Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 8 oktober 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att anta Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan för 2020-2023, bemyndigade regionstyrelsen att fatta beslut om driftsform för prioriteringsfunktion och dirigeringen av alarmeringstjänsten och gav klartecken till en utredning om den psykiatriska vården för unga vuxna.

Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023

Ett enigt regionfullmäktige har antagit Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 samt Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023.

Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023 är ett resultat av intensiva dialoger och samråd. Kommuner, kommunalförbund, organisationer, institutioner, företag och akademi har tillsammans identifierat gemensamma prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.

Kulturstrategin samspelar med Västra Götalandsregionens övergripande vision - ett gott liv i Västra Götaland. Den innehåller vägledande kulturpolitiska perspektiv och fem områden av särskild strategisk vikt: vidga deltagandet, gynna nyskapande, utveckla kapaciteter, använda tekniken och öka internationalisering.

Kulturstrategin fokuserar på strategiska prioriteringar 2020–2023 inom ett antal konst- och kulturområden som definieras i den statliga förordningen. Kulturstrategin inkluderar dessutom områden av stor vikt för utvecklingen av kulturlivet i Västra Götaland och som efterfrågas för samverkan med regionen av kommuner och kulturfältet i stort. Strategin omfattar också den regionala biblioteksplanen enligt bibliotekslagen.

Säkerställande av kvalitén i prioriteringsfunktionen i alarmeringstjänsten

Regionfullmäktige beslutar att bemyndiga regionstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa kvalitén i prioriteringsfunktionen. Regionstyrelsen bemyndigas också att fatta beslut om driftsform för prioriteringsfunktion och dirigeringen.

I april 2017 beslutade regionfullmäktige att alarmeringstjänsten skulle organiseras genom ett fortsatt avtal med SOS Sverige Alarm AB och att prioriteringsfunktionen skulle organiseras och bedrivas i egen regi.

Klartecken för utredning om hur den psykiatriska vården för unga vuxna kan stärkas

Regionfullmäktige har beslutat att utreda hur vården för unga vuxna med psykisk ohälsa kan förstärkas i hela Västra Götaland med den nuvarande mottagningen i Närhälsans regi som förebild. Målet är minst en mottagning i varje hälso- och sjukvårdsnämnds område samt ytterligare utökad kapacitet i Göteborg.

Det är hälso- och sjukvårdsstyrelsen som får i uppdrag att utreda behov, utbud samt komma med förslag till eventuell utökning av vård för unga vuxna med psykisk ohälsa i Västra Götaland.

Bakgrunden till beslutet är en motion från V. I motionen framkommer att den psykiska ohälsan hos unga vuxna har ökat samt att det finns ett glapp mellan primärvårdens första linje och specialistpsykiatrin. V ville också att vården ska bedrivas i egen regi inom Närhälsan. Men regionfullmäktige avslog den delen och utredningen ska genomföras utförarneutral samt med hänsyn till alla berörda verksamheter.

V reserverade sig till förmån för eget yrkande att motionen i sin helhet skulle bifallas.

 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad: