreningar som arbetar med människohandel i nätverksarbete besvarat.
 • bifalla förslaget om att undersöka möjligheten att utbilda om människohandel.
 • anse förslaget om att lyfta in människohandel som fokus i kommande plan för mänskliga rättigheter besvarat.
 • ge regionstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att utbilda om människohandel.

Bifall för motion om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år

Linnea Wall (S), med flera, har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheten att införa ett avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år. Tanken är att skapa en mer jämlik munhälsa i åldersgruppen oavsett klasstillhörighet och ekonomi.

Tandvårdsstyrelsen beslutade i april att föreslå att motionen ska anses besvarad. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutande i juni att bifalla motionen.

Den sammanfattande bedömningen är att motionen föreslås vara besvarad med hänvisning till att:

 • en statlig utredning ”Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” pågår och ska presentera ett slutbetänkande kvartal 1 2020.
 • ett liknande projekt, Vårdinventering vid Biståndsbeslut, pågår i Västra Götalandsregionen.
 • tandhygienisternas kompetens täcker endast delvis de diagnostiska bedömningar som behöver ställas och som är vanliga hos patienter över 65 år
 • tillgången på tandhygienister som legitimerad yrkesgrupp varierar vilket kan snedvrida förhållandet mellan privat och offentlig verksamhet

Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska bifallas.

 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad:
Uppdaterad: