Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 11 december

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om riktlinjer för lönepolitik 2019-2021, riktlinjer för säkerhet och beredskap samt om en ombyggnad av sjukhusköken i Falköping och Lidköping.

Riktlinjer lönepolitik 2019-2021 godkända

Lönepolitiken inom Västra Götalandsregionen (VGR) syftar till att stödja kompetensförsörjning på alla nivåer och skapar förutsättningar för att kunna utveckla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Utgångspunkterna för vilka yrkesgrupper som ska prioriteras baseras på tre faktorer:

  • marknad - lön jämfört med omgivande landsting/regioner
  • kompetensbehov på kort och lång sikt
  • den rådande lönestrukturen i VGR

I riktlinjerna står bland annat att det är viktigt att det finns möjlighet till en god löneutveckling som tydligt kopplas till karriärutveckling. Förhållandet mellan lön för nyutbildade och medarbetare med något längre tid i organisationen ska beaktas. Lönespännvidden ska fortsätta öka inom alla kategorier. Lönerna i VGR ska vara konkurrensmässiga men inte marknadsledande. Regionstyrelsen godkänner riktlinjerna för lönepolitiken.

SD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Nya riktlinjer för säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionen (VGR) har det funnits ett stort antal styrande dokument som rör säkerhet och beredskap. Regionstyrelsen gav regiondirektören uppdraget att återkomma med styrande dokument inom säkerhet och beredskap under hösten 2018. Översynen ska leda till färre styrande dokument, samt ny dokumentstruktur för området.

Policy för säkerhet och beredskap anger värderingar, förhållningssätt och principer för arbetet med säkerhet och beredskap i VGR. Policyn, som antogs av regionfullmäktige i november, lägger grunden för styrande dokument och styrning på en mer detaljerad nivå. Regionstyrelsen beslutar om de riktlinjer som behövs för att stödja policyn.

Regionstyrelsen antar riktlinje verksamhetsskydd, riktlinje informationssäkerhet, riktlinje krisberedskap samt riktlinje civilt försvar. Samtliga riktlinjer gäller från 2019-01-01 – 2023-12-31. Därmed upphör också tio andra planer och riktlinjer att gälla - däribland pandemiplan, epidemiberedskapsplan och riktlinje mot korruption, mutor och jäv.

 

Grönt ljus för ombyggnad av sjukhusköken i Falköping och Lidköping

Service- och fastighetsnämnden har bett regionstyrelsen om ett genomförandebeslut för att bygga om sjukhusköken i Lidköping och Falköping till mottagningskök.

Tanken med investeringarna är att möta Västra Götalandsregionens målbild för patientmåltider där ökad flexibilitet, valmöjlighet och kvalitet står i fokus.

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra ombyggnad av sjukhusköken i Falköping och Lidköping. Detta inom en investeringsutgift för köket i Falköping på 12,8 miljoner kronor (löpande priser) och 30,63 miljoner kronor (löpande priser) för köket i Lidköping.

Regionstyrelsen noterar att fastighetsnämndens behov av årligt hyresbidrag om 1,38 miljoner kronor ska beaktas i framtida budgetarbete.

 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: